Kategorie

Czy można zrezygnować ze zwolnienia, gdy działalność została rozpoczęta w trakcie roku

Anna Potocka
inforCMS
W lutym tego roku rozpoczęłam działalność gospodarczą i nie zrezygnowałam ze zwolnienia z VAT. Czy w związku z tym, że nie przekroczyłam kwoty limitu 50 000 zł, będę mogła dobrowolnie zrezygnować ze zwolnienia i być VAT-owcem od 1 maja br.?

rada

Tak, firma może dobrowolnie zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego od 1 maja. Musi jednak w tym celu spełnić określone przepisami wymogi. Szczegóły w uzasadnieniu.

uzasadnienie

Firmie, która w lutym 2009 r. rozpoczęła wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT, przysługiwało prawo do zwolnienia podmiotowego w VAT, gdyż przewidywana przez nią wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w bieżącym roku, nie przekraczała kwoty 50 000 zł (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT). Ze zwolnienia może ona korzystać do czasu, gdy faktyczna wartość sprzedaży nie przekroczy tego limitu (art. 113 ust. 10 ustawy). Firma może również zrezygnować z tego zwolnienia.

Limit zwolnienia dla rozpoczynających działalność w trakcie roku

Od 1 stycznia 2009 r. kwota limitu zwolnienia odnosi się do „okresu prowadzonej działalności gospodarczej”, a nie - jak poprzednio - do „okresu prowadzonej sprzedaży”. Wprawdzie ustawodawca nie definiuje użytego w przepisie sformułowania, jednak za moment rozpoczęcia działalności należy przyjąć datę tego zdarzenia wskazaną w formularzach rejestracyjnych firmy, np. w formularzu NIP, a nie datę dokonania pierwszej sprzedaży.

Aby wyliczyć kwotę limitu uprawniającą do zwolnienia podmiotowego w 2009 r., firma powinna posłużyć się następującym wzorem:

A = (50 000 zł : C) x B

gdzie:

A - kwota limitu uprawniająca do zwolnienia,

B - liczba dni prowadzenia działalności w trakcie roku,

C - liczba dni w całym roku.

Przykład

Firma rozpoczęła działalność 10 lutego 2009 r. i będzie ją prowadziła do końca roku. Liczba dni do końca roku wynosi: 366 - 40 = 326 dni. Wyliczenie kwoty limitu będzie następujące:

A = (50 000 : 366) x 326 = 44 536 zł.

Reklama

W aktualnym stanie prawnym przedstawiony sposób wyliczenia kwoty limitu ma również zastosowanie do podatników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów, zleceniobiorców oraz innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze - wynagradzanych w formie prowizji lub innych postaci wynagrodzeń o podobnym charakterze za wykonane usługi.

Do wyliczenia kwoty limitu firma powinna przyjąć wyłącznie przewidywany obrót ze sprzedaży opodatkowanej, czyli netto (bez VAT). Przez sprzedaż na potrzeby VAT rozumie się: odpłatną dostawę towarów, świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów i WDT (art. 2 pkt 22 ustawy). W limicie obrotów nie uwzględnia się natomiast:

• wartości z tytułu importu towarów i usług oraz WNT, ponieważ nie stanowią one sprzedaży (podlegają opodatkowaniu również u podatnika zwolnionego z VAT na zasadach szczególnych),

• odpłatnej dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku, które z mocy prawa podlegają zwolnieniu przedmiotowemu w VAT (art. 113 ust. 2 ustawy),

• dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zostaną zaliczone do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Reklama

Ustawodawca wyłączył natomiast z prawa do zwolnienia czynności określone w art. 113 ust. 13 ustawy, co oznacza, że wykonywanie którejkolwiek z nich skutkuje brakiem możliwości jego wyboru do całej prowadzonej działalności, niezależnie od wartości przewidywanego obrotu.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, do chwili uzyskania obrotu z faktycznie zrealizowanej sprzedaży w kwocie niższej od wyliczonej kwoty limitu (w przedstawiony sposób), firma ma prawo korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT (pod warunkiem że nie podejmie żadnej z czynności wyłączających). Nie oznacza to natomiast, że ma taki obowiązek.

WAŻNE!

Podatnik czynny VAT może powrócić do zwolnienia podmiotowego po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował, gdy spełnia warunki uprawniające do zwolnienia.

Rezygnacja ze zwolnienia

Utrata statusu podatnika zwolnionego podmiotowo w VAT może nastąpić w dwu przypadkach:

• utraty prawa do tego zwolnienia,

• rezygnacji z tego zwolnienia.

Jeśli firma korzysta ze zwolnienia podmiotowego w VAT od chwili rozpoczęcia działalności, może z niego zrezygnować (art. 113 ust. 4 ustawy). Korzystanie z tego zwolnienia od chwili rozpoczęcia działalności nie stanowi w tym żadnej przeszkody. Warunkiem rezygnacji jest pisemne zawiadomienie o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, od którego firma chce stać się czynnym podatnikiem VAT. Zawiadomienie firma powinna złożyć na formularzu VAT-R. Jeżeli firma nie złożyła go (nie miała takiego obowiązku), rozpoczynając działalność (z wyborem opcji zwolnienia podmiotowego), to będzie ono zgłoszeniem rejestracyjnym na potrzeby VAT. Jeśli uprzednio złożyła je, będzie ono zgłoszeniem aktualizującym zmiany jej statusu.

Przykład

Firma prowadzi działalność od 10 lutego 2009 r. i korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Od 1 maja chce rozliczać się w VAT na zasadach ogólnych. Powinna w tym celu złożyć formularz VAT-R w urzędzie skarbowym właściwym do rozliczeń VAT do końca kwietnia 2009 r., zaznaczając w nim opcje dla czynnego podatnika VAT.

Formularz rejestracyjny VAT-R przy rezygnacji ze zwolnienia

Złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, przy rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego, jest obligatoryjne (art. 96 ust. 5 ustawy). Stanowi ono informację dla organu podatkowego o dacie rozpoczęcia rozliczania się w VAT oraz o przyjętej formie tego rozliczania (miesięcznej lub kwartalnej). Od 1 grudnia 2008 r. wprowadzony został nowy wzór tego zgłoszenia. Określa go załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 211, poz. 1331). Do końca bieżącego roku firma może złożyć to zgłoszenie na nowym formularzu albo na poprzednio obowiązującym.

WAŻNE!

Do końca 2009 r. zgłoszenie rejestracyjne można składać zarówno na poprzednim wzorze formularza VAT-R (obowiązującym do 30 listopada 2008 r.), jak i na nowym wzorze wprowadzonym od 1 grudnia 2008 r. - z wyjątkiem podatników prowadzących działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych oraz podmiotów niebędących małymi podatnikami, rozliczających się za okresy kwartalne. Obowiązuje ich aktualny druk zgłoszenia.

Jeżeli firma złoży poprzedni druk zgłoszenia, powinna wypełnić w nim m.in. odpowiednio:

• w poz. 28 kwadrat 6 - informujący o fakcie rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego,

• w poz. 29 - datę 1 maja 2009 r., tj. datę rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego, oraz odpowiednio

• w poz. 36 - odpowiedni kwadrat w zależności od rodzaju składanej deklaracji (za okresy miesięczne albo kwartalne),

• w poz. 37 - miesiąc (kwartał), za który złoży pierwszą deklarację, czyli maj 2009 r.

W nowym formularzu zgłoszenia firma powinna wypełnić (ewentualnie zakreślić) odpowiednio:

• poz. 32 - informacja o rezygnacji ze zwolnienia,

• poz. 37 - datę 1 maja 2009 r., czyli datę rezygnacji ze zwolnienia, oraz odpowiednio

• w dziale C.2 - rodzaj składanej deklaracji,

• w poz. 54, 55 lub 56, 57 - datę złożenia pierwszej deklaracji (miesięcznej lub kwartalnej).

Prawo do odliczenia VAT

Rezygnując ze zwolnienia podmiotowego, za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, firmie przysługuje prawo do zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT, a także do odliczenia VAT z dokumentów celnych oraz kwot podatku zapłaconego od WNT i importu usług - dokumentujących zakupy dokonane przed dniem rezygnacji ze zwolnienia (tj. do 30 kwietnia 2009 r.). Jest to uprawnienie, które przysługuje zarówno podatnikom tracącym prawo do zwolnienia, jak i podatnikom rezygnującym z niego dobrowolnie. Od 1 stycznia 2009 r. już wprost z przepisów wynika, że uprawnienie to przysługuje również podatnikom, którzy w trakcie roku rozpoczęli działalność, a następnie zrezygnowali ze zwolnienia.

W tym celu firma zobowiązana jest sporządzić spis z natury posiadanych zapasów towarów na dzień rezygnacji. Kwotę podatku naliczonego stanowić będzie iloczyn (x) ilości towarów objętych tym spisem i kwoty podatku naliczonego przypadającej na jednostkę towaru, z podziałem na poszczególne stawki podatkowe. W spisie z natury podatnik musi wypisać każdy rodzaj towaru, w podziale na stawki. A podatek będzie obliczał, mnożąc liczbę towarów i kwotę VAT przypadającą na cenę jednostkową towaru.

W ten sposób sporządzony spis firma powinna przedłożyć naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni, licząc od dnia rezygnacji ze zwolnienia. Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 4 ustawy, jeżeli firma dopełni tych formalności, będzie uprawniona do odliczenia wynikającego z niego VAT najpóźniej w rozliczeniu za okres, w którym dokonała spisu towarów, czyli w rozliczeniu za maj 2009 r., albo w rozliczeniu za jeden z dwóch następujących okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

Przykład

W przedstawionej w pytaniu sytuacji, w celu odliczenia VAT od zapasów, firma powinna wykonać następujące czynności:

• złożyć np. 28 kwietnia 2008 r. formularz VAT-R, określając w nim rezygnację ze zwolnienia z dniem 1 maja br.,

• sporządzić spis z natury posiadanych na 1 maja zapasów towarów, udokumentowanych fakturami VAT, dokumentem SAD i nabytych w ramach WNT,

• zwrócić się w terminie do 15 maja 2009 r. z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o zgodę na dokonanie odliczenia VAT od towarów wymienionych w załączonym spisie z natury.

Przykładowy wzór wniosku o prawo do odliczenia VAT od posiadanych zapasów towarów na dzień rezygnacji ze zwolnienia:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Firmie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego po otrzymaniu zgody naczelnika urzędu skarbowego, w deklaracji VAT za maj albo w deklaracji za czerwiec lub lipiec 2009 r.

• art. 2 pkt 22, art. 86 ust. 10 pkt 4 i ust. 11, art. 113 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11

Anna Potocka

ekspert w zakresie VAT

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Kasy fiskalne 2021
Kasy fiskalne 2021
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.