Kategorie

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2020 - podsumowanie

W dniach 5-6 października 2020 r. w Lublinie odbyła się VI edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2020, poświęcona filarom polskiej gospodarki przyszłości, którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu.

Dwa dni Szczytu zostały podzielone na cztery części: Sesję Plenarną, otwierającą obrady, zatytułowaną „Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”, Sesję I (poświęconą tematom energetyki, rozwoju, inwestycji i innowacji, gospodarki 4.0), Sesję II (poświęconą tematom bezpieczeństwa, infrastruktury i transportowi) oraz Sesję III, która odbyła się w drugim dniu Szczytu i poświęcona była kwestiom OZE oraz Offshore, samorządów lokalnych a także szpitali. W pierwszym dniu debat OSG 2020 odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki”.

W ramach oficjalnej inauguracji Szczytu odczytane zostały listy do uczestników Szczytu od Marszałek Sejmu Ewy Witek (list został odczytany przez Posła na Sejm RP Sylwestra Tułajewa) oraz Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego (list został odczytany przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnika Rządu ds. Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego Artura Sobonia). Pani Marszałek zwróciła uwagę na kluczową rolę firm i przedsiębiorców oraz ich dialogu z przedstawicielami administracji państwowej w procesie budowania kraju silnego i stabilnego gospodarczo. Z kolei Premier Morawiecki zwrócił uwagę, w jak szczególnym momencie znajduje się obecnie Polska, przez pandemię COVID-19. Walka z niespotykaną od czasów II wojny światowej recesją i powrót na ścieżkę szybkiego rozwoju to kluczowe wyzwanie, przed jakim stoją zarówno władze państwowe, jak i przedsiębiorcy.

Reklama

Sesją otwierającą Szczyt była Sesja Plenarna pt. „Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”. Debata podzielona została na dwie części – w pierwszej wzięli udział: Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej; Janusz Kowalski – Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii; Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych; prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz – Członek Rady Polityki Pieniężnej; prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W drugiej części zaś udział wzięli: Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego; Olga Ewa Semeniuk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju; Michał Mulawa – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego; Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Witold Naturski – Zastępca Dyrektora, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce; Jan Szewczak – Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN S.A.; Tomasz Zdzikot - Prezes Zarządu, Poczta Polska S.A. Moderatorem Sesji był Michał Adamczyk – Dziennikarz TVP. Początek sesji poświęcony został ogólnemu zarysowaniu sytuacji Polski na tle UE i świata, co stanowiło wstęp do nakreślenia kierunków i uwarunkowań zrównoważonego rozwoju. Pozwoliło to zwrócić uwagę na obecną rolę Państwa, jako kreatora i gwaranta rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju społecznego w budowaniu nowoczesnej gospodarki. Następnie odniesiono się do kwestii strategii bezpieczeństwa Państwa z perspektywy najważniejszych sektorów gospodarki oraz nowej perspektywy budżetowej UE. Zastanawiano się także, jak polska gospodarka poradzi sobie wobec spowolnienia w Europie i na świecie, spowodowanego koronawirusem. Na koniec prelegenci próbowali odpowiedzieć na pytanie o wykorzystywanie swojego potencjału innowacyjnego przez Polskę w budowaniu silniejszej gospodarki.

W ramach Sesji Plenarnej odbyła się gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2020”. Statuetka „Bursztyn Polskiej Gospodarki” jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i zagranicą. Nagroda jest uhonorowaniem Laureatów za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed nimi z tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej strategii firmy.

Laureatami tegorocznej nagrody „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2020” zostali:

Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP

Michał Szaniawski - Prezes Zarządu, Polskiej Agencji Kosmicznej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (nagrodę odebrała Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (nagrodę odebrał Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP PLK S.A.)

Nagrodę „Bursztynowe Serce” otrzymała Polska Grupa Zbrojeniowa (nagrodę odebrał Hubert Stępniewicz, Członek Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.)


Sesja I składała się z trzech paneli dyskusyjnych pt. „Energetyka”, „Rozwój, inwestycje, innowacje” oraz „Gospodarka 4.0”.

