REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak finansować działalność gospodarczą

inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Każdy, kto decyduje się na zarobkowanie na własne ryzyko i rachunek, musi zabezpieczyć sobie odpowiednie finansowanie przedsięwzięcia. Musi mieć środki obrotowe na bieżącą działalność oraz gromadzić kapitał na rozwój, zwłaszcza inwestycje. Dzięki znajomości prawa można takie środki pozyskać łatwiej oraz rozliczać korzystniej.

Czy będzie kredyt z poręczeniem

REKLAMA

Niedawno rozpocząłem działalność gospodarczą. Choć założyłem konto firmowe w banku, poprzez które rozliczam cały obrót, bank twierdzi, że mam za krótką historię, by mieć zdolność kredytową. Czy jednak mógłbym uzyskać kredyt z poręczeniem?

Tak

REKLAMA

Przedsiębiorcy, którzy niezbyt długo funkcjonują na rynku, mają często problemy z udowodnieniem swojej wiarygodności kredytowej. Stąd dość ważną grupę specjalnych kredytów stanowią kredyty, w przypadku których nie należy spodziewać się obniżonych odsetek lub jakichkolwiek innych preferencji, są one oprocentowane według pełnych praw rynkowych, ale dzięki poręczeniu określonej instytucji przedsiębiorcy z takiej grupy podwyższonego ryzyka mogą w ogóle o kredyt się ubiegać.

Poręczenie spłaty kredytów ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych udzielane jest w trybie zwykłym, uproszczonym i portfelowym. Dwa pierwsze dotyczą poręczeń, o które przedsiębiorca może ubiegać się bezpośrednio w Banku Gospodarstwa Krajowego. Tryb portfelowy dotyczy poręczeń udzielanych przez BGK innym bankom na kredyty, których banki te udzielają przedsiębiorcom ze swoich zasobów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

O poręczenie lub gwarancję spłaty kredytu lub pożyczki mogą ubiegać się osoby będące rezydentami, takie jak: spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie (w tym mieszkaniowe), jeżeli mają w statucie wpisaną działalność gospodarczą, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy, przedsiębiorstwa państwowe, stowarzyszenia, fundacje, gminy, osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz rolnicy.

Poręczeniem lub gwarancją mogą być objęte kredyty i pożyczki bankowe przeznaczone m.in. na finansowanie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy, zorganizowanie własnego miejsca pracy, finansowanie działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorców.

Podstawa prawna

• Ustawa z 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 174, poz. 1689 z późn. zm.).

Czy nowa firma ma dostęp do leasingu

Jestem samozatrudnionym od lipca ubiegłego roku i prowadzę działalność usługową. Chciałbym firmę rozwinąć i myślę o sfinansowaniu rozwoju poprzez leasing. Czy mała firma może korzystać tylko z leasingu operacyjnego?

Nie

Przy budowaniu planów długoterminowego finansowania nawet najmniejszej firmy można wykorzystywać wszystkie trzy podstawowe rodzaje leasingu: operacyjny, finansowy oraz zwrotny.

REKLAMA

Leasing operacyjny w uproszczeniu polega na tym, że finansujący (leasingodawca) kupuje określoną rzecz (przedmiot leasingu) i następnie oddaje ją do użytkowania przez korzystającego (leasingobiorcę). W okresie trwania umowy rzecz stanowi własność finansującego i jest przez niego amortyzowana. Dzięki temu korzystający ma prawo wliczyć w koszty ratę leasingową w pełnej wysokości.

W przypadku wykorzystywania leasingu w planowaniu długoterminowego finansowania przedsięwzięć taki układ pozwala elastycznie dostosować poprzez ustalenie optymalnego okresu trwania umowy leasingowej oraz wartości wykupu do bieżących możliwości finansowych korzystającego, czyli przedsiębiorcy.

Natomiast w pewnym uproszczeniu w przypadku leasingu kapitałowego finansujący, jak sama nazwa wskazuje, pożycza korzystającemu nie rzecz, ale kapitał. W efekcie rzecz stanowiąca przedmiot leasingu jest uznawana za własność korzystającego. Wlicza on w koszty ratę leasingową pomniejszoną o odpis amortyzacyjny. Jednocześnie jednak wlicza w koszty na ogólnych zasadach odpis amortyzacyjny. Nic więc kosztowo nie traci na wyborze tego rodzaju leasingu. Także w tym przypadku można umowę leasingu dostosować do potrzeb oraz możliwości w ramach finansowania długoterminowego, na zasadach analogicznych jak w przypadku leasingu operacyjnego. Choć z może nieco mniejszą elastycznością.

Najbardziej przydatnym w finansowaniu długoterminowym narzędziem może być jednak leasing zwrotny. Znów, ujmując rzecz najprościej, polega on na tym, że finansujący odkupuje od korzystającego rzecz, która stanowiła własność korzystającego, by potem oddać mu ją w leasing, głównie operacyjny. Taki tryb postępowania służy uwolnieniu kapitału zamrożonego w składniku majątku, który przeszedł już na własność przedsiębiorcy. Tak pozyskany kapitał może być następnie wykorzystany w dalszych planach inwestycyjnych.

Podstawa prawna

• Art. 7091-70918 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Czy muszę mieć konto w banku

Z końcem roku straciłam etat i przeszłam na samozatrudnienie. Zarejestrowałam już działalność gospodarczą, uzyskałam REGON. Czy muszę jeszcze założyć konto firmowe, skoro mam już prywatny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy?

Tak

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą posiadać konto bankowe. Zgodnie z art. 61 Ordynacji podatkowej, zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia prowadzenia księgi rachunkowej albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, albo uproszczonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu.

Od zasady tej są wyjątki. Można zrezygnować z przelewu, gdy podatki pobierają płatnicy lub inkasenci, a także wtedy gdy płacone są podatki niezwiązane z działalnością gospodarczą lub gdy zapłata podatku, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jest dokonywana papierami wartościowymi, znakami akcyzy, znakami opłaty skarbowej lub urzędowymi blankietami wekslowymi.

Z obowiązku przekazywania składek w formie bezgotówkowej zwolnieni są jedynie płatnicy składek będący osobami fizycznymi, jeżeli nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Z analizy przepisów nie wynika wprost obowiązek posiadania specjalnego rachunku bankowego, służącego wyłącznie do obsługi działalności gospodarczej. O tym, czy z określonego rachunku, w tym używanego także dla potrzeb prywatnych, przedsiębiorca może korzystać do rozliczeń z urzędem skarbowym lub z ZUS, przesądza umowa zawarta z bankiem. Musi być ona zgodna z przepisami prawa bankowego. Wynika z nich jedynie (art. 49), że rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, niezależnie od ich statusu dochodowego. Natomiast rachunki rozliczeniowe (bieżące i pomocnicze) wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami. Jeśli więc umowa o prowadzenie rachunku przewiduje takie rozwiązanie, przedsiębiorca może dokonywać przelewów z ROR, jeśli spełniają one wyżej opisane kryteria prawa działalności gospodarczej, podatkowego i ubezpieczeń społecznych (w tym w zakresie posługiwania się specjalnymi wzorami polecenia przelewu).

Podstawa prawna

• Ordynacja podatkowa art. 61 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).

Czy składki ZUS można płacić gotówką

Rozpocząłem działalność gospodarczą i sam będę płacić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne. Czy można je płacić gotówką w kasie ZUS?

Nie

Zgodnie z art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, składki na te ubezpieczenia opłaca się na wskazane przez ZUS rachunki bankowe odrębnymi wpłatami, w podziale na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Składki te płatnik składek uiszcza przy użyciu bankowych dokumentów płatniczych składanych za pośrednictwem banku według specjalnych wzorów, dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnianego przez ZUS płatnikom składek lub wydruku z tego programu. Ponadto płatnik składek obowiązany jest opłacać należności z tytułu składek w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego. Zlecenia płatnicze przekazywane w innej formie nie są przyjmowane.

Zgodnie z art. 4 tej ustawy, płatnikiem składek jest pracodawca w stosunku do pracowników i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, w tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca ZUS.

Podstawa prawna

• Art. 47 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.).

