Kategorie

Zmiany w zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych

Luiza Klimkiewicz
Luiza Klimkiewicz
inforCMS
Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 15 czerwca 2007 r. wprowadza istotne zmiany w zakresie form wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych. Od stycznia 2008 r. dofinansowanie do wynagrodzeń będzie wypłacane co miesiąc, a nie - jak dotychczas - co dwa.


Z dniem 1 stycznia 2008 r. dotychczasowe finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych przysługujące ich pracodawcom na podstawie art. 25 ust. 2, 3 i 3a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zostanie zastąpione refundacją tych składek z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i będzie przysługiwało na podstawie:

- art. 25a ust. 2 ustawy (refundacja składek na ubezpieczenie emerytalne po stronie pracodawcy i pracownika w odniesieniu do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - dla pracodawców zatrudniających mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, niezależnie od osiąganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych),

- art. 25a ust. 4 ustawy (refundacja składek na ubezpieczenie emerytalne po stronie pracodawcy i pracownika w odniesieniu do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz składki na ubezpieczenie wypadkowe osób o lekkim stopniu niepełnosprawności - dla pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, jeżeli osiągają co najmniej 6-procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych),

- art. 25 ust. 3 ustawy (refundacja składek na ubezpieczenia społeczne z wyjątkiem składki na ubezpieczenie rentowe po stronie pracownika niezależnie od stopnia niepełnosprawności pracownika - dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej).


Refundacja zamiast finansowania składek


Refundacja ta będzie wypłacana pracodawcom co miesiąc w odniesieniu do składek naliczonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74), w części niesfinansowanej uprzednio ze środków publicznych.


Refundacja przysługuje pod warunkiem:

- terminowego opłacenia tych składek w całości,

- nieposiadania zaległości w należnościach wobec PFRON w wysokości przekraczającej ogółem 100 zł,

- pierwszeństwa zatrudnienia pracownika.


Realizacja pierwszego warunku już obecnie budzi poważne wątpliwości co do tego, czy pracodawca powinien uiścić wspomniane składki przed złożeniem wniosku o wypłatę refundacji. Ustawa bowiem uzależnia uprawnienie do refundacji składek od warunku ich terminowej zapłaty w całości. Nie określa jednak, czy warunek ten ma być rozwiązujący czy zawieszający. Należy więc oczekiwać, że w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25d ust. 4 ustawy tak zostanie określony termin składania wniosków o wypłatę refundacji, by pracodawca mógł uiszczać składki na ubezpieczenia społeczne wszystkich pracowników w tym samym terminie bez groźby utraty prawa do refundacji, a jednocześnie, by ewentualne przesunięcie terminów składania wniosków nie spowodowało utraty prawa do refundacji składek od wynagrodzeń za pierwsze miesiące 2008 roku i możliwości dokonania rozliczenia rocznego wraz z dofinansowaniem, o którym mowa w art. 26a ustawy, według jednolitych kryteriów.


Drugi warunek wynika z wprowadzenia bardziej liberalnej od dotychczas obowiązującej w odniesieniu do dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zasady wyłączenia prawa do środków PFRON w przypadku posiadania zaległości w należnościach wobec Funduszu. Dotychczas nawet groszowa zaległość powodowała wyłączenie dofinansowania. Po zmianie w przypadku zaległości ogółem przekraczającej 100 zł jedynie wypłata refundacji i dofinansowania zostanie decyzją prezesa zarządu PFRON zawieszona do czasu ich uiszczenia (chyba że nie nastąpi to do 31 stycznia następnego roku, wówczas prezes zarządu PFRON decyzją odmówi wypłaty refundacji i dofinansowania).


Trzeci warunek wynika z art. 25b ust. 2 ustawy, problematycznie regulującego pierwszeństwo prawa do refundacji oraz proporcjonalność jej wypłaty. Z przepisu tego wynika bowiem, że w przypadku, gdy pracownik niepełnosprawny jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy ogółem:

- przekraczającym pełny wymiar czasu - refundację w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby w pierwszej kolejności przyznaje się pracodawcy, który wcześniej zatrudnił tę osobę,

- nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy - refundację wypłaca się w pełnej kwocie.


Należy wobec tego brzmienia przepisu także dodać, że nie została uregulowana sytuacja jedynego pracodawcy, który zatrudnił pracownika na część etatu. Oznacza to, że zgodnie z art. 25a-25b ustawy powinien otrzymać pełną kwotę refundacji (kryteria te są więc niemiarodajne nawet w sytuacji, gdy pracodawcy ustaliliby wysokość wynagrodzenia pracownika na tym samym poziomie). Mimo to warto, by pracodawca zbadał (o ile nie zrobił tego w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych), czy jest pierwszym czy kolejnym pracodawcą aktualnie zatrudniającym pracownika.


Nowy zakres dofinansowania


Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy, nie będzie przysługiwało do wynagrodzeń osób mających ustalone prawo do emerytury (a nie jak obecnie do wynagrodzeń osób, które osiągnęły wiek emerytalny). W związku z tym, że art. 26a ust. 1 ustawy nie określa tytułów, na podstawie których miałyby być ustalane prawa do emerytury ani rodzajów tej emerytury, należy uznać, że wyłączenie będzie dotyczyło wszystkich podstaw nabycia prawa do emerytury oraz wszystkich rodzajów emerytur. Zmiana ta wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., a z uwagi na to, że przepis ten decyduje o kształcie uprawnienia, ograniczenie to będzie mogło mieć zastosowanie do dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, począwszy od dofinansowania za styczeń 2008 r.


Także począwszy od dofinansowania za styczeń 2008 r., dofinansowanie będzie wypłacane co miesiąc, a nie jak dotychczas co dwa miesiące.


Ponadto zwiększono do 100 zł pułap dopuszczalnej zaległości wobec PFRON (skutkującej odpowiednio zawieszeniem dofinansowania lub odmową jego wypłaty, tak jak w przypadku refundacji składek, o których mowa w art. 25a ustawy).


Nowy tryb dla refundacji składek i dofinansowania


Nowy, bardziej przyjazny, tryb postępowania w sprawie uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne tych osób będzie obowiązywał w odniesieniu do refundacji począwszy od należnej za styczeń 2008 r. i dofinansowania począwszy od należnego za lipiec i sierpień 2007 r.


Należy także wskazać, że dotychczasowa instytucja mająca na celu zdyscyplinowanie PFRON w celu sprawnego uzgadniania kwoty należnej dofinansowania (tj. obligatoryjne wydawanie zgodnie z art. 26c ust. 4a ustawy decyzji o odmowie wypłaty dofinansowania w przypadku nieuzgodnienia tej kwoty w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku), nie będzie mogła być stosowana w odniesieniu do nowych postępowań w sprawie dofinansowań (ani refundacji). Jednakże w przypadku zwłoki PFRON pracodawcy będą przysługiwały uprawnienia określone m.in. w art. 37 ust. 1 k.p.a. (do złożenia do ministra pracy i polityki społecznej zażalenia na niezałatwienie sprawy w przepisanym terminie) i art. 221 w zw. z art. 227 k.p.a. (możliwość złożenia do ministra pracy i polityki społecznej skargi na zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez PFRON lub jego pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżącego, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie sprawy).


PODSTAWA PRAWNA

- Art. 25 ust. 2, 3 i 3a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

- 25a-25b ustawy z 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 115, poz. 791).


LUIZA KLIMKIEWICZ

luiza.klimkiewicz@infor.pl

 
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Faktury VAT 2021
Faktury VAT 2021
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  17 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?

  Toyota Avensis II: japoński dziadkowóz

  Stereotypowy emeryt wybiera Mercedesa. Właśnie. Stereotypowy. Starsi ludzie wbrew stereotypom równie chętnie sięgają po Toyotę.

  Strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego - jak to zrobić?

  Strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego. Jak wskazuje GUS - w Polsce mamy ponad 2 miliony firm rodzinnych. Generują ok. 8 milionów miejsc pracy, a ok. 60% z nich wysyła swoje produkty za granicę. Na rynku postrzegane mogą być przez pryzmat tradycji, stabilności, czy rzetelności. Czy na te aspekty warto jednak kłaść nacisk? W jaki sposób powinna być zbudowana strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego?