| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Umowy > ABC umów > Umowa deweloperska 2012 – nowa regulacja prawna

Umowa deweloperska 2012 – nowa regulacja prawna

W dniu 29 kwietnia 2012 r. wchodzi w życie ustawa z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (potocznie zwana ustawą deweloperską) regulująca problematykę umów deweloperskich. Celem uchwalonej ustawy jest ochrona interesów klientów deweloperów w szczególności poprzez obowiązkowe instrumenty zabezpieczające środki finansowe wpłacane przez klientów na poczet ceny zakupu nieruchomości.

Uchwalona ustawa po raz pierwszy nazwała i w pełni zdefiniowała pojęcie „umowy deweloperskiej”.

Umową deweloperską jest umowa, w której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia i przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia budowlanego prawa odrębnej własności lokalu lub prawa do domu jednorodzinnego, a nabywca zobowiązuje się do zapłaty ceny na rzecz dewelopera.

Umowę deweloperską zawiera się przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Co ważne, nabywca ponosi jedynie połowę (a nie jak dotychczas całość) wszystkich kosztów związanych z zawarciem umowy deweloperskiej.

Wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynności wykonywane w związku z zawieraniem umowy deweloperskiej, w tym także za sporządzenie wypisów aktu notarialnego wydawanych przy zawarciu umowy deweloperskiej, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają w równych częściach dewelopera i nabywcę.

Nowe obowiązki deweloperów w świetle ustawy deweloperskiej

Treść umowy deweloperskiej

Ustawodawca bardzo szczegółowo wymienił wszystkie elementy, które powinny składać się na treść umowy deweloperskiej.

Umowa deweloperska powinna wskazywać miejsce i datę jej zawarcia oraz precyzyjne określać strony, które ją zawierają.

Stronami umowy deweloperskiej są: nabywca i deweloper.

Za nabywcę w rozumieniu ustawy deweloperskiej uznaje się wyłącznie osobę fizyczną. Natomiast deweloperem jest przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązuje się w umowie deweloperskiej do ustanowienia na rzecz nabywcy prawa odrębnej własności lokalu lub prawa do domu jednorodzinnego. Deweloperem może zatem być również spółdzielnia mieszkaniowa.

W umowie deweloperskiej musi znaleźć się wyraźne zobowiązanie dewelopera do:

- wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę, albo

- przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Do istotnych elementów umowy deweloperskiej należy również zaliczyć określenie wysokości ceny należnej deweloperowi (w tym terminy i ewentualne warunki jej płatności) oraz informacje dotyczące nieruchomości, na której ma być zrealizowane przedsięwzięcie deweloperskie, takie jak:

1. powierzchnia działki budowlanej,

2. opis stanu prawnego nieruchomości, w tym m.in. oznaczenie właściciela lub użytkownika wieczystego oraz wskazanie istniejących na nieruchomości obciążeń hipotecznych i służebności,

3. położenie oraz istotne cechy domu jednorodzinnego, będącego przedmiotem umowy, lub budynku, w którym ma się znajdować lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy,

4. usytuowanie lokalu mieszkalnego w budynku,

5. powierzchnia i układ pomieszczeń w lokalu lub budynku,

6. sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

7. zakres i standard prac wykończeniowych.

Umowa deweloperska powinna wskazywać zabezpieczenia ustanowione przez dewelopera na rzecz nabywcy.

Deweloper zobowiązany jest zapewnić nabywcom w celu ochrony ich środków finansowych, zamknięty albo otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy a dodatkowo może również przedłożyć gwarancję bankową lub ubezpieczeniową.   

W umowie deweloperskiej powinny znaleźć się także terminy:

1. rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych danego przedsięwzięcia deweloperskiego,

2. zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ze wskazaniem sposobu zawiadomienia, oraz

3. przeniesienia na nabywcę nieruchomości będącej przedmiotem umowy. 

Wśród pozostałych elementów umowy deweloperskiej trzeba wymienić:

1. wskazanie numeru pozwolenia na budowę oraz organu, który je wydał, z jednoczesnym podaniem czy pozwolenie jest już ostateczne lub czy jest zaskarżone,

2. określenie wysokości ewentualnych odsetek i kar umownych, przy czym wysokość odsetek zastrzeżonych na rzecz dewelopera nie może przewyższać kar umownych zastrzeżonych na rzecz nabywcy,

3. informację o zgodzie banku na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę,

4. oświadczenie nabywcy o otrzymaniu prospektu informacyjnego dotyczącego danego przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego wraz z załącznikami i zapoznaniu się z ich treścią,

5. określenie warunków odstąpienia od umowy oraz warunków zwrotu  środków pieniężnych wpłaconych przez nabywcę.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Góralski&Goss Legal

Góralski&Goss Legal to butikowa kancelaria prawna, specjalizująca się w doradztwie transakcyjnym i procesowym na rzecz dużych podmiotów gospodarczych, w szczególności firm z sektora ubezpieczeniowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »