Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wiążące interpretacje w sprawie składek ZUS

Piotr Kostrzewa
inforCMS
Przedsiębiorca może wystąpić do ZUS i NFZ z żądaniem udzielenia pisemnej interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez niego odpowiednio składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Nie jest on jednak związany udzieloną interpretacją i na własną odpowiedzialność może nie zastosować się do niej.

Z przepisów, które regulują zasady wydania przez ZUS i NFZ pisemnych interpretacji, wynika, że nie każda osoba fizyczna, osoba prawna, czy też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, będzie miała prawo wystąpić do tych instytucji z wnioskiem o wydanie takiej interpretacji. Prawo takie będzie przysługiwało wyłącznie przedsiębiorcom, czyli osobom fizycznym (w tym wspólnikom spółki cywilnej), osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Oznacza to, że prawa takiego nie będą mieli ci płatnicy składek, którzy nie mają statusu przedsiębiorców (tj. nie są wpisani do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego).

Ograniczony zakres przedmiotowy interpretacji

Ustawa z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 141, poz. 888), zwana dalej ustawą nowelizującą, stanowi, iż przedsiębiorca będzie mógł wystąpić do ZUS i NFZ z żądaniem udzielenia pisemnej interpretacji tylko do tych przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez niego odpowiednio składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorca nie będzie więc mógł skutecznie domagać się od ZUS lub NFZ udzielenia pisemnej interpretacji tych przepisów, z których nie wynika dla niego obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Przez pojęcie „przepisy, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne” należy rozumieć te przepisy, które mają wpływ na zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku opłacania przez przedsiębiorcę składek na przedmiotowe ubezpieczenia.

Jeśli chodzi o ZUS, to nie ulega wątpliwości, że przepisami, z których wynika obowiązek opłacania przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne, są przede wszystkim przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn.zm.). Do tych przepisów należy również zaliczyć przepisy ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn.zm.) w zakresie, w jakim normują zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, a także przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 z późn.zm.). ZUS nie będzie natomiast miał obowiązku wydawania pisemnych interpretacji w zakresie tych przepisów, które regulują prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a więc przepisów ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn.zm.), ustawy z 25 czerwca 1999 r. o ubezpieczeniu społecznym w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn.zm.), a także przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy (...) w zakresie, w jakim regulują prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

NFZ - na wniosek przedsiębiorcy - będzie zaś udzielał pisemnej interpretacji co do przepisów ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn.zm.). Z tych bowiem przepisów wynika obowiązek przedsiębiorcy opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wymogi formalne wniosku

Adresowany do ZUS lub NFZ wniosek o wydanie pisemnej interpretacji musi spełniać określone wymogi formalne. Po pierwsze przedsiębiorca jest obowiązany w nim przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, z uwzględnieniem którego ZUS lub NFZ powinien udzielić pisemnej interpretacji, a także własne stanowisko w sprawie. Należy w tym miejscu zauważyć, że ZUS i NFZ nie będą miały obowiązku wydawania pisemnej interpretacji przepisów ubezpieczeniowych abstrahujących od konkretnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Niezależnie od wyżej wskazanych wymogów formalnych wniosek o wydanie pisemnej interpretacji powinien zawierać firmę przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Ewidencji Działalności Gospodarczej, adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.

Należy przyjąć, że jeżeli złożony w ZUS lub NFZ wniosek o wydanie pisemnej interpretacji nie będzie spełniał wcześniej przedstawionych wymogów formalnych, to ZUS lub NFZ powinien wezwać przedsiębiorcę - w trybie art. 64 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.), zwanej dalej „k.p.a.” - do usunięcia braków formalnych w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Jeżeli wniosek o wydanie pisemnej interpretacji jest składany przez pełnomocnika przedsiębiorcy należy do niego dołączyć dokument, z którego wynika umocowanie tego pełnomocnika do reprezentowania w tej sprawie przedsiębiorcy przed ZUS lub NFZ. Przedsiębiorcy - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do wniosku powinni dołączyć dokument, z którego wynika umocowanie osób podpisanych pod tym wnioskiem do ich reprezentowania (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego).

Opłata za pisemną interpretację

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku interpretacji podatkowych, również ZUS lub NFZ nie będzie udzielał pisemnych interpretacji nieodpłatnie. Od wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przedsiębiorca będzie musiał uiścić opłatę w wysokości 40 zł. Przedmiotowa opłata powinna być wniesiona, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, na rachunek bankowy wskazany przez ZUS lub NFZ.

Należy przy tym pamiętać, że jeżeli w jednym wniosku przedsiębiorca wystąpi o udzielenie pisemnej interpretacji w odniesieniu do dwóch lub więcej stanów faktycznych bądź zdarzeń przyszłych, to należna będzie opłata odrębnie od każdego stanu lub zdarzenia. Z uwagi na to, że termin do wydania pisemnej interpretacji przez ZUS lub NFZ rozpoczyna swój bieg dopiero od dnia otrzymania przez te instytucje kompletnego i opłaconego wniosku przedsiębiorcy, w interesie przedsiębiorcy leży dołączenie do tego wniosku dowodu uiszczenia należnej opłaty.

W przypadku gdy przedsiębiorca nie uiści opłaty wyżej wskazanym terminie, ZUS lub NFZ pozostawi jego wniosek o wydanie pisemnej interpretacji bez rozpatrzenia.

Pisemna interpretacja w formie decyzji

ZUS i NFZ będę udzielały pisemnych interpretacji w drodze decyzji. Decyzja taka powinna zawierać wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym oraz pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia. Ponadto decyzja w sprawie interpretacji przepisów ubezpieczeniowych powinna zawierać elementy wskazane w art. 107 k.p.a.

Co istotne, przedsiębiorca niezadowolony z wydanej przez ZUS decyzji w sprawie interpretacji przepisów regulujących obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne będzie mógł - za pośrednictwem właściwej jednostki organizacyjnej ZUS - wnieść od niej odwołanie do właściwego sądu okręgowego, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Zaskarżeniu będzie również podlegała również decyzja NFZ w sprawie interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek przedsiębiorcy do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Termin na wydanie interpretacji

Zarówno ZUS, jak i NFZ, będą miały obowiązek wydania pisemnej interpretacji bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i opłaconego wniosku przedsiębiorcy. Uchybienie temu terminowi przez ZUS lub NFZ pociąga za sobą istotne konsekwencje prawne. Niewydanie interpretacji w tym terminie sprawi bowiem, że będzie uznawało się, że została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji. Należy przyjąć, że taki stan będzie pociągał za sobą takie skutki prawne (np. związane interpretacją ZUS lub NFZ) jak pisemna interpretacja wydana przez ZUS lub NFZ z zachowaniem terminu.

Skutki prawne interpretacji

Przedsiębiorca nie będzie związany udzieloną przez ZUS lub NFZ interpretacją i na własną odpowiedzialność będzie mógł nie zastosować się do niej. Jeżeli jednak zastosuje się do omawianej interpretacji, to nie będzie można go obciążyć jakimikolwiek sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji. Oznacza to, że jeżeli np. ZUS zmieni swoją decyzję w sprawie interpretacji przepisów ubezpieczeniowych, do której stosując się przedsiębiorca nie opłacił składek na ubezpieczenia społeczne, to nie będzie można obciążyć tego przedsiębiorcy odsetkami za zwłokę, wymierzyć mu dodatkowej opłaty w wysokości 100 proc. nieopłaconych składek, czy też grzywny w wysokości do 5000 zł.

Interpretacja będzie natomiast wiążąca dla ZUS i NFZ, a co za tym idzie, dopóki dopóty interpretacja nie zostanie zmieniona - zgodnie z obowiązującymi przepisami - instytucje te będę miały obowiązek stosować się do nich. ZUS i NFZ będą mogły zmieniać decyzje w sprawie interpretacji przepisów ubezpieczeniowych wyłącznie w drodze wznowienia postępowania, z wyjątkiem przypadku, gdy w wyniku wydania interpretacji nastąpiły nieodwracalne skutki prawnej. Należy przyjąć, że ZUS i NFZ będę mogły wznowić postępowanie administracyjne, w którym została wydana decyzja w sprawie interpretacji przepisów ubezpieczeniowych, jeżeli będzie zachodziła jedna z przyczyn wymienionych w art. 145 § 1 k.p.a. (np. decyzja w sprawie interpretacji przepisów ubezpieczeniowych została wydana w wyniku przestępstwa).

Piotr Kostrzewa

 

Podstawa prawna:

ustawa z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 141, poz. 888).

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Polska głosowała przeciw zakazowi sprzedaży nowych samochodów spalinowych

  Polska głosowała przeciw zakazowi sprzedaży nowych samochodów spalinowych po 2035 roku - napisała we wtorek na Twitterze minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Wyraziła ponadto przekonanie, że w 2026 r. plany w tym zakresie zostaną zweryfikowane.

  UE: Polska głosowała przeciwko przedłużeniu o 12 miesięcy środków nadzwyczajnych mających ograniczyć zapotrzebowanie na gaz

  Podczas wtorkowego posiedzenia unijnych ministrów odpowiedzialnych w rządach swoich krajów za kwestie energetyki Polska głosowała przeciwko przedłużeniu o 12 miesięcy środków nadzwyczajnych mających ograniczyć zapotrzebowanie na gaz - poinformowała dziennikarzy minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  Jak zatrzymać klienta w czasach recesji?

  Ostatnie informacje GUS-u nt. sprzedaży detalicznej potwierdzają pogłębienie recesji konsumenckiej. Odnotowano kolejne spadki zarówno rok do roku (5%), jak i w stosunku do poprzedniego miesiąca (3,6%). Szczególnie więc teraz – gdy zmagamy się z rosnącym kosztem utrzymania biznesu i spadkiem popytu na niektóre towary i usługi – marki potrzebują przemyślanych rozwiązań, które pomogą przyciągnąć konsumenta. Czego natomiast on oczekuje od firm i z jakim typem klienta mamy obecnie do czynienia?

  Ładowarki dla elektrycznych ciężarówek przy autostradach. Nowy pomysł UE

  Ładowarki dla elektrycznych ciężarówek przy autostradach i znowelizowane rozporządzenie AFIR toruje drogę dla elektrycznych napędów.

  Pozytywnie zbuntowana

  Teorie zarządzania to modele bez gwarancji sukcesu. Dlaczego,? A to dlatego, że podejmując się działalności gospodarczej, nie zastanawiamy się w jakim stylu będziemy zarządzać. To my przedsiębiorcy tworzymy biznes i my kreujemy udane lub czasami mniej udane kryteria kierowania firmą. Szczególnie ważne to, jakimi szefami jest się w firmach, które nie są ogromnymi, globalnymi korporacjami, traktującymi anonimowo swoich pracowników, będących jedynie numerkami w Excelu. To tacy przedsiębiorcy jak ja, mają szansę bezpośredniego kontaktu z członkami naszej wielkiej, firmowej rodziny. I przede wszystkim budowania swojego niepowtarzalnego stylu zarządzania.

  Mitsubishi zaprezentuje 16 nowych modeli. Nowy plan rozwoju marki

  Mitsubishi zaprezentuje 16 nowych modeli. To efekt ogłoszenia trzyletniego średniookresowego planu na lata fiskalne 2023-2025 "Challenge 2025".

  Wynalazek pod ochroną, czyli po co firmom patent i jak go zdobyć

  Do Urzędu Patentowego RP rokrocznie wpływa ponad 4 tys. wniosków o udzielenie patentu na wynalazek. Najwięcej, bo blisko połowa zgłoszeń pochodzi od podmiotów sektora gospodarki. Drugie wysokie miejsce zajmują wnioski o ochronę patentową składane przez szkoły wyższe i to one najczęściej, bo w 70 proc. przypadków, rozpatrywane są pozytywnie. Dla porównania, firmom patent udzielany jest średnio na co drugi zgłoszony wynalazek. Jak wskazują specjaliści od ochrony własności intelektualnej ta statystyka mogłaby wyglądać lepiej, gdyby zgłaszający korzystali z profesjonalnego wsparcia i odpowiednio opisywali swoje rozwiązania. Oto przykłady dobrych praktyk oraz wskazówki, gdzie polskie firmy mogą zasięgnąć doradztwa, aby właściwie chronić swoje nowatorskie projekty.

  Ceny mieszkań w lutym 2023. Raport

  W ostatnich miesiącach obserwujemy nieustanne zmiany cen mieszkań. W listopadzie spadły, w grudniu wzrosły, w styczniu ponowie spadły. A co działo się z cenami mieszkań w lutym? Jak wygląda sytuacja na rynku kredytów hipotecznych? Czy złagodzenie przez KNF Rekomendacji S obudziło rynek kredytów? I jak na rynek wpłynie zapowiadany Kredyt 2 procent?

  Na jakie dofinansowanie do pomp ciepła i fotowoltaiki możemy liczyć w 2023 r.?

  Dofinansowanie na pompy ciepła i fotowoltaikę. Działania mające na celu poprawienie efektywności energetycznej budynków, a także zakładanie instalacji fotowoltaicznych, cieszą się ogromną popularnością. Z jednej strony pozwalają na znaczące zmniejszenie rachunków, a z drugiej gwarantują bezpieczeństwo energetyczne oraz cieplne. W przypadku tego typu inwestycji, zarówno w przypadku nowego domu, jaki i modernizacji już istniejącego, można liczyć na rządowe wsparcie finansowe. Pomoc ta wydaje się niezbędna, gdyż zgodnie z wynikami Raportu Polskiego Alarmu Smogowego, aż 4 mln domów w naszym kraju wymaga poprawy efektywności energetycznej. 

  Czemu wymiana opon na letnie jest tak ważna?

  Czemu wymiana opon na letnie jest tak ważna? Dostosowanie typu opon do sezonu to kwestia bezpieczeństwa. Więcej na ten temat w naszym tekście.

  Niebezpieczny kierowca, czyli jaki? Oto opinia Polaków

  Niebezpieczny kierowca? Dziś przedstawimy opinie Polaków na ten temat i dane wynikające ze statystyk policyjnych.

  Toyota Prius 2023. Rezerwacje na nową hybrydę ruszyły

  Toyota Prius 2023 to nowa hybryda plug-in z Japonii. Właśnie wystartowały w Polsce rezerwacje na model. Na razie to jedynie rezerwacje online.

  Straty w branży chemicznej w 2022 r.

  Branża farb dekoracyjnych w 2022 r. zanotowała minimalny spadek. Wartość sprzedaży farb dekoracyjnych – stanowiących największy segment rynku – zmalała r/r o 3,4%, do 2,32 mld PLN w 2022 r*. W roku 2021 dynamika wynosiła 3,2% na plus.

  Jak kontrolować finanse firmy, gdy gospodarka hamuje?

  Płynność finansowa świadczy o zdolności przedsiębiorstwa do spłaty bieżących zobowiązań, dokonywania zakupów i korzystania z usług. Zachowanie jej na optymalnym poziomie definiuje właściwe zarządzanie firmą. Pozwala między innymi uniknąć zatorów płatniczych oraz skupić się na rozwoju biznesu. Wyzwaniem dla wszystkich firm, niezależnie od ich wielkości, jest spowolnienie gospodarcze, które potwierdzają najnowsze dane GUS.

  Czy samochód elektryczny ma akumulator rozruchowy?

  Czy samochód elektryczny ma akumulator rozruchowy? Kierowcy często zastanawiają się nad tym czy elektryk ma akumulator rozruchowy 12V.

  Małe firmy walczą z inflacją, Polskim Ładem i skutkami wojny w Ukrainie

  Wojna w Ukrainie i inflacja miały znaczący wpływ na działalność mikro i małych przedsiębiorstw w 2022 roku. Z kolei przepisy Polskiego Ładu, które miały obniżyć podatki, zdaniem 80% właścicieli firm okazały się niesprawiedliwe – wynika z Badania Polskiej Przedsiębiorczości, zleconego przez inFakt agencji Smartscope.

  Toyota Proace Verso kamper. Oto nowa zabudowa Tanuki

  Toyota Proace Verso kamper zyskała nową wersję. Auto otrzymuje wyposażenie kempingowe skonfigurowane przez doświadczonych podróżników.

  Auta elektryczne we flocie. AstraZeneca kupiła 190 Volkswagenów

  Auta elektryczne we flocie? Tak, mogą się sprawdzić. AstraZeneca kupiła właśnie 190 e-Volkswagenów z rodziny ID. Choć raczej nie kupiła, a wynajęła.

  Jak wybrać nowe opony? Wybór sercem czy rozumem?

  Jak wybrać nowe opony? Właściwie dobrane opony skrócą drogę hamowania pojazdu nawet o kilkanaście metrów. Warto pamiętać też o zasadzie 3P.

  Jak wprowadzać regulacje chroniące prywatność danych każdego użytkownika? [KOMENTARZ]

  Innowacje i regulacje to dwa ważne czynniki, które mają znaczący wpływ na rozwój każdej branży, w tym bezpieczeństwa informacji. Pytanie o to, czy regulacje hamują, czy inspirują innowacje?  Aby rozstrzygnąć ten dylemat (i uczcić początek nowego sezonu F1), użyjmy przykładów sportów motorowych Formuły 1 i jej nowych przepisów jako analogii do zrozumienia relacji pomiędzy innowacjami i regulacjami w bezpieczeństwie informacji- analizuje Neil Tracker z firmy Netskope.

  Łapki na kierownicę. Nowa akcja policji. O co w niej chodzi?

  Łapki na kierownicę to akcja policji, która ma uświadomić jakie zagrożenia niesie za sobą używanie telefonu komórkowego w czasie prowadzenia pojazdu.

  Amarok 2023. Cena modelu startuje od 229 000 zł netto

  Amarok 2023. Cena nowego pick-up`a Volkswagena przestała być tajemnicą. Co więcej, zamówienia na model można już składać u dealerów marki.

  Warzywa coraz droższe! Cena cebuli wzrosła o ponad 55 proc.

  Ceny warzyw. Wzrosty cen warzyw coraz bardziej dają po kieszeniach Polakom. Przyczyną jest niekorzystny splot wielu okoliczności – od pogodowych i ekonomicznych po czysto polityczne. Rekordy bije np. cebula, której ceny rdr. poszły w górę o ponad 55%. Na dużym plusie jest też marchew ze wzrostem o przeszło 47% rdr. Ceny mogą spadać, ale dopiero latem. Jednak niczego nie można przewidzieć na 100%. Możliwe jest też, że pójdą jeszcze bardziej w górę. Jedno jest niemal pewne, że przed Wielkanocą warzywa raczej nie potanieją.

  Odcinkowy pomiar prędkości. Tunel pod Świną kolejnym punktem na mapie

  Odcinkowy pomiar prędkości. Tunel pod Świną zostanie włączony do sieci pomiarowej GITD. W Świnoujściu na odcinku drogi DK93 rusza budowa OPP.

  Prognoza MFW: wzrost gospodarczy Polski w 2023 r. około 0%

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że wzrost gospodarczy Polski w 2023 r. wyniesie 0,3 proc. W roku 2024 wzrośnie do 2,4 proc., a w 2025 będzie to już 3,7 proc. Prognozy MFW zostały przedstawione na piątkowej konferencji prasowej.