Kategorie

Zawieszenie przepisów prawa pracy

Maria Umińska-Żak
inforCMS
Jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, może zawrzeć z pracownikami porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż te wynikające z umów o pracę.

W przypadku złej kondycji finansowej firmy warto pamiętać, że nie zawsze musimy zwalniać pracowników. Są inne wyjścia. Pracodawcy próbują różnych sposobów, aby firma przetrwała trudny okres, np. zaciągają kredyty w bankach. Istnieje również możliwość czasowego zawieszenia korzystnych warunków zatrudnienia wynikających z poszczególnych umów o pracę.

Powyższa możliwość jest jednak ograniczona do ściśle określonej sytuacji. Wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy można zawiesić jedynie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione sytuacją ekonomiczną pracodawcy, a celem zawieszenia tych przepisów jest ułatwienie pracodawcy wyjścia z kryzysu ekonomicznego. Wynika z tego, że zawieszone przepisy powinny dotyczyć tylko tych przepisów zakładowego prawa pracy określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, których realizacja ma wpływ na sytuację finansową pracodawcy.

Jednak przepisy nie określają, jak zła musi być sytuacja finansowa zakładu pracy, aby uzasadniała zawarcie porozumienia zawieszającego. Dlatego też kondycja pracodawcy musi być każdorazowo indywidualnie oceniana w zależności od okoliczności dotyczących konkretnego przypadku. Przy czym sytuacja finansowa pracodawcy nie podlega kontroli sądu.

Należy pamiętać, że przepisami prawa pracy są nie tylko przepisy Kodeksu pracy, innych ustaw regulujących prawa i obowiązki stron stosunku pracy oraz rozporządzeń wykonawczych. W żadnym wypadku ww. przepisy nie mogą ulec zawieszeniu, ponieważ gwarantują one pewne minimum uprawnień pracowniczych.

Natomiast innymi przepisami prawa pracy są tzw. wewnętrzne przepisy prawa pracy. Należą do nich układy zbiorowe pracy, porozumienia zbiorowe, regulaminy i statuty określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Oznacza to, że zawieszenie przepisów prawa pracy dotyczy jedynie wewnętrznych źródeł prawa pracy, czyli regulaminów, porozumień wewnątrzzakładowych i ponadzakładowych, układów zbiorowych pracy, statutów oraz zapisów zawartych w umowach.

Zawieszenia przepisów prawa pracy można dokonać na okres najwyżej 3 lat. Możliwe jest jednak zawarcie porozumienia na krótszy okres, np. kilku miesięcy lub nawet kilku tygodni. Natomiast dyskusyjne jest, czy dopuszczalne jest zawarcie kolejnego porozumienia zawieszającego po upływie okresu poprzedniego porozumienia.

Podstawa prawna:

• art. 9 § 1, art. 91, 231a, 24127 Kodeksu pracy,

• orzeczenia Sądu Najwyższego:

- wyrok z 6 grudnia 2005 r. (III PK 91/05, OSP 2007/11/132),

- uchwała z 9 kwietnia 2008 r. (II PZP 6/08, Biul. SN 2008/4/27).

• Źródła przywilejów wytypowane do zawieszenia

W zależności od wielkości firmy i liczby zatrudnionych pracowników można zawiesić postanowienia zawarte w:

• układzie zbiorowym pracy (zakładowym i ponadzakładowym),

• tzw. wewnętrznych aktach prawa pracy (np. regulaminach, statutach),

• umowach o pracę.

Zawieszenie układu zbiorowego może dotyczyć wszystkich jego postanowień, bez żadnych ograniczeń. Strony porozumienia o zawieszeniu układu same decydują, w jakim zakresie i na jaki czas ograniczyć jego stosowanie. Nie ma również przeszkód prawnych, aby wręcz wyłączyć zbiorowy układ pracy.

Zawieszeniu ulegają jedynie te postanowienia układu, które w sposób korzystniejszy niż Kodeks pracy regulują prawa pracowników. Zawieszenie może dotyczyć całości lub tylko części układu, przy czym w drugim przypadku strony powinny szczegółowo określić, które zapisy układu zbiorowego będą zawieszone. Jest to na tyle istotne, że brak precyzyjnych ustaleń może powodować w praktyce wiele kontrowersji dotyczących realizacji uprawnień pracowników wynikających z zawieszonego układu.

Ponadto w okresie zawieszenia zakładowego układu zbiorowego pracy pracodawca powinien w regulaminie wynagradzania ustalić obowiązujące warunki wynagradzania pracowników. Zawieszenie układu dotyczy zwykle świadczeń na rzecz pracowników, m.in. takich jak dodatki stażowe i funkcyjne czy nagrody jubileuszowe, które zostały przewidziane w tym układzie. W okresie zawieszenia układu lub jego części postanowienia układu przewidujące prawa pracowników do zawieszonych świadczeń nie obowiązują. Jednak porozumienie o zawieszeniu układu nie może pozbawiać pracowników tych uprawnień, które w rzeczywistości mają charakter przepisów ustawowych, a jedynie zostały powtórzone w układzie zbiorowym pracy. Może to dotyczyć np. wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, które wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy.

Do wewnętrznych aktów prawa pracy należą w szczególności różnego rodzaju regulaminy, statuty, konstytuujące w sposób bardziej korzystny niż przepisy ustawowe kwestie wynagrodzenia, premii, bonusów. Jeżeli u danego pracodawcy obowiązują ww. akty wewnętrzne, to z uwagi na złą kondycję finansową firmy mogą one zostać w całości lub w części zawieszone na mocy porozumienia.

Kolejną możliwością poprawienia sytuacji finansowej firmy jest czasowe zawieszenie niektórych postanowień poszczególnych umów o pracę. Z tej możliwości może skorzystać pracodawca nieobjęty układem zbiorowym pracy lub zatrudniający mniej niż 20 pracowników.

W tym przypadku prawo stwarza możliwość zawieszenia konkretnych postanowień umów o pracę. W treści porozumienia powinno być wyraźnie zaznaczone, jakie postanowienia zawarte w umowach mają zostać zawieszone i jakie warunki będą obowiązywały zamiast zawieszonych. Pracodawca może zatem zawrzeć porozumienie zawieszające np. prawo do różnych bonusów pracowniczych.

Porozumienie może również ograniczyć uprawnienia pracownicze, obniżając je do minimum ustawowego, co w szczególności dotyczy dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych i odprawy emerytalnej, a dla niektórych grup zawodowych, np. lekarzy - do nagród jubileuszowych lub premii regulaminowych wynikających z przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna:

• art. 91, 231a, 24127 Kodeksu pracy.

• Porozumienie ze związkami zawodowymi

Pracodawca nie może zawiesić przepisów jednostronnie, gdyż wymagana jest zgoda pracowników. Porozumienie zawierane jest między pracodawcą a pracownikami reprezentowanymi przez organizację związkową lub - jeśli brak takiej organizacji - przez przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjętym u pracodawcy.

Przedstawiciele pracowników są wybierani w sposób zwyczajowo przyjęty w zakładzie pracy, w większości przypadków będą to wybory. Natomiast odnośnie do układów zbiorowych pracy porozumienie zawierane jest między wszystkimi stronami zbiorowego układu pracy. W zależności od tego, czy chodzi o ponadzakładowy układ zbiorowy czy zakładowy układ zbiorowy, reprezentacją pracowników będzie odpowiednio zakładowa organizacja związkowa albo ponadzakładowa organizacja związkowa. Jeśli u pracodawcy obowiązuje jedynie ponadzakładowy układ pracy, to porozumienie o jego zawieszeniu mogą zawrzeć również te podmioty, które byłyby uprawnione do zawarcia układu zakładowego u tego pracodawcy.

Zasadą jest, że porozumienie o zawieszeniu układu zawierają jego strony. W razie rozwiązania wszystkich organizacji związkowych, które zawarły układ zakładowy, pracodawca może odstąpić od stosowania tego układu w całości lub w części po upływie okresu równego co najmniej okresowi wypowiedzenia układu. W przepisach nie wskazano, w jakim terminie pracodawcy przysługuje tego rodzaju uprawnienie. Trzeba uznać, że skoro pracodawca może odstąpić od układu, to tym bardziej może zawiesić niektóre jego postanowienia. Wynika to z zasady a maiori ad minus (skoro można więcej, to można i mniej). W przypadku braku organizacji związkowych, które zawarły układ, stosuje się odpowiednio przepisy o zawieszaniu przepisów zakładowego prawa pracy. Tym samym pracodawca powinien zawrzeć porozumienie z reprezentacją pracowników. Natomiast organizacja związkowa powstała po zawarciu zbiorowego układu pracy nie była stroną układu i tym samym nie ma prawa domagać się uczestnictwa w rokowaniach dotyczących porozumienia.

Podstawa prawna:

• art. 91, art. 24129 § 3 Kodeksu pracy.

 

• Czasowe zawieszenie przepisów prawa pracy

Istotą porozumienia jest czasowe zawieszenie tych praw i obowiązków pracownika i pracodawcy, które kształtują sytuację pracownika korzystniej niż miałoby to miejsce, gdyby stosunek pracy był regulowany jedynie przez akty powszechnie obowiązujące. Niezależnie od tego, czy porozumienie będzie dotyczyć wewnętrznych źródeł prawa pracy, układów zbiorowych czy umów o pracę, zawieszeniu podlegać będą tylko te prawa i obowiązki pracownika, które w stosunku do przepisów mających rangę ustawową dawały pracownikowi różne dodatkowe uprawnienia. Należą do nich np. prywatna opieka medyczna, samochód służbowy, bonusy świąteczne, premie, nagrody jubileuszowe itp.

Przepisy można zawiesić w całości lub częściowo. Jeżeli sytuacja zakładu pracy pozwala na częściowe zawieszenie, można postanowić o częściowym wypłacaniu świadczeń należnych pracownikom. W porozumieniu powinien być wyraźnie wskazany okres, na jaki przepisy zostały zawieszone.

Zawieszenie uprawnień pracowniczych na mocy porozumienia następuje automatycznie, czyli bez potrzeby dokonywania wypowiedzeń zmieniających. Przez okres wskazany w porozumieniu nie stosuje się z mocy prawa warunków umów o pracę i innych aktów (stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy), wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego.

Zawieszenie stosowania postanowień wskazanych w porozumieniu dotyczy także:

• pracownika korzystającego w okresie przedemerytalnym z ochrony przed wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy,

• kobiet w ciąży.

Powyższe wynika z faktu, że pogorszenie warunków zatrudnienia mające na celu poprawę sytuacji pracodawcy dotyka solidarnie wszystkich pracowników. Unormowanie to stanowi zatem wyjątek od zasady, że niekorzystne dla pracownika zmiany układu zbiorowego wprowadzane są do treści stosunku pracy tylko w drodze wypowiedzenia zmieniającego. Dotyczy to jednak tylko tych postanowień umów o pracę, które wynikały z zawieszonego układu zbiorowego. Istnieje również taka możliwość, że zawieszone przepisy wewnętrznych aktów prawa pracy będą odnosiły skutek jedynie do określonej podmiotowo grupy pracowników.

Zawieszenie układu zbiorowego pracy nie ma znaczenia dla postanowień umów o pracę, przewidujących uprawnienia pracownika, które nie wynikają z układu zbiorowego pracy lub przekraczają poziom uprawnień przewidzianych w układzie. Wobec takich postanowień pracodawca musi zastosować wypowiedzenie zmieniające lub zawrzeć z pracownikami porozumienia modyfikujące ich warunki pracy lub płacy.

Należy wskazać, że podpisanie porozumienia nie wyklucza możliwości dokonania późniejszych zwolnień z przyczyn ekonomicznych.

Podstawa prawna:

• art. 91, 39 w zw. z art. 42 § 1, art. 239 § 1, art. 2419 § 1 zd. drugie, art. 24113 i 24127 § 3 Kodeksu pracy,

• wyroki Sądu Najwyższego z:

- 27 października 2004 r. (I PK 627/03, OSNP 2005/12/168),

- 3 marca 2005 r. (I PK 191/04, OSNP 2005/21/335).

• Zawiadomienie odpowiednich instytucji

Należy pamiętać, że w zależności od rodzaju układu, którego dotyczy porozumienie zawieszające, podlega ono zgłoszeniu do rejestru układów zakładowych lub rejestru układów ponadzakładowych. Ponadto informację o zawarciu porozumienia zawieszającego stosowanie układu ponadzakładowego należy przekazać stronom tego układu. Ma to istotne znaczenie szczególnie wtedy, gdy pracodawca porozumiał się co do zawieszenia układu ponadzakładowego z organizacjami zakładowymi, nie zaś organizacjami ponadzakładowymi, które są stronami zawieszonego układu.

Wszystkie porozumienia dotyczące zawieszenia przepisów prawa pracy należy zgłosić inspektorowi pracy właściwemu dla siedziby zakładu pracy.

Podstawa prawna:

• art. 91 § 4, art. 24111 § 1 w zw. z art. 24127 § 2 Kodeksu pracy.

• Następstwa zawarcia porozumienia

Gdy porozumienie zostanie zawarte, wskazane w nim warunki przestają czasowo obowiązywać. Tym samym nie trzeba dodatkowo negocjować z pracownikami zmiany poszczególnych umów o pracę ani wręczać pracownikom wypowiedzeń zmieniających. Zamiast tego działa porozumienie zbiorowe.

Po upływie okresu obowiązywania porozumienia zawieszone warunki zatrudnienia ulegają automatycznemu odwieszeniu. Treść stosunków pracy jest ponownie kształtowana przez zawieszone przepisy, bez potrzeby dokonywania w tym zakresie jakichkolwiek czynności prawnych. Należy również pamiętać, że skoro w okresie zawieszenia stosowania układu nie obowiązują jego postanowienia przewidujące prawo do określonych świadczeń, to pracownicy nie nabywają do nich prawa. Dlatego też, po upływie okresu zawieszenia stosowania układu, pracownicy nie mogą dochodzić ich wypłaty. Dopiero po przywróceniu obowiązywania układu następuje sytuacja podobna jak w dniu jego wejścia w życie. Układ może więc zawierać regulacje o tym, że po jego odwieszeniu pracownicy otrzymają niewypłacone świadczenia. Takie postanowienie zależy jednak tylko od dobrej woli szefa, bo skutek zawieszenia jest taki, że pracownicy tracą prawo (a właściwie tego prawa nie nabywają) do takich świadczeń.

Przykładowe orzeczenie Sądu Najwyższego:

• Pracownik, który w okresie zawieszenia układu spełnił warunki uprawniające do świadczenia przewidzianego w zakładowym układzie zbiorowym pracy, nie nabywa prawa do nagrody jubileuszowej, chyba że co innego wynika z postanowień układu lub porozumienia o zawieszeniu jego stosowania (uchwała SN z 9 kwietnia 2008 r., II PZP 6/08, Biul. SN 2008/4/27).

Podstawa prawna:

• art. 91 § 3 w zw. z art. 24127 § 3 Kodeksu pracy.

Maria Umińska-Żak 

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Faktury VAT 2021
Faktury VAT 2021
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  18 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?

  Toyota Avensis II: japoński dziadkowóz

  Stereotypowy emeryt wybiera Mercedesa. Właśnie. Stereotypowy. Starsi ludzie wbrew stereotypom równie chętnie sięgają po Toyotę.

  Strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego - jak to zrobić?

  Strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego. Jak wskazuje GUS - w Polsce mamy ponad 2 miliony firm rodzinnych. Generują ok. 8 milionów miejsc pracy, a ok. 60% z nich wysyła swoje produkty za granicę. Na rynku postrzegane mogą być przez pryzmat tradycji, stabilności, czy rzetelności. Czy na te aspekty warto jednak kłaść nacisk? W jaki sposób powinna być zbudowana strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego?