REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy likwidując działalność, należy ująć maszynę w remanencie likwidacyjnym

Aneta Szwęch
Aneta Szwęch
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Od 2002 r. jako osoba fizyczna prowadzę zakład stolarski. W listopadzie 2003 r. zakupiłem do firmy frezarkę. Od tego zakupu odliczyłem VAT. 30 września 2008 r. chcę zlikwidować stolarnię. Czy w związku z likwidacją działalności powinienem ująć maszynę w remanencie likwidacyjnym i czy powinienem naliczyć podatek VAT?

rada

REKLAMA

Jeżeli Czytelnik zakończy prowadzenie działalności gospodarczej (w tym przypadku w zakładzie stolarskim, jest zobowiązany do sporządzenia spisu z natury i opodatkowania towarów, które pozostały na dzień likwidacji, w tym frezarki. Jeżeli jednak zakończy on działalność (w zakładzie stolarskim), ale jednocześnie będzie wykonywał inną działalność opodatkowaną VAT, np. na podstawie umowy najmu odda frezarkę w odpłatne używanie, to wówczas nie straci statusu podatnika VAT. Tym samym nie będzie zobowiązany do sporządzenia spisu z natury oraz zapłaty podatku należnego.

uzasadnienie

Należy rozpatrzyć 2 przypadki.

1. Podatnik nie kontynuuje działalności

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Środek trwały, przy którego nabyciu nabywca odliczył VAT, musi być wykazany w remanencie. Wynika to z zasad sporządzania remanentu likwidacyjnego, które zostały omówione w rozdziale 4 ustawy o VAT, regulującym reguły opodatkowania przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną.

Czy frezarkę należy ująć w spisie z natury i opodatkować VAT?

Osoba fizyczna, która zaprzestała wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (likwiduje działalność gospodarczą), jest zobowiązana do sporządzenia remanentu likwidacyjnego i zapłacenia VAT od towarów ujętych w tym spisie.

Opodatkowaniu podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

• rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej,

• zaprzestania przez podatnika VAT będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

Obowiązek opodatkowania towarów objętych spisem z natury dotyczy wyłącznie tych składników majątku, w stosunku do których przy ich nabyciu lub wytworzeniu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Maszyna jest towarem, który po nabyciu nie został sprzedany, a który na dzień zakończenia działalności stanowi składnik majątku podatnika. Jeżeli frezarka pozostaje na stanie majątkowym w dniu likwidacji działalności gospodarczej, a przy jej nabyciu podatnik odliczył VAT naliczony, to powinien on objąć ją spisem z natury i opodatkować VAT.

WAŻNE!

Jeśli maszyna w dniu likwidacji stanowi majątek firmy, a podatnik odliczył VAT przy jej zakupie - powinien objąć ją spisem z natury i opodatkować VAT.

W jaki sposób wycenić maszynę w remanencie likwidacyjnym

1 stycznia 2008 r. weszła w życie nowelizacja art. 29 ust. 10 ustawy o VAT. Obecnie podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów (bez podatku). Jeśli nie ma ceny nabycia, podstawą opodatkowania jest koszt wytworzenia określony w momencie dostawy tych towarów. Ustalona w ten sposób wartość stanowi podstawę opodatkowania towarów objętych spisem z natury w związku z likwidacją działalności. Stosowanie wskazanego przepisu w praktyce budzi jednak wątpliwości. Nie jest do końca oczywiste, czy mowa w nim o podstawie opodatkowania rozumianej jako historyczna cena nabycia netto, czy też rynkowa cena nabycia netto określona w momencie dokonywania czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Ponieważ prawidłowe określenie podstawy opodatkowania decyduje o wysokości podatku należnego, dlatego w dalszym ciągu najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla podatnika jest wystąpienie do urzędu skarbowego o wydanie w tej sprawie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.

Przykład

REKLAMA

Podatnik 30 czerwca 2008 r. zlikwidował działalność gospodarczą. Spisem z natury sporządzonym na potrzeby VAT objął frezarkę. Cena nabycia netto maszyny wynosiła 18 000 zł (plus 3960 zł VAT). Obecnie wartość rynkowa netto frezarki wynosi 5000 zł (plus 1100 zł VAT). Biorąc pod uwagę historyczną cenę nabycia netto, podatnik powinien wykazać w remanencie likwidacyjnym podatek należny w kwocie 3960 zł. Określając rynkową cenę nabycia netto na dzień sporządzenia spisu, podatnik powinien wykazać podatek należny w kwocie 1100 zł.

Zastosowanie historycznej ceny nabycia netto oznacza konieczność „oddania” pełnej kwoty VAT naliczonego od nabycia środka trwałego, który był wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej, co jest bardzo niekorzystne dla podatnika. Po kilku latach używania frezarki jej wartość rynkowa m.in. ze względu na stopień zużycia jest bowiem znacznie niższa, a podatek należny trzeba byłoby odprowadzić od wartości, jaką ta maszyna miała w momencie nabycia. W związku z tym za poprawne z punktu widzenia ogólnych zasad opodatkowania VAT należałoby uznać rozwiązanie polegające na ustalaniu podstawy opodatkowania według rynkowej ceny nabycia netto z dnia dokonania czynności opodatkowanej, tj. z dnia sporządzenia spisu z natury. Aby jednak to rozwiązanie bezpiecznie zastosować, należy najpierw wystąpić o wydanie interpretacji podatkowej w celu potwierdzenia tej możliwości.

Do kiedy trzeba zapłacić VAT od remanentu

Obowiązek podatkowy powstaje w dniu, w którym spis z natury powinien zostać sporządzony, nie później jednak niż 14 dnia, licząc od dnia zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Spis z natury powinien być sporządzony w ciągu 14 dni od dnia zaprzestania działalności. Jeżeli w tym terminie podatnik sporządzi spis, obowiązek podatkowy powstanie w dniu sporządzenia spisu z natury.

Przykład

Podatnik zakończył działalność 30 września. Spis z natury sporządził na ten dzień. Obowiązek podatkowy powstał 30 września, w związku z czym podatek należny od remanentu likwidacyjnego powinien zostać wykazany w deklaracji VAT za wrzesień i zapłacony do 25 października.

Przykład

Podatnik zakończył działalność 30 września. Spis z natury sporządził 6 października. Obowiązek podatkowy powstał 6 października (nie upłynął termin 14 dni od dnia zakończenia działalności). Podatek należny od remanentu likwidacyjnego podatnik wykaże w deklaracji VAT za październik i odprowadzi go do 25 listopada.

Jeżeli natomiast podatnik sporządzi spis po upływie 14 dni od dnia zakończenia działalności, obowiązek podatkowy powstanie 14 dnia od dnia zakończenia działalności.

Przykład

REKLAMA

Podatnik zakończył działalność 30 września. Spis z natury sporządził 17 listopada. Obowiązek podatkowy powstał 14 października, tj. 14 dnia od zakończenia działalności. Podatek należny od remanentu likwidacyjnego podatnik powinien wykazać w deklaracji VAT za październik i zapłacić do 25 listopada.

Do obowiązków podatnika należy również zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o dokonanym spisie, ustalonej wartości i kwocie podatku należnego. Na wywiązanie się z tego obowiązku ma on 7 dni, licząc od dnia zakończenia spisu.

Warto również zauważyć, że przepis dotyczący rozliczenia VAT w związku z likwidacją działalności normuje zasadę opodatkowania towarów niebędących przedmiotem dostawy na dzień zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Nie nakłada natomiast obowiązku skorygowania podatku naliczonego odliczonego przy ich nabyciu. Oznacza to, że podatnik w dniu, w którym powstał obowiązek rozliczenia VAT na podstawie remanentu likwidacyjnego, dokonuje samoobliczenia podatku należnego od towarów objętych spisem, który wykaże w bieżącej deklaracji VAT i zapłaci w terminie do 25 dnia następnego miesiąca. Nie ma on natomiast obowiązku korygowania VAT naliczonego od towarów objętych spisem, co powodowałoby konieczność korygowania deklaracji VAT, w których to nabycie zostało rozliczone, i zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

2. Podatnik kontynuuje działalność gospodarczą

Nie w każdym przypadku likwidacja działalności przez osobę fizyczną powoduje obowiązek sporządzenia spisu z natury i zapłaty należnego z tego tytułu VAT. Jeżeli bowiem podatnik prowadzi kilka rodzajów działalności opodatkowanej VAT, kontynuacja chociażby w niewielkim zakresie jednej z nich wyłącza obowiązek opodatkowania towarów, na zasadach wskazanych w art. 14 ustawy o VAT.

Przykład

Podatnik VAT prowadzi działalność produkcyjną. Do firmy zakupił maszynę, w związku z którą odliczył podatek naliczony. Obecnie zamierza zlikwidować działalność produkcyjną, a maszynę wynająć. Pomimo zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w zakresie produkcji podatnik będzie dalej wykonywał działalność opodatkowaną (działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT), tj. będzie podatnikiem VAT z tytułu świadczonych usług wynajmu maszyny. Nie będzie zatem zobowiązany do opodatkowania towarów pozostałych po likwidacji działalności produkcyjnej.

WAŻNE!

Kontynuacja chociażby w niewielkim zakresie jednego z rodzajów działalności gospodarczej wyłącza obowiązek opodatkowania towarów, na zasadach wskazanych w art. 14 ustawy o VAT, tj. objęcia ich spisem z natury.

Stanowisko to podzielają organy podatkowe, m.in. Urząd Skarbowy w Sochaczewie w postanowieniu z 17 maja 2006 r. nr U.S.28.I/443-3/06. Na pytanie zadane przez podatnika w zakresie obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego w przypadku zmiany działalności z handlowej na usługową organ odpowiedział, że: „(...) skoro podatnik zamierza nadal prowadzić działalność gospodarczą na własne imię, zmieniając wyłącznie jej rodzaj, nie zgłasza jej zaprzestania i wobec tego nie sporządza remanentu likwidacyjnego. Nie nastąpi bowiem w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług likwidacja firmy. Podatnik, który figuruje w ewidencji podatników czynnych podatku VAT tutejszego organu podatkowego, będzie kontynuował działalność gospodarczą pod tym samym numerem NIP, a zatem w tym przypadku nie będą miały zastosowania przepisy art. 14 ww. ustawy”.

Podobne stanowisko wyraziły: Urząd Skarbowy w Płocku w piśmie z 8 grudnia 2005 r. nr 1419/UPO-443-135/05/EN/5 oraz Urząd Skarbowy w Krośnie w piśmie z 4 kwietnia 2006 r. nr US.PP. 443/21/1/06.

W nawiązaniu do sytuacji przedstawionej w pytaniu, jeżeli podatnik jako osoba fizyczna zakończy prowadzenie działalności w zakładzie stolarskim, jest zobowiązany do sporządzenia spisu z natury i opodatkowania towarów, które pozostały na dzień likwidacji, w tym frezarki. Jeżeli jednak zakończy on działalność w zakładzie stolarskim, ale jednocześnie będzie wykonywał inną działalność opodatkowaną VAT, np. na podstawie umowy najmu odda frezarkę w odpłatne używanie, to wówczas nie straci statusu podatnika VAT i tym samym nie będzie zobowiązany do sporządzenia spisu z natury i zapłaty podatku należnego.

• art. 14, art. 15, art. 29 ust. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 130, poz. 826

Aneta Szwęch

konsultant podatkowy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  KONFERENCJA O DOTACJACH - DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY. Katowice 29 lutego 2024 r. [wydarzenie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona]

  LPW Grupa na czele z ekspertami z LPW Consulting zaprasza na kolejną edycję wydarzenia pt. KONFERENCJA O DOTACJACH - DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY. W tym roku to wydarzenie odbędzie się w czwartek 29 lutego 2024 r. w godz.: 10:00-14:00 w Parku Technologicznym Ekoenergia w Katowicach, ul. Żeliwna 38. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po uprzednim zapisie online. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Czekolada w 2024 roku będzie droższa i nie tylko ona. Ceny kakao biją rekordy – może być nawet 7 tys. USD za tonę. Co to jest shrinkflacja?

  Nie ma dobrych wiadomości dla miłośników czekolady i kakao. Rekordowo wysokie ceny kakao na światowych giełdach nadal będą rosły i mogą nawet przekroczyć wartość 7 tys. dolarów za tonę. Tak prognozują autorzy raportu pt. „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH”. Problemy z podażą i przewidywane znaczne spadki zbiorów oznaczają trzeci rok z rzędu globalnego deficytu surowca. Kluczowy okres zbierania ziaren skończy się w marcu, a następny zacznie się dopiero we wrześniu. Natomiast już w styczniu br. słodycze i desery zdrożały najbardziej ze wszystkich analizowanych kategorii produktów. Eksperci zapowiadają, że podwyżki w następnej kolejności obejmą kosmetyki, leki i suplementy bazujące na kakao. I dodają, że skok cen odczują producenci art. spożywczych, zakłady przetwórcze, cukiernie i restauracje. W następnej kolejności straty te zostaną przerzucone na konsumentów. Taki scenariusz może się wydarzyć już przed Wielkanocą. A jeśli sytuacja dalej będzie się pogarszała, to może nasilić się również zjawisko shrinkflacji. 

  Firmy widzą potencjał w sztucznej inteligencji, ale są pewne bariery

  Firmy, które zainwestowały w sztuczną inteligencję i widzą jej potencjał, chętniej rozważają dalsze innowacje. Ale są tez pewne przeszkody, z którymi muszą się mierzyć. 

  Ferie 2024. Wyjazdy nad morze coraz popularniejsze. Największą atrakcją morsowanie

  Czy Polacy coraz chętniej będą spędzać ferie nad morzem? Eksperci zauważają, że to był najlepszy początek roku w turystyce od 2019 roku. Czy przedsiębiorcom opłaca się teraz zamykać na zimę? 

  REKLAMA

  Jak założyć e-Doręczenia? Wniosek przedsiębiorcy

  Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o utworzenie adresu do e-Doręczeń przez Biznes.gov. Po aktywacji adresu, firma korzysta ze skrzynki do e-Doręczeń w Koncie Przedsiębiorcy. Jak zrobić e-Doręczenia?

  Kompetencje kobiet w branży IT. Większy udział kobiet jest istotny z powodu deficytu wykwalifikowanych kadr

  W październiku 2024 r. zaczną obowiązywać unijne przepisy mające na celu zbudowanie większej odporności biznesu na cyberataki. W związku z tym należy podjąć działania podnoszące kompetencje z dziedziny cyberbezpieczeństwa. Tymczasem inicjatywy podnoszące kompetencje cyfrowe kobiet podejmowane są w zaledwie 20,4% miejsc pracy.

  Komisja Europejska proponuje zmniejszenie i uproszczenie obciążeń rolników. Czy to wystarczy by przerwać protesty?

  Komisja Europejska przesłała w czwartek prezydencji belgijskiej w Radzie UE dokument, zawierający listę działań mających na celu "zmniejszenie obciążeń administracyjnych, spoczywających na barkach rolników". Propozycje zostaną omówione z państwami członkowskimi 26 lutego na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa.

  Używasz smartfona? Twoje wrażliwe dane są jak na dłoni. Technologia pozbawia nas prywatności

  Użytkownicy różnych urządzeń, aplikacji czy systemów często nie są świadomi, przez kogo i do jakich celów są gromadzone i wykorzystywane dane na ich temat. Rozwój technologii rzadko idzie w parze ze świadomością użytkowników i regulacjami prawnymi. To stanowi zagrożenie dla ochrony danych osobowych.

  REKLAMA

  Wzrasta ryzyko prowadzenia biznesu. "Liczba wzmianek o geopolityce i ryzyku politycznym w dokumentach spółek wzrosła o 600%"

  Ryzyko prowadzenia biznesu w 2024 roku zwiększa rosnąca polaryzacja na światowej scenie politycznej. Istotna dla przedsiębiorców będzie minimalizacja potencjalnych niebezpieczeństw, m.in. poprzez zwiększenie odporności łańcuchów dostaw, odpowiednią politykę dostępu do zasobów i zaadresowanie kwestii ESG – wynika z raportu EY-Parthenon 2024 Geostrategic Outlook.

  Handel internetowy idzie w górę, stanowi 8,8% ogółu sprzedaży detalicznej

  Sprzedaż internetowa w ujęciu rocznym w styczniu wzrosła ogółem o 11%, co stanowił 8,8% ogółu sprzedaży detalicznej. Największy udział e-sprzedaży w całości sprzedaży detalicznej miały takie kategorie jak tekstylia, odzież, obuwie, prasa i książki. Tak wynika z danych przekazanych przez GUS.

  REKLAMA