Panel Energetyka poprowadzony został przez Wojciecha Jakóbika – Redaktora Naczelnego, BiznesAlert.pl, zaś w dyskusji wzięli udział: Paweł Cioch - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Paweł Gruza – Wiceprezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A.; Tomasz Heryszek – Prezes Zarządu, Węglokoks S.A.; Jerzy Kwieciński – Prezes Zarządu, PGNiG S.A.; Paweł Jan Majewski – Prezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A.; Henryk Młodawski – Członek Zarządu, ExaloDrilling; Krzysztof Tchórzewski – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju; Jerzy Topolski – Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.; Józef Węgrecki– Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN ORLEN S.A. Wstępem do debaty było ogólne omówienie przez prelegentów Polityki Energetycznej Państwa, dzięki czemu możliwe było odniesienie się do kwestii koniecznych zmian strategii grup energetycznych i ich głównych przyczyn. Odniesiono się także do pytania o zbliżający się kres dotychczasowego modelu gospodarki paliwowej w Polsce. W następnej części analizowano konieczność osiągnięcia balansu między bezpieczeństwem energetycznym, oczekiwaniami klientów, a interesem akcjonariuszy grup energetycznych. Zwrócono także uwagę na innowacje technologiczne wspierające zrównoważony rozwój i ich możliwy wpływ na modele rynkowe w poszczególnych podsektorach energetyki. Na koniec podjęto tematy synergii rozwoju z sektorem wydobywczym, transportem i energochłonnymi gałęziami przemysłu oraz uzależnienia polskiej energetyki od systemów wsparcia.

Panel Rozwój, inwestycje, innowacje moderowany był przez Wojciecha Jakóbika – Redaktora Naczelnego, BiznesAlert.pl. Gospodarzem Panelu była spółka PGNiG Termika S.A. Do dyskusji, w ramach powyższego panelu zasiedli: Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii; Jarosław Głowacki – Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Technicznych, PGNiG Termika S.A.; Piotr Górnik – Prezes, Dyrektor ds. Produkcji i Dystrybucji, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Tomasz Lesiewicz – Prezes Zarządu, Enspirion; Sławomir Mazurek – Dyrektor Zarządzający, Główny Ekolog Banku, Bank Ochrony Środowiska S.A.; Paweł Mazurkiewicz – Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna S.A.; Jacek Smyczyński – Ekspert ds. Paliw Alternatywnych, PKN ORLEN S.A.; Michał Szaniawski – Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej; Beata Wittmann – Członek Zarządu, Gas Storage Poland; Tomasz Zapalski – Kierownik Biura Zarządu, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego; dr inż. Krzysztof Zborowski– Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej “RADPEC” S.A. W ramach debaty odniesiono się do kwestii wodoru, jako paliwa powszechnie wykorzystywanego w przyszłości, a także wykorzystania OZE w ciepłownictwie systemowym. W tym kontekście przeanalizowano program „Czyste powietrze” z perspektywy stanu zaawansowania, pierwszych efektów, niezbędnych korekt i stymulowania proekologicznych zachowań. Dzięki temu zaproszeni goście mogli odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ na gospodarkę będzie mieć „Zielony ład”. W dalszej części zastanawiano się nad podstawowymi trendy rozwojowymi oraz finansowaniem inwestycji, wraz ze wskazaniem największych barier inwestycyjnych. Co stanowiło wstęp do dyskusji nad jedną z najbardziej perspektywicznych gałęzi polskiej gospodarki, jaką jest sektor kosmiczny. Z jednej strony uczestnicy panelu starali się wskazać, dlaczego warto inwestować w sektor, z drugiej pokazano, jak świat korzysta z sektora kosmicznego, w kontekście Polskiej Strategii Kosmicznej.

Panel Gospodarka 4.0, zamykający Sesję I Szczytu został poprowadzony przez Izabellę Żyglicką – Rzecznika Praw Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Radcę Prawnego i Wspólnika Zarządzającego, Kancelaria Żyglicka i Wspólnicy. W roli prelegentów wystąpili: Edyta Demby-Siwek – Prezes Urzędu Patentowego RP; Andrzej Dulka – Prezes Zarządu, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji; Paweł Jaroszek – Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Michał Kanownik – Prezes Zarządu, Związek Cyfrowa Polska; Piotr Mróz – Zastępca Dyrektora ROLP w Lublinie ds. Ekonomicznych; Katarzyna Kreczmańska-Gigol – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, KGHM Polska Miedź S.A.; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Paweł Niedzielski – Dyrektor ds. Sprzedaży, Sektor Energetyczny, Nokia Solutions and Network Sp. z o.o.; Grzegorz Słomkowski – Członek Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu; Andrzej Ziółkowski – Prezes Urzędu Dozoru Technicznego. Początek debaty był próbą nakreślenia przez prelegentów priorytetów dla gospodarki w okresie pandemii oraz roli Państwa w kreowaniu, wspieraniu i regulowaniu nowych modeli biznesowych. Następnie starano się odpowiedzieć na pytanie: innowacyjność jako ewolucja czy rewolucja? Rozwiązania przełomowe czy rozwój poprzez optymalizację. W dalszej części dyskusji rozwinięto temat kapitału w badania i rozwój a także inwestycji w bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia była także kwestia dynamiki otoczenia regulacyjnego a bezpieczeństwo projektów inwestycyjnych oraz środków na innowacje w perspektywie unijnej 2014-2020. Na koniec poruszono tematy rynków inwestycyjnych i potencjału eksportowego Polski.


Sesja II składała się z dwóch paneli dyskusyjnych pt. „Bezpieczeństwo narodowe” oraz „Infrastruktura i transport”.

Panel Bezpieczeństwo narodowe był moderowany przez płk dr Piotra Potejko - Doradcę Zarządu ds. Bezpieczeństwa, Deloitte Advisory Sp. z o. o., zaś w dyskusji wzięli udział: gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński – Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka; gen. Leon Komornicki – Przewodniczący, Członek Rady Wykonawczej, Komitet Przemysłowy, Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie; dr Krzysztof Liedel – Dyrektor, Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas; Witold Skomra – Doradca, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa; Hubert Stępniewicz – Członek Zarządu, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. Debata rozpoczęła się od tematu kształtowania polityki bezpieczeństwa państwa w aktualnej sytuacji międzynarodowej i pytania, czy Polska jest krajem bezpiecznym, w kontekście priorytetowych obszarów bezpieczeństwa narodowego. W szczególności odniesiono się do Narodowej Polityki Zbrojeniowej i jej fundamentalnego znaczenia dla modernizacji i rozwoju przemysłu obronnego. W tym kontekście odniesiono się do aktywności Polski w NATO i aktywności NATO w Polsce oraz potencjału Polskiego przemysłu obronnego. Pozwoliło to dokonać szczegółowej analizy bezpieczeństwa Polski i regionu w kontekście niedawnych wydarzeń na Białorusi. Na koniec debaty zwrócono uwagę na rolę RCB i BBN w kształtowaniu bezpieczeństwa kraju oraz odniesiono się do problemu cyberzagrożeń i cyberbezpieczeństwa w czasie pandemii.

Panel Infrastruktura i transport moderowany był przez prof. Halinę Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W debacie wzięli udział: Maciej Brzozowski – Szef przedstawicielstwa, Manager, Hafen Hamburg Marketing e.V.; Jakub Faryś – Prezes Zarządu, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego; Sylwia Koch-Kopyszko – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego; Grzegorz Malec – Dyrektor, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie; Artur Martyniuk – Prezes Zarządu, POLREGIO Sp. z o.o.; Krzysztof Mleczak – Prezes Zarządu, exito Broker Sp. z o.o.; Jan Styliński – Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa; Krzysztof Szostek – zastępca dyrektora Biura Rozwoju i Standaryzacji Technicznej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Początek debaty zdominowany został przez temat Centralnego Portu Komunikacyjnego jako wartościowego rozwiązania dla gospodarki i logistyki kraju. Następnie odniesiono się do kluczowych projektów kolejowych i drogowych z punktu widzenia gospodarki. Tematem o dużym znaczeniu był ten dotyczący transportu intermodalnego, z uwzględnieniem hubów i centrów logistycznych. Stanowiło to wstęp do rozważań nad rosnącym rynkiem prywatnych przewoźników cargo. Na koniec starano się odpowiedzieć na pytanie, czy nowelizacja Prawa zamówień publicznych odpowiada realiom rynkowym.

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

W drugim dniu Szczytu odbyła się Sesja III w ramach której odbyły się panele: „Offshore i OZE jako priorytetowe kierunki rozwoju”, „Funkcjonowanie szpitali w trakcie i po pandemii. Perspektywy na 2021 rok” oraz „Samorząd lokalny”.

Panel Offshore i OZE jako priorytetowe kierunki rozwoju poprowadzony został przez Piotra Ciołkowskiego – Partnera, CMS, zaś do debaty zasiedli: Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii; Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik Ministerstwa Aktywów Państwowych ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej; Włodzimierz Ehrenhalt – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej; Stanisław Jabłoński – Prezes Zarządu, Ekobenz Sp. z o.o.; prof. Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska; Krzysztof Kidawa – Prezes Zarządu Baltic Power Sp. z o.o.; Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią; Sławomir Mazurek– Dyrektor Zarządzający, Główny Ekolog Banku, Bank Ochrony Środowiska S.A.; Włodzimierz Pomierny – Ekspert, Biuro Rozwoju Technologii, Agencja Rozwoju Przemysłu; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej; Mariusz Samordak – Dyrektor Sektora Energetycznego i Technologii, Bank Gospodarstwa Krajowego; Adam Stępień – Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw; Bogdan Szymański – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV; Maciej Tomaszewski – Dyrektor ds. Rozwoju, Ekoenergetyka-Polska Sp. z o.o. Zaproszeni prelegenci na początku odnieśli się do kwestii projektu ustawy o promocji morskiej energetyki wiatrowej i głównych obszarów regulacji. Następnie skupiono się na polityce klimatycznej i surowcowej oraz jego wpływowi na politykę gospodarczą i energetyczną. W dalszej kolejności przeanalizowano skalę i tempo zmian, jeżeli chodzi o morskie farmy wiatrowe i odnawialne źródła energii, odniesiono się również do potencjału rynkowego energetyki wiatrowej i fotowoltaiki. Druga część panelu poświęcona została zagadnieniom dofinansowania dla inwestycji w OZE (osoby prywatne vs podmioty prawne), miejscom energetyki rozproszonej i prosumentów jako istotnego elementu rynku OZE oraz magazynowaniu energii.

Panel Funkcjonowanie szpitali w trakcie i po pandemii. Perspektywy na 2021 rok moderowany był przez Juliusza Krzyżanowskiego – Senior Associate, Baker & McKenzie, zaś do debaty zasiedli: Waldemar Ferschke – Viceprezes Zarządu, MEDISEPT Sp. z o. o.; Paweł Hincz – Partner, Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspolnicysp.k.; Maria Jolanta Korniszuk – Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie; Marcin Piróg – Prezes Zarządu, „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.; Piotr Rybak – Dyrektor SP ZOZ w Puławach; dr n. med. Radosław Starownik – Dyrektor, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie. Debata rozpoczęła się od funkcjonowania szpitali w warunkach pandemii, w szczególności odniesiono się do kwestii sposobów jej rozliczenia tj. finansowania działań w 2020 roku. Następnie rozważano perspektywy odnowienia sieci szpitali w 2021 w sposób ewolucyjny bądź rewolucyjny. W tym kontekście zapytano także prelegentów o ewentualne zmiany w strukturze własnościowej. Na koniec zaś dokonano oceny nowych regulacji prawnych wprowadzonych w 2020 roku, ich krótko- i długoterminowych konsekwencji.

Panel Samorząd lokalny poprowadzony został przez Jarosława Jóźwiaka – Adwokata w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, zaś w debacie wzięli udział: Grzegorz Benedykciński – Burmistrz Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki; Krzysztof Burda – Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilości; Dorota Cabańska – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego; Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznań; Krzysztof Kosiński – Prezydent Miasta Ciechanów; Michał Litwiniuk – Prezydent Miasta Biała Podlaska; Krzysztof Wolny – Burmistrz Gminy Międzychód; dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin. W pierwszej kolejności zaproszeni goście odnieśli się do realizowanych i planowanych inwestycji samorządowych w kontekście nowej perspektywy finansowej UE. Starano się przy tym nakreślić sposoby utrzymania tempa inwestycji w kolejnych latach w kontekście mniejszych środków pochodzących z funduszy europejskich. Następnie podjęto temat smogu jako problemu trudniejszego do rozwiązania niż się spodziewano. W tym kontekście prelegenci odnieśli się również do reformy śmieciowej. Kolejna część panelu poświęcona była współpracy biznesu i samorządu a zwłaszcza skuteczności samorządów w budowaniu środowiska otoczenia biznesu. Koniec panelu poświęcony był Funduszowi Dróg Samorządowych i polityce klimatycznej UE w kontekście działań na poziomie samorządów: gospodarka wodna, gospodarka odpadami, elektromobilność, niska emisja.


Reklama

Szczyt objęty został Honorowym Patronatem przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Michała Gróbarczyka, Ministra Klimatu Michała Kurtykę, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka, Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michała Jacha, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza Żuchowskiego, Generalnego Inspektora Transportu Drogowego Alvina Gajadhura, p.o. Główną Inspektor Nadzoru Budowlanego Dorotę Cebańską, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polską Agencję Kosmiczną, Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A., Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotra Samsona, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chróstnego, Prezes Urzędu Patentowego RP Edytę Demby-Siwek, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Ignacego Górę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewodę Lubelskiego Lecha Sprawkę, Wojewodę Łódzkiego Tomasza Bocheńskiego, Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka, Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha, Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart, Wojewodę Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego, Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, Wojewodę Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Zachodnio-Pomorskiego Olgierda Gemblewicza, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Olsztyn Piotra Grzymowicza, Prezydenta Miasta Poznań Jacka Jaśkowiaka, Prezydenta Miasta Ciechanów Krzysztofa Kosińskiego, Prezydenta Miasta Biała Podlaska Michała Litwiniuka, Prezydenta Miasta Wrocław Jacka Sutryka, Prezydenta Miasta Białystok Tadeusza Truskolaskiego, Prezydenta Miasta Kielce Bogdana Wentę, Prezydenta Miasta Toruń Michała Zaleskiego, Prezydenta Miasta Świnoujście Janusza Żmurkiewicza, Prezydent Miasta Łódź Hannę Zdanowską, Dowódcę 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka gen. Jarosława Gromadzińskiego, Agencję Rynku Energii, Związek Cyfrowa Polska, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Jagielloński, Instytut Kolejnictwa, Stowarzyszenie Krajowej Izby Biopaliw, Krajową Izbę Gospodarczą, Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa, Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej - Polska PV, Polski Komitet Energii Elektrycznej, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

VI edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego była wspierana przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia. Europejskie Centrum Biznesu główny organizator Szczytu pragnie szczególnie podziękować Partnerowi Strategicznemu: Węglokoks S.A., Partnerowi Energetycznemu: TAURON Polska Energia S.A., Partnerom Głównym: Enea S.A., PKN Orlen S.A., Polregio Sp. z o.o., Partnerom: Agencji Rozwoju Przemysłu, Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Bankowi Ochrony Środowiska S.A., firmie BELSE Sp. z o.o., Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., Grupie LOTOS S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Poczcie Polskiej S.A., Polskiej Agencji Kosmicznej, PGNiG S.A., PGNiG Termika S.A., Stadler Polska Sp. z o.o., Urzędowi Dozoru Technicznego, Województwu Lubelskiemu, Partnerowi Społecznemu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Dziękujemy także za współpracę Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, Urzędowi Miasta Lublin, 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka, Kancelarii Baker McKenzie, Kancelarii CMS, MEDISEPT Sp. z o.o.

Podziękowania składamy także na ręce Patronów Medialnych: TVP3 Lublin, Portal Biznesalert.pl, Portal Businesspl.com, Portal CEO.com.pl, Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL, Dziennik Gazeta Prawna, Dziennik Wschodni, Portale grupy Xtech: elektroinzynieria.pl i środowisko.pl, Magazyn Energetyka Cieplna i Zawodowa, Magazyn Energetyka Wodna, Portal Energetykon.pl, Portal INFOR.PL, Magazyn Kaizen, Kapitał Polski, Portal kierunekenergetyka.pl, Kurier Lubelski, Czasopismo Law Business Quality, Portal logistyczny.com, Czasopismo Magazynowanie i Dystrybucja, Portal Multimodalny.pl, Czasopismo Nowa Energia, Portal Nuclear.pl, Magazyn OZEON, Portal PolishBrief, Polskie Radio Lublin, Serwis Administracyjno-Samorządowy, Smart Grids Polska, Magazyn Świat Elit, Warsaw Business Journal, Portal TerazSrodowisko.pl, Magazyn Top Logistyk, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Portal WysokieNapiecie.pl.

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
NORBERT GAJLEWICZ
Norbert Gajlewicz
Norbert Gajlewicz
Norbert Gajlewicz
Norbert Gajlewicz
Norbert Gajlewicz
Norbert Gajlewicz
Norbert Gajlewicz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  31 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firma w mediach. Na czym polegają skuteczne media relations?

  Firma w mediach. Ogromna konkurencja rynkowa oraz wysokie wymagania ze strony samych konsumentów niejako wymuszają na biznesach cykliczną obecność w mediach. Aby regularnie pojawiać się na łamach prasy, tytułów online czy platformach influencerów należy wyjątkowo poważnie potraktować kwestię kontaktu z poszczególnymi redakcjami. W jaki sposób? Odpowiedzią są skuteczne działania media relations.

  Prawo, a zakłady bukmacherskie!

  2017 rok to przełomowa data w historii polskiej branży zakładów bukmacherskich. Właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Co zmieniło się po tej dacie pod kątem prawnym i jak było wcześniej?

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  30% Club Poland: „Różnorodność we władzach to wymierne korzyści spółki” [PODCAST]

  Dane dowodzą, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne. Ale czy faktycznie tak jest? Czy firma, która w swojej strategii stawia na różnorodność może liczyć na wymierne korzyści?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?