Kategorie

Deregulacja zawodów - III transza skierowana do konsultacji

Deregulacja zawodów 2013 - III transza
20 czerwca 2013 r. Minister Sprawiedliwości skierował do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. To tzw. III transza deregulacyjna, która ma ułatwić dostęp do kolejnych 104 zawodów.

To już ostatni etap prac Ministerstwa Sprawiedliwości nad poszerzaniem dostępu do zawodów regulowanych. W podzielonych na trzy transze ustawach otwartych zostanie blisko 250 profesji. Pierwsza transza deregulacyjna (51 zawodów) została już przyjęta przez Sejm i czeka na podpis Prezydenta.

II transza (91 zawodów) została przyjęta 25 czerwca 2013 r. przez Radę Ministrów, zaś trzecia (104 zawody) została właśnie skierowana do konsultacji społecznych.

Reklama

Polska znajduje się na pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby zawodów regulowanych – mamy ich aż 380, podczas gdy np. Niemcy regulują jedynie 152 zawody. W dostępie do tych profesji przed kandydatami stawiane są najróżniejsze bariery - wymóg odpowiedniego wykształcenia, obowiązek zdania egzaminu państwowego, czy też wykazania się doświadczeniem zawodowym.

Szeroki zakres regulacji dostępu do określonych zawodów jest przyczyną osłabienia konkurencji w regulowanych branżach, prowadząc do wzrostu cen i spadku dostępności usług dla najuboższych członków społeczeństwa.

Reklama

Nadmierne uregulowanie dostępu do zawodów ma także szkodliwy wpływ na rozwój gospodarczy państwa, gdyż powoduje obniżenie konkurencyjności polskiej gospodarki w międzynarodowych rankingach. W dodatku taki stan rzeczy jest niezgodny z polską Konstytucją – narusza bowiem prawo do wyboru zawodu i swobody podejmowania pracy.

Deregulacja ma za zadanie przynieść szereg pozytywnych zmian, takich jak:
- więcej pracy dla młodych – większa dostępność do atrakcyjnych, ale obecnie zamkniętych profesji,
- spadek cen, wzrost jakości – to naturalny efekt większej konkurencji na dotychczas regulowanych, a w niektórych przypadkach nawet zamkniętych rynkach,
- ograniczenie biurokracji – uchylenie szeregu państwowych egzaminów czy obowiązko­wego wpisu do rejestrów, to uwolnienie wielu etatów w polskich urzędach, które do tej pory tylko tym się zajmowały,
- spadek kosztów dla przedsiębiorców – ograniczenie kosztów stałych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, m.in. opłat za obowiązkowe szkolenia, kursy.

Projekt III ustawy deregulacyjnej obejmuje 104 zawody podległe ośmiu Ministrom – Sprawiedliwości, Finansów, Gospodarki, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Środowiska oraz Zdrowia.

III transza deregulacyjna ułatwia dostęp do następujących zawodów:

