Kategorie

Jak starać się o odroczenie terminu opłacania składek

Piotr Kostrzewa
inforCMS
Prowadzę niewielką firmę produkcyjną, w której zatrudniam kilku pracowników. Mój główny kontrahent ma przejściowe kłopoty finansowe, dlatego należność za ostatnią dostarczoną mu partię towarów otrzymam z przeszło miesięcznym opóźnieniem. Znaczną część moich wydatków stanowią składki ubezpieczeniowe. Prawdopodobnie w najbliższym terminie ich płatności nie będę miał wystarczających środków finansowych, aby je uregulować w całości. Dotychczas terminowo opłacałem składki i nie mam w ZUS zadłużenia w tym zakresie. Czy istnieje możliwość przesunięcia terminu płatności tych składek?

RADA

Na Pana wniosek ZUS może odroczyć termin płatności należności z tytułu składek, jeśli uzna, że podany przez Pana powód odroczenia tego terminu zasługuje na uwzględnienie. Wniosek w tej sprawie należy jednak złożyć przed upływem terminu płatności tych należności.

UZASADNIENIE

ZUS na wniosek płatników składek na ubezpieczenia może udzielać ulg w zakresie uiszczania należności z tytułu składek. Jedną z takich ulg jest odroczenie terminu płatności składek. Płatnik może uzyskać odroczenie terminu opłacania składek nie częściej niż raz na 6 miesięcy, ale jednorazowe odroczenie może obejmować więcej niż jedną składkę.

ZUS może wyrazić zgodę na odroczenie terminu opłacenia składek, jeżeli przemawiają za tym względy gospodarcze lub inne przyczyny zasługujące na uwzględnienie (art. 29 ust. 1 ustawy systemowej).

Przy podejmowaniu decyzji w tym zakresie ZUS bierze pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z przyjętą przez ZUS wewnętrzną procedurą załatwiania wniosków, dotyczącą udzielania ulg w zapłacie należności z tytułu składek, za „względy gospodarcze lub inne przyczyny zasługujące na uwzględnienie” uważane są w szczególności:

klęski żywiołowe,

śmierć dłużnika,

trudna sytuacja materialna i rodzinna dłużnika,

trudna sytuacja gospodarcza,

rodzaj bądź charakter prowadzonej działalności,

zawarcie przez dłużnika sądowego postępowania układowego, ugodowego lub bankowego,

objęcie dłużnika postępowaniem naprawczym,

nieskuteczność lub mała efektywność prowadzonego postępowania egzekucyjnego,

upadłość banku, w którym dłużnik posiadał środki na rachunku bankowym.

Nie jest to katalog zamknięty sytuacji, w których ZUS może zgodzić się na udzielenie ulgi w opłacaniu składek. Są to jednak wskazówki, jakie okoliczności mogą uzasadniać wyrażenie zgody przez ZUS.

Przy rozpatrywaniu wniosku o odroczenie terminu płatności składek istotne są pewne ograniczenia:

odroczenie nie może dotyczyć składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek (np. składek finansowanych ze środków pracowników), w tym składek na ubezpieczenie zdrowotne,

Reklama

jeżeli płatnik składek ma zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w tym z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek lub z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, warunkiem odroczenia terminu płatności jest opłacenie przez płatnika kwoty odpowiadającej zaległym składkom finansowanym ze środków ubezpieczonych lub składek na ubezpieczenie zdrowotne, wraz z odsetkami za zwłokę.

Dla płatnika, który nie może opłacić składek w terminie, podpisanie z ZUS umowy o odroczenie terminu płatności jest bardzo korzystne. Mimo że płatnik nie zapłaci składek w ustawowym terminie, nie jest przez ZUS uznawany za dłużnika. Ma to szczególne znaczenie dla firm, które biorą udział w postępowaniach o zamówienia publiczne albo ubiegają się o kredyt bankowy. Ponadto w okresie trwania umowy ZUS nie może wszcząć postępowania egzekucyjnego wobec płatnika w związku z niezapłaceniem składek w ustawowym terminie.

Podział kompetencji w zakresie odraczania terminu płatności należności z tytułu składek

 

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności danej składki.

WAŻNE!

ZUS pozostawia bez rozpoznania wniosek o odroczenie terminu opłacenia składek, złożony po obowiązującym terminie ich płatności.

Reklama

Płatnik składa wniosek o odroczenie terminu opłacania składek na piśmie, uzasadniając brak możliwości terminowego ich opłacenia. Po złożeniu wniosku ZUS ustala indywidualnie, jakie dokumenty płatnik powinien dostarczyć. Konieczne jest to z uwagi na fakt, że udzielenie ulgi w opłacaniu składek jest pomocą publiczną dla przedsiębiorcy.

Jeśli płatnik uzyska zgodę ZUS na odroczenie terminu płatności składek, dochodzi do zawarcia umowy między nim a ZUS. W umowie jest naliczana opłata prolongacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Ordynacji podatkowej, która stanowi 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Płatnik, który uzyskał zgodę na odroczenie terminu opłacania składek, musi stosować się do terminów określonych w umowie. Jeśli płatnik nie opłaci odroczonych składek we wskazanym w niej terminie, umowa ulega rozwiązaniu. ZUS rozwiązuje umowę także wtedy, gdy zgodnie z umową termin płatności składek zostanie odroczony na okres przekraczający 1 miesiąc, a płatnik nie będzie wywiązywał się z obowiązku opłacania bieżących składek przez okres dłuższy niż 14 dni. Rozwiązanie umowy powoduje, że przedmiotowe należności stają się natychmiast wymagalne wraz z odsetkami za zwłokę.

Zagrożenie

ZUS nie ma obowiązku uwzględnienia wniosku płatnika o odroczenie terminu płatności składek.

Decyzja ZUS w tej sprawie zależy od tego, czy uzna, że powód złożenia wniosku o odroczenie terminu opłacania składek jest na tyle poważny, że zasługuje na uwzględnienie. Jeśli ZUS nie wyrazi zgody na odroczenie terminu płatności składek, płatnik musi je opłacić w terminie. Złożenie wniosku nie chroni bowiem płatnika przed negatywnymi skutkami jego nieuwzględniania, np. odsetkami za zwłokę.

• art. 29, art. 30 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).

Piotr Kostrzewa

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Orzecznictwo uzupełniające:

• Odroczenie terminu płatności zaległych składek na ubezpieczenia społeczne lub rozłożenie należności z tego tytułu na raty następuje w formie umowy, od której stronie nie służy odwołanie do sądu. (Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 marca 2003 r., III AUa 2016/01)

• Artykuł 29 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.) stanowi o rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności należności z tytułu składek na ZUS w formie umowy, ale nie zastrzega tej formy do odmowy rozłożenia należności na raty lub odroczenia terminu płatności. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, III SA/Wa 1009/06)

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rynek motoryzacyjny w Polsce. 5 razy więcej aut przez 30 lat

  Rynek motoryzacyjny w Polsce rozwija się. Ostatnie 30 lat minęło pod znakiem 5-krotnego wzrostu ilości samochodów i wzrostu długości dróg.

  Letnie rekordy wypadków drogowych. Jak jeździć, by uniknąć wypadku?

  Wypadki. Połowa wakacji za nami. W ubiegłym roku to właśnie sierpień był miesiącem z niechlubnym rekordem największej liczby wypadków. W tym roku w pierwszej połowie letniego sezonu urlopowego liczba zgłoszonych w ramach assistance spraw była wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Czy w 2021 r. idziemy na kolejny rekord? Jak jeździć, by uniknąć wypadku?

  Check engine: LPG winne pojawienia się kontrolki?

  Check engine: LPG może powodować świecenie się błędu? W niektórych przypadkach tak. To jednak nie wina instalacji, a na ogół gazownika lub usterki.

  Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej

  Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej. Urząd Regulacji Energetyki informuje, że z ofert wolnorynkowych (nie podlegających zatwierdzeniu przez Prezesa URE) korzysta już ponad 37 proc. klientów w gospodarstwach domowych (ponad 5,8 mln). Tylko w czerwcu 2021 sprzedawcę prądu zmieniło 2,3 tys. odbiorców. Od początku 2021 r. takiej zmiany dokonało 22 tys. odbiorców: ponad 17 tys. klientów indywidualnych i prawie 5 tys. biznesowych. Od 2007 roku sprzedawcę prądu w naszym kraju zmieniło łącznie prawie 929 tys. odbiorców.

  Cennik Lexusa NX startuje od 200 tys. zł

  Cennik Lexusa NX został przygotowany dla polskiego rynku. Za bazową wersję hybrydową trzeba zapłacić co najmniej 200 tys. zł.

  Sprzedaż działki a VAT i PIT – sprzedaż prywatna czy działalność gospodarcza?

  Sprzedaż działki a VAT i PIT. Sprzedaż kilku działek, które należą do majątku prywatnego może zostać uznana przez organy skarbowe za działalność gospodarczą. W takim przypadku sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT oraz podatku dochodowego, nawet wtedy, gdy od nabycia nieruchomości upłynęło więcej niż 5 lat.

  Budowa domów jednorodzinnych do 90 m2 bez pozwolenia na budowę

  Dom bez pozwolenia na budowę. W dniu 4 sierpnia 2021 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ten zakłada wprowadzenie możliwości budowy domów jednorodzinnych (o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90 m2) bez pozwolenia na budowę, bez dziennika budowy oraz bez konieczności ustanowienia kierownika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Projekt aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym.

  Polski Ład: Kredyty hipoteczne bez wkładu własnego do 2030 roku

  Kredyty hipoteczne objęte gwarancją do 100 tys. zł. zastępującą wkład własny wg propozycji z Polskiego Ładu będą udzielane do końca 2030 r. - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Minimalny okres spłaty takiego kredytu to15 lat, a maksymalny limit ceny finansowanej nieruchomości w przeliczeniu na 1 m. kw. będzie uzależniony od szeregu czynników.

  Pre-pack – korzyść dla dłużnika, ale czy dla wierzycieli?

  Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja polega na ogłoszeniu upadłości dłużnika z równoległym wskazaniem przez sąd nabywcy, ceny i innych warunków sprzedaży majątku dłużnika.

  Jakość rozliczeń MŚP [BADANIE]

  Z cyklicznego badania wśród MŚP realizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, iż jakość rozliczeń B2B utrzymała się na podobnym poziomie jak w drugim kwartale.

  Ile m2 mają nasze mieszkania?

  Ile m2 mają nasze mieszkania? Trochę ponad 29 metrów kwadratowych – taka powierzchnia przypada w Polsce na statystycznego obywatela. W Europie standard jest wyższy, czasami nawet ponad dwa razy wyższy – sugerują dane Eurostatu.

  Polski Ład. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości

  Opodatkowanie wynajmu nieruchomości. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości zawarte w programie Polski Ład doprowadzą do wzrostu czynszu za wynajmowane mieszkania. Uderzą również w przedsiębiorców, którzy rejestrują swoje biura czy gabinety w lokalach mieszkalnych.

  Coraz mniej gruntów do zagospodarowania

  Zasoby gruntów państwowych. Tylko ok. 165 tys. hektarów państwowej ziemi nie zostało dotychczas zagospodarowane. Część tych gruntów może być jeszcze sprzedana lub wydzierżawiona na cele rolne, ale większość z nich cechuje niska przydatność rolnicza oraz znaczne rozdrobnienie - informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

  Check engine: czy można jeździć?

  Check engine: czy można jeździć? Czasami tak, a czasami nie. To wszystko zależy od tego czy pojawieniu się kontrolki towarzyszą dodatkowe objawy.

  Polski Ład. Zmiany w uldze mieszkaniowej

  Ulga mieszkaniowa. Polski Ład zakłada modyfikację przepisów w zakresie ulgi mieszkaniowej. Zmiany dotyczą wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Co ulegnie zmianie?

  Kontrolka silnika: co oznacza?

  Kontrolka silnika: co oznacza? Jej zaświecenie się w czasie jazdy bez wątpienia stanowi ważny sygnał. Ale czy zawsze dalszą podróż należy przerwać?

  Wibracje w samochodzie: skąd się biorą?

  Wibracje w samochodzie, czyli dziś opowiemy o tym, skąd się biorą drgania w kabinie w czasie jazdy. A najczęstszym ich powodem są... opony!

  Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Warszawie?

  Ceny mieszkań w Warszawie. Na koniec połowy 2021 roku po raz pierwszy w historii cena metra kwadratowego mieszkania pozostającego w ofercie w Warszawie przekroczyła 12 tys. zł i była o 7,8 proc. wyższa niż w końcówce 2020 roku.

  Ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umowy najmu lokalu w centrum handlowym

  Najemcom lokali w centrach handlowych pozostały ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umów najmu – termin mija 6 sierpnia 2021 roku.

  Bezpieczeństwo danych w chmurze - certyfikaty bezpieczeństwa

  Pro dostawca usług w chmurze powinien posiadać niezbędne certyfikaty, które są potwierdzeniem, że nasze dane będą całkowicie bezpieczne. Na praktyki bezpieczeństwa składają się również inne czynności, prowadzone przez dostawcę, na przykład kontrole ryzyka czy audyty wewnętrzne oraz zewnętrzne. W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo danych w chmurze? Którzy z usługodawców działających na polskim rynku są godni zaufania? I czy w ogóle chmura może być bezpieczna?

  Przyczyny wypadków na autostradzie. Co mówią statystyki?

  Przyczyny wypadków na autostradzie? Dziś przyjrzymy się statystykom z polskich dróg. Na jakie nieprawidłowe zachowania kierowców wskazują?

  Zaległości branży fitness rosną [BADANIE]

  Wraz ze zniesieniem części ograniczeń, przyrost długów branży sportowej przyhamował. Nie dotyczy to klubów fitness i siłowni, które mają niemal 23 mln zł zaległości.

  Tańsza energia elektryczna. Umowy z cenami dynamicznymi

  Energia elektryczna - ceny. Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającym umowy z tzw. cenami dynamicznymi.

  Nowy Peugeot 308 SW w Polsce. Znamy cennik francuskiego kombi!

  Nowy Peugeot 308 SW oficjalnie pojawił się w Polsce. Znamy cennik auta. Za francuskie kombi trzeba zapłacić co najmniej 91 800 zł.

  Volkswagen Passat GTE: test niemieckiej hybrydy plug-in

  Volkswagen Passat GTE ma przestronną kabinę i duży bagażnik. Czy rodzinne nadwozie uzupełnione hybrydą plug-in sprawdza się w praktyce?