REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Urlop pracownika tymczasowego

Małgorzata Wójcicka
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Uprawnienia urlopowe pracowników tymczasowych różnią się od uprawnień pozostałych grup pracowniczych. Wynikają one z odrębnych przepisów, które regulują te kwestie w odmienny sposób niż kodeks pracy.

Zasady zatrudniania pracowników agencji pracy tymczasowej, w tym udzielania takim pracownikom urlopu wypoczynkowego, regulują przepisy ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608 z późn.zm.). Przepisy tej ustawy regulują kwestie dotyczące urlopów wypoczynkowych przysługujących pracownikom tymczasowym inaczej, niż czyni to kodeks pracy. Różnice dotyczą prawa do urlopu, jego wymiaru urlopu oraz trybu udzielania.

REKLAMA

Pracownik tymczasowy

REKLAMA

W rozumieniu wymienionej ustawy pracownikiem tymczasowym jest pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy.

Z kolei pracą tymczasową jest wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań: o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub zadań, których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, bądź zadań, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Pracodawcą użytkownikiem jest natomiast pracodawca lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy, wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Prawo do urlopu

REKLAMA

Pracownikom posiadającym status pracownika tymczasowego przepisy prawa gwarantują prawo do urlopu wypoczynkowego. W myśl art. 17 ust. 1 ustawy pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów.

Okres, na jaki agencja pracy tymczasowej skierowała pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika jest okresem pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika. Okres ten wynika z umowy o pracę zawartej przez agencję pracy tymczasowej i pracownika tymczasowego. Okres pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika obejmuje wszystkie dni kalendarzowe w trakcie trwania umowy o pracę, a nie tylko dni, w których praca była świadczona. Wymiar czasu pracy, w którym jest zatrudniony pracownik tymczasowy, nie ma znaczenia.

Jak widać, przepisy ustawy powiązały prawo do urlopu wypoczynkowego pracownika tymczasowego z okresem pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika. Okres ten nie może być krótszy niż jeden miesiąc. W przypadku gdy okresy są krótsze - podlegają zsumowaniu. Prawo do urlopu powstaje, gdy po zsumowaniu okresów wyniknie, że pracownik tymczasowy przepracował miesiąc.

Przy obliczaniu miesięcznego okresu pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 114 k.c. jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach, miesiącach ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za trzydzieści dni.

Przykłady

1.

Od 1 stycznia do 13 lutego pracownik tymczasowy pozostawał w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika. W sumie okres ten wynosił 44 dni. Z tego tytułu wykorzystał dwa dni urlopu wypoczynkowego przysługującego za jeden miesiąc. Za pozostałe 14 dni nie nabył prawa do urlopu.

2.

Pracownik tymczasowy pozostawał w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika przez 27 dni, a następnie przez 33 dni. Po zsumowaniu okres pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika wyniósł dwa miesiące, więc pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze czterech dni.

Jeżeli pracownik pozostawał w dyspozycji pracodawcy użytkownika przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, ale krótszy niż dwa miesiące, to prawo do urlopu nabywa on jedynie za okres miesiąca. Za pozostałe dni pracownik tymczasowy nie nabywa prawa do urlopu, ale można je uwzględnić w razie ponownego zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej.

Wykorzystanie urlopu

Zgodnie z art. 10 ustawy agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik - na okres krótszy niż sześć miesięcy - mogą uzgodnić wykorzystanie przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego w całości lub w części w okresie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz tego pracodawcy użytkownika, ustalając zarazem tryb udzielenia tego urlopu. O uzgodnieniach agencja pracy tymczasowej zawiadamia osobę, której ma być powierzone wykonywanie pracy tymczasowej, przed zawarciem z nią umowy o pracę.

W przypadku gdy okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje sześć miesięcy lub okres dłuższy, pracodawca użytkownik jest obowiązany umożliwić pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie w tym okresie urlopu wypoczynkowego, udzielając w terminie uzgodnionym z tym pracownikiem czasu wolnego od pracy w wymiarze odpowiadającym przysługującemu temu pracownikowi urlopowi wypoczynkowemu.

Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi tymczasowemu w dni, które byłyby dla niego dniami pracy, gdyby nie korzystał z tego urlopu.

Należy podkreślić, że takiemu pracownikowi, na jego wniosek i w terminie przez niego wskazanym, pracodawca jest obowiązany udzielić określonego w art. 1672 k.p. urlopu na żądanie w wymiarze nie więcej niż cztery dni w roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy przepis ten ma zastosowanie w przypadku, gdy okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje okres sześciu miesięcy lub dłuższy.

Przykład

Pracownik tymczasowy świadczy pracę na rzecz pracodawcy użytkownika przez umówiony okres wynoszący trzy miesiące. Pracownik po dwóch miesiącach wystąpił z wnioskiem o udzielenie mu urlopu na żądanie. Pracodawca użytkownik nie zgodził się na to, gdyż prawo do urlopu na żądanie przysługuje pracownikowi tymczasowemu wyłącznie w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika wynoszącym co najmniej sześć miesięcy.

Ekwiwalent pieniężny

Może się zdarzyć, że pracownik tymczasowy nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego w naturze. W takiej sytuacji, w razie niewykorzystania przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej, agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi tymczasowemu ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub niewykorzystaną jego część.

Sposób obliczania ekwiwalentu urlopowego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (lub jego część) oraz wynagrodzenia urlopowego przysługującego pracownikowi tymczasowemu jest inny niż w przypadku obliczania tych świadczeń pozostałych grup pracowników. Jest on inny, gdyż na wysokość ekwiwalentu lub wynagrodzenia urlopowego nie ma wpływu wymiar czasu pracy. Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego lub ekwiwalent pieniężny za jeden dzień tego urlopu ustala się, dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało. O powyższym stanowi art. 17 ust. 3 i 4 ustawy.

SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY

Agencja pracy tymczasowej - prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pracy tymczasowej, polegających na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn.zm.) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Rejestr prowadzi marszałek województwa właściwy dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie wniosku, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić agencję zatrudnienia, zawierającego następujące dane: oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru; adres zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresy, pod którymi będzie prowadzona działalność, wraz z nazwą gminy i województwa oraz numerem telefonu; oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności; numer identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli został nadany; numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer w ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli został nadany, oraz nazwę i adres organu ewidencyjnego; adres poczty elektronicznej. Nie wymaga wpisu do rejestru świadczenie usług przez przedsiębiorców zagranicznych posiadających uprawnienia i prowadzących zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi i zamierzających świadczyć te same usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - korzystających ze swobody świadczenia usług, o której mowa w art. 49 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Agencja pracy tymczasowej powinna: posiadać lokal przeznaczony na biuro agencji zatrudnienia zapewniający poufność prowadzonych rozmów; posiadać wyposażenie w podstawowy sprzęt techniczny umożliwiający prowadzenie działalności agencji zatrudnienia; dla obsługi osób korzystających z usług w zakresie pracy tymczasowej zapewnić osoby z wykształceniem co najmniej średnim.

Małgorzata Wójcicka 

Podstawa prawna:

ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608 z późn.zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rolnicy ruszyli do skupów. Czy da się jeszcze zarobić na zbożu?

  W obliczu obaw o dalszy spadek cen, rolnicy postanowili sprzedać zboża ze swoich magazynów. Już w styczniu, punkty skupu zakupiły 538,8 tys. ton zbóż, co stanowi wzrost o 10% w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2023 i o 17% w stosunku do grudnia poprzedniego roku. 

  Dojście do niskiej inflacji wymaga kontraktu społecznego, który jest jak umowa widmo

  Niska inflacja to kontrakt społeczny. Taki kontrakt jest jak umowa widmo, ale osiągany jest głównie wysiłkiem banku centralnego, bo NBP jest odpowiedzialny za stabilność cen w gospodarce.

  Sektor MŚP chętniej sięga po kredyty, a banki zaostrzają kryteria ich przyznawania

  Popyt na kredyty długoterminowe ze strony małych przedsiębiorców jest najwyższy od lat. Jedocześnie banki przyznają, że zaostrzają kryteria kredytowe. Czy alternatywna forma finansowania, czyli faktoring, będzie przeżywał ożywienie?  

  Przedsiębiorcy mają obawy czy uda się wydać pieniądze z KPO. Polska ma na to o połowę mniej czasu niż inne kraje

  Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy – KPO dla Polski to doskonała wiadomość, ale trzeba się pospieszyć, by je efektywnie wydać, apelują przedsiębiorcy. Kraje, które dostały pieniądze europejskie bez opóźnień aktualnie są już w połowie drogi w ich wydatkowaniu. Polska będzie musiała wdrożyć wysokie tempo, by żadne dotacje nie przepadły.

   

  REKLAMA

  Wakacje składkowe dla małych przedsiębiorców. Nowa wersja projektu ustawy z rocznym limitem wydatków

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało nową wersję projektu ustawy o tzw. wakacjach składkowych. Obniżono w nim szacunek kosztu rozwiązania dla finansów publicznych w 10 lat do 20,4 mld zł z niemal 25 mld zł.

  Model pracy w firmie: work-life balance czy work-life integration? Pracować by żyć, czy żyć, by pracować?

  Zacierają się granice między życiem prywatnym i zawodowym. Jednak dla większości pracowników życie osobiste jest ważniejsze niż zawodowe. Pracodawcy powinni wsłuchiwać się w potrzeby i oczekiwania swoich pracowników i w zależności od tego wybierać model pracy w firmie.

  Jak handel wykorzystuje nowe technologie

  Technologia to nieodłączna część funkcjonowania nowoczesnej dystrybucji towarów. Pracownicy sektora sprzedaży nie wyobrażają sobie bez niej pracy. Tak wynika z raportu Slack przygotowanego na bazie ankiety wśród dyrektorów i menadżerów z sektora handlowego. 

  Komisja Europejska wydała wstępną pozytywną ocenę pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy

  Mamy dobrą wiadomość: jest formalna zgoda KE ws. akceptacji pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy, jak też warunku związanego z Kartą Praw Podstawowych UE - poinformowała w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

  REKLAMA

  Ukrainie trzeba pomagać, ale import produktów rolnych do Unii Europejskiej nie może mieć takiej formy jak obecnie

  Po wybuchu wojny doszło do załamania wymiany handlowej Ukrainy. Obecnie głównym kierunkiem ukraińskiej sprzedaży zagranicznej jest Unia Europejska. Otwarcie UE na ukraiński import produktów rolnych nie może mieć takiej formy jak obecnie. Rolnicy polscy i z innych krajów unijnych nie wytrzymają konkurencji.

  Firma źle zarządzająca ryzykiem może pożegnać się z ubezpieczeniem?

  Jedynie 44 proc. firm w Polsce ma sformalizowaną politykę zarządzania ryzykiem. Podejście do zarządzania ryzykiem w biznesie wciąż wymaga jeszcze dużo pracy. Co firmy ubezpieczają najczęściej? 

  REKLAMA