Kategorie

Jak założyć klinikę weterynaryjną – pozwolenia

Klinikę weterynaryjną może otworzyć i prowadzić praktycznie każdy zainteresowany.
Klinikę weterynaryjną może otworzyć i prowadzić praktycznie każdy zainteresowany.
inforCMS
Klinikę weterynaryjną może otworzyć i prowadzić każdy (czy to osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej). Ustawodawca nie przewiduje w tym zakresie ograniczeń prawnych.

Przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt, wyróżniają cztery rodzaje tych zakładów. Są to, zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy:
1) gabinet weterynaryjny,
2) przychodnia weterynaryjna,
3) lecznica weterynaryjna oraz
4) klinika weterynaryjna.

Jako odrębny zakład ustawa przewiduje ponadto weterynaryjne laboratorium diagnostyczne, które jest przeznaczone do świadczenia usług laboratoryjnych, w szczególności badań diagnostycznych, na rzecz innych zakładów leczniczych dla zwierząt.

Otwierając klinikę weterynaryjną jako właściciel należy jednak pamiętać, że jej kierownikiem może być wyłącznie lekarz weterynarii posiadający prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak zostać lekarzem weterynarii?

Chcąc uzyskać tytuł lekarza weterynarii, co umożliwia uzyskanie prawa do wykonywania zawodu, należy ukończyć studia na wydziale medycyny weterynaryjnej, które oferują cztery uczelnie wyższe: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Nauka na tych uczelniach trwa 5,5 roku (11 semestrów) i kończy się uzyskaniem tytułu lekarza weterynarii. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu lekarza weterynarii, absolwenci nie są jeszcze uprawnieni do wykonywania zawodu. Na ich wniosek prawo do wykonywania zawodu jest wydawane przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, zaś warunkami niezbędnymi do jego otrzymania są: dyplom lekarza weterynarii oraz pełna zdolność do czynności prawnych.

Gdzie studiować weterynarię?

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO w Warszawie
www.sggw.waw.pl
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
e-mail: wet_dziekan@sggw.waw.pl
tel.(+22)593 60 10
Biuro Spraw Studenckich
e-mail:bss@sggw.pl
tel.(+22)593 10 20

Reklama

AKADEMIA ROLNICZA we Wrocławiu
www.ar.wroc.pl
ul. C.K. Norwida 25/27
tel.(71) 3205 020
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
e-mail: dz_wet@ozi.ar.wroc.pl
tel.(71)320 51 07

AKADEMIA ROLNICZA w Lublinie
www.ar.lublin.pl
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
e-mail: dziekanat.medwet@ar.lublin.pl
tel.(81) 445 66 61, 445 65 65

UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI w Olsztynie
www.uwm.edu.pl
ul. Michała Oczapowskiego 14
10-957 Olsztyn
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
e-mail: medwet@uwm.edu.pl
tel.(89) 523 34 40 523 39 93

Ważne wymogi prawne dot. klinik weterynaryjnych

Reklama

Osobnym bardzo szerokim zagadnieniem w zakładzie leczniczym dla zwierząt jest używanie aparatury rentgenowskiej i uruchomienie pracowni rentgenowskiej, a także używanie izotopów promieniotwórczych w diagnostyce. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 z późn. zm.).

Szczegółowe wymagania dot. wymienionych kwestii zawarte są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. Nr 140, poz. 994). Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronach Państwowej Agencji Atomistyki www.paa.gov.pl oraz na stronie www.vetpol.org.pl. 

W przypadku gdy w zakładzie leczniczym dla zwierząt będzie używana butla z tlenem lub inne gazy, musimy spełnić wymogi określone w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Nr 7, poz. 59).

Jeżeli w klinice zamierzamy prowadzić tzw. leczenie stacjonarne zwierząt, trzeba także pamiętać o ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.). Zgodnie z jej uregulowaniami zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
b) stacji krwiodawstwa,
c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

Należy również pamiętać o zawarciu umowy ze stosownym podmiotem o dostawę wody i jeżeli jest instalacja kanalizacji komunalnej – o odbiór ścieków. W przypadku szamba jego wywóz trzeba zlecać odpowiedniej firmie, która świadczy takie usługi.

Oznaczenie zakładu leczniczego

Zakład leczniczy dla zwierząt podlega oznaczeniu. O zasadach oznaczania zakładów leczniczych dla zwierząt mówi art. 6 ust. 3 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt: „Zakłady lecznicze dla zwierząt podlegają oznaczeniu. Szczegółowe zasady oznaczania zakładów leczniczych dla zwierząt określa, w drodze uchwały, Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna, uwzględniając ich podział”. Przy ustalaniu oznaczenia zakładu leczniczego dla zwierząt należy pamiętać o przepisach kodeksu cywilnego (art. 431-6 k.c., mówi o przedsiębiorcach i ich oznaczeniach).
www.vetpol.org.pl – Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Stosowanie niektórych leków

Jeżeli w codziennej praktyce stosowane będą w klinice pewne leki z grupy anestetyków (preparaty ketaminy, relanium, barbiturany, leki narkotyczne czy stosowane do eutanazji zwierząt), należy do ich stosowania uzyskać u wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zezwolenie na ich nabywanie i stosowanie.

Dokonuje się tego poprzez złożenie odpowiedniego wniosku z wyszczególnieniem jakie preparaty będą stosowane i w jakich ilościach miesięcznie. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny, po rozpatrzeniu kompletnego wniosku wydaje stosowne zezwolenie upoważniające do nabywania i stosowania wspomnianych leków. To zezwolenie określa również, gdzie można nabywać omawianą grupę leków. W przypadku leków stosowanych w medycynie weterynaryjnej wskazuje hurtownię, w której możemy dokonywać zakupów (art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii).

Do wykonywania pewnych czynności lekarsko-weterynaryjnych (np. monitoring chorób zakaźnych zwierząt, badanie środków spożywczych i mięsa, nadzory, obserwacja zwierząt w kierunku wścieklizny) trzeba posiadać stosowne wyznaczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego terytorialnie do siedziby naszego zakładu leczniczego dla zwierząt. Sprawę tę reguluje art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.).

Do wykonywania czynności określonych art. 16 tej ustawy nie trzeba posiadać zakładu leczniczego dla zwierząt, jednak najczęściej czynności te wykonywane są jako zajęcie dodatkowe przez lekarzy prowadzących lub pracujących w zakładach leczniczych dla zwierząt. Po złożeniu wniosku powiatowy lekarz weterynarii rozpatruje ten wniosek i wyznacza osobę wskazaną we wniosku bądź nie (chcąc być wyznaczonym musimy spełniać dodatkowe wymogi określone prawem), w drodze decyzji administracyjnej, do wykonywania pewnych czynności i wpisuje na listę osób wyznaczonych do wykonywania czynności, o których mowa w ustępie 1 wspomnianego art. 16. Przed rozpoczęciem wykonywania powierzonych czynności należy podpisać z powiatowym lekarzem weterynarii stosowną umowę.

Polecamy: Jak go stworzyć - zasady konstruowania biznesplanu

Dokumentacja medyczna

Kolejną istotną kwestia dotyczącą zakładu leczniczego dla zwierząt jest konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej i farmaceutycznej. Obowiązek ten wynika z kilku przepisów prawa. Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt mówi w art. 28. 1.: Zakład leczniczy dla zwierząt prowadzi dokumentację świadczonych usług weterynaryjnych określoną odrębnymi przepisami oraz zapewnia jej ochronę i poufność. Artykuł 53 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.) ustępie 2 mówi: „Lekarze weterynarii obowiązani są do prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej z wykonanych zabiegów leczniczych i profilaktycznych oraz stosowanych produktów leczniczych”.

Zakres i sposób prowadzenia dokumentacji oraz wzory tej dokumentacji zostały określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej (Dz. U. Nr 100, poz. 1022).

Lekarz weterynarii ma obowiązek prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjną w postaci odrębnych książek leczenia zwierząt dla zwierząt gospodarskich oraz zwierząt, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi oraz zwierząt domowych. Książka leczenia zwierząt składa się z kolejno ponumerowanych, samokopiujących się stron, przy czym każda strona jest podzielona na 4 części.

Część I zawiera:
1) nazwę i adres zakładu leczniczego dla zwierząt;
2) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres posiadacza zwierzęcia;
3) datę i godzinę przyjęcia zgłoszenia;
4) datę i godzinę wykonania czynności lekarsko-weterynaryjnych;
5) oznaczenie strony książki składające się z: numeru kolejnej strony, znaku "/", oznaczenia miesiąca, znaku "/" oraz oznaczenia roku.

Część II zawiera:
1) opis leczonego zwierzęcia, w tym gatunek, płeć, identyfikację, wiek, oznakowanie i masę ciała;
2) liczbę leczonych zwierząt;
3) rozpoznanie lub wstępne rozpoznanie choroby;
4) zastosowane produkty lecznicze lub nabyte przez posiadacza zwierzęcia produkty lecznicze weterynaryjne z uwzględnieniem:
a) nazwy produktu leczniczego,
b) numeru serii produktu leczniczego,
c) ilości i dawkowania zastosowanego produktu leczniczego lub nabytego produktu leczniczego weterynaryjnego,
d) okresu karencji dla tkanek lub produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi pozyskanych od leczonych zwierząt;
5) zabiegi lecznicze lub profilaktyczne, zalecenia lekarskie oraz uwagi.

Część III zawiera:
1) potwierdzenie nabycia produktu leczniczego weterynaryjnego przez posiadacza zwierzęcia obejmujące informacje, o zastosowanych produktach medycznych, oraz okres jego stosowania;
2) informacje, z części II – w przypadku gdy nabyty produkt leczniczy weterynaryjny będzie stosowany u zwierząt innych niż wymienione w części II.

Część IV zawiera wyniki badań uzupełniających.
Książka leczenia zwierząt zawiera:
1) nazwę i adres zakładu leczniczego dla zwierząt;
2) datę rozpoczęcia i zakończenia dokonywania wpisów w książce;
3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres posiadacza zwierzęcia;
4) datę i godzinę wykonania czynności lekarsko-weterynaryjnych;
5) opis leczonego zwierzęcia, w tym gatunek, płeć, rasę, wiek lub datę urodzenia, kolor;
6) informacje o przebiegu wizyty, w tym:
- dane uzyskane z wywiadu lekarskiego,
- wynik badania klinicznego, sekcyjnego i ewentualnych dodatkowych badań diagnostycznych,
- rozpoznanie choroby,
- nazwę, ilość i dawkowanie zastosowanego lub przepisanego na receptę lekarza weterynarii produktu leczniczego,
- zabiegi lecznicze lub profilaktyczne,
- zalecenia lekarskie,
- podpis i pieczęć lekarza weterynarii leczącego zwierzę.

Artykuł 51 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt nakłada również obowiązek, na podmioty świadczące usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej oraz zakłady higieny weterynaryjnej oraz inne laboratoria w rozumieniu przepisów o Inspekcji Weterynaryjnej przekazywania powiatowemu lekarzowi weterynarii:
1. informacji o wystąpieniu podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej notyfikacji w Unii Europejskiej – niezwłocznie po podjęciu takiego podejrzenia,
2. comiesięcznej informacji o:
a. chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji,
b. chorobach odzwierzęcych i odzwierzęcych czynnikach chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania,
c. wynikach monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. 

Dokumentacja lekarsko-weterynaryjna może być prowadzona zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Warto też pamiętać, iż rzetelnie prowadzona dokumentacja może okazać się niezbędna również w przypadkach zaistnienia konfliktu pomiędzy lekarzem weterynarii a jego klientem. Tak naprawdę tylko poprzez dokumentację prowadzoną na bieżąco, zgodnie z wymogami prawa i precyzyjnie, można udowodnić tok postępowania oraz zastosowane leczenie. Trzeba tez pamiętać, że klient ma prawo pełnego wglądu do dokumentacji dotyczącej jego zwierzęcia oraz uzyskania kopii tej dokumentacji.

Ochrona danych osobowych

Prowadzenie dokumentacji wiąże się z koniecznością gromadzenia i przetwarzania danych osobowych naszych klientów. O obowiązkach z tym związanych mówi ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). W myśl zapisów art. 40 wspomnianej ustawy administrator danych jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Szczegóły zawarte są we wspomnianej ustawie oraz rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz.U. Nr 229, poz. 1536). Przy prowadzeniu bazy danych osobowych klientów jesteś zobowiązany do należytego zabezpieczenia tej bazy, zgodnie z wymogami zawartymi w przytoczonej ustawie. Szczegóły można znaleźć pod adresem www.giodo.gov.pl .

Polecamy: Jak założyć własną firmę?

Pisząc w prezentowanych tekstach „klinika weterynaryjna” mam na myśli dla uproszczenia różne rodzaje działalności przewidziane przez ustawę a polegającej na leczeniu zwierząt.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  24 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.