| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zakładam firmę > Jak założyć firmę > Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o.o. jest spółką kapitałową posiadającą osobowość prawną. Może być zawiązana dla dowolnego celu dopuszczalnego prawem (niekoniecznie gospodarczego). Dla założenia spółki wystarczy już 5 tys. zł kapitału zakładowego. Jest to jednak z pewnością już bardziej skomplikowany podmiot, niż spółki osobowe (cywilna, czy jawna). Warto jednak poznać zasady jej zakładania i prowadzenia, bo ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jest warta większej "fatygi" przy prowadzeniu tego rodzaju spółki.

Gdzie i jak składa się wniosek

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców nowej spółki składa się do właściwego wydziału gospodarczego sądu rejonowego, w okręgu którego znajduje się znajduje się siedziba spółki (w przypadku dużych spółek istotny jest również jej adres- jako wskazówka do właściwości sądu).

Wniosek należy złożyć na urzędowym formularzu. W przypadku spółki z o.o. jest to KRS-W3

Zgłaszając spółkę do rejestru musimy załączyć dodatkowo formularze:
- KRS-WM – przedmiot działalności
- KRS-WB – wspólnicy spółki jawnej

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Każde zarejestrowanie spółki ( i m.in. spółdzielni) podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenia można składać w sądach rejestrowych. Koszt ogłoszenia wynosi:
- 500 zł przy pierwszym wpisie do rejestru
- 250 zł przy kolejnych wpisach (zmianach wpisów).

NIP i REGON

Spółka jawna jest samodzielnym podmiotem prawa- jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej, ale której ustawa nadała zdolność prawną. Oznacza to, że spółka jawna jest odrębnym od wspólników przedsiębiorcą- prowadzącym działalność we własnym imieniu i na własny rachunek. Taka regulacja skutkuje tym, że spółka musi mieć oddzielny NIP (jest samodzielnym podatnikiem podatku VAT i CIT) i REGON.

Po zarejestrowaniu spółki zarząd powinien, w terminie dwóch tygodni, złożyć we właściwym urzędzie skarbowym poświadczony przez siebie odpis umowy spółki ze wskazaniem sądu, w którym spółka została zarejestrowana, oraz daty i numeru rejestracji.

Zobacz: Czy przedsiębiorca może zmienić datę rozpoczęcia działalności gospodarczej?

III. Prowadzenie działalności.

Prowadzenie działalności w ramach spółki z o.o. wymaga poznania mechanizmów jej funkcjonowania. W szczególności podziału obowiązków pomiędzy 3 możliwe organy spółki : zarząd, radę nadzorczą (zazwyczaj opcjonalną) i zgromadzenie wspólników.

Zarząd

Zarząd prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją w stosunku do podmiotów trzecich. Może składać się z jednego, lub większej liczby członków- przy czym nie muszą oni być wybierani z grona wspólników.

Zarząd powoływany jest i odwoływany uchwałą wspólników (choć umowa może określić to inaczej – pozostawiając to np. radzie nadzorczej).

Możliwe jest również wskazanie członków zarządu bezpośrednio w umowie (np. określenie każdorazowo prezesem zarządu będzie Jan Kowalski).

Zarząd spółki z o.o. jest co do zasady kadencyjny – jeśli umowa nie stanowi inaczej mandat członka zarządu wygasa po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za pierwszy pełny rok obrachunkowy pełnienia funkcji. W przypadku kadencji ustalonej na dłuższy okres – wygasa po przyjęciu sprawozdania za ostatni pełny rok obrachunkowy pełnionej funkcji.

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Do ustanowienia prokury konieczna jest zgoda wszystkich członków zarządu

Zgromadzenie wspólników

Każdy wspólnik sp. z o.o. jest jednocześnie członkiem jej organu – czyli zgromadzenia wspólników. Nie jest ma ono charakteru stałego – zebrania co do zasady muszą mieć miejsce raz w roku – w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.

Zgromadzenie wspólników ma kilka podstawowych funkcji:
- kontroluje działania zarządu – poprzez przyjmowanie sprawozdania finansowego i udzielnie (lub nie) absolutorium zarządowi. To zgromadzenie powołuje i odwołuje członków zarządu (zakładając, że tego uprawnienia nie scedowano na radę nadzorczą).
- wydaje uchwały w przedmiocie:
• roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
• zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
• nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej,
• zwrotu dopłat wnoszonych przez wspólników,
• zawarcia umowy o przejęciu zarządu nad spółką zależną, lub przeciwnie poddaniu się zarządowi spółki dominującej (art. 7 ksh).
• Podziału zysku pomiędzy wspólników (dywidenda)

To zgromadzenie wspólników decyduje również o zmianie umowy spółki (w tym m.in. kapitału zakładowego), a także powinno zatwierdzać wszystkie zobowiązania zaciągane przez zarząd, których wartość przekracza dwukrotność kapitału zakładowego spółki. Jednakże brak takiej zgody nie powoduje nieważności czynności prawnej (a jedynie podstawę do dochodzenia ew. roszczeń odszkodowawczych od zarządu – w przypadku działania na szkodę spółki).

Co do zasady, przy podejmowaniu uchwał wartość głosu danego wspólnika uzależniona jest od wartości jego udziałów:
- w przypadku możliwości posiadania więcej niż jednego udziału – 1 udział równa się jednemu głosowi.
- w przypadku możliwości posiadania jednego udziału- na każde 10 zł wartości udziału przypada jeden głos (zakładając że umowa nie przewiduje innego przelicznika.)

Rada nadzorcza

Rada nadzorcza jest organem kontrolnym (który może przejąć indywidualne uprawnienia kontrolne wspólników), podobnie jak komisja rewizyjna (choć ta ostatnia nie ma charakteru stałego).

Rada nadzorcza lub komisja rewizyjna są organami opcjonalnymi- chyba, że kapitał zakładowy spółki przekracza 500.000 zł, a wspólników jest więcej niż 25.

Podział zysków między wspólników

Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.

Możliwe jest jednak ustanowienie udziałów uprzywilejowanych, w których określonym wspólnikom przypadnie większy udział w zyskach niż wynika to z ilości i wartości posiadanych przez nich udziałów. Dywidenda wypłacona na udział uprzywilejowany może jednak przewyższać dywidendę przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym nie więcej niż o połowę.

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

Umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

Zobacz: Czy e-rejestracja spółek z o. o. stwarza ryzyko nadużyć?

Wspólnicy jako pracownicy spółki

W małych spółkach z o.o. wspólnicy zazwyczaj świadczą na rzecz spółki również określone świadczenia, tak aby nie być uzależnionymi jedynie od dywidendy (czy zaliczki na dywidendę). Co do zasady dopuszczalne jest również spisanie ze wspólnikami umowy o pracę – podpisywanej w imieniu spółki przez zarząd.

Problemy mogą pojawić się w przypadku spółki jednoosobowej. W takim wypadku dochodzi de facto do próby zatrudnienia się samemu- stąd pojawiają się problemy związane ze stosunkiem podległości, który jest elementarnym składnikiem stosunku pracy. W takim wypadku zaleca się tzw. kontrakty managerskie- jeśli jedyny wspólnik ma być również członkiem zarządu i pobierać z tego tytułu wynagrodzenie.

W przypadku umów spisywanych pomiędzy członkiem zarządu a spółką (w tym umowy o pracę) – umowę w imieniu spółki podpisuje pełnomocnik powołany przez zgromadzenie wspólników.

Adam Kret
prawnik

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »