Kategorie

Szkoła jazdy - pozwolenia i wymagania wobec instruktorów i egzaminatorów

Tak jak nie każdy może prowadzić szkołę jazdy, tak tym bardziej tylko niektóre osoby mogą być instruktorami i egzaminatorami w tej szkole.

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca:

1) który posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości;
3) który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
4) który posiada warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów oraz co najmniej jeden pojazd przystosowany do nauki jazdy;
5) który gwarantuje przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego szczegółowymi warunkami;
6) który zatrudnia co najmniej jednego instruktora lub sam jest instruktorem.

Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, w jednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych powiatów, jest obowiązany uzyskać wpis w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych jednostek.

Reklama

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
3) adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy;
4) adres ośrodka szkolenia kierowców;
5) zakres prowadzonego szkolenia;
6) imiona i nazwiska instruktorów wraz z numerami ich uprawnień.

Reklama

Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.".
Oświadczenie powinno również zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Oprócz wniosku, do uzyskania zezwolenia na prowadzenie szkolenia kierowców potrzebne będą:

• zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
• kopia dowodu osobistego,
• zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłatą składek,
• zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkiem,
• zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzające niekaralność,
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie utwardzonego placu manewrowego o pow. co najmniej 120 mkw. (powierzchnia i szkic sytuacyjny); w przypadku placu wynajmowanego dokument musi zawierać oznaczenie godzin korzystania z placu i musi być zatwierdzony przez właściciela,
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie sali wykładowej,
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie pomieszczenia biurowego,
• kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów przystosowanych do nauki jazdy wraz z aktualnym terminem badania technicznego,
• kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie odpowiednich wykładowców z doświadczeniem pedagogicznym w zakresie: psychologii, metodyki nauczania, prawa o ruchu drogowym, techniki kierowania i obsługi pojazdu, bezpieczeństwa ruchu drogowego, zasad prowadzenia ośrodka szkolenia
Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 400 zł. Ośrodek płaci 200 zł za rozszerzenie uprawnień.

Instruktor

Przedsiębiorca zakładający szkołę nauki jazdy, musi zatrudniać co najmniej jednego instruktora lub sam być instruktorem. Zadaniem instruktora jest szkolenie osoby ubiegającej się o zdobycie uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym.

Jak zostać instruktorem

Aby zostać instruktorem jazdy należy spełnić następujące warunki:
• posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
• posiadać, przez okres co najmniej 3 lat, uprawnienie do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,
• potwierdzić wymagany stan zdrowia i predyspozycje psychiczne odpowiednim orzeczeniem,
• ukończyć kurs kwalifikacyjny w jednostce upoważnionej przez wojewodę,
• zdać egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę,
• niekaralność wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
• być wpisanym do ewidencji instruktorów.

Szkolenie rozpoczyna się egzaminem kwalifikacyjnym ze znajomości przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdem.

 

Nazwa przedmiotu

liczba godzin zajęć

teoretycznych

praktycznych

Psychologia

10

-

Metodyka nauczania

50

-

Prawo o ruchu drogowym

30

-

Technika kierowania i obsługa pojazdu

18

-

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

10

-

Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia

6

-

Praktyka instruktorska

4

50*)

 

*) Należy uwzględnić dodatkowo odpowiednią do zakresunauczania słuchacza kursu liczbę

godzin zajęć określoną w poniższej tabeli:

 

Zakres objęty nauczaniem

Liczba godzin zajęć*)

kat. A , A1 lub B1

10

kat. B ,C ,C1, D1, T , B+E , C1+E , D1+E lub Pozwolenie

30

kat. C+E lub D+E

15

kat. D

25

 

*) Podane wartości odnoszą się do każdej kategoriiprawa jazdy oddzielnie

Kursy przeprowadzają WORD - y, Zakłady DoskonaleniaZawodowego. Kurs trwa około 4 miesięcy i kosztuje ok. 4 tys. zł. Po zaliczonymegzaminie kandydat zostaje wpisany do ewidencji instruktorów. Od tej chwiliposiada uprawnienia do przeprowadzania szkoleń.

Wpisu osoby do ewidencjiinstruktorów dokonuje starosta i wydaje jej legitymację instruktora na okreswynikający z terminów badań. Należy pamiętać, że instruktor podlega kontrolnymbadaniom lekarskim i badaniom psychologicznym. 

Instruktor ma obowiązek posiadać wczasie szkolenia legitymację instruktora i okazywać ją na żądanie.

Szkolenie uczniów

Kursantów nie może szkolić osoba, która zostałaukarana wyrokiem lub orzeczeniem sądu za przestępstwo lub wykroczenie przeciwkobezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Częścią kursu jest szkolenie z pierwszej pomocy.Osoba, która może prowadzić szkolenie w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej, musi spełniać co najmniej jeden z następujących warunków:

·     wykonywaćzawód lekarza lub pielęgniarki,

·     posiadaćkwalifikacje instruktora Polskiego Czerwonego Krzyża,

·      posiadaćkwalifikacje ratownika medycznego.

Jak zostać egzaminatorem?

Aby zostaćegzaminatorem należy spełnić następujące warunki:

·    posiadać co najmniej wykształceniewyższe,

·    posiadać, przez okres co najmniej 6lat, uprawnienie do kierowania pojazdami kategorii B oraz uprawnienie dokierowania pojazdami rodzaju objętego egzaminowaniem przez okres co najmniej 1roku,

·    potwierdzić wymagany stan zdrowia ipredyspozycje psychiczne odpowiednim orzeczeniem,

·    ukończyć kurs kwalifikacyjny w wojewódzkimośrodku ruchu drogowego,

·    uczestniczyć w 7 egzaminachpaństwowych w charakterze obserwatora oraz przeprowadzić co najmniej 3 takieegzaminy pod kierunkiem egzaminatora wyznaczonego przez dyrektora wojewódzkiegoośrodka ruchu drogowego i uzyskać pozytywną opinię,

·    zdać egzamin przed komisjąweryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu,

·    niekaralność wyrokiem sądu luborzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenieprzeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,

·    być wpisanym do ewidencjiegzaminatorów prowadzonej przez wojewodę.

 

Szkolenie rozpoczyna się egzaminem kwalifikacyjnym zeznajomości przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdem.

 

 

Nazwa przedmiotu

liczba godzin zajęć

teoretycznych

praktycznych

Psychologia

20

-

Dydaktyka

20

-

Prawo o ruchu drogowym

30

-

Technika kierowania i obsługa pojazdu

20

-

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

16

-

Zadania egzaminatora

42

-

Praktyka egzaminatorska

4

10*)

 

*) Uwzględniając szkolenie tylko w zakresie jednejkategorii prawa jazdy lub pozwolenia:

Końcowy wynik nauczania z przedmiotu określonego wostatnim wierszu powyższej tabeli uważa się za pozytywny, jeżeli kandydat naegzaminatora uzyskał określoną w tabeli poniżej liczbę pozytywnych ocen:

 

 

Słuchacz kursu - prowadzący

Liczba pozytywnych ocen

Egzamin teoretyczny

1

I część egzaminu praktycznego

1 w każdej kategorii objętej nauczaniem

II część egzaminu praktycznego

1 w każdej kategorii objętej nauczaniem

 

Kursy przeprowadzają Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (tzw. WORD-y). Kurs trwa około 4miesięcy i kosztuje ok. 2-3 tys. zł. Po zaliczonym egzaminie kandydat zostajewpisany do ewidencji egzaminatorów. Od tej chwili posiada uprawnienia doprzeprowadzania egzaminów państwowych.


Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Magdalena Foremska (PAH): 7 zł to pomoc 1 osobie w obozie w Iraku przez miesiąc [PODCAST]

  Mimo, że konflikt zbrojny w Iraku zakończył się w 2017 roku, to nadal prawie 1,5 miliona osób przebywa w obozach. Dlaczego nie mogą wrócić do domu? Zapraszamy do wysłuchania podcastu

  77% firm chce wdrożyć na stałe hybrydowy model pracy [BADANIE]

  Wprowadzenie na stałe hybrydowego modelu pracy planuje 77 proc. firm, najczęściej przy utrzymaniu pracy zdalnej przez 2 lub 3 dni w tygodniu – wynika z badań ankietowych wśród prawie 200 najemców powierzchni biurowych w największych miastach w Polsce. Jakie są pozostałe wnioski z badania?

  Roczne wstrzymanie podwyżki płacy minimalnej - przedsiębiorcy apelują do Gowina

  Przedsiębiorcy piszą do Jarosława Gowina z apelem o roczne wstrzymanie podwyżki płacy minimalnej. Chcemy uniknąć zwolnień - apelują.

  Restrukturyzacja to najtańsza opcja dla zadłużonego rolnika

  Jak powinni postępować zadłużeni rolnicy? Eksperci podpowiadają możliwe scenariusze działania. Jednym z nich jest restrukturyzacja. Ile kosztuje takie postępowanie?

  Fotowoltaika - nadchodzą zmiany

  Fotowoltaika. Według prognoz Instytutu Energii Odnawialnej, moc zainstalowana w fotowoltaiki w Polsce podwoi się w ciągu najbliższych dwóch lat. W 2025 roku może osiągnąć nawet 15 GW. Rynek OZE swój dynamiczny wzrost zawdzięczał dotąd przede wszystkim prosumentom, którzy korzystali z programu „Mój Prąd”. Jednak proporcje zaczynają się zmieniać – miejsce mikroinstalacji zajmują farmy, a energia słoneczna „goni” wiatrową.

  Kurs reedukacyjny: co to jest?

  Kurs reedukacyjny: co to jest i w jakich przypadkach jest konieczny? Dziś opowiemy o szkoleniach organizowanych przez WORD-y.

  6 trendów nowej rzeczywistości - co się zmieniło w firmach? [RAPORT]

  Z badania przeprowadzonego przez GfK wynika, że firmy stały się bardziej online, ale początkowy entuzjazm związany z pracą zdalną nieco opadł. Sprawdź 6 trendów nowej rzeczywistości widocznych w Raporcie #RegionyNEXERY2021.

  Polski Ład - czy będą zmiany podatkowe dla przedsiębiorców?

  Rzecznik MŚP postuluje do Premiera o korzystne zmiany dla przedsiębiorców w rządowym planie „Polskiego Ładu”. O jakie zmiany wystąpił Adam Abramowicz?

  Jest stanowisko Rzecznika Finansowego na zapytanie SN w sprawie tzw. kredytów frankowych

  Rzecznik Finansowy uznał, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, że bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu frankowego, rozpoczyna się od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.

  Ile kosztuje licencja taxi?

  Ile kosztuje licencja taxi? Kierowca musi spełnić parę wymogów formalnych. Na jaki wydatek musi się przygotować? Kilkaset złotych.

  Czy wejście na giełdę będzie łatwiejsze? MF chce zmian

  Resort finansów chce zmian w “Polskim Ładzie” i proponuje pakiet nowych ulg. Będą ulgi wspierające wejście polskich firm na giełdę, będą też ulgi na inwestowanie przez fundusze vc i zwolnienie podatkowe dla alternatywnych spółek inwestycyjnych. Czy to ułatwi wejście na giełdę?

  Sektor ubezpieczeniowy podwaja wydatki na cyberbezpieczeństwo

  Przyśpieszona transformacja cyfrowa sektora zmieniła priorytety branży w zakresie inwestycji technologicznych. Najważniejsze z nich to cyberbezpieczeństwo i migracja do chmury.

  Czy strategia multicloud w firmie ma wady?

  Tylko 32% firm korzysta z jednej platformy chmurowej. Decydując się na wdrożenie chmur od różnych dostawców firmy jednak często nie zdają sobie sprawy z wyzwań jakie taki proces przed nimi stawia.

  Jak zostać kierowcą Ubera? To w pewnym sensie proste...

  Jak zostać kierowcą Ubera? Choć wymogi nie są zaporowe, jest kilka punktów, które musi wypełnić kandydat. Zaraz opowiemy o procesie autoryzacji.

  Jak obniżyć rachunki za energię - zmiana sprzedawcy w 24 h i porównywarka cen

  Jak obniżyć rachunki za energię. Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że dobiegają końca konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe projektu nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, który proponuje szereg rozwiązań na rzecz dalszego wzmocnienia pozycji odbiorcy energii elektrycznej. Zawarte w nim regulacje dotyczą m.in. możliwości: zmiany sprzedawcy w ciągu 24h, nabywania energii elektrycznej po cenach dynamicznych, korzystania z usług agregatorów czy dostępu do darmowej porównywarki cen, która będzie prowadzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

  Qashqai zostaje w Wielkiej Brytanii. Sunderland zaczyna produkcję

  Qashqai zostaje w Wielkiej Brytanii. Pomimo brexitu Nissan nie zdecydował się na przeniesienie produkcji z Wysp Brytyjskich.

  Mieszkanie wynajmuje 4 proc. gospodarstw domowych

  Sektor mieszkań na wynajem w Polsce jest mały i zdominowany przez indywidualnych właścicieli; prywatnie swoje mieszkanie wynajmuje 4 proc. gospodarstw domowych, a wśród nich niecałe 1 proc. korzysta z najmu instytucjonalnego - wynika z raportu firmy CBRE.

  Wartość sprzedaży kredytów hipotecznych

  Kredyty hipoteczne. Wartość sprzedaży kredytów hipotecznych przez liderów rynku pośrednictwa finansowego przekroczyła 9 mld zł - informuje Związek Firm Pośrednictwa Finansowego.

  Chipy płatnicze - czy to nieuniknione?

  Technologie cyfrowe, chociaż powszechne w naszym codziennym życiu, wciąż wzbudzają wiele pytań i kontrowersji, zwłaszcza w kontekście tego, jak daleko jesteśmy skłonni przesuwać granicę ich akceptacji. Czy takim novum będą właśnie chipy płatnicze?

  Kryzys na rynku najmu mieszkań

  Rynek najmu. Jeszcze do niedawna inwestycje w lokale na wynajem były uznawane za żyłę złota. Rentowność nie spadała poniżej 4%, wartość nieruchomości ciągle wzrastała. Wydawało się, że ten segment jest bezpieczny i przyszłościowy. Wraz z wprowadzonymi obostrzeniami z powodu pandemii COVID-19, popyt wycofał się z rynku, co spowodowało katastrofalne skutki dla indywidualnych inwestorów.

  Przed jakimi wyzwaniami stoi sektor data center?

  Centra danych w pandemicznej rzeczywistości stały się kluczowe dla funkcjonowania globalnej gospodarki. Można powiedzieć, że zapotrzebowanie na dane i zabezpieczenie ciągłości działania obiektów data center jeszcze nigdy w historii nie było tak wielkie. Możemy wskazać Polskę jako jeden ze „wschodzących” rynków, gdzie sektor w ostatnim czasie rozwija się bardzo dynamicznie.

  Zgoda na nadanie numeru VIN. Kiedy jest wydawana?

  Zgoda na nadanie numeru VIN jest wydawana przez wydział komunikacji w określonych przypadkach. Jakich? O tym opowiemy za chwilę.

  Prezydent podpisał ustawę o e-doręczeniach

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych (e-Doręczeniach). Główna zmiana to przesunięcie terminu wdrożenia e-Doręczeń. Jaki jest cel tej ustawy?

  Polacy i Hiszpanie wybierają firmy odpowiedzialne

  Patrząc całościowo na najświeższe wyniki badania, można zobaczyć, że normalność wraca nie tylko w postaci luzowania kolejnych obostrzeń, ale też w naszych głowach. Niemniej, pandemia z pewnością wyrobiła w nas nowe nawyki, które zostaną z nami na długo. Jeśli nie na zawsze - mówi Michał Tokarski, partner, lider sektora dóbr konsumenckich w Polsce, Deloitte.

  Globalne podatki dla firm przyniosłyby 695 mld USD rocznie

  Wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Na co można by przeznaczyć taką kwotę?