Czy wziąć kredyt pod hipotekę sklepu

Planuję przejść na samozatrudnienie. Chciałbym otworzyć mały sklepik. Mam odpowiedni lokal, którego jestem właścicielem, ale nie mam pieniędzy na zakup pierwszych towarów. Czy miałbym szansę uzyskać w banku kredyt obrotowy pod hipotekę nieruchomości przeznaczonej na działalność?

Tak

Przy czym prędzej będzie to pożyczka hipoteczna. I to po spełnieniu wielu warunków, m.in. musi pan mieć w opinii banku zdolność kredytową.

Klasyczny kredyt hipoteczny na cele biznesowe musi być związany z nieruchomością, która stanowi składnik majątku firmy. W praktyce najczęściej o tego typu kredyt można ubiegać się w dwóch przypadkach. Po pierwsze, w trakcie finansowania inwestycji w nieruchomość, która będzie składnikiem majątku firmy. Po drugie, gdy stanowiąca już firmowy środek trwały nieruchomość stanowić będzie jedynie zabezpieczenie kredytu lub pożyczki, które przeznaczone zostanie na cele związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą.

W pierwszym przypadku rzecz idzie głównie o kredyty służące finansowaniu zakupu nieruchomości, która jest w trakcie procesu inwestycyjnego: siedziby firmy, lokalu, w którym świadczone są usługi, lokalu handlowego, gabinetu lekarskiego czy jakiegokolwiek innego obiektu choćby o charakterze pomocniczym, np. magazynów, garaży itp. O taki kredyt przedsiębiorca ubiega się na zasadach analogicznych jak o prywatny mieszkaniowy kredyt hipoteczny. Banki zaś stosują tu podobne procedury.

Przede wszystkim więc możliwe jest uzyskanie kredytu hipotecznego już w trakcie trwania inwestycji, gdy do założenia księgi wieczystej lub nawet ustanowienia odrębnej własności lokalu warunkującej dalsze procedury droga jest jeszcze daleka. Wówczas, podobnie jak w przypadku kredytów hipotecznych na cele prywatne, banki godzą się na zabezpieczenie swoich należności na czas przejściowy (do czasu gdy możliwe będzie ustanowienie hipoteki) w formie ubezpieczenia.

W przypadku niektórych konkretnych produktów bankowych, gdy z braku księgi wieczystej nie jest jeszcze możliwe ustanowienie hipoteki, można też ubiegać się o zabezpieczenie w formie hipoteki ustanowionej na innej niż finansowana z kredytu nieruchomości, ale nie jest to praktyka powszechna. Bywa zresztą tak, że może to być inna nieruchomość, ale obligatoryjnie stanowiąca firmowy środek trwały, ale i zdarza się tak, że bank godzi się na zabezpieczenie w formie hipoteki ustanowionej na nieruchomości niestanowiącej składnika majątku firmy.

W takim przypadku łatwiej można uzyskać pożyczkę hipoteczną. Różni się ona tym od kredytu, iż bank nie określa w umowie, na co przeznaczone zostaną pożyczone środki, kredytobiorca może więc je wykorzystać jako środki obrotowe w firmie.

Podstawa prawna

• Art. 69-70 ustawy - Prawo bankowe z 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665).

Czy dostanę kredyt odnawialny

Jestem samozatrudnionym od ponad roku. Mam konto firmowe w banku. Czy mogę liczyć na kredyt odnawialny?

Tak

W wielu bankach, w ramach konta pakietowego, przedsiębiorca może liczyć na debet lub kredyt odnawialny. O ile ten pierwszy może pomóc głównie w uregulowaniu drobnych bieżących płatności w sytuacji, gdy płynność firmy ulegnie chwilowemu zachwianiu, o tyle kredyt odnawialny często w wysokości 100 tys. zł lub więcej może być już spożytkowany na cele inwestycyjne.

Przedsiębiorca ubiegający się o taki kredyt musi mieć zdolność kredytową. By ją udokumentować, będzie musiał przedstawić zarówno dokumenty zaświadczające o finansach firmy, jak i o swoich rozliczeniach prywatnych.

Jeżeli przedsiębiorca kredytobiorca terminowo regulował należności, uzyska stały dostęp do finansowania, z którego może dość elastycznie korzystać w miarę potrzeb. Ma więc prawo sięgać po przyznane środki dla poprawy płynności. Może też jednak kredyt ten potraktować jak klasyczny kredyt inwestycyjny. Z tym że zazwyczaj roczny, chyba że umowa przewiduje automatyczne odnowienie się linii, bez konieczności spłaty całej pożyczonej kwoty po upływie roku. Wówczas może to być kredyt wieloletni. W jednym i drugim przypadku w okresie kredytowania może wówczas ograniczyć się do spłaty, w trybie miesięcznym, odsetek.

Podstawa prawna

• Art. 69-70 ustawy - Prawo bankowe z 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
KAS: Nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym

Spółki, fundacje i stowarzyszenia nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną, aby rozliczać się elektronicznie. Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-US.

Sztuczna inteligencja będzie dyktować ceny?

Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest coraz chętniej, sięgają po nią także handlowcy. Jak detaliści mogą zwiększyć zyski dzięki sztucznej inteligencji? Coraz więcej z nich wykorzystuje AI do kalkulacji cen. 

Coraz więcej firm zatrudnia freelancerów. Przedsiębiorcy opowiadają dlaczego

Czy firmy wolą teraz zatrudniać freelancerów niż pracowników na etat? Jakie są zalety takiego modelu współpracy? 

Lavard - kara UOKiK na ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Firmy wprowadzały w błąd konsumentów kupujących odzież

UOKiK wymierzył kary finansowe na przedsiębiorstwa odzieżowe: Polskie Sklepy Odzieżowe (Lavard) - ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Konsumenci byli wprowadzani w błąd przez nieprawdziwe informacje o składzie ubrań. Zafałszowanie składu ubrań potwierdziły kontrole Inspekcji Handlowej i badania w laboratorium UOKiK.

REKLAMA

Składka zdrowotna to parapodatek! Odkręcanie Polskiego Ładu powinno nastąpić jak najszybciej

Składka zdrowotna to parapodatek! Zmiany w składce zdrowotnej muszą nastąpić jak najszybciej. Odkręcanie Polskiego Ładu dopiero od stycznia 2025 r. nie satysfakcjonuje przedsiębiorców. Czy składka zdrowotna wróci do stanu sprzed Polskiego Ładu?

Dotacje KPO wzmocnią ofertę konkursów ABM 2024 dla przedsiębiorców

Dotacje ABM (Agencji Badań Medycznych) finansowane były dotychczas przede wszystkim z krajowych środków publicznych. W 2024 roku ulegnie to zmianie za sprawą środków z KPO. Zgodnie z zapowiedziami, już w 3 i 4 kwartale możemy spodziewać się rozszerzenia oferty dotacyjnej dla przedsiębiorstw.

"DGP": Ceneo wygrywa z Google. Sąd zakazał wyszukiwarce Google faworyzowania własnej porównywarki cenowej

Warszawski sąd zakazał wyszukiwarce Google faworyzowania własnej porównywarki cenowej. Nie wolno mu też przekierowywać ruchu do Google Shopping kosztem Ceneo ani utrudniać dostępu do polskiej porównywarki przez usuwanie prowadzących do niej wyników wyszukiwania – pisze we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".

Drogie podróże zarządu Orlenu. Nowe "porażające" informacje

"Tylko w 2022 roku zarząd Orlenu wydał ponad pół miliona euro na loty prywatnymi samolotami" - poinformował w poniedziałek minister aktywów państwowych Borys Budka. Dodał, że w listopadzie ub.r. wdano też 400 tys. zł na wyjazd na wyścig Formuły 1 w USA.

REKLAMA

Cable pooling - nowy model inwestycji w OZE. Warunki przyłączenia, umowa

W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie 1 października 2023 roku, do polskiego porządku prawnego wprowadzono długo wyczekiwane przez polską branżę energetyczną przepisy regulujące instytucję zbiorczego przyłącza, tzw. cable poolingu. Co warto wiedzieć o tej instytucji i przepisach jej dotyczących?

Wakacje składkowe. Od kiedy, jakie kryteria trzeba spełnić?

12 kwietnia 2024 r. w Sejmie odbyło się I czytanie projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt nowelizacji przewiduje zwolnienie z opłacania składek ZUS (tzw. wakacje składkowe) dla małych przedsiębiorców. 

REKLAMA