Kategorie

Wiążące interpretacje w sprawie składek ZUS

Piotr Kostrzewa
inforCMS
Przedsiębiorca może wystąpić do ZUS i NFZ z żądaniem udzielenia pisemnej interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez niego odpowiednio składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Nie jest on jednak związany udzieloną interpretacją i na własną odpowiedzialność może nie zastosować się do niej.

Z przepisów, które regulują zasady wydania przez ZUS i NFZ pisemnych interpretacji, wynika, że nie każda osoba fizyczna, osoba prawna, czy też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, będzie miała prawo wystąpić do tych instytucji z wnioskiem o wydanie takiej interpretacji. Prawo takie będzie przysługiwało wyłącznie przedsiębiorcom, czyli osobom fizycznym (w tym wspólnikom spółki cywilnej), osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Oznacza to, że prawa takiego nie będą mieli ci płatnicy składek, którzy nie mają statusu przedsiębiorców (tj. nie są wpisani do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego).

Ograniczony zakres przedmiotowy interpretacji

Reklama

Ustawa z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 141, poz. 888), zwana dalej ustawą nowelizującą, stanowi, iż przedsiębiorca będzie mógł wystąpić do ZUS i NFZ z żądaniem udzielenia pisemnej interpretacji tylko do tych przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez niego odpowiednio składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorca nie będzie więc mógł skutecznie domagać się od ZUS lub NFZ udzielenia pisemnej interpretacji tych przepisów, z których nie wynika dla niego obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Przez pojęcie „przepisy, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne” należy rozumieć te przepisy, które mają wpływ na zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku opłacania przez przedsiębiorcę składek na przedmiotowe ubezpieczenia.

Jeśli chodzi o ZUS, to nie ulega wątpliwości, że przepisami, z których wynika obowiązek opłacania przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne, są przede wszystkim przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn.zm.). Do tych przepisów należy również zaliczyć przepisy ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn.zm.) w zakresie, w jakim normują zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, a także przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 z późn.zm.). ZUS nie będzie natomiast miał obowiązku wydawania pisemnych interpretacji w zakresie tych przepisów, które regulują prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a więc przepisów ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn.zm.), ustawy z 25 czerwca 1999 r. o ubezpieczeniu społecznym w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn.zm.), a także przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy (...) w zakresie, w jakim regulują prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

NFZ - na wniosek przedsiębiorcy - będzie zaś udzielał pisemnej interpretacji co do przepisów ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn.zm.). Z tych bowiem przepisów wynika obowiązek przedsiębiorcy opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Wymogi formalne wniosku

Reklama

Adresowany do ZUS lub NFZ wniosek o wydanie pisemnej interpretacji musi spełniać określone wymogi formalne. Po pierwsze przedsiębiorca jest obowiązany w nim przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, z uwzględnieniem którego ZUS lub NFZ powinien udzielić pisemnej interpretacji, a także własne stanowisko w sprawie. Należy w tym miejscu zauważyć, że ZUS i NFZ nie będą miały obowiązku wydawania pisemnej interpretacji przepisów ubezpieczeniowych abstrahujących od konkretnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Niezależnie od wyżej wskazanych wymogów formalnych wniosek o wydanie pisemnej interpretacji powinien zawierać firmę przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Ewidencji Działalności Gospodarczej, adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.

Należy przyjąć, że jeżeli złożony w ZUS lub NFZ wniosek o wydanie pisemnej interpretacji nie będzie spełniał wcześniej przedstawionych wymogów formalnych, to ZUS lub NFZ powinien wezwać przedsiębiorcę - w trybie art. 64 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.), zwanej dalej „k.p.a.” - do usunięcia braków formalnych w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Jeżeli wniosek o wydanie pisemnej interpretacji jest składany przez pełnomocnika przedsiębiorcy należy do niego dołączyć dokument, z którego wynika umocowanie tego pełnomocnika do reprezentowania w tej sprawie przedsiębiorcy przed ZUS lub NFZ. Przedsiębiorcy - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do wniosku powinni dołączyć dokument, z którego wynika umocowanie osób podpisanych pod tym wnioskiem do ich reprezentowania (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego).

Opłata za pisemną interpretację

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku interpretacji podatkowych, również ZUS lub NFZ nie będzie udzielał pisemnych interpretacji nieodpłatnie. Od wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przedsiębiorca będzie musiał uiścić opłatę w wysokości 40 zł. Przedmiotowa opłata powinna być wniesiona, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, na rachunek bankowy wskazany przez ZUS lub NFZ.

Należy przy tym pamiętać, że jeżeli w jednym wniosku przedsiębiorca wystąpi o udzielenie pisemnej interpretacji w odniesieniu do dwóch lub więcej stanów faktycznych bądź zdarzeń przyszłych, to należna będzie opłata odrębnie od każdego stanu lub zdarzenia. Z uwagi na to, że termin do wydania pisemnej interpretacji przez ZUS lub NFZ rozpoczyna swój bieg dopiero od dnia otrzymania przez te instytucje kompletnego i opłaconego wniosku przedsiębiorcy, w interesie przedsiębiorcy leży dołączenie do tego wniosku dowodu uiszczenia należnej opłaty.

W przypadku gdy przedsiębiorca nie uiści opłaty wyżej wskazanym terminie, ZUS lub NFZ pozostawi jego wniosek o wydanie pisemnej interpretacji bez rozpatrzenia.

Pisemna interpretacja w formie decyzji

ZUS i NFZ będę udzielały pisemnych interpretacji w drodze decyzji. Decyzja taka powinna zawierać wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym oraz pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia. Ponadto decyzja w sprawie interpretacji przepisów ubezpieczeniowych powinna zawierać elementy wskazane w art. 107 k.p.a.

Co istotne, przedsiębiorca niezadowolony z wydanej przez ZUS decyzji w sprawie interpretacji przepisów regulujących obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne będzie mógł - za pośrednictwem właściwej jednostki organizacyjnej ZUS - wnieść od niej odwołanie do właściwego sądu okręgowego, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Zaskarżeniu będzie również podlegała również decyzja NFZ w sprawie interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek przedsiębiorcy do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Termin na wydanie interpretacji

Zarówno ZUS, jak i NFZ, będą miały obowiązek wydania pisemnej interpretacji bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i opłaconego wniosku przedsiębiorcy. Uchybienie temu terminowi przez ZUS lub NFZ pociąga za sobą istotne konsekwencje prawne. Niewydanie interpretacji w tym terminie sprawi bowiem, że będzie uznawało się, że została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji. Należy przyjąć, że taki stan będzie pociągał za sobą takie skutki prawne (np. związane interpretacją ZUS lub NFZ) jak pisemna interpretacja wydana przez ZUS lub NFZ z zachowaniem terminu.

Skutki prawne interpretacji

Przedsiębiorca nie będzie związany udzieloną przez ZUS lub NFZ interpretacją i na własną odpowiedzialność będzie mógł nie zastosować się do niej. Jeżeli jednak zastosuje się do omawianej interpretacji, to nie będzie można go obciążyć jakimikolwiek sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji. Oznacza to, że jeżeli np. ZUS zmieni swoją decyzję w sprawie interpretacji przepisów ubezpieczeniowych, do której stosując się przedsiębiorca nie opłacił składek na ubezpieczenia społeczne, to nie będzie można obciążyć tego przedsiębiorcy odsetkami za zwłokę, wymierzyć mu dodatkowej opłaty w wysokości 100 proc. nieopłaconych składek, czy też grzywny w wysokości do 5000 zł.

Interpretacja będzie natomiast wiążąca dla ZUS i NFZ, a co za tym idzie, dopóki dopóty interpretacja nie zostanie zmieniona - zgodnie z obowiązującymi przepisami - instytucje te będę miały obowiązek stosować się do nich. ZUS i NFZ będą mogły zmieniać decyzje w sprawie interpretacji przepisów ubezpieczeniowych wyłącznie w drodze wznowienia postępowania, z wyjątkiem przypadku, gdy w wyniku wydania interpretacji nastąpiły nieodwracalne skutki prawnej. Należy przyjąć, że ZUS i NFZ będę mogły wznowić postępowanie administracyjne, w którym została wydana decyzja w sprawie interpretacji przepisów ubezpieczeniowych, jeżeli będzie zachodziła jedna z przyczyn wymienionych w art. 145 § 1 k.p.a. (np. decyzja w sprawie interpretacji przepisów ubezpieczeniowych została wydana w wyniku przestępstwa).

Piotr Kostrzewa

 

Podstawa prawna:

ustawa z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 141, poz. 888).

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  24 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.