REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rozliczenie kwartalne w 2011 r.

Tomasz Krywan
Tomasz Krywan
Doradca podatkowy; specjalista w zakresie prawa podatkowego. Autor wielu praktycznych odpowiedzi na pytania z zakresu prawa podatkowego i licznych publikacji na ten temat.
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Jednym z obowiązków czynnych podatników VAT jest regularne składanie deklaracji VAT. Deklaracje te składane są, co do zasady, za miesięczne okresy rozliczeniowe. Podatnicy VAT mogą jednak wybrać składanie deklaracji za kwartalne okresy rozliczeniowe, nadal rozliczając się na zasadach ogólnych. Również mali podatnicy rozliczający VAT metodą kasową składają kwartalne deklaracje VAT.

W artykule prezentujemy na przykładach zalety i wady kwartalnego sposobu składania deklaracji VAT (bez metody kasowej), warunki korzystania oraz rezygnacji z tego sposobu rozliczenia podatku, a także zasady wypełniania deklaracji VAT-7K lub VAT-7D.

REKLAMA

Zalety i wady kwartalnego składania deklaracji VAT

REKLAMA

Składanie kwartalnych deklaracji VAT ma swoje wady i zalety. Pierwszą oczywistą zaletą jest rzadsza konieczność składania deklaracji VAT. Podatnicy składający kwartalne deklaracje VAT rzadziej muszą wysyłać deklaracje pocztą czy odwiedzać urząd skarbowy w celu ich złożenia.

Drugą zaletą jest opóźnienie momentu, w którym trzeba wpłacić do urzędu skarbowego kwotę podatku. Zaleta ta występuje u podatników, u których z reguły kwota podatku należnego jest wyższa od kwoty podatku naliczonego. W przypadku składania deklaracji kwartalnych przez podatników niebędących małymi podatnikami zaleta ta jest w znacznym stopniu dezawuowana przez obowiązek wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek - zob. punkt Zaliczki na podatek.

PRZYKŁAD

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nadwyżka podatku należnego nad naliczonym u małego podatnika wyniosła w styczniu 1700 zł, w lutym - 1080 zł, natomiast w marcu - 2230 zł. Składając miesięczne deklaracje VAT-7, podatnik musiałby wpłacać te kwoty do urzędu skarbowego w terminie, odpowiednio, 25 lutego, 25 marca i 25 kwietnia. Wybierając składanie deklaracji kwartalnych, podatnik nie musi dokonać żadnej wpłaty w lutym i w marcu. Dopiero w terminie do 25 kwietnia podatnik jest zobowiązany do wpłaty całości nadwyżki podatku należnego nad naliczonym, tj. kwoty 5010 zł.

Zauważyć jednak należy, że w przypadku mniej zdyscyplinowanych podatników może być bezpieczniej trzykrotnie zapłacić mniejsze kwoty niż raz większą. Z tego względu dla niektórych podatników zaleta ta może stanowić w istocie wadę.

Z pewnością wadą składania kwartalnych deklaracji VAT-7 jest opóźnienie otrzymywania zwracanych kwot VAT. Wada ta występuje w szczególności u podatników, u których najczęściej powstaje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, która jest przez nich wykazywana do zwrotu na rachunek bankowy.

PRZYKŁAD

Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym u podatnika wyniosła w styczniu 720 zł, w lutym - 350 zł, a w marcu - 640 zł. Składając miesięczne deklaracje VAT-7, podatnik mógłby wskazane kwoty wykazać do zwrotu, odpowiednio, składając deklaracje VAT-7 za styczeń, luty oraz marzec (złożenie każdej z tych deklaracji rozpoczęłoby bieg terminu do zwrotu poszczególnych kwot). Składając kwartalne deklaracje VAT-7K/VAT-7KD, podatnik może kwotę 1710 zł wykazać do zwrotu, dopiero składając deklarację VAT-7K/VAT-7D za I kwartał, tj. 25 kwietnia (i dopiero z tą chwilą rozpocząłby się bieg terminu do zwrotu tej kwoty).

Wybór składania deklaracji kwartalnych

REKLAMA

Przed wskazaniem zasad, na jakich jest dokonywany wybór składania deklaracji kwartalnych, trzeba powiedzieć, że dla niektórych podatników składanie deklaracji kwartalnych jest obowiązkiem. Chodzi o małych podatników rozliczających VAT metodą kasową (tj. na zasadach określonych przepisami art. 21 ustawy o VAT). Podatnicy ci mają bezwzględny obowiązek składania deklaracji podatkowych za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale (art. 99 ust. 2 ustawy o VAT).

Podatnicy VAT mają prawo wybrać składanie deklaracji kwartalnych na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy o VAT. Wybór dokonywany jest przez pisemne zawiadomienie właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego. Należy go dokonać najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Z przepisów nie wynika wprost, że aktualizacja zgłoszenia VAT-R zastępuje tego rodzaju zawiadomienie. W konsekwencji ze względów profilaktycznych warto zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody składania deklaracji VAT w formie pisemnej. Zawiadomienie takie jest skuteczne nawet wtedy, gdy aktualizacja zgłoszenia VAT-R zostanie dokonana po wymaganym przepisami terminie. Na takim stanowisku stoją również organy podatkowe.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 kwietnia 2009 r. (sygn. IPPP3/443-189/09-2/MM, publ. http://sip.mf.gov.pl/sip/), czytamy: Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w dniu 25.02.2009 r. złożył we właściwym Urzędzie Skarbowym pisemne zawiadomienie informujące, że począwszy od I kwartału będzie się rozliczać z podatku VAT kwartalnie. Natomiast w dniu 27.02.2009 r. złożył w tym Urzędzie Skarbowym formularz aktualizacyjny VAT-R, który potwierdza informację wynikającą z w/w zawiadomienia. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego, czy w/w zawiadomienie jest prawnie skutecznie z uwagi na fakt późniejszego złożenia formularza aktualizacyjnego VAT-R.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. organ podatkowy stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Kluczowym przepisem, który pozwala rozwiązać wskazany we wniosku problem jest w/w przepis art. 99 ust. 3 ustawy o VAT. Z brzmienia literalnego tego przepisu wynika, że aby Podatnik mógł w sposób prawnie skuteczny przejść na kwartalny sposób rozliczeń w podatku VAT muszą zostać spełnione następujące warunki:

pisemne zawiadomienie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o zamiarze rozliczania się z podatku VAT w terminach kwartalnych

złożenie tego zawiadomienia w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa

Zatem biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku elementy stanu faktycznego w połączeniu z wyżej przedstawionymi warunkami tut. organ podatkowy stwierdza, że Spółka począwszy od I kwartału 2009 r. ma prawo do składania kwartalnych deklaracji VAT.

Wspomniana wyżej aktualizacja zgłoszenia VAT-R towarzysząca wyborowi kwartalnego sposobu składania deklaracji VAT polega na:

• zaznaczeniu kwadratu 1 w poz. 44,

• zaznaczeniu kwadratu w poz. 51 lub 52,

• wpisaniu w poz. 55 i 56 okresu rozliczeniowego (kwartału i roku), za który zostanie złożona pierwsza deklaracja kwartalna.

PRZYKŁAD

Mały podatnik składający miesięczne deklaracje VAT-7 chciałby począwszy od II kwartału 2011 r. składać deklaracje kwartalne VAT-7K. W tej sytuacji podatnik musi zawiadomić o tym właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 25 maja 2011 r.

Wyboru składania deklaracji kwartalnych mogą dokonać również podatnicy rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu. W ich przypadku zawiadomienie musi być dokonane w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli wykonywanie tych czynności.

PRZYKŁAD

Podatnik zamierza rozpocząć działalność gospodarczą na początku marca 2011 r. Przy założeniu, że pierwszą czynność podlegającą opodatkowaniu podatnik wykona również w marcu 2011 r. (np. 15 marca), zawiadomienie właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego o wyborze składania deklaracji kwartalnych VAT-7K musi zostać dokonane do 25 kwietnia 2011 r.

Rezygnacja ze składania deklaracji kwartalnych

Ze składania deklaracji kwartalnych podatnicy mogą zrezygnować. Nie mają jednak w tym zakresie pełnej swobody. Rezygnacja jest możliwa dopiero po złożeniu czterech deklaracji kwartalnych, a więc po upływie roku składania deklaracji kwartalnych. Wynika to z art. 99 ust. 4 ustawy o VAT, który stanowi, że podatnicy mogą ponownie składać deklaracje podatkowe za okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie czterech kwartałów, za które składali deklaracje kwartalne.

Powrót do składania deklaracji miesięcznych uzależniony jest od zawiadomienia o tym na piśmie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika. Zawiadomienie to musi zostać złożone w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej deklaracji. Z przepisów nie wynika wprost, że stosowna aktualizacja zgłoszenia VAT-R zastępuje takie zawiadomienie, w konsekwencji ze względów profilaktycznych warto zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji stosownym pismem. Wspomniana aktualizacja zgłoszenia VAT-R towarzysząca rezygnacji z kwartalnego składania deklaracji VAT polega na:

• zaznaczeniu kwadratu 2 w poz. 44,

• wpisaniu w poz. 45 i 46 okresu rozliczeniowego (kwartału i roku), za który zostanie złożona ostatnia deklaracja kwartalna,

• zaznaczeniu kwadratu w poz. 50,

• wpisaniu w poz. 57 i 58 okresu rozliczeniowego (miesiąca i roku), za który zostanie złożona pierwsza deklaracja miesięczna.

PRZYKŁAD

Podatnik złożył 8 maja 2010 r. zawiadomienie o składaniu deklaracji kwartalnych. W tej sytuacji powrót do składania deklaracji miesięcznych jest możliwy najwcześniej od kwietnia 2010 r. (muszą bowiem upłynąć cztery kwartały, za które podatnik składał deklaracje VAT-7K). Aby tak się stało, zawiadomienie o wyborze składania deklaracji miesięcznych (aktualizacja zgłoszenia VAT-R oraz, ewentualnie, pismo informujące o wyborze) musi zostać dokonane do dnia złożenia deklaracji VAT-7 za kwiecień 2011 r., nie później jednak niż do 25 maja 2011 r.

Wzory deklaracji kwartalnych

Wzory deklaracji kwartalnych określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług. Przepisy te określają dwa wzory deklaracji kwartalnych. Pierwszy jest wzór deklaracji VAT-7K (wzór deklaracji VAT-7K obowiązujący od 1 stycznia 2011 r. oznaczony jest indeksem 6; numer indeksu można odnaleźć w dolnym, lewym lub prawym rogu - zależnie od tego, czy jest to strona nieparzysta czy parzysta - każdej strony deklaracji; bardzo małą czcionką, w nawiasie). Drugi to wzór deklaracji VAT-7D (wzór deklaracji VAT-7D obowiązujący od 1 stycznia 2011 r. oznaczony jest indeksem 3).

Deklaracje VAT-7K składane są przez podatników będących małymi podatnikami. W 2011 r. są nimi podatnicy:

• u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2010 r. kwoty 4 736 000 zł (czyli obowiązującej dla 2011 r. równowartości 1 200 000 euro, liczonej na dzień 1 października 2010 r.),

• prowadzący przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2010 r. kwoty 178 000 zł (obowiązującej dla 2011 r. równowartości 45 000 euro liczonej na dzień 1 października 2010 r.).

Pozostali podatnicy, tj. podatnicy niebędący małymi podatnikami VAT, składają kwartalne deklaracje VAT-7D. Deklaracja ta różni się od deklaracji VAT-7 dodatkowymi pozycjami, w których wykazywane są zaliczki na podatek (poz. 59) oraz rozliczane są nadpłaty powstające na skutek wpłacania zaliczek na podatek (poz. 60-64).

Wzór deklaracji VAT-7K stanowi załącznik nr 2 do wskazanego wyżej rozporządzenia, a wzór deklaracji VAT-7D stanowi załącznik nr 3 do tego rozporządzenia. Natomiast załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług zawiera objaśnienia do obu rodzajów deklaracji (oraz miesięcznej deklaracji VAT-7).

 

Zaliczki na podatek

Niektórzy podatnicy składający deklaracje kwartalne obowiązani są do wpłacania zaliczek na podatek. Obowiązek ten wynika z art. 103 ust. 2a ustawy o VAT. Obciąża on przede wszystkim składających deklaracje kwartalne podatników niebędących małymi podatnikami VAT (odnośnie pojęcia małego podatnika - zob. punkt Wzory deklaracji kwartalnych). Ponadto obowiązek taki ciąży na składających takie deklaracje:

• podatnikach rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, wartość sprzedaży graniczną przewidzianą dla małych podatników; podatnicy tacy obowiązani są do wpłacania zaliczek począwszy od kwartału następującego po kwartale, w którym rozpoczęli wykonywanie działalności gospodarczej - w kwartale, w którym rozpoczęli jej wykonywanie, obowiązek wpłacania nie powstaje (art. 103 ust. 2d pkt 1 ustawy o VAT);

• podatnikach kontynuujących rozpoczętą w poprzednich latach działalność gospodarczą, u których wartość sprzedaży w ciągu roku przekroczy wartość sprzedaży graniczą przewidzianą dla małych podatników; podatnicy tacy obowiązani są do wpłacania zaliczek począwszy od kwartału następującego po kwartale, w którym doszło do przekroczenia tej wartości; w kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie, obowiązek wpłacania zaliczek nie powstaje (art. 103 ust. 2d pkt 2 ustawy o VAT),

• podatnikach rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, u których wartość sprzedaży w ciągu roku przekroczy - w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej - wartość sprzedaży graniczną dla małych podatników; w kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie, obowiązek wpłacania zaliczek nie powstaje (art. 103 ust. 2d pkt 2 ustawy o VAT).

Podatnicy ci składają deklaracje VAT-7D.

Obliczanie zaliczek na podatek

Składający kwartalne deklaracje VAT podatnicy niebędący małymi podatnikami obowiązani są do wpłacania zaliczek na podatek za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego (poz. 58 deklaracji VAT-7D) wynikającej z deklaracji VAT-7D złożonej za poprzedni kwartał - w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym z kolejnych miesięcy, za które jest wpłacana zaliczka.

PRZYKŁAD

„Duży” podatnik składa kwartalne deklaracje VAT-7D. W deklaracji za IV kwartał 2010 r. podatnik wykazał należne zobowiązanie podatkowe (poz. 58 deklaracji VAT-7D) w wysokości 35 400 zł. W tej sytuacji podatnik będzie obowiązany do zapłaty:

zaliczki na podatek w wysokości 11 800 zł do 25 lutego 2011 r., oraz

zaliczki na podatek w wysokości 11 800 zł do 25 marca 2011 r.

Zauważyć trzeba, że w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu w trakcie roku pierwsze ustalenie zaliczek na podatek dokonywane jest często na podstawie zobowiązania podatkowego wynikającego z deklaracji VAT-7D złożonej za niepełny kwartał. Za kwartał, w którym rozpoczęto działalność, nie powstaje obowiązek zapłaty zaliczek. Mimo to zasady ustalania zaliczek nie ulegają w takich przypadkach zmianie (w szczególności przepisy nie nakazują podwyższania ustalanych w takich przypadkach zaliczek).

PRZYKŁAD

Podatnik rozpocznie działalność gospodarczą 25 lutego 2011 r. Zamierza on składać deklaracje kwartalne, lecz przewidywana przez niego wartość sprzedaży w 2011 r. (w proporcji do okresu prowadzonej w 2011 r. działalności gospodarczej) powoduje, że będzie on miał obowiązek wpłacania zaliczek na podatek. Załóżmy, że za I kwartał 2011 r. podatnik złożył deklarację VAT-7D z kwotą należnego zobowiązania podatkowego (poz. 58 deklaracji VAT-7D) w wysokości 3300 zł (niewielka kwota podatku jest efektem wielu zakupów inwestycyjnych na początku działalności). W tej sytuacji podatnik będzie obowiązany do zapłaty:

zaliczki na podatek w wysokości 1100 zł do 25 maja 2011 r. oraz

zaliczki na podatek w wysokości 1100 zł do 25 czerwca 2011 r. (ponieważ jest to sobota, wpłata może nastąpić do 27 czerwca).

Nie zawsze w składanych przez podatników deklaracjach VAT-7D wykazywane jest należne zobowiązanie podatkowe. W takich przypadkach (tj. jeśli podatek należny będzie równy podatkowi naliczonemu lub jeśli z deklaracji będzie wynikała kwota zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku naliczonego nad należnym) kwotę należnego zobowiązania podatkowego przyjmuje się za zerową (art. 103 ust. 2b ustawy o VAT) i nie powstaje obowiązek wpłacania zaliczek na podatek. Podatnicy mogą jednak wpłacać dobrowolnie takie zaliczki w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który jest wpłacana zaliczka na podatek (art. 103 ust. 2c ustawy o VAT).

W szczególny sposób zaliczki ustalane są w przypadku podatników rozpoczynających składanie deklaracji kwartalnych VAT-7D, którzy w poprzednim kwartale rozliczali się za okresy miesięczne (składali deklaracje VAT-7). Zgodnie z art. 103 ust. 2e ustawy o VAT podatnicy tacy wpłacają zaliczki w pierwszym kwartale, za który będą się rozliczać za okresy kwartalne, w wysokości:

• za pierwszy miesiąc tego kwartału - w wysokości należnego zobowiązania podatkowego za pierwszy miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczali się za okresy miesięczne (uznać należy, że chodzi o kwotę z poz. 58 deklaracji VAT-7 za ten miesiąc),

• za drugi miesiąc tego kwartału - w wysokości należnego zobowiązania podatkowego za drugi miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczali się za okresy miesięczne (tj. w wysokości kwoty z poz. 58 deklaracji VAT-7 za ten miesiąc).

PRZYKŁAD

„Duży” (niebędący małym podatnikiem) podatnik składający dotychczas deklaracje miesięczne VAT-7 zdecydował się od I kwartału 2011 r. wybrać składanie kwartalnych deklaracji VAT-7D. W deklaracji VAT-7 za październik 2010 r. podatnik ten wykazał kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego (poz. 58 deklaracji VAT-7) w wysokości 2400 zł, a w deklaracji VAT-7 za listopad 2010 r. kwotę podlegającą wpłacie w wysokości 1800 zł. W tej sytuacji podatnik jest obowiązany do zapłaty:

zaliczki na podatek w wysokości 2400 zł do 25 lutego 2011 r. oraz

zaliczki na podatek w wysokości 1800 zł do 25 marca 2011 r.

Dodać należy, że ewentualne korekty deklaracji VAT-7 złożone za pierwszy i drugi miesiąc ostatniego kwartału, w którym podatnicy rozliczali się za okresy miesięczne, wpływają na wysokość zaliczek tylko do momentu ich zapłaty. Stanowisko takie reprezentują organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 września 2009 r. (sygn. IBPP1/443-697/09/BM, publ. http://sip.mf.gov.pl/sip/) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 lutego 2010 r. (sygn. IPPP1-443-1185/09-2/BS, publ. http://sip.mf.gov.pl/sip/).

W drugiej ze wskazanych interpretacji czytamy, że: (...) w przypadku w którym korekta należnego zobowiązania podatkowego (zarówno zwiększająca, jak i zmniejszająca to zobowiązanie) zostanie złożona po dokonaniu wpłat zaliczek - nie powstaje obowiązek ponownego przeliczenia/korekty zaliczek wpłacanych za pierwszy i drugi miesiąc kwartału. Natomiast, jeżeli korekta należnego zobowiązania podatkowego zostanie dokonana przed terminem płatności danej zaliczki powstaje wówczas obowiązek ponownego skalkulowania zaliczek (jeszcze nie zapłaconych).

Odpowiednie zastosowanie ma w omawianych przypadkach art. 103 ust. 2c ustawy o VAT. Oznacza to, że jeśli w deklaracji za pierwszy lub drugi miesiąc poprzedniego kwartału nie wystąpiła kwota do zapłaty (tj. jeśli w jednej z tych deklaracji kwota podatku należnego była równa podatkowi naliczonemu lub jeśli wynikała z niej kwota zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku naliczonego nad należnym), nie powstaje obowiązek zapłaty pierwszej i/lub drugiej zaliczki na podatek. Podatnicy mogą jednak w takich przypadkach wpłacić zaliczkę w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który jest wpłacana zaliczka na podatek.

PRZYKŁAD

Podatnik niebędący małym podatnikiem VAT zdecydował się na składanie kwartalnych deklaracji począwszy od I kwartału 2011 r. W deklaracji VAT-7 za październik 2010 r. podatnik ten wykazał kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego (poz. 58 deklaracji VAT-7) w wysokości 1300 zł, a w deklaracji VAT-7 za listopad 2010 r. podatnik ten wykazał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. W tej sytuacji podatnik:

jest obowiązany do zapłaty zaliczki na podatek w wysokości 1300 zł do 25 lutego 2010 r. oraz

nie jest obowiązany do zapłaty zaliczki na podatek za luty 2010 r., tj. w terminie do 25 marca 2010 r. (może jednak wpłacić taką zaliczkę w wysokości faktycznego rozliczenia za luty 2010 r.).

Zaliczki w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc

Podatnicy mogą wpłacać zaliczki na podatek w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który wpłacana jest zaliczka (zamiast zaliczek na omówionych powyżej zasadach). Warunkiem tego jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika (art. 103 ust. 2f ustawy o VAT). Zawiadomienie takie musi być złożone najpóźniej z chwilą wpłaty zaliczki za pierwszy miesiąc I kwartału, od którego zaliczki będą ustalane w wysokości faktycznego rozliczenia za dany miesiąc, jednak nie później niż z upływem terminu do jej zapłaty.

Z powyższej metody obliczania zaliczek na podatek podatnik może zrezygnować nie wcześniej niż po upływie dwóch kwartałów. W przypadku rezygnacji nie jest konieczne dokonywanie jakiegokolwiek zawiadomienia - za rezygnację z tej metody uznaje się wpłacenie zaliczki za miesiąc kwartału w wysokości obliczonej zgodnie z art. 103 ust. 2a ustawy o VAT, a więc w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał (art. 103 ust. 2g ustawy o VAT).

PRZYKŁAD

Podatnik składający deklaracje VAT-7D chciałby od II kwartału 2011 r. obliczać zaliczki na podatek w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który wpłacana jest zaliczka. Aby było to możliwe, podatnik ten musi zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla niego w terminie do 25 maja 2011 r.

Jeśli zawiadomienie to zostanie złożone w terminie, ewentualna rezygnacja z tej metody obliczania zaliczek będzie mogła nastąpić począwszy od IV kwartału 2011 r. (rezygnacja ta może zostać dokonana przez wpłatę w terminie do 25 listopada 2011 r. zaliczki w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego wynikającej z deklaracji VAT-7D za III kwartał 2011 r.).

• art. 2 pkt 25, art. 21, art. 99 ust. 2-4 oraz art. 103 ust. 2a-2g ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1578

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Implementacja dyrektywy DAC7 niebawem. Co to oznacza dla platform internetowych?