felczer;
inżynier pożarnictwa;
strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej;
rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
specjalista ochrony przeciwpożarowej;
pracownik artystyczny;
muzealnik;
makler giełd towarowych;
inspektor ochrony radiologicznej (stanowiska mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej);
rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej produktów rolno-spożywczych;
rzecznik patentowy;
konserwator zabytków ruchomych,
konserwator zabytków nieruchomych,
konserwator zabytkowej zieleni,
archeolog uprawniony,
tłumacz przysięgły;
makler papierów wartościowych;
doradca inwestycyjny;
agent firmy inwestycyjnej;
geolog - wykonywanie, dozorowanie i kierowanie pracami geologicznymi kategorii IX w zakresie kierowania i wykonywania w terenie badań geofizycznych w zakresie badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej, także przy użyciu materiałów wybuchowych wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych badań;
geolog - wykonywanie, dozorowanie i kierowanie pracami geologicznymi kategorii X w zakresie kierowania i wykonywania w terenie badań geofizycznych wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych badań, z wyłączeniem badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej;
geolog - dozorowanie prac geologicznych i kierowanie robotami geologicznymi kategorii XI w zakresie wykonywania czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych;
geolog - dozorowanie prac geologicznych i kierowanie robotami geologicznymi kategorii XII w zakresie kierowania w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia materiałów wybuchowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m;
kierownik ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;
kierownik ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali;
kierownik ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali;
kierownik ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji;
kierownik ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną;
kierownik ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą podziemną;
kierownik ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 5 Pgg;
kierownik ruchu w zakładach górniczych działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5 Pgg;
kierownik ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 3 lub 5 Pgg;
kierownik ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 lub 5 Pgg;
kierownik działu ruchu w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny;
kierownik działu ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali;
kierownik działu ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali;
kierownik działu ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji;
kierownik działu ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną;
kierownik działu ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą podziemną;
kierownik działu ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 5 Pgg;
kierownik działu ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5 Pgg;
kierownik działu ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 3 lub 5 Pgg;
kierownik działu ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 lub 5 Pgg;
osoba wyższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;
osoba wyższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali;
osoba wyższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali;
osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji;
osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną;
osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą podziemną;
osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 5 Pgg;
osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5 Pgg;
osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 3 lub 5 Pgg;
osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 lub 5 Pgg;
osoba średniego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;
osoba średniego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali;
osoba średniego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali;
osoba niższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;
osoba niższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali;
osoba niższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali;
kierownik ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny lub wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych;
kierownik ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających bez użycia środków strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny;
kierownik ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą odkrywkową;
kierownik działu ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny lub wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych;
kierownik działu ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających bez użycia środków strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny;
kierownik działu ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą odkrywkową;
osoba wyższego dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny lub wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych;
osoba wyższego dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających bez użycia środków strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny;
osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą odkrywkową;
kierownik ruchu w zakładach górniczych wydobywających węglowodory otworami wiertniczymi;
kierownik ruchu w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory;
kierownik ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową;
kierownik ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą otworową;
kierownik działu ruchu w zakładach górniczych wydobywających węglowodory otworami wiertniczymi;
kierownik działu ruchu w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory;
kierownik działu ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową;
kierownik działu ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą otworową;
osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach górniczych wydobywających węglowodory otworami wiertniczymi;
osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory;
osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową;
osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą otworową;
mierniczy górniczy;
geolog górniczy;
geofizyk górniczy w podziemnych zakładach górniczych;
specjaliści w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym;
górnik strzałowy w podziemnych zakładach górniczych;
wydawca środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych;
instruktor strzałowy w podziemnych zakładach górniczych;
strzałowy w odkrywkowych zakładach górniczych;
wydawca środków strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych;
strzałowy w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
wydawca środków strzałowych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
operator: samojezdnych maszyn przodkowych, maszyn do robót strzałowych, maszyn do obrywki, maszyn do stawiania obudowy podporowej lub maszyn do stawiania obudowy kotwowej w podziemnych zakładach górniczych;
operator: pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, pojazdów do przewozu osób lub pojazdów do przewozu środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych;
elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV w podziemnych zakładach górniczych;
elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV w podziemnych zakładach górniczych;
elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV w odkrywkowych zakładach górniczych;
elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV w odkrywkowych zakładach górniczych;
elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
spawacz w podziemnych zakładach górniczych;
spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych;
spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
mechanik wiertni w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
rusznikarz.

Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów - III transza

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Bezrobocie. Dane lepsze od oczekiwanych

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu maja 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1026,7 tys. osób i była o 27,1 tys. osób niższa niż w końcu kwietnia oraz o 15,0 tys. osób wyższa niż przed rokiem.

  Magdalena Foremska (PAH): 7 zł to pomoc 1 osobie w obozie w Iraku przez miesiąc [PODCAST]

  Mimo, że konflikt zbrojny w Iraku zakończył się w 2017 roku, to nadal prawie 1,5 miliona osób przebywa w obozach. Dlaczego nie mogą wrócić do domu? Zapraszamy do wysłuchania podcastu

  77% firm chce wdrożyć na stałe hybrydowy model pracy [BADANIE]

  Wprowadzenie na stałe hybrydowego modelu pracy planuje 77 proc. firm, najczęściej przy utrzymaniu pracy zdalnej przez 2 lub 3 dni w tygodniu – wynika z badań ankietowych wśród prawie 200 najemców powierzchni biurowych w największych miastach w Polsce. Jakie są pozostałe wnioski z badania?

  Roczne wstrzymanie podwyżki płacy minimalnej - przedsiębiorcy apelują do Gowina

  Przedsiębiorcy piszą do Jarosława Gowina z apelem o roczne wstrzymanie podwyżki płacy minimalnej. Chcemy uniknąć zwolnień - apelują.

  Restrukturyzacja to najtańsza opcja dla zadłużonego rolnika

  Jak powinni postępować zadłużeni rolnicy? Eksperci podpowiadają możliwe scenariusze działania. Jednym z nich jest restrukturyzacja. Ile kosztuje takie postępowanie?

  Fotowoltaika - nadchodzą zmiany

  Fotowoltaika. Według prognoz Instytutu Energii Odnawialnej, moc zainstalowana w fotowoltaiki w Polsce podwoi się w ciągu najbliższych dwóch lat. W 2025 roku może osiągnąć nawet 15 GW. Rynek OZE swój dynamiczny wzrost zawdzięczał dotąd przede wszystkim prosumentom, którzy korzystali z programu „Mój Prąd”. Jednak proporcje zaczynają się zmieniać – miejsce mikroinstalacji zajmują farmy, a energia słoneczna „goni” wiatrową.

  Kurs reedukacyjny: co to jest?

  Kurs reedukacyjny: co to jest i w jakich przypadkach jest konieczny? Dziś opowiemy o szkoleniach organizowanych przez WORD-y.

  6 trendów nowej rzeczywistości - co się zmieniło w firmach? [RAPORT]

  Z badania przeprowadzonego przez GfK wynika, że firmy stały się bardziej online, ale początkowy entuzjazm związany z pracą zdalną nieco opadł. Sprawdź 6 trendów nowej rzeczywistości widocznych w Raporcie #RegionyNEXERY2021.

  Polski Ład - czy będą zmiany podatkowe dla przedsiębiorców?

  Rzecznik MŚP postuluje do Premiera o korzystne zmiany dla przedsiębiorców w rządowym planie „Polskiego Ładu”. O jakie zmiany wystąpił Adam Abramowicz?

  Jest stanowisko Rzecznika Finansowego na zapytanie SN w sprawie tzw. kredytów frankowych

  Rzecznik Finansowy uznał, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, że bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu frankowego, rozpoczyna się od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.

  Ile kosztuje licencja taxi?

  Ile kosztuje licencja taxi? Kierowca musi spełnić parę wymogów formalnych. Na jaki wydatek musi się przygotować? Kilkaset złotych.

  Czy wejście na giełdę będzie łatwiejsze? MF chce zmian

  Resort finansów chce zmian w “Polskim Ładzie” i proponuje pakiet nowych ulg. Będą ulgi wspierające wejście polskich firm na giełdę, będą też ulgi na inwestowanie przez fundusze vc i zwolnienie podatkowe dla alternatywnych spółek inwestycyjnych. Czy to ułatwi wejście na giełdę?

  Sektor ubezpieczeniowy podwaja wydatki na cyberbezpieczeństwo

  Przyśpieszona transformacja cyfrowa sektora zmieniła priorytety branży w zakresie inwestycji technologicznych. Najważniejsze z nich to cyberbezpieczeństwo i migracja do chmury.

  Czy strategia multicloud w firmie ma wady?

  Tylko 32% firm korzysta z jednej platformy chmurowej. Decydując się na wdrożenie chmur od różnych dostawców firmy jednak często nie zdają sobie sprawy z wyzwań jakie taki proces przed nimi stawia.

  Jak zostać kierowcą Ubera? To w pewnym sensie proste...

  Jak zostać kierowcą Ubera? Choć wymogi nie są zaporowe, jest kilka punktów, które musi wypełnić kandydat. Zaraz opowiemy o procesie autoryzacji.

  Jak obniżyć rachunki za energię - zmiana sprzedawcy w 24 h i porównywarka cen

  Jak obniżyć rachunki za energię. Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że dobiegają końca konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe projektu nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, który proponuje szereg rozwiązań na rzecz dalszego wzmocnienia pozycji odbiorcy energii elektrycznej. Zawarte w nim regulacje dotyczą m.in. możliwości: zmiany sprzedawcy w ciągu 24h, nabywania energii elektrycznej po cenach dynamicznych, korzystania z usług agregatorów czy dostępu do darmowej porównywarki cen, która będzie prowadzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

  Qashqai zostaje w Wielkiej Brytanii. Sunderland zaczyna produkcję

  Qashqai zostaje w Wielkiej Brytanii. Pomimo brexitu Nissan nie zdecydował się na przeniesienie produkcji z Wysp Brytyjskich.

  Mieszkanie wynajmuje 4 proc. gospodarstw domowych

  Sektor mieszkań na wynajem w Polsce jest mały i zdominowany przez indywidualnych właścicieli; prywatnie swoje mieszkanie wynajmuje 4 proc. gospodarstw domowych, a wśród nich niecałe 1 proc. korzysta z najmu instytucjonalnego - wynika z raportu firmy CBRE.

  Wartość sprzedaży kredytów hipotecznych

  Kredyty hipoteczne. Wartość sprzedaży kredytów hipotecznych przez liderów rynku pośrednictwa finansowego przekroczyła 9 mld zł - informuje Związek Firm Pośrednictwa Finansowego.

  Chipy płatnicze - czy to nieuniknione?

  Technologie cyfrowe, chociaż powszechne w naszym codziennym życiu, wciąż wzbudzają wiele pytań i kontrowersji, zwłaszcza w kontekście tego, jak daleko jesteśmy skłonni przesuwać granicę ich akceptacji. Czy takim novum będą właśnie chipy płatnicze?

  Kryzys na rynku najmu mieszkań

  Rynek najmu. Jeszcze do niedawna inwestycje w lokale na wynajem były uznawane za żyłę złota. Rentowność nie spadała poniżej 4%, wartość nieruchomości ciągle wzrastała. Wydawało się, że ten segment jest bezpieczny i przyszłościowy. Wraz z wprowadzonymi obostrzeniami z powodu pandemii COVID-19, popyt wycofał się z rynku, co spowodowało katastrofalne skutki dla indywidualnych inwestorów.

  Przed jakimi wyzwaniami stoi sektor data center?

  Centra danych w pandemicznej rzeczywistości stały się kluczowe dla funkcjonowania globalnej gospodarki. Można powiedzieć, że zapotrzebowanie na dane i zabezpieczenie ciągłości działania obiektów data center jeszcze nigdy w historii nie było tak wielkie. Możemy wskazać Polskę jako jeden ze „wschodzących” rynków, gdzie sektor w ostatnim czasie rozwija się bardzo dynamicznie.

  Zgoda na nadanie numeru VIN. Kiedy jest wydawana?

  Zgoda na nadanie numeru VIN jest wydawana przez wydział komunikacji w określonych przypadkach. Jakich? O tym opowiemy za chwilę.

  Prezydent podpisał ustawę o e-doręczeniach

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych (e-Doręczeniach). Główna zmiana to przesunięcie terminu wdrożenia e-Doręczeń. Jaki jest cel tej ustawy?

  Polacy i Hiszpanie wybierają firmy odpowiedzialne

  Patrząc całościowo na najświeższe wyniki badania, można zobaczyć, że normalność wraca nie tylko w postaci luzowania kolejnych obostrzeń, ale też w naszych głowach. Niemniej, pandemia z pewnością wyrobiła w nas nowe nawyki, które zostaną z nami na długo. Jeśli nie na zawsze - mówi Michał Tokarski, partner, lider sektora dóbr konsumenckich w Polsce, Deloitte.