REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sankcje w związku z wojną w Ukrainie - przepisy krajowe

Sankcje w związku z wojną w Ukrainie - przepisy krajowe
Sankcje w związku z wojną w Ukrainie - przepisy krajowe
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W kwietniu 2022 r. uchwalona została ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Przepisy wprowadzają sankcje krajowe wobec „podmiotów rosyjskich i białoruskich" i stanowią uzupełnienie sankcji na poziomie unijnym.
rozwiń >

Sankcje wobec „podmiotów rosyjskich i białoruskich" w związku z wojną w Ukrainie - przepisy krajowe

W dniu 13 kwietnia 2022 r. uchwalona została ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), zwana dalej „ustawą z 13.04.2022”. Przepisy wprowadzają sankcje krajowe wobec „podmiotów rosyjskich i białoruskich” i stanowią uzupełnienie sankcji na poziomie unijnym. Radca prawny Mariusz Mirosławski, wspólnik Kancelarii MGM Mirosławski, Galos, Mozes w Sosnowcu wyjaśnia wprowadzone regulacje.

REKLAMA

Ustawa ta służy stosowaniu:

1. rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 765/2006”),

REKLAMA

2. rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 269/2014”),

3. rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 833/2014”).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sankcje z ustawy z 13.04.2022 jako uzupełnienie sankcji unijnych

Pakiet sankcji określony ustawą z dnia 13.04.2022 stanowi uzupełnienie sankcji przyjętych na poziomie Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 cyt. ustawy, opracowana została przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wymienionego ministra, lista osób i podmiotów, wobec których stosowane są środki sankcyjne wymienione w art. 1 ustawy z 13.04.2022. Lista zawiera oznaczenie osoby lub podmiotu, wobec którego stosuje się środki sankcyjne wraz z rozstrzygnięciem, który z tych środków ma do nich zastosowanie. Według stanu na 10 sierpnia 2022 r. na liście jest 48 wpisów obejmujących 15 osób i 33 podmioty gospodarcze. Zakres środków stosowanych wobec osób i podmiotów wpisanych na listę nie może powielać zakresu środków określonych względem tych osób i podmiotów w wykazach określonych w rozporządzeniu nr 765/2006 lub rozporządzeniu nr 269/2014 (art. 2 ust. 2 cyt. ustawy).

Środki sankcyjne

Stosownie do art. 1 ustawy z 13.04.2022 wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa wyżej, stosuje się następujące sankcje (ograniczenia, wykluczenia):

 1. odpowiednio środki określone w art. 2 ust. 1-3 rozporządzenia nr 765/2006 (czyli: zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych będących własnością, pozostających w posiadaniu, we faktycznym władaniu lub pod kontrolą osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów określonych w załączniku I do tego rozporządzenia, nieudostępnianie, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych funduszy ani zasobów gospodarczych wymienionym w załączniki I osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom i organom ani na ich rzecz, zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie obejście środków, o których mowa powyżej) na zasadach określonych w tym rozporządzeniu z określonymi wyłączeniami (art. 1fb, art. 1fc i art. 7),
 2. odpowiednio środki określone w art. 2 i art. 9 rozporządzenia nr 269/2014 (czyli: zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych będących własnością, pozostających w posiadaniu, w faktycznym władaniu lub pod kontrolą wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów lub powiązanych z nimi osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku I, nieudostępnianie wymienionym w załączniku I osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom ani powiązanym z nimi osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom, ani też na ich rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych, zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wymienionych wyżej) na zasadach określonych w tym rozporządzeniu, z wyłączeniem art. 8, art. 12 i art. 16,
 3. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
 4. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, o którym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Zakaz importu węgla. Obowiązki przedsiębiorców

Dodatkowym środkiem ograniczającym jest określony w art. 8 ustawy z dnia 13.04.2022 zakaz:

1. wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2. przemieszczania:

a) między dwoma państwami przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zaczyna się i kończy poza tym terytorium,

b) z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- węgla (towar objęty poz. 2701 albo 2704 Nomenklatury Scalonej CN), pochodzącego z terytorium Federacji Rosyjskiej albo Białorusi.

Powyższy zakaz odnosi się do wszystkich osób fizycznych lub podmiotów, niezależnie od tego, czy zostały wpisane na listy sankcyjne, czy nie. W tym zakresie, zgodnie z art. 10 i art. 13 ustawy z 13.04.2022 następować będzie weryfikacja pochodzenia węgla, a przedsiębiorcy, którzy wprowadzili lub przemieścili na terytorium RP węgiel, bez względu na kraj pochodzenia tego węgla, obowiązani są posiadać i udostępniać na żądanie wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej i naczelnika urzędu celno-skarbowego dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia węgla, natomiast w przypadku węgla pochodzącego z Ukrainy, także region wydobycia. Dokumentacja o kraju pochodzeniu węgla, przybiera postać informacji przedsiębiorcy. Informację taką sporządza się w formie oświadczenia, do którego mogą zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających prawdziwość zawartych w oświadczeniu danych dotyczących węgla (art. 13 ust. 3 cyt. ustawy). Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać kopie wydanych i otrzymanych oświadczeń przez okres 5 lat, licząc od dnia ich wydania lub przekazania (art. 13 ust. 6). Należy także zwrócić uwagę na art. 23 ustawy z 13.04.2022. Przepis ten określa obowiązek posiadania oznaczonych dokumentów nabycia węgla przez przedsiębiorców, którzy magazynują lub wprowadzają do obrotu węgiel wprowadzony lub przemieszczony na terytorium RP przed dniem wejścia w życie zakazu importu.

Rekompensaty za wprowadzenie zakazu

Kierując się art. 14 ustawy z 13.04.2022 można dojść do wniosku, że przedsiębiorcom, którzy ponieśli szkodę w związku z zakazem importu węgla, przysługuje rekompensata. Przepis ten jednak budzi określone wątpliwości. Wynika bowiem z niego, że krąg uprawnionych podmiotów, wysokość oraz tryb ustalania rekompensat szkód rzeczywistych poniesionych w związku z wejściem w życie zakazu określi odrębna ustawa. Ustawa taka do chwili obecnej nie została uchwalona. Na posiedzeniu Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych w dniu 10.06.2022 r. przedstawiciele rządu poinformowali, że stosowny projekt rozwiązań legislacyjnych zostanie przygotowany, nie określili jednak żadnego terminu (zob.: informacja o pracach komisji sejmowych IX kadencji z dniu 10.06.2022, nr 62/2022 (371)). Projektu takiej ustawy nadal nie ma. Niezależnie od przyczyn, które powodują zaniechanie legislacyjne, z pewnością zachodzi trudność z opracowaniu projektu, już choćby z tego powodu, że nie są znane kryteria doboru podmiotów uprawnionych (czy zbadano rynek importu węgla z Rosji, jakie podmiotu uczestniczą w tym rynku, czy np. nie są to osoby lub podmioty znajdującej się na listach sankcyjnych), kryteria określenia szkody rzeczywistej, o metodzie ustalania rekompensat szkód nie wspominając.

Zakaz stosowania lub propagowania symboli

Ostatnim ograniczeniem jest wynikający z art. 16 ustawy zakaz stosowania lub propagowania symboli lub nazw wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Zakaz jest o charakterze powszechnym, kierowany nie tylko do przedsiębiorców.

W niniejszym opracowaniu nie omówiono szczegółowo poszczególnych sankcji, obowiązków informacyjnych, problematyki kontroli oraz odpowiedzialności administracyjnej (pieniężne kary administracyjne) oraz karnej za naruszenia ustawy z 13.04.2022 i rozporządzeń określających unijny pakiet sankcji.

Praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców:

1. Należy sprawdzać listy sankcyjne - zarówno tę, którą przygotował MSWiA, jak i zawarte w załącznikach do rozporządzeń unijnych, ponieważ sankcje podmiotowo obejmują osoby i podmioty wpisane na listach sankcyjnych krajowej i unijnej.

2. Należy zweryfikować listy kontrahentów (bezpośrednich i pośrednich) i łańcuchy dostaw.

3. Należy dokonać przeglądu umów, ich wzorców pod kątem wprowadzenia klauzul odnoszących się do obowiązujących ograniczeń i zakazów.

4. Należy z należytą starannością weryfikować korespondencję od kontrahentów objętych sankcjami.

5. Należy zadbać o posiadanie dokumentów nabycia węgla oraz kraju pochodzenia węgla, udzielać informacji o kraju pochodzenia węgla.

6. Wszelką dokumentację związaną z krajem pochodzenia węgla, wprowadzeniem do obrotu, magazynowaniem należy przechowywać przez min. 5 lat, licząc od dnia jej otrzymania lub wydania.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Drogie podróże zarządu Orlenu. Nowe "porażające" informacje

  "Tylko w 2022 roku zarząd Orlenu wydał ponad pół miliona euro na loty prywatnymi samolotami" - poinformował w poniedziałek minister aktywów państwowych Borys Budka. Dodał, że w listopadzie ub.r. wdano też 400 tys. zł na wyjazd na wyścig Formuły 1 w USA.

  Cable pooling - nowy model inwestycji w OZE. Warunki przyłączenia, umowa

  W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie 1 października 2023 roku, do polskiego porządku prawnego wprowadzono długo wyczekiwane przez polską branżę energetyczną przepisy regulujące instytucję zbiorczego przyłącza, tzw. cable poolingu. Co warto wiedzieć o tej instytucji i przepisach jej dotyczących?

  Wakacje składkowe. Od kiedy, jakie kryteria trzeba spełnić?

  12 kwietnia 2024 r. w Sejmie odbyło się I czytanie projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt nowelizacji przewiduje zwolnienie z opłacania składek ZUS (tzw. wakacje składkowe) dla małych przedsiębiorców. 

  Sprzedaż miodu - nowe przepisy od 18 kwietnia 2024 r.

  Nowe przepisy dotyczące sprzedaży miodu wchodzą w życie 18 kwietnia 2024 r. O czym muszą wiedzieć producenci miodu?

  REKLAMA

  Branża HoReCa nie jest w najlepszej kondycji. Restauracja z Wrocławia ma 4,2 mln zł długów

  Branża HoReCa od pandemii nie ma się najlepiej. Prawie 13,6 tys. obiektów noclegowych, restauracji i firm cateringowych w Polsce ma przeterminowane zaległości finansowe na ponad 352 mln zł. 

  Branża handlu detalicznego liczy w 2024 roku na uzyskanie wyższych marż – i to mimo presji na obniżanie cen

  Choć od pandemii upłynęło już sporo czasu, dla firm handlu detalicznego dalej największym wyzwaniem jest zarządzanie kosztami w warunkach wciąż wysokiej inflacji oraz presji na obniżkę cen. Do tego dochodzi w dalszym ciągu staranie o ustabilizowanie łańcucha dostaw. Jednak coraz więcej przedsiębiorstw patrzy z optymizmem w przyszłość i liczy na możliwość uzyskania wyższej marzy.

  Coraz więcej firm ma w planach inwestycje – najwięcej wśród średnich, co trzecia. Co to oznacza dla gospodarki

  Czwarty kwartał z rzędu rośnie optymizm wśród przedsiębiorców, co oznacza powrót do normalności jakiego nie było od czasów pandemii. Stabilność w pozytywnych nastrojach właścicieli i kadry zarządzającej firmy dobrze rokuje dla tempa wzrostu polskiej gospodarki.

  KPO: Od 6 maja 2024 r. można składać wnioski na dotacje dla branży HoReCa - hotelarskiej, gastronomicznej, cateringowej, turystycznej i hotelarskiej

  Nabór wniosków na dotacje dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej oraz turystycznej i kulturalnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy ogłoszono w kwietniu 2024 r. Wnioski będzie można składać od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r.

  REKLAMA

  Ile pracuje mikro- i mały przedsiębiorca? 40-60 godzin tygodniowo, bez zwolnień lekarskich i urlopów

  Przeciętny mikroprzedsiębiorca poświęca dużo więcej czasu na pracę niż przeciętny pracownik etatowy. Wielu przedsiębiorców nie korzysta ze zwolnień lekarskich i nie było na żadnym urlopie. Chociaż mikroprzedsiębiorcy zwykle zarabiają na poziomie średniej krajowej albo trochę więcej, to są zdecydowanie bardziej oszczędni niż większość Polaków.

  Duży wzrost cyberataków na świecie!

  Aż 28 proc. O tyle procent wzrosła liczba ataków cyberprzestępców. Hakerzy stawiają także na naukę i badania oraz sektor administracyjno-wojskowy. W Europie liczba ataków ransomware wzrosła o 64 proc. Jest się czego obawiać. 

  REKLAMA