REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczyć przekazanie pieniędzy na działalność gospodarczą pomiędzy małżonkami

Krzysztof Rustecki
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Jesteśmy małżeństwem ponad 10 lat. Mąż prowadzi działalność gospodarczą od 1996 r. Z mężem mamy umowę o rozdzielności majątkowej. W styczniu 2006 r. zarejestrowałam działalność gospodarczą i mąż przekazał na mój rachunek bankowy kwotę 180 000 zł na zakup karczmy. Obecnie mam kontrolę w firmie i kontrolujący uważają, że otrzymałam dochód z nieujawnionych źródeł, od którego będę musiała zapłacić podatek według stawki 75%. Czy kontrolujący mają rację?

RADA

REKLAMA

Otrzymana przez Panią od męża kwota na zakup karczmy powinna zostać odpowiednio udokumentowana w momencie przekazania. Umowa darowizny od małżonka, z którym zawarto umowę o rozdzielności majątkowej, podlegała w 2006 r. opodatkowaniu podatkiem od spadków darowizn. Pożyczka od małżonka podlegała w 2006 r. opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli jednak w trakcie toczącej się kontroli podatkowej jako źródło otrzymanych pieniędzy poda Pani darowiznę, a podatek z tego tytułu nie został zapłacony, to podatek będzie wynosił 20%. Nie podlegają jednak opodatkowaniu kwoty stanowiące składnik majątku wspólnego, który został osiągnięty przed zawarciem umowy o rozdzielności, a są przekazywane w ramach podziału majątku wynikającego z tej umowy. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

W opisanym w pytaniu stanie faktycznym należy przede wszystkim ustalić, czym w praktyce była kwota otrzymana przez Panią od małżonka. Od tego bowiem zależy, czy i w jaki sposób powinna ona zostać opodatkowana.

Nieujawnione źródła - pojęcie

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Stawka podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach wynosi 75% dochodu (art. 30 ust. 1 pkt 7 updof). Przepis ten nie znajdzie jednak zastosowania, jeżeli przyjmiemy, że dokonana między Panią i mężem czynność podlegała przepisom podatku od spadków i darowizn. Taka możliwość wynika z faktu, że opodatkowaniu tym podatkiem nie podlegają m.in.:

• przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej,

• przychody z gospodarki leśnej w myśl ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,

• przychody podlegające przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Podsumowując, jeżeli osiągane przychody podlegają przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, to nie stosuje się do nich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozliczenie darowizny

Jeżeli otrzymaną przez Panią kwotę od małżonka, z którym zawarła Pani umowę o rozdzielności majątkowej, uznamy za darowiznę, to co do zasady podlega ona opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W związku z tym nie może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym (w tym podatkiem od przychodów z nieujawnionych źródeł według stawki 75%). Sposób rozliczenia podatku od darowizny między małżonkami zależy od momentu, kiedy darowizna została ustanowiona.

Rozliczenie darowizny do 31 grudnia 2006 r.

W 2006 r., kiedy nastąpiło przekazanie dla Pani pieniędzy przez małżonka, z którym ma Pani rozdzielność majątkową, darowizna pomiędzy osobami zaliczanymi do pierwszej grupy podatkowej była opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn od nadwyżki ponad kwotę 9637 zł. Należny podatek był obliczany według poniższej skali:

PRZYKŁAD

REKLAMA

Pani Nowak w 2006 r. otrzymała darowiznę w kwocie 180 000 zł od małżonka, z którym nie ma wspólnego majątku. Kwota wolna od podatku wynosiła 9637 zł. Podstawa opodatkowania wyniosła: 180 000 zł - 9637 zł = 170 363 zł. Należny podatek wyniósł: 822,20 zł + [(170 363 zł - 20 556 zł) x 7%] = 11 308,69 zł.

Niestety, jeżeli zdecyduje się Pani powołać w trakcie trwającej kontroli, że otrzymana od męża kwota była darowizną, a podatek należny od tej czynności nie został wcześniej zapłacony, znajdzie zastosowanie przepis art. 15 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z nim:

Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej, w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego, na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.

W praktyce oznacza to, że z uwagi na fakt, iż prawdopodobnie powoływałaby się Pani na taką darowiznę dopiero w trakcie kontroli podatkowej, a podatek nie został zapłacony, to powinna Pani z tego tytułu zapłacić podatek w wysokości 20%.

Rozliczenie darowizny od 1 stycznia 2007 r.

REKLAMA

Od 1 stycznia 2007 r. darowizna otrzymana od małżonka jest zwolniona od podatku od spadków i darowizn. Aby móc skorzystać ze zwolnienia, należy zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego z tytułu tej darowizny. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

• wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza 9637 zł, lub

• nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Darowizna pieniężna - kiedy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł - powinna być przekazana na rachunek bankowy obdarowanego albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Pożyczka

W opisanej sytuacji może się Pani powoływać na fakt, że otrzymana kwota była pożyczką. Pożyczka nie stanowi przychodu dla celów podatku dochodowego (art. 14 ust. 3 pkt 1 updof). W 2006 r. pożyczka udzielana między osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej, jeżeli przekraczała 9637 zł, podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku od tego rodzaju pożyczki wynosiła 2% (art. 7 ust. 1 pkt 4 upcc).

Należy jednak pamiętać o brzmieniu art. 7 ust. 5 upcc. Zgodnie z nim:

Stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego:

1) podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony;

2) biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b, powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Obecnie, ale niestety nie w 2006 r., gdy przedmiotowa kwota została przelana na Pani konto, wolne od podatku od czynności cywilnoprawnych są pożyczki udzielane w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między najbliższymi członkami rodziny, w tym między małżonkami, w wysokości przekraczającej kwotę wolną od podatku od spadków i darowizn, czyli 9637 zł. Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest:

• złożenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności,

• udokumentowanie otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym (art. 9 pkt 10 lit. b upcc).

Majątek wspólny po zawarciu umowy o rozdzielności majątkowej

Zgodnie z art. 47 § 1 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej: kodeks) małżonkowie mogą - przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego - wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa).

W przypadku zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej w trakcie małżeństwa podziału majątku wspólnego można dokonać w samej umowie albo zobowiązać się do takiego podziału w określonym czasie.

Na podstawie art. 43 kodeksu oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jeżeli kwota przekazana przez męża wynikałaby z podziału wspólnego majątku osiągniętego w trakcie trwania małżeństwa przed zawarciem umowy o rozdzielności majątkowej, nie byłaby dla Pani ani darowizną, ani pożyczką. Kwota ta stanowiłaby część majątku należącego także do Pani i w związku z tym nie mogłaby stanowić żadnego dochodu (w tym nieujawnionego). Zatem w ogóle nie podlegałaby opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

PRZYKŁAD

Państwo Nowak są małżeństwem od 1996 r. W 2005 r. zawarli umowę o rozdzielności majątkowej. W trakcie trwania małżeństwa do czasu zawarcia umowy o rozdzielności majątek wspólny małżonków (wynikający też z dochodów z działalności gospodarczej męża) uzyskał wartość 2 000 000 zł. W 2006 r. małżonek przekazał na rachunek bankowy żony kwotę 180 000 zł. Kwota ta stanowiła składnik majątku wspólnego (a zatem zarówno małżonka, jak i małżonki) uzyskanego przed zawarciem umowy o rozdzielności majątkowej i jej przekazanie wynikało z wykonania podziału wspólnego majątku. W związku z tym kwota ta nie jest darowizną, ani tym bardziej nie może być pożyczką. Nie można bowiem darować ani pożyczyć czegoś, co stanowi majątek obdarowanego czy pożyczkobiorcy. Wobec powyższego kwota 180 000 zł w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

• art. 14 ust. 2 pkt 8, ust. 3 pkt 1, art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 143, poz. 894

• art. 4a ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629

• art. 7 ust. 1 pkt 4, ust. 5, art. 9 pkt 10 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

• art. 43 § 1, art. 47 ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. Nr 9, poz. 59; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378

Krzysztof Rustecki

ekspert w zakresie prawa podatkowego

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Lavard - kara UOKiK na ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Firmy wprowadzały w błąd konsumentów kupujących odzież

UOKiK wymierzył kary finansowe na przedsiębiorstwa odzieżowe: Polskie Sklepy Odzieżowe (Lavard) - ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Konsumenci byli wprowadzani w błąd przez nieprawdziwe informacje o składzie ubrań. Zafałszowanie składu ubrań potwierdziły kontrole Inspekcji Handlowej i badania w laboratorium UOKiK.

Składka zdrowotna to parapodatek! Odkręcanie Polskiego Ładu powinno nastąpić jak najszybciej

Składka zdrowotna to parapodatek! Zmiany w składce zdrowotnej muszą nastąpić jak najszybciej. Odkręcanie Polskiego Ładu dopiero od stycznia 2025 r. nie satysfakcjonuje przedsiębiorców. Czy składka zdrowotna wróci do stanu sprzed Polskiego Ładu?

Dotacje KPO wzmocnią ofertę konkursów ABM 2024 dla przedsiębiorców

Dotacje ABM (Agencji Badań Medycznych) finansowane były dotychczas przede wszystkim z krajowych środków publicznych. W 2024 roku ulegnie to zmianie za sprawą środków z KPO. Zgodnie z zapowiedziami, już w 3 i 4 kwartale możemy spodziewać się rozszerzenia oferty dotacyjnej dla przedsiębiorstw.

"DGP": Ceneo wygrywa z Google. Sąd zakazał wyszukiwarce Google faworyzowania własnej porównywarki cenowej

Warszawski sąd zakazał wyszukiwarce Google faworyzowania własnej porównywarki cenowej. Nie wolno mu też przekierowywać ruchu do Google Shopping kosztem Ceneo ani utrudniać dostępu do polskiej porównywarki przez usuwanie prowadzących do niej wyników wyszukiwania – pisze we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".

REKLAMA

Drogie podróże zarządu Orlenu. Nowe "porażające" informacje

"Tylko w 2022 roku zarząd Orlenu wydał ponad pół miliona euro na loty prywatnymi samolotami" - poinformował w poniedziałek minister aktywów państwowych Borys Budka. Dodał, że w listopadzie ub.r. wdano też 400 tys. zł na wyjazd na wyścig Formuły 1 w USA.

Cable pooling - nowy model inwestycji w OZE. Warunki przyłączenia, umowa

W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie 1 października 2023 roku, do polskiego porządku prawnego wprowadzono długo wyczekiwane przez polską branżę energetyczną przepisy regulujące instytucję zbiorczego przyłącza, tzw. cable poolingu. Co warto wiedzieć o tej instytucji i przepisach jej dotyczących?

Wakacje składkowe. Od kiedy, jakie kryteria trzeba spełnić?

12 kwietnia 2024 r. w Sejmie odbyło się I czytanie projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt nowelizacji przewiduje zwolnienie z opłacania składek ZUS (tzw. wakacje składkowe) dla małych przedsiębiorców. 

Sprzedaż miodu - nowe przepisy od 18 kwietnia 2024 r.

Nowe przepisy dotyczące sprzedaży miodu wchodzą w życie 18 kwietnia 2024 r. O czym muszą wiedzieć producenci miodu?

REKLAMA

Branża HoReCa nie jest w najlepszej kondycji. Restauracja z Wrocławia ma 4,2 mln zł długów

Branża HoReCa od pandemii nie ma się najlepiej. Prawie 13,6 tys. obiektów noclegowych, restauracji i firm cateringowych w Polsce ma przeterminowane zaległości finansowe na ponad 352 mln zł. 

Branża handlu detalicznego liczy w 2024 roku na uzyskanie wyższych marż – i to mimo presji na obniżanie cen

Choć od pandemii upłynęło już sporo czasu, dla firm handlu detalicznego dalej największym wyzwaniem jest zarządzanie kosztami w warunkach wciąż wysokiej inflacji oraz presji na obniżkę cen. Do tego dochodzi w dalszym ciągu staranie o ustabilizowanie łańcucha dostaw. Jednak coraz więcej przedsiębiorstw patrzy z optymizmem w przyszłość i liczy na możliwość uzyskania wyższej marzy.

REKLAMA