reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Aktualności > Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców od 2019 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców od 2019 r.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych - dalej PPK wchodzi w życie od 1.01.2019 r., a już od 1.07.2019 r. największe firmy, zatrudniające co najmniej 250 osób, będą objęte obowiązkiem otworzenia PPK. Następnie co pół roku obowiązkiem tym będą obejmowane także mniejsze podmioty. Docelowo wszystkie przedsiębiorstwa będą musiały założyć i prowadzić PPK, chyba że obejmie je ustawowe zwolnienie z tego wymogu. W związku z objęciem podmiotów zatrudniających wymogiem założenia i prowadzenia PPK nałożone zostaną na nie nowe, nieznane wcześniej obowiązki, w szczególności w zakresie zawierania umów: o zarządzanie PPK i o prowadzenie PPK, obliczania i dokonywania należnych wpłat do PPK, jak również obowiązki informacyjne i obowiązki związane z samą obsługą administracyjną programu.

1.Obowiązki w zakresie utworzenia PPK

Podmiot zatrudniający, objęty wymogiem prowadzenia PPK, powinien:

• w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli taka organizacja nie działa w danym podmiocie – z reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonioną w trybie u niego przyjętym, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK,

• zawrzeć umowę o zarządzenie PPK z wybraną instytucją finansową,

• zawrzeć indywidualne umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestników PPK z instytucją finansową, z którą zawarta została umowa o zarządzanie PPK.

Wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, należy dokonać spośród umieszczonych w ewidencji PPK i prezentowanych na portalu PPK:

– funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI),

– funduszy emerytalnych zarządzanych przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne,

– zakładów ubezpieczeń.

Wybór ten powinien zostać dokonany w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez tę instytucję finansową warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywności w zarządzaniu aktywami i doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi, mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych. Podmiot zatrudniający powinien zawrzeć umowę o zarządzanie PPK nie później niż 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Z kolei obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej powstaje po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, nie później niż do 10 dnia następującego po miesiącu, w którym upłynął termin trzech miesięcy zatrudnienia, chyba że złoży deklarację rezygnacji.

W przypadku niedopełnienia przez podmiot zatrudniający obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w ustawowym terminie:

• taki podmiot zostanie wezwany przez Polski Fundusz Rozwoju do zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie 30 dni, jednocześnie

• grozi mu pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i nałożenie kary grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w tym podmiocie w poprzedzającym roku obrotowym.

Jeżeli natomiast podmiot zatrudniający nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK w ustawowym terminie:

• przyjmuje się, że w pierwszym dniu po upływie terminu na zawarcie tej umowy, z mocy prawa powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK pomiędzy osobą zatrudnioną a instytucją finansową, z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK; przy czym umowę o prowadzenie PPK uważa za zawartą na warunkach wynikających z umowy o zarządzanie PPK, jednocześnie

• grozi mu pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i nałożenie kary grzywny w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł.

Zobacz: Prawo dla firm

2.Obowiązki podmiotu zatrudniającego dotyczące wpłat do PPK

Podmiot zatrudniający jest obowiązany finansować wpłaty podstawowe do PPK z własnych środków – w wysokości 1,5% wynagrodzenia uczestnika. Może też zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych – w wysokości do 2,5% wynagrodzenia uczestnika.

Na podmiocie zatrudniającym ciążą obowiązki:

• obliczania i dokonywania wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez ten podmiot oraz

• obliczania, pobierania od uczestnika PPK i dokonywania wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez uczestnika.

W praktyce realizacja obowiązków podmiotu zatrudniającego w zakresie dokonywania wpłat do PPK wymaga dostosowania systemu kadrowo-płacowego do wymogów związanych z nowymi obciążeniami publicznoprawnymi. Wpłat do PPK dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane oraz wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający. Wpłaty dokonywane są do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. Jeżeli jednak wynagrodzenie wypłacane jest w okresach krótszych niż jeden miesiąc, wypłaty należne za miesiąc dokonywane są w terminie do ostatniego dnia miesiąca. Roszczenia z tytułu wpłat do PPK ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. W zakresie nieuregulowanym w przepisach o PPK do wpłat na rzecz PPK znajdują zastosowanie przepisy ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny. W przypadku niedopełnienia przez podmiot zatrudniający obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie, grozi mu pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i nałożenie kary grzywny w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł.

Zobacz kompleksowy serwis o tej tematyce: Pracownicze Plany Kapitałowe

3.Obowiązki administracyjne podmiotu zatrudniającego – zarządzanie dokumentacją

Podmiot zatrudniający w związku z założeniem i prowadzeniem PPK zobowiązany jest zapewnić obsługę administracyjną programu, w szczególności prowadzić i zarządzać dokumentacją (w tym w tradycyjnej postaci papierowej).

