REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe europejskie prawo jazdy

europejskie prawo jazdy
europejskie prawo jazdy

REKLAMA

REKLAMA

19 stycznia 2013 r. weszła w życie trzecia dyrektywa o unijnym prawie jazdy i jednocześnie zostało wprowadzone europejskie prawo jazdy. Od tego dnia wszystkie nowe prawa jazdy wydawane w UE mają mieć postać plastikowej karty przypominającej kartę kredytową, standardowy europejski format i lepsze zabezpieczenia.

W Polsce od 19 stycznia 2013 r. obowiązuje ustawa z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. nr 30, poz. 151 ze zmianami), która wprowadza nowe nieco zmienione prawo jazdy. Wydane wcześniej polskie prawa jazdy tracą ważność w 2033 roku.

REKLAMA

Nowe europejskie prawo jazdy będzie stopniowo zastępować ponad 100 różnych wzorów, papierowych i plastikowych, którymi posługuje się obecnie ponad 300 milionów kierowców w UE. Jest to część szerszego pakietu środków (trzecia dyrektywa o unijnym prawie jazdy), który wchodzi w życie w celu ułatwienia swobodnego przepływu, zwalczania nadużyć związanych z prawem jazdy i poprawy bezpieczeństwa na drogach w UE.

Korzyści z nowego systemu prawa jazdy w Europie

REKLAMA

Około 60 proc. obywateli Unii, czyli blisko 300 mln osób, posiada ważne prawo jazdy. Wielu z tych Europejczyków przekracza wewnątrzunijne granice w celach prywatnych lub zawodowych, bądź też zmienia kraj zamieszkania. Obecnie w Europie istnieje ponad 110 różnych wzorów prawa jazdy o różnych uprawnieniach i okresach ważności. Nowe europejskie prawo jazdy uprości tę mozaikę i ułatwi mobilność kierowców w całej Europie. Zharmonizowane okresy ważności i przepisy dotyczące badań lekarskich stworzą większą pewność prawa dla wielu Europejczyków, którzy przeprowadzają się do innego państwa członkowskiego.

Prawo jazdy nie tylko daje dostęp do korzystania ze wszystkich rodzajów pojazdów w wielu państwach UE, ale może być także używane jako dokument identyfikacyjny. Dlatego też istotną kwestią są zabezpieczenia przeciwko fałszerstwom Nowe prawo jazdy jest niemal niemożliwe do podrobienia. Jego zabezpieczenie stanowi europejski system elektronicznej wymiany danych, który ułatwi zarządzanie prawami jazdy przez organy administracyjne i przyczyni się do lepszego wykrywania nadużyć związanych z tymi dokumentami.

REKLAMA

Przepisy dotyczące prawa jazdy mają także duży wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. W obliczu ponad 30 000 śmiertelnych ofiar na europejskich drogach każdego roku przepisy dotyczące nowego prawa jazdy przyczynią się (zdaniem Komisji Europejskiej) do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Najistotniejsze są zmiany w odniesieniu do motocykli. Poprzez wprowadzenie stopniowego uzyskiwania dostępu do motocykli przez młodych kierowców nowe przepisy europejskie będą znacznie lepiej chronić tę szczególnie narażoną grupę użytkowników dróg. Ponadto, w przypadku kierowców samochodów i motocyklistów, nowy dokument musi być przedłużany co 10-15 lat, w zależności od państwa członkowskiego, podczas gdy prawa jazdy dla kierowców autobusów i samochodów ciężarowych będą ważne przez okres pięciu lat, a do ich przedłużenia konieczne będą okresowe badania lekarskie. Przepisy te nie będą dotyczyły praw do kierowania pojazdem, które uzyskano już wcześniej.

Główne zmiany wprowadzone nowymi przepisami dotyczącymi praw jazdy

Karta nowego europejskiego prawa jazdy

W celu ograniczenia liczby różnych wzorów prawa jazdy znajdujących się w obiegu i lepszego zabezpieczenia przed fałszerstwami, stopniowo wycofywane będą prawa jazdy w wersji papierowej. Jedyny wzór europejskiego prawa jazdy, które będzie wydawane, to plastikowa karta typu karty kredytowej, stosowana już w większości krajów UE, która pozwala na lepsze zabezpieczenia przed sfałszowaniem. Obecne papierowe wersje prawa jazdy przestaną być wydawane z dniem wejścia w życie nowych przepisów.

Wprowadzenie obowiązku administracyjnego przedłużania okresu ważności dla wszystkich nowych praw jazdy

Obowiązkowe i regularne administracyjne przedłużanie prawa jazdy zapewni aktualizację wszystkich dokumentów przy wykorzystaniu najbardziej aktualnych zabezpieczeń. Zmniejszenie liczby wzorów prawa jazdy, podobnie jak większe podobieństwo posiadacza do swojego zdjęcia na dokumencie, ułatwi egzekwowanie prawa.

Wszystkie nowe prawa jazdy na motorowery, motocykle, samochody oraz pojazdy trzy- i czterokołowe będą miały administracyjny okres ważności wynoszący maksymalnie 10 lat. Państwa członkowskie mogą jednak zdecydować o wydawaniu takich praw jazdy z administracyjnym okresem ważności wynoszącym maksymalnie 15 lat.

Wszystkie nowe prawa jazdy na pojazdy ciężarowe i autobusy będą miały administracyjny okres ważności wynoszący maksymalnie 5 lat.

Kierowcy z prawami jazdy wydanymi przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy będą musieli dostosować się do nowych przepisów dotyczących okresu ważności najpóźniej do 19 stycznia 2033 r.

Nowe przepisy ustawy o kierujących pojazdami w Polsce

Jaki wpływ będą miały nowe przepisy dotyczące prawa jazdy na kierowców?

Wraz z nowym obowiązkiem regularnego przedłużania prawa jazdy zostają usunięte ostatnie przeszkody dla swobodnego przemieszczania się kierowców.

Podstawowa zasada jest taka, że wszystkie prawa jazdy wydane od dnia rozpoczęcia stosowania nowej dyrektywy, pozostaną ważne do dnia podanego na danym prawie jazdy. Przed upływem terminu ważności dokumentu posiadacz będzie musiał przedłużyć prawo jazdy w kraju, w którym posiada on zwykłe miejsce zamieszkania.

Od tej daty przyjmujące państwo członkowskie będzie stosowało nowy administracyjny okres ważności i będzie mogło nałożyć wymóg badań lekarskich, jeżeli go przewiduje dla swoich własnych obywateli. Przepisy te zapewnią wreszcie niezbędną pewność prawa dla posiadacza prawa jazdy.

W odniesieniu do praw jazdy, które zostały wydane przed datą stosowania niniejszej dyrektywy i które są nadal ważne i w obiegu, wszystkie będą musiały zostać zastąpione nowym prawem jazdy najpóźniej do 2033. Państwo członkowskie może również postawić wymóg, aby po upływie dwóch lat od rozpoczęcia pobytu w tym państwie, posiadacz prawa jazdy wydanego przez inne państwo członkowskie bez okresów ważności przewidzianych w dyrektywie (np. nieokreślony okres ważności) przedłużył swoje prawo jazdy.

Jednocześnie w nowym prawie jazdy będzie wyraźnie określone prawo do prowadzenia określonego typu pojazdu, a zatem będzie ono łatwiejsze do uznania przez posiadacza, organy administracyjne i organy egzekwowania prawa.

Ponadto Komisja proponuje doprecyzowanie przepisów krajowych dotyczących badań lekarskich:

- w przypadku kierowców ciężarówek i autobusów – poprzez harmonizację częstotliwości tych badań, które muszą być przeprowadzane przy każdym przedłużeniu prawa jazdy zgodnie z systemem obowiązującym w danym państwie;

- w przypadku kierowców samochodów i motocyklistów, pozostawia się państwom członkowskim swobodę decyzji, czy obowiązkowe będą regularne badania.

Lokaty na 2 i 3 lata - tylko z nimi pokonasz inflację

Nazwa nabywcy oraz sprzedawcy na fakturze od 2013 roku

Nowe europejskie prawo jazdy, a możliwości nadużyć

Obecnie występuje szereg rodzajów nadużyć: od handlu samymi dokumentami lub uzyskania niezgodnie z prawem duplikatu poprzez sugerowanie kradzieży lub utraty oryginalnego prawa jazdy, po uzyskanie prawa jazdy w innym kraju, podczas gdy w kraju pochodzenia ma się zakaz kierowania pojazdami.

Podstawowa zasada, która leży u podstaw walki z nadużyciami związanymi z prawem jazdy, mówi, że jedna osoba może posiadać tylko jedno prawo jazdy. Zasada ta została wzmocniona niniejszą dyrektywą.

Regularne przedłużenie prawa jazdy umożliwi państwom członkowskim systematyczne aktualizowanie krajowej bazy danych, a tym samym stałe aktualizowanie wiedzy na temat ważnych praw jazdy, które są w obiegu.

Jednocześnie udoskonalona zostanie wymiana informacji między organami krajowymi dzięki stworzeniu sieci łączności dotyczącej praw jazdy. Regularne konsultowanie tej sieci, zwanej RESPER, umożliwi stosowanie nowych, bardziej surowych przepisów dotyczących zakazu wydawania prawa jazdy osobie, której prawo jazdy zostało cofnięte, zawieszone lub ograniczone.

Ponadto państwa członkowskie mogą, jeżeli taka będzie ich wola, wprowadzić do prawa jazdy mikroczipa. Powtórzenie w mikroczipie informacji wydrukowanych na karcie zwiększa zabezpieczenia przeciwko nadużyciom, a jednocześnie zapewnia ochronę danych. Oczywiście trzeba będzie przestrzegać europejskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Zakładamy firmę – podatki i składki ZUS

Nowe europejskie prawo jazdy, a bezpieczeństwa ruchu drogowego

Wprowadzenie nowej kategorii prawa jazdy dla motorowerów

Dotychczas w Unii nie było potrzebne prawo jazdy na motorower. Jednakże dane statystyczne wskazują na wysokie ryzyko wypadków wśród bardzo młodych użytkowników dróg. W niektórych państwach członkowskich uprawnieni do jazdy motorowerem są bardzo młodzi kierowcy, nawet w wieku 14.

W związku z tym została wprowadzona nowa zharmonizowana kategoria prawa jazdy AM, którą można otrzymać po zdaniu obowiązkowego egzaminu teoretycznego. Powinno to umożliwić lepszą kontrolę tej szczególnie narażonej grupy użytkowników dróg i zwiększyć ich znajomość przepisów ruchu drogowego. Wyjaśni to także sytuację motorowerzystów przekraczających granice państwowe lub kwestię wypożyczenia motoroweru podczas wakacji. Ponadto państwa członkowskie mogą wymagać, by wnioskodawcy zdali egzamin umiejętności i zachowania na drodze w przypadku tej kategorii.

Wprowadzenie kryterium stosunku mocy do masy w przypadku lekkich motocykli (prawo jazdy kategorii A1)

Kategoria lekkich motocykli była ograniczona do 125 cm3 oraz 11 kW. Nie obowiązywało żadne kryterium określające stosunek mocy do masy. Mogło to prowadzić do rozpowszechnienia coraz lżejszych pojazdów, przy stałym zwiększaniu ich przyspieszenia i maksymalnej prędkości. Dlatego też posiadacze prawa jazdy kategorii A1 mogą kierować tylko lekkimi motocyklami o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, o mocy nieprzekraczającej 11 kW i o stosunku mocy do masy nieprzekraczającym 0,1 kW/kg. Wszystkie państwa członkowskie zobowiązane są do wprowadzenia tej kategorii prawa jazdy, która nie istniała we wszystkich państwach członkowskich.

Stopniowe uzyskiwanie dostępu do motocykli o największej mocy

Wcześniejsze prawodawstwo umożliwiło wielu młodym kierowcom bez praktycznego doświadczenia prowadzenie motocykla z kategorii o największej mocy. Statystyki wypadków dowodzą, że ryzyko wypadku wśród początkujących kierowców ciężkich motocykli jest szczególnie wysokie u osób w wieku do 24 lat. Ponadto nie jest możliwe skontrolowanie, czy dana osoba rzeczywiście zdobyła doświadczenie w prowadzeniu pojazdu o ograniczonej mocy. W interesie bezpieczeństwa drogowego wprowadzono nowe kryteria dotyczące pojazdów, minimalnego wieku i dostępu.

Nowa kategoria A2 o nowych parametrach technicznych

Poprzednia kategoria A, która była podzielona na część o ograniczonej ważności i część nieograniczoną, jest teraz podzielona na dwie odrębne kategorie „A2” i „A”. W przypadku kategorii A2 wprowadzono dodatkowe wymagania techniczne w celu uniknięcia celowego obniżania parametrów motocykli.

Nowe zasady dotyczące minimalnego wieku i dostępu

W przypadku kategorii A2 minimalny wiek ustalono na 18 lat. Jeżeli państwo członkowskie ustali minimalny wiek dla kategorii A1 na 17 lub 18 lat, minimalny wiek dla kategorii A2 będzie wynosił 19 lub 20 lat, ponieważ różnica między minimalnym wiekiem dla kategorii A1 a minimalnym wiekiem dla kategorii A2 musi wynosić 2 lata.

Jeżeli wnioskodawca posiada 2 lata doświadczenia w prowadzeniu motocyklu kategorii A1, musi zdać egzamin umiejętności i zachowania na drodze, lub ukończyć szkolenie.

Dla kategorii A:

1. W przypadku stopniowego uzyskania dostępu wnioskodawcy muszą posiadać dwa lata doświadczenia w kierowaniu motocyklem kategorii A2 i zdać egzamin umiejętności i zachowania na drodze, lub ukończyć szkolenie. Jeśli spełnione zostaną te dwa warunki, będą oni uprawnieni do kierowania pojazdami kategorii A w wieku od 20 (lub ewentualnie 21 i 22, w zależności od minimalnego wieku wymaganego dla kategorii A2).

2. W przypadku uzyskania bezpośredniego dostępu minimalny wiek został podniesiony z 21 do 24 lat.


Nowe przepisy dotyczące prawa jazdy odnoszące się do przyczep samochodowych

Kategoria B zezwala na kierowania pojazdem o masie 3500 kg z przyczepą o masie 750 kg.

W przypadku pojazdu z przyczepą objętego kategorią B, z pojazdem ciągnącym może być sprzężona przyczepa o masie przekraczającej 750 kg, o ile masa pojazdu wraz z przyczepą nie przekracza 4250 kg i przestrzegane są przepisy dotyczących homologacji typu (które określają zależność pomiędzy pojazdem i przyczepą).

Jednakże w przypadku pojazdów z przyczepą objętych kategorią B, które przekraczają 3500 kg, wymagane będzie szkolenie lub szkolenie połączone z egzaminem. Przepis ten umożliwi w przyszłości kierowanie większą masą pojazdu z przyczepą w ramach kategorii B niż ma to miejsce obecnie, pod warunkiem ukończenia szkolenia lub zdania egzaminu.

W odniesieniu do kategorii BE dozwolone będzie ciągnięcie przyczepy o maksymalnej dopuszczalnej masie wynoszącej 3500 kg. Połączenie pojazdu ciągnącego kategorii B z przyczepą przekraczającą 3500 kg będzie objęte kategorią C1E.

Stopniowe uzyskanie dostępu do samochodów ciężarowych o największej mocy

Nowe definicje:

W interesie bezpieczeństwa prawo jazdy na pojazdy ciężarowe i autobusy zostało zmienione w celu:

- uwzględniania liczby pasażerów, a nie liczby miejsc siedzących;

- dostosowania wymogów technicznych dotyczących mniejszych samochodów ciężarowych i autobusów do wymogów obowiązujących na rynku tych pojazdów i stworzenia obowiązkowych kategorii w całej Unii.

Kategoria C: pojazdy silnikowe przeznaczone do przewozu towarów, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg i do przewozu nie więcej niż ośmiu pasażerów oprócz kierowcy. Mogą być one połączone z przyczepą o masie poniżej 750 kg.

Kategoria C1: podobnie jak kategoria C, ale dotyczy pojazdów silnikowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7500 kg. Wszystkie państwa członkowskie muszą teraz wprowadzić tę kategorię.

Kategoria D: pojazdy silnikowe przeznaczone do przewozu pasażerów w liczbie większej niż ośmiu pasażerów oprócz kierowcy. Mogą być one połączone z przyczepą o masie poniżej 750 kg.

Kategoria D1: podobnie jak kategoria D, ale dotyczy pojazdów silnikowych przeznaczonych do przewozu pasażerów w liczbie nie większej niż 16 pasażerów oprócz kierowcy i o maksymalnej długości 8 m. Mogą być one połączone z przyczepą o masie poniżej 750 kg. Wszystkie państwa członkowskie muszą teraz wprowadzić tę kategorię.

Wszystkie 4 wyżej wymienione kategorie mogą być połączone z przyczepą o masie przekraczającej 750 kg, ale wymagają wtedy odrębnego prawa jazdy (kategorii CE, C1E, DE, D1E). Wszystkie państwa członkowskie muszą teraz wprowadzić te kategorie.

Minimalny wiek dostępu do prawa jazdy

Poniższa tabela podsumowuje wymogi dotyczące wieku uzyskania dostępu do praw jazdy w zależności od kategorii pojazdu.

Kategoria

Zasada ogólna

Warunki

Odstępstwo

AM

16 lat

Egzamin teoretyczny

Egzamin praktyczny jest fakultatywny

14 lat, możliwe tylko na terytorium kraju. Możliwe do 18 lat.

A1

16 lat

Egzamin teoretyczny i praktyczny

Możliwe do 17 lub 18 lat

A2

18 lat

Egzamin teoretyczny i praktyczny.

Dla osoby posiadającej kategorię A1 przez 2 lata – tylko zdanie egzaminu lub ukończenie szkolenia

Minimum 2 lata pomiędzy kategorią A1 i A2: jeżeli minimalny wiek dla kategorii A1 jest ustalony przez państwo członkowskie na 17 lub 18 lat, minimalny wiek dla kategorii A2 wynosi 19 lub 20 lat.

A

20 lat
w przypadku stopniowego uzyskania
dostępu

Zdanie egzaminu lub ukończenie szkolenia

Minimum 2 lata między kategorią A2 i A: jeżeli minimalny wiek dla kategorii A2 jest ustalony przez państwo członkowskie na 19 lub 20 lat, minimalny wiek dla kategorii A wynosi 21 lub 22 lata.

24 lat
w przypadku bezpośre-dniego dostępu

Egzamin teoretyczny i praktyczny

B1

16 lat

Egzamin teoretyczny i praktyczny

B i BE

18 lat

Egzamin teoretyczny i praktyczny

17 lat możliwe dla kategorii B i B+E tylko na terytorium kraju

C1 i C1E

18 lat

Egzamin teoretyczny i praktyczny

C i CE

21 lat

Egzamin teoretyczny i praktyczny

W przypadku kierowców zawodowych, bez uszczerbku dla przepisów dotyczących prowadzenia takich pojazdów w dyrektywie 2003/59/WE1 odnoszących się do kwalifikacji i szkolenia kierowców zatrudnionych w transporcie towarów i pasażerów

D1 i D1E

21 lat

Egzamin teoretyczny i praktyczny

D i DE

24 lata

Egzamin teoretyczny i praktyczny

AM: motorowery, maks. prędkość konstrukcyjna 45 km/h, < 50 cm³ lub moc < 4kW, w tym lekkie czterokołowce

A1: lekkie motocykle, < 125 cm³ lub moc < 11 kW przy stosunku mocy do masy < 0,1 kW/kg, oraz lekkie trzykołowce < 15 kW

A2: motocykle, moc < 35 kW przy stosunku mocy do masy < 0,2 kW/kg i niepochodzące od pojazdów o mocy przekraczającej dwukrotność mocy takiego motocykla

A: motocykle dwukołowe (w tym powyżej 35 kW) i ciężkie trzykołowce > 15 kW

B: pojazdy silnikowe < 3 500 kg, do przewozu nie więcej niż 8 pasażerów oprócz kierowcy + przyczepa < 750 kg; mogą być połączone z przyczepą >750 kg, jeżeli masa pojazdu z przyczepą nie przekracza 4 250 kg (szkolenie lub egzamin w przypadku masy od 3 500 kg do 4 250 kg)

B1: nieobowiązkowa kategoria ciężkich czterokołowców

C: pojazdy silnikowe przeznaczone do przewozu towarów > 3 500 kg + przyczepa < 750 kg

C1: pojazdy silnikowe > 3 500 kg, ale < 7 500 kg do przewozu nie więcej niż 8 pasażerów oprócz kierowcy + przyczepa < 750 kg;

D: pojazdy silnikowe przeznaczone do przewozu więcej niż 8 pasażerów + przyczepa < 750 kg

D1: pojazdy silnikowe przeznaczone do przewozu nie więcej niż 16 pasażerów, maks. długość 8 m. + przyczepa < 750 kg

E: w połączeniu z kategoriami powyżej, przyczepa > 750 kg

Nowe przepisy dotyczące egzaminatorów na prawo jazdy

Nie istniały dotąd żadne ustalone dla całej UE normy dotyczące szkolenia i kształcenia egzaminatorów na prawo jazdy. Znacznie różnią się one w poszczególnych państwach Unii. W niektórych państwach członkowskich egzaminatorzy nie mieli prawie żadnego szczególnego wykształcenia lub nawet nie posiadali prawa jazdy kategorii, w związku z którą przeprowadzali egzamin.

To nie powinno być już możliwe. Ponieważ egzaminy teoretyczne i praktyczne zostały ściśle zharmonizowane, wspólne minimalne wymagania dotyczące egzaminatorów zapewniłyby porównywalność wyników egzaminów w całej UE. Regularne szkolenia egzaminatorów powinny mieć również pozytywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, poprzez doskonalenie ich umiejętności i doświadczenia wobec coraz szybciej zmieniających się warunków technicznych.

Określono podstawowe warunki dostępu do zawodu egzaminatora na prawo jazdy i wprowadzono minimalne normy dotyczące ich wstępnych kwalifikacji oraz regularnych kursów odświeżających ich wiedzę i umiejętności:

1. egzaminatorzy na prawo jazdy powinien zawsze posiadać ważne prawo jazdy kategorii, w związku z którą przeprowadzają egzamin. Powinni mieć wstępne kwalifikacje i być zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniach okresowych.

2. powinni być przeszkoleni w szerokim zakresie podstawowych przedmiotów i posiadać wstępne kwalifikacje przed dopuszczeniem do egzaminowania. Obowiązkowe powinno być stopniowe uzyskiwanie dostępu. Na początku egzaminatorzy powinni egzaminować kandydatów na kierowców samochodów osobowych, co stanowi 90 % wszystkich egzaminów, i dopiero po zdobyciu doświadczenia podczas takich egzaminów i po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji w zakresie innych kategorii, mogą oni przeprowadzać egzaminy w innych kategoriach.

Nowe przepisy dotyczące europejskiego prawa jazdy - wpływ na wymogi dotyczące zdolności do kierowania pojazdami

Kierowcy muszą spełniać minimalne wymagania dotyczące fizycznej i psychicznej zdolności do kierowania pojazdem silnikowym, zanim zostaną uprawnieni do prowadzenia pojazdu. Dyrektywa w sprawie prawa jazdy zawiera szczegółowe przepisy dotyczące wykazu rodzajów niepełnosprawności, które mogą wpływać na bezpieczne kierowanie pojazdem. Zawodowych kierowców samochodów ciężarowych i autobusów zazwyczaj obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy.

W 2009 r. dyrektywa została zaktualizowana w wyniku prac grupy ekspertów medycznych powołanych przez państwa członkowskie, jeśli chodzi o wzrok, cukrzycę i padaczkę.

Przepisy dotyczące prawa jazdy obowiązujące dotychczas w Unii

Pierwszy europejski akt prawny w sprawie prawa jazdy pochodzi z 1980 r. Wówczas to dyrektywa Rady umożliwiła obywatelom Unii Europejskiej przeprowadzającym się do innego państwa członkowskiego wymianę swojego prawa jazdy bez konieczności nowych egzaminów teoretycznych, praktycznych oraz badań lekarskich. Kierowca nadal jednak musiał wymienić swoje prawo jazdy w ciągu jednego roku od zamieszkania w nowym państwie członkowskim.

Dopiero w 1991 r. nową dyrektywą wprowadzono zasadę wzajemnego uznawania i zniesiono konieczność wymiany prawa jazdy. Jednak w praktyce zastosowanie tej zasady zostało utrudnione przez fakt, że nie zostały zharmonizowane okresy ważności praw jazdy i częstotliwości badań lekarskich. Spowodowało to niepewność prawa wśród obywateli, którzy obierają miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim.

Dyrektywa 2006/126/WE, znana również jako „trzecia dyrektywa w sprawie prawa jazdy", została przyjęta w dniu 20 grudnia 2006 r. (Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 18). Miała zostać ona transponowana do dnia 19 stycznia 2011 r.

Chociaż niektóre jej przepisy weszły w życie w dniu 19 stycznia 2009 r., większość wymogów w niej określonych obowiązuje od 19 stycznia 2013 r., w szczególności wprowadzenie nowego unijnego wzoru prawa jazdy.

Źródło: Komisja Europejska

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Sztuczna inteligencja a programy lojalnościowe. Co się sprawdzi w 2024 r.?

  Czy programy lojalnościowe w 2024 r. mają rację bytu? Klientowi kojarzą się przede wszystkim z rabatami i bonusami, a tak naprawdę są wielką bazą wiedzy o konsumentach i ich potrzebach. Mądre wykorzystanie to korzyści dla obu stron. Na co zwrócić uwagę w 2024 r.? 

  Kobiety w Polsce mają własne firmy częściej niż w większości krajów UE. W naszym kraju 8% Polek prowadzi działalność gospodarczą

  Kobiety w Polsce mają własne firmy częściej niż w większości krajów Unii Europejskiej – w naszym kraju 8% Polek prowadzi działalność gospodarczą, co stanowi drugi wynik europejski.

  Pieniądze na koncie w 10 sekund. Kto najbardziej zyska na przelewach natychmiastowych?

  Czy nowe przepisy dotyczące przelewów natychmiastowych wstrząsną rynkiem płatności? Banki będą musiały je realizować w ciągu maksymalnie 10 sekund. Co z weryfikacją odbiorcy przelewu w tak krótkim czasie? 

  Czy powrót aktywności fuzji i przejęć pomoże rynkom w Europie?

  Jakie są perspektywy dla rynku fuzji i przejęć w 2024 r.? Jaka branża cieszy się największą popularnością? Czy inwestorzy mają powody do zadowolenia? 

  REKLAMA

  Rolnicy ruszyli do skupów. Czy da się jeszcze zarobić na zbożu?

  W obliczu obaw o dalszy spadek cen, rolnicy postanowili sprzedać zboża ze swoich magazynów. Już w styczniu, punkty skupu zakupiły 538,8 tys. ton zbóż, co stanowi wzrost o 10% w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2023 i o 17% w stosunku do grudnia poprzedniego roku. 

  Dojście do niskiej inflacji wymaga kontraktu społecznego, który jest jak umowa widmo

  Niska inflacja to kontrakt społeczny. Taki kontrakt jest jak umowa widmo, ale osiągany jest głównie wysiłkiem banku centralnego, bo NBP jest odpowiedzialny za stabilność cen w gospodarce.

  Sektor MŚP chętniej sięga po kredyty, a banki zaostrzają kryteria ich przyznawania

  Popyt na kredyty długoterminowe ze strony małych przedsiębiorców jest najwyższy od lat. Jedocześnie banki przyznają, że zaostrzają kryteria kredytowe. Czy alternatywna forma finansowania, czyli faktoring, będzie przeżywał ożywienie?  

  Przedsiębiorcy mają obawy czy uda się wydać pieniądze z KPO. Polska ma na to o połowę mniej czasu niż inne kraje

  Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy – KPO dla Polski to doskonała wiadomość, ale trzeba się pospieszyć, by je efektywnie wydać, apelują przedsiębiorcy. Kraje, które dostały pieniądze europejskie bez opóźnień aktualnie są już w połowie drogi w ich wydatkowaniu. Polska będzie musiała wdrożyć wysokie tempo, by żadne dotacje nie przepadły.

   

  REKLAMA

  Wakacje składkowe dla małych przedsiębiorców. Nowa wersja projektu ustawy z rocznym limitem wydatków

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało nową wersję projektu ustawy o tzw. wakacjach składkowych. Obniżono w nim szacunek kosztu rozwiązania dla finansów publicznych w 10 lat do 20,4 mld zł z niemal 25 mld zł.

  Model pracy w firmie: work-life balance czy work-life integration? Pracować by żyć, czy żyć, by pracować?

  Zacierają się granice między życiem prywatnym i zawodowym. Jednak dla większości pracowników życie osobiste jest ważniejsze niż zawodowe. Pracodawcy powinni wsłuchiwać się w potrzeby i oczekiwania swoich pracowników i w zależności od tego wybierać model pracy w firmie.

  REKLAMA