Od 1 lipca 2024 r. mają zacząć obowiązywać w Polsce przepisy wynikające z implementacji Dyrektywy DAC7. Przepisy te mają dotyczyć przede wszystkim raportowania przez platformy sprzedażowe dochodów uzyskiwanych przez ich użytkowników.

W tych bankomatach wypłacisz jedynie 200 zł

We wtorek Euronet przeprowadza akcję protestacyjną mającą na celu zwrócenie uwagi na sytuację operatorów bankomatów. Tego dnia z bankomatów będzie można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł.

Hotele podnoszą ceny, ale to nie odstrasza Polaków. Ich obłożenie rośnie

Według informacji przekazanych przez "Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego", obłożenie hoteli w Polsce systematycznie rośnie z miesiąca na miesiąc. Wyniki majowe okazały się lepsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W Polsce pije się coraz mniej piwa i coraz więcej browarów ma kłopoty finansowe

Browary w Polsce mając oraz więcej problemów, a zwłaszcza kłopotów finansowych. W ciągu ostatnich pięciu lat spożycie piwa spadło o jedną czwartą a długi branży są 23 razy wyższe (!) niż w 2018 roku. Rynek kurczy się choć piwo to wciąż najchętniej kupowany alkohol w Polsce.

 

REKLAMA

Od dziś ważna zmiana w prawie transportowym: taksówkarz i kurier muszą mieć polskie prawo jazdy. Będzie paraliż tych usług

Taksówkarz i kurier od dziś tylko z polskim prawem jazdy. Dziś, w poniedziałek 17 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, w myśl której wszyscy kierowcy oferujący odpłatny przejazd w ramach wszystkich dostępnych aplikacji będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Jak wpłynie to na branżę i naszą codzienną rzeczywistość?

Branża handlowa w letargu. Co czwarta firma obawia się mniejszych zamówień, a co druga wysokich cen

Branża handlowa w Polsce jest jedyną, która nie wyszła nawet na krótko z kryzysu w ciągu minionych dwóch lat. Menadżerowie nie widzą wciąż sprzyjających okoliczności do prowadzenia biznesu w handlu – ani teraz, ani w najbliższej przyszłości.

Budownictwo narzeka na brak kredytów i sięga po faktoring, to za sprawą coraz wyższych nieregulowanych na czas wzajemnych zobowiązań

Wskaźniki koniunktury poprawiają się i coraz więcej firm prognozuje poprawę płynności. Ale szukające finansowego wsparcia przedsiębiorstwa z budownictwa nie zawsze mogą liczyć na przychylność banków w staraniach o kredyt. Stały się za to klientem numer jeden dla firm faktoringowych. Dotyczy to zwłaszcza mikrofirm.

Pieniądze z KPO. Kto zyska, a kto może stracić?

W ramach KPO do Polski trafiło już 7 mld euro. Czy optymizm inwestycyjny sprawi, że w Polsce na każdym kroku będzie plac budowy, a inflacja znów poszybuje w górę? Które firmy mogą rekordowo zyskać? A kto straci?

REKLAMA

Finansowanie ze środków UE. Z jakich programów mogą korzystać przedsiębiorcy z MŚP?

Z jakich programów finansowania może skorzystać przedsiębiorca w 2024 roku? Unia Europejska kontynuuje swoje zaangażowanie we wsparcie przedsiębiorców z MŚP. Stawia na różnorodne programy i ułatwienia, które mają na celu stymulowanie innowacyjności, wzrostu gospodarczego oraz konkurencyjności firm w UE.

Od 12 czerwca zapłacisz okiem za zakupy. W których sklepach?

12 czerwca w pięciu salonach Empik w całej Polsce rozpoczyna się pilotażowy program płatności biometrycznych. To innowacyjne rozwiązanie opiera się na fuzji biometrii tęczówki oka i twarzy. Dostawcą tej technologii jest polski fintech PayEye, we współpracy z Planet Pay. Program jest pierwszym tego rodzaju w Europie i działa w ramach programu Mastercard Biometric Checkout.

REKLAMA