Do zadań podmiotu zatrudniającego w ramach obsługi PPK należą w szczególności:

• przyjmowanie i weryfikowanie pod kątem formalnym oświadczeń uczestników PPK:

– oświadczenia o braku zgody na wypłatę transferową środków zgromadzonych w PPK,

– oświadczenia o zawartych w imieniu uczestnika umowach o prowadzenie PPK,

– powtarzalnych deklaracji rezygnacji z oszczędzania w PPK,

– wniosków o przystąpienie do PPK osób pomiędzy 55 a 70 rokiem życia,

–wniosków o ponowne dokonywanie wpłat do PPK po okresie rezygnacji z oszczędzania w PPK,

–deklaracji o dokonywaniu przez uczestnika wpłat do PPK w czasie przestoju ekonomicznego,

–deklaracji o finansowaniu przez uczestnika wpłaty dodatkowej,

–deklaracji o zmianie wysokości lub rezygnacji z dokonywania przez uczestnika wpłaty dodatkowej do PPK (takie deklaracje mogą być składane bez ograniczeń w każdym czasie);

• przyjmowanie oświadczeń instytucji finansowej:

–o otwarciu likwidacji funduszu, w którym gromadzone są środki PPK;

• składanie za pośrednictwem wybranej instytucji finansowej wniosków w imieniu i na rzecz uczestnika PPK o wypłatę transferową środków zgromadzonych w PPK w sytuacjach określonych w ustawie;

• zarządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej PPK, w tym umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK (liczba umów zależy od liczby osób zatrudnionych);

• czuwanie nad terminami wykonania poszczególnych obowiązków nałożonych na podmiot zatrudniający, w tym obowiązku ponownego dokonywania wpłat do PPK za uczestnika, który złożył deklarację o rezygnacji z oszczędzania w programie – co cztery lata od dnia 1 kwietnia.

W przypadku niedopełnienia przez podmiot zatrudniający obowiązku prowadzenia dokumentacji związanej z dokonywaniem wpłat do PPK, grozi mu pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i nałożenie kary grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.

4.Obowiązki informacyjne

Na podmiocie zatrudniającym spoczywają liczne obowiązki informacyjne, zarówno względem uczestnika PPK, jak i względem instytucji finansowej.

Podmiot zatrudniający powinien realizować następujące obwiązki informacyjne względem uczestnika PPK:

•poinformować go o obowiązku złożenia przez podmiot zatrudniający w imieniu uczestnika wniosku o wypłatę transferową – niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK;

•poinformować go o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego, jak również osoby zatrudnionej, związanych z udziałem w PPK;

•poinformować go o możliwości złożenia wniosku o przystąpienie do PPK (w przypadku, gdy uczestnik ma ukończone 55 lat lecz nie więcej niż 70 lat);

•poinformować go o ponownym dokonywaniu wpłat do PPK po upływie okresu ważności deklaracji rezygnacji z oszczędzania w PPK – co cztery lata, w terminie do ostatniego dnia lutego;

•poinformować go o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej do PPK.

Ponadto, na podmiocie zatrudniającym ciąży obowiązek realizacji obowiązków informacyjnych względem wybranej instytucji finansowej, z którą zawarta została umowa o zarządzanie PPK:

•o złożeniu przez uczestnika deklaracji rezygnacji z oszczędzania w PPK – niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od złożenia temu podmiotowi przez uczestnika deklaracji rezygnacji;

•o ponownym dokonywaniu za daną osobę zatrudnioną wpłat do PPK w przypadku upływu okresu ważności deklaracji o rezygnacji z oszczędzania w PPK.

W przypadku nie zgłaszania przez podmiot zatrudniający wymaganych ustawą danych lub zgłaszania nieprawdziwych danych albo udzielania w sprawach PPK nieprawdziwych wyjaśnień lub odmowy ich udzielenia, grozi mu pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i nałożenie kary grzywny w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł.

5.Uprawnienia PIP w zakresie spełniania obowiązków w zakresie PPK

Kontrola spełniania przez podmioty zatrudniające obowiązków wynikających z ustawy o PPK będzie należała do Państwowej Inspekcji Pracy. PIP będzie mogła skontrolować w szczególności wywiązywanie się przez te podmioty z obowiązków w zakresie:

•zawarcia umów o zarządzanie PPK;

•zawarcia umów o prowadzenie PPK;

•dokonywania wpłat do PPK.

PIP będzie również uprawniona do:

•ścigania wykroczeń przewidzianych w przepisach o PPK;

•udziału w postępowaniach w sprawach dotyczących wykroczeń popełnionych w związku z naruszeniem obowiązków dotyczących PPK w charakterze oskarżyciela publicznego.

Dane niezbędne do kontrolowania podmiotów zatrudniających w zakresie przestrzegania przez nich obowiązków w zakresie PPK zostaną udostępnione PIP przez Polski Fundusz Rozwoju z ewidencji PPK. PIP uzyska tą drogą m.in. dane o dacie zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nazwie, NIP i adresie siedziby podmiotu zatrudniającego.

Podstawa prawna:

ustawa z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215)

Zobacz serwis: Kadry

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama