Kategorie

Pojednawcze sposoby rozstrzygania sporów

Urszula Krzemińska
inforCMS
Przedsiębiorca ma ograniczony czas na dochodzenie swoich roszczeń majątkowych. Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się – co do zasady – z upływem trzech lat, a w przypadku roszczeń przy sprzedaży dokonanej w ramach prowadzonej działalności sprzedawcy – z upływem 2 lat.

Po upływie tego terminu bezczynność przedsiębiorcy skutkuje utratą uprawnienia do żądania zapłaty od dłużnika. Aby do tego nie dopuścić, należy w porę przerwać bieg przedawnienia, np. za niewielką opłatą 40 zł wezwać dłużnika do próby ugodowej.

Istotą instytucji przedawnienia jest ograniczenie lub wyłączenie możliwości dochodzenia przez wierzyciela swoich roszczeń majątkowych na drodze sądowej po upływie określonego czasu. Wierzyciel zostaje pozbawiony ochrony wskutek własnej bierności, a dłużnik może skutecznie uchylić się od obowiązku wykonania zobowiązania. Po upływie okresu przedawnienia wierzyciel może wprawdzie żądać od dłużnika zapłaty, jednak ten ostatni może skutecznie podnieść zarzut przedawnienia i uchylić się od wykonania świadczenia.

Dłużnik może również nie zgłosić zarzutu przedawnienia i dobrowolnie spełnić świadczenie, ale w takim przypadku nie może się domagać jego zwrotu.

Terminy

Szczegółowe terminy przedawnienia poszczególnych rodzajów roszczeń są wskazane w kodeksie cywilnym oraz w ustawach szczególnych.

Kodeks cywilny przewiduje - co do zasady - następujące terminy przedawnienia:

1) ogólny 10 lat,

2) dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 3 lata,

3) dla roszczeń o świadczenie okresowe (np. czynsz, raty kredytowe) - 3 lata,

4) dla wszystkich roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym, poza roszczeniami okresowymi należnymi w przyszłości - 10 lat.

Jako wyjątki od powyższych zasad należy wskazać inne terminy przedawnienia roszczeń majątkowych:

1) dla roszczeń z tytułu dokonanej sprzedaży - 2 lata,

2) dla roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych - 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia, lecz nie później niż 10 lat od daty popełnienia czynu; 10-letni termin nie znajduje zastosowania przy roszczeniu o naprawienie szkody na osobie,

3) dla roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych będących przestępstwami 20 lat od daty popełnienia przestępstwa,

4) dla roszczeń pracodawcy i pracownika ze stosunku pracy 3 lata.

Rozpoczęcie biegu przedawnienia

Bieg przedawnienia rozpoczyna w dniu, w którym roszczenie stało się wymagalne. Przy roszczeniu z deliktu bieg terminu rozpoczyna się od dnia popełnienia czynu niedozwolonego.

 

Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Jeżeli wierzyciel nie może z powodu obiektywnej przeszkody dochodzić swoich uprawnień w stosunku do dłużnika, to na czas trwania przeszkody bieg terminu przedawnienia zostaje wstrzymany. Powodem może być siła wyższa uniemożliwiająca dochodzenie roszczenia przed sądem - ale tylko na czas trwania przeszkody.

Po ustaniu przeszkody okres przedawnienie biegnie dalej, a oba okresy (przed pojawieniem się przeszkody i po jej ustaniu) podlegają zsumowaniu.

Jeśli wierzyciel nie chce dopuścić do przedawnienia roszczenia, musi przerwać bieg przedawnienia.

Przerwanie biegu przedawnienia może nastąpić przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. I tak przykładowo wniesienie przez wierzyciela do sądu pozwu, zgłoszenie zarzutu potrącenia, złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przed sądem, złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, zgłoszenie wierzytelności w toku postępowania upadłościowego lub złożenie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji. Jeśli nie zostanie zawarta ugoda przed sądem, to bieg terminu przedawnienia zostanie przerwany i zacznie biec od nowa. Także uznanie roszczenia przez dłużnika lub wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.

Czynność prawna bezskuteczna nie przerywa biegu przedawnienia.

Skutkiem przerwania biegu przedawnienia jest rozpoczęcie jego biegu na nowo, a wcześniejszego okresu nie uwzględnia się.

Zgodnie z uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego z 19 października 2007 r., III CZP 58/07, podniesienie przez pozwanego zarzutu potrącenia przerywa bieg przedawnienia jego roszczenia do wysokości wierzytelności dochodzonej przez powoda.

Upływ okresu przedawnienia

Po upływie okresu przedawnienia wierzyciel może nadal dochodzić swojego roszczenia przed sądem, ale dłużnik może podnieść zarzut przedawnienia, który sąd uwzględnia oddalając powództwo. Sąd z urzędu nie uwzględnia faktu przedawnienia, a jedynie na wniosek pozwanego.

Dłużnik może również nie zgłosić zarzutu przedawnienia i dobrowolnie spełnić świadczenie - ale w takim przypadku nie może się następnie domagać jego zwrotu.

Brak zgłoszenia przez dłużnika zarzutu potrącenia prowadzi do wydania przez sąd orzeczenia w sprawie. Dotychczasowy okres przedawnienia nie jest uwzględniany, a bieg rozpoczyna nowy okres przedawnienia - tym razem dla wykonywania roszczeń potwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu.

Prawo międzynarodowe prywatne

Przepisy stanowią, że przedawnienie roszczenia podlega prawu właściwemu dla tego roszczenia. Ta zasada ma zastosowanie również do rozpoczęcia, przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia.

Postępowanie pojednawcze

Celem postępowania pojednawczego jest uregulowanie sporu w drodze ugody sądowej. Postępowanie rozpoczyna się od złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Postępowanie jest dobrowolne, co oznacza, że dłużnik nie jest zobowiązany do udziału w postępowaniu.

Wierzyciele korzystają z tej możliwości chcąc doprowadzić do przerwania biegu terminu przedawnienia. Złożenie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przerywa bowiem bieg terminu roszczeń objętych zawezwaniem. Wniosek musi być jednak złożony w sądzie przed upływem terminu przedawnienia roszczenia w tzw. postępowaniu pojednawczym. Postępowanie pojednawcze jest proste i niesformalizowane. Wierzyciel nie przeprowadza żadnych dowodów, a jedynie składa w sądzie zwięzły opis sprawy.

 

Zawezwanie do próby ugodowej

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej składa się w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, a w przypadku spółki - właściwym ze względu na jej siedzibę. Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł i może być wniesiono przez:

1) naklejenie na piśmie znaków opłaty sądowej,

2) zapłacenie kwoty w kasie sądu,

3) przelanie kwoty na rachunek bankowy sądu i załączenie dowodu jej uiszczenia do pisma. Jeżeli pismo nie będzie miało braków formalnych, sąd wyznaczy posiedzenie, na którym będzie namawiał strony do zawarcia ugody.

Postępowanie pojednawcze wywołane wniesieniem zawezwania do próby ugodowej jest uregulowane w art. 184 i następne kodeksu postępowania cywilnego

Dzięki złożeniu wniosku do sądu wierzyciel ma czas na zebranie dowodów w sprawie lub zgromadzenie środków na koszty sądowe.

Jeżeli strony zawrą ugodę, to jej treść jest umieszczona w protokole, a ugoda ma moc wyroku sądu. Po nadaniu ugodzie klauzuli wykonalności wierzyciel może wszcząć postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi, który nie chce dobrowolnie spełnić świadczenia.

Jeśli strony nie zawrą ugody, wierzyciel może następnie złożyć w sądzie powództwo o zapłatę i zażądać zwrotu kosztów wynikających z nieusprawiedliwionego niestawiennictwa dłużnika na próbie ugodowej. Po wydaniu wyroku uwzględniającego powództwo o zapłatę dłużnik musi uiścić na rzecz wierzyciela zasądzoną kwotę, koszty sądowe oraz koszty związane ze złożonym uprzednio zawezwaniem do ugody, np. wpis od wniosku, koszty stawiennictwa w sądzie.

Mediacja

Celem mediacji jest rozstrzygnięcie sporu przez zawarcie ugody na wniosek stron lub sądu.

Mediacja jest dobrowolna. Aby doszło do rozstrzygnięcia sporu na drodze mediacji, strony muszą zawrzeć umowę o mediację. Umowa określi m.in. przedmiot mediacji i osobę mediatora lub sposób jego wyboru. Następnie należy przygotować wniosek o przeprowadzenie mediacji zawierający oznaczenie stron sporu, dokładne określenie żądania, opis okoliczności uzasadniających żądanie oraz załączniki, a ponadto umowę o mediację. Wniosek należy doręczyć przeciwnikowi sporu oraz mediatorowi wraz z dołączonym dowodem jego doręczenia drugiej stronie sporu. Mediator ustala termin i ewentualnie miejsce posiedzenia mediacyjnego. Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji. Mediator sporządza protokół z mediacji. Zawarta miedzy stronami ugoda zostanie wciągnięta do protokołu lub mediator zaznacza w protokole niemożność zawarcia ugody między stronami. Po zawarciu ugody mediator przekazuje protokół do sądu. Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc ugody zawartej przed sądem.

 

Postępowanie sądowe

Postępowanie rozpoczyna się od wniesienia pozwu do sądu zawierającego żądanie wraz z uzasadnieniem. Tu już nie wystarczy zwięzły opis sprawy jak w próbie ugodowej. Pozwany, który nie bierze udziału, naraża się na przegranie sprawy lub wydanie przez sąd wyroku zaocznego.

Postępowanie uproszczone

W tym postępowaniu sąd rejonowy rozstrzyga drobne sprawy konsumentów, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 PLN. Wniesienie pozwu w postępowaniu uproszczonym podlega opłacie stałej w zależności od wartości przedmiotu sporu od 30 PLN do 300 PLN. Sprawa toczy się przed sądem rejonowym, właściwym miejscowo dla miejsca zamieszkania pozwanego. W tym postępowaniu pozew i inne pisma procesowe powinny być wnoszone na urzędowych formularzach. Strony są zobowiązane składać wszystkie dowody w sprawie w jednym terminie na początku postępowania.

Postępowanie zwykłe

Co do zasady, sąd rozpoznaje sprawy w postępowaniu zwykłym.

Pozew sporządza się w formie pisemnej (nie obowiązuje tu już formularz urzędowy). Wniesienie pozwu podlega opłacie w wysokości 5 proc. wartości przedmiotu sporu. sprawa toczy się przed sądem rejonowym, właściwym miejscowo dla siedziby lub miejsca zamieszkania pozwanego.

Pozwy zbiorowe

Proponowane zmiany przepisów prawnych umożliwią wkrótce rozpatrywanie przez sąd podobnych spraw wielu osób w jednym postępowaniu sądowym w przypadku dochodzenia małych kwotowo roszczeń od jednego sprawcy szkody. Warunkiem prowadzenia postępowania grupowego będzie identyczna dla każdego powoda podstawa prawna roszczenia i stan faktyczny sprawy. Grupa pokrzywdzonych licząca co najmniej 10 osób będzie mogła wnieść do sądu jeden wspólny pozew, a w przypadku wygrania sprawy w sądzie, każdy z wierzycieli otrzyma jednakowe odszkodowanie. Członkowie grupy będą składać oświadczenia o przystąpieniu do grupy. Powodem w postępowaniu ma być reprezentant grupy, którym może być członek grupy lub powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów. Reprezentant grupy będzie ustalał w umowie zasady uczestnictwa w grupie celem dochodzenia roszczeń oraz wysokość wynagrodzenia dla adwokata/radcy prawnego. Na wniosek więcej niż połowy członków grupy sąd będzie mógł zmienić jej reprezentanta.

Pozew zbiorowy będą mogły wnieść np. osoby poszkodowane przez tego samego przedsiębiorcę, przez wadliwy produkt, w katastrofie, przez firmy farmaceutyczne.

Istotna jest wysokość kosztów w takim postępowaniu. I tak w przypadku wniesienia pozwu zbiorowego koszty procesowe zostaną rozdzielone proporcjonalnie pomiędzy powodów.

Należy podkreślić, że powód, który wstąpi do grupy wskutek ogłoszenia, nie będzie mógł z niej wystąpić aż do czasu zakończenia postępowania.

Po rozpatrzeniu pozwu zbiorowego sąd wyda wyrok dotyczący wszystkich powodów, a zasądzone odszkodowanie będzie w tej samej wysokości dla każdego z nich.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  20 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Mieszkania kupowane za gotówkę (bez kredytu)

  Mieszkania kupowane za gotówkę (bez kredytu). W I kwartale 2021 r. Narodowy Bank Polski spytał około 300 pośredników nieruchomości o sytuację panującą na rynku wtórnym. Wyniki tego badania sugerują m.in., że dwie trzecie mieszkań kupowanych w celu odsprzedaży jest finansowanych bez kredytu. W przypadku lokali kupowanych na własne potrzeby, analogiczny wynik spada do zaledwie 25%.

  Czy przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

  Spory z kontrahentami mogą nie zakończyć się na wezwaniu do zapłaty i konieczne będzie wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę. Jeżeli zaległość z otrzymaniem pieniędzy z przeterminowanej faktury jest dla firmy dotkliwa, zwłaszcza w przypadku młodych przedsiębiorstw, samo poniesienie kosztów sądowych może okazać się blokadą w dochodzeniu należności. Można usłyszeć, że osoby w trudnej sytuacji majątkowej mogą ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Czy firmy także mogą liczyć na takie udogodnienie? Pytanie to jest o tyle aktualne, że wobec pandemii, wcześniejszych lockdownów oraz ograniczeń sytuacja majątkowa wielu firm znacznie się pogorszyła.

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?