Kategorie

Czy likwidując działalność, należy ująć maszynę w remanencie likwidacyjnym

Aneta Szwęch
Aneta Szwęch
inforCMS
Od 2002 r. jako osoba fizyczna prowadzę zakład stolarski. W listopadzie 2003 r. zakupiłem do firmy frezarkę. Od tego zakupu odliczyłem VAT. 30 września 2008 r. chcę zlikwidować stolarnię. Czy w związku z likwidacją działalności powinienem ująć maszynę w remanencie likwidacyjnym i czy powinienem naliczyć podatek VAT?

rada

Jeżeli Czytelnik zakończy prowadzenie działalności gospodarczej (w tym przypadku w zakładzie stolarskim, jest zobowiązany do sporządzenia spisu z natury i opodatkowania towarów, które pozostały na dzień likwidacji, w tym frezarki. Jeżeli jednak zakończy on działalność (w zakładzie stolarskim), ale jednocześnie będzie wykonywał inną działalność opodatkowaną VAT, np. na podstawie umowy najmu odda frezarkę w odpłatne używanie, to wówczas nie straci statusu podatnika VAT. Tym samym nie będzie zobowiązany do sporządzenia spisu z natury oraz zapłaty podatku należnego.

uzasadnienie

Należy rozpatrzyć 2 przypadki.

1. Podatnik nie kontynuuje działalności

Środek trwały, przy którego nabyciu nabywca odliczył VAT, musi być wykazany w remanencie. Wynika to z zasad sporządzania remanentu likwidacyjnego, które zostały omówione w rozdziale 4 ustawy o VAT, regulującym reguły opodatkowania przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną.

Czy frezarkę należy ująć w spisie z natury i opodatkować VAT?

Osoba fizyczna, która zaprzestała wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (likwiduje działalność gospodarczą), jest zobowiązana do sporządzenia remanentu likwidacyjnego i zapłacenia VAT od towarów ujętych w tym spisie.

Opodatkowaniu podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

• rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej,

• zaprzestania przez podatnika VAT będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

Obowiązek opodatkowania towarów objętych spisem z natury dotyczy wyłącznie tych składników majątku, w stosunku do których przy ich nabyciu lub wytworzeniu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Maszyna jest towarem, który po nabyciu nie został sprzedany, a który na dzień zakończenia działalności stanowi składnik majątku podatnika. Jeżeli frezarka pozostaje na stanie majątkowym w dniu likwidacji działalności gospodarczej, a przy jej nabyciu podatnik odliczył VAT naliczony, to powinien on objąć ją spisem z natury i opodatkować VAT.

WAŻNE!

Jeśli maszyna w dniu likwidacji stanowi majątek firmy, a podatnik odliczył VAT przy jej zakupie - powinien objąć ją spisem z natury i opodatkować VAT.

W jaki sposób wycenić maszynę w remanencie likwidacyjnym

1 stycznia 2008 r. weszła w życie nowelizacja art. 29 ust. 10 ustawy o VAT. Obecnie podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów (bez podatku). Jeśli nie ma ceny nabycia, podstawą opodatkowania jest koszt wytworzenia określony w momencie dostawy tych towarów. Ustalona w ten sposób wartość stanowi podstawę opodatkowania towarów objętych spisem z natury w związku z likwidacją działalności. Stosowanie wskazanego przepisu w praktyce budzi jednak wątpliwości. Nie jest do końca oczywiste, czy mowa w nim o podstawie opodatkowania rozumianej jako historyczna cena nabycia netto, czy też rynkowa cena nabycia netto określona w momencie dokonywania czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Ponieważ prawidłowe określenie podstawy opodatkowania decyduje o wysokości podatku należnego, dlatego w dalszym ciągu najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla podatnika jest wystąpienie do urzędu skarbowego o wydanie w tej sprawie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.

Przykład

Reklama

Podatnik 30 czerwca 2008 r. zlikwidował działalność gospodarczą. Spisem z natury sporządzonym na potrzeby VAT objął frezarkę. Cena nabycia netto maszyny wynosiła 18 000 zł (plus 3960 zł VAT). Obecnie wartość rynkowa netto frezarki wynosi 5000 zł (plus 1100 zł VAT). Biorąc pod uwagę historyczną cenę nabycia netto, podatnik powinien wykazać w remanencie likwidacyjnym podatek należny w kwocie 3960 zł. Określając rynkową cenę nabycia netto na dzień sporządzenia spisu, podatnik powinien wykazać podatek należny w kwocie 1100 zł.

Zastosowanie historycznej ceny nabycia netto oznacza konieczność „oddania” pełnej kwoty VAT naliczonego od nabycia środka trwałego, który był wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej, co jest bardzo niekorzystne dla podatnika. Po kilku latach używania frezarki jej wartość rynkowa m.in. ze względu na stopień zużycia jest bowiem znacznie niższa, a podatek należny trzeba byłoby odprowadzić od wartości, jaką ta maszyna miała w momencie nabycia. W związku z tym za poprawne z punktu widzenia ogólnych zasad opodatkowania VAT należałoby uznać rozwiązanie polegające na ustalaniu podstawy opodatkowania według rynkowej ceny nabycia netto z dnia dokonania czynności opodatkowanej, tj. z dnia sporządzenia spisu z natury. Aby jednak to rozwiązanie bezpiecznie zastosować, należy najpierw wystąpić o wydanie interpretacji podatkowej w celu potwierdzenia tej możliwości.

Do kiedy trzeba zapłacić VAT od remanentu

Obowiązek podatkowy powstaje w dniu, w którym spis z natury powinien zostać sporządzony, nie później jednak niż 14 dnia, licząc od dnia zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Spis z natury powinien być sporządzony w ciągu 14 dni od dnia zaprzestania działalności. Jeżeli w tym terminie podatnik sporządzi spis, obowiązek podatkowy powstanie w dniu sporządzenia spisu z natury.

Przykład

Podatnik zakończył działalność 30 września. Spis z natury sporządził na ten dzień. Obowiązek podatkowy powstał 30 września, w związku z czym podatek należny od remanentu likwidacyjnego powinien zostać wykazany w deklaracji VAT za wrzesień i zapłacony do 25 października.

Przykład

Podatnik zakończył działalność 30 września. Spis z natury sporządził 6 października. Obowiązek podatkowy powstał 6 października (nie upłynął termin 14 dni od dnia zakończenia działalności). Podatek należny od remanentu likwidacyjnego podatnik wykaże w deklaracji VAT za październik i odprowadzi go do 25 listopada.

Jeżeli natomiast podatnik sporządzi spis po upływie 14 dni od dnia zakończenia działalności, obowiązek podatkowy powstanie 14 dnia od dnia zakończenia działalności.

Przykład

Reklama

Podatnik zakończył działalność 30 września. Spis z natury sporządził 17 listopada. Obowiązek podatkowy powstał 14 października, tj. 14 dnia od zakończenia działalności. Podatek należny od remanentu likwidacyjnego podatnik powinien wykazać w deklaracji VAT za październik i zapłacić do 25 listopada.

Do obowiązków podatnika należy również zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o dokonanym spisie, ustalonej wartości i kwocie podatku należnego. Na wywiązanie się z tego obowiązku ma on 7 dni, licząc od dnia zakończenia spisu.

Warto również zauważyć, że przepis dotyczący rozliczenia VAT w związku z likwidacją działalności normuje zasadę opodatkowania towarów niebędących przedmiotem dostawy na dzień zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Nie nakłada natomiast obowiązku skorygowania podatku naliczonego odliczonego przy ich nabyciu. Oznacza to, że podatnik w dniu, w którym powstał obowiązek rozliczenia VAT na podstawie remanentu likwidacyjnego, dokonuje samoobliczenia podatku należnego od towarów objętych spisem, który wykaże w bieżącej deklaracji VAT i zapłaci w terminie do 25 dnia następnego miesiąca. Nie ma on natomiast obowiązku korygowania VAT naliczonego od towarów objętych spisem, co powodowałoby konieczność korygowania deklaracji VAT, w których to nabycie zostało rozliczone, i zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

2. Podatnik kontynuuje działalność gospodarczą

Nie w każdym przypadku likwidacja działalności przez osobę fizyczną powoduje obowiązek sporządzenia spisu z natury i zapłaty należnego z tego tytułu VAT. Jeżeli bowiem podatnik prowadzi kilka rodzajów działalności opodatkowanej VAT, kontynuacja chociażby w niewielkim zakresie jednej z nich wyłącza obowiązek opodatkowania towarów, na zasadach wskazanych w art. 14 ustawy o VAT.

Przykład

Podatnik VAT prowadzi działalność produkcyjną. Do firmy zakupił maszynę, w związku z którą odliczył podatek naliczony. Obecnie zamierza zlikwidować działalność produkcyjną, a maszynę wynająć. Pomimo zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w zakresie produkcji podatnik będzie dalej wykonywał działalność opodatkowaną (działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT), tj. będzie podatnikiem VAT z tytułu świadczonych usług wynajmu maszyny. Nie będzie zatem zobowiązany do opodatkowania towarów pozostałych po likwidacji działalności produkcyjnej.

WAŻNE!

Kontynuacja chociażby w niewielkim zakresie jednego z rodzajów działalności gospodarczej wyłącza obowiązek opodatkowania towarów, na zasadach wskazanych w art. 14 ustawy o VAT, tj. objęcia ich spisem z natury.

Stanowisko to podzielają organy podatkowe, m.in. Urząd Skarbowy w Sochaczewie w postanowieniu z 17 maja 2006 r. nr U.S.28.I/443-3/06. Na pytanie zadane przez podatnika w zakresie obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego w przypadku zmiany działalności z handlowej na usługową organ odpowiedział, że: „(...) skoro podatnik zamierza nadal prowadzić działalność gospodarczą na własne imię, zmieniając wyłącznie jej rodzaj, nie zgłasza jej zaprzestania i wobec tego nie sporządza remanentu likwidacyjnego. Nie nastąpi bowiem w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług likwidacja firmy. Podatnik, który figuruje w ewidencji podatników czynnych podatku VAT tutejszego organu podatkowego, będzie kontynuował działalność gospodarczą pod tym samym numerem NIP, a zatem w tym przypadku nie będą miały zastosowania przepisy art. 14 ww. ustawy”.

Podobne stanowisko wyraziły: Urząd Skarbowy w Płocku w piśmie z 8 grudnia 2005 r. nr 1419/UPO-443-135/05/EN/5 oraz Urząd Skarbowy w Krośnie w piśmie z 4 kwietnia 2006 r. nr US.PP. 443/21/1/06.

W nawiązaniu do sytuacji przedstawionej w pytaniu, jeżeli podatnik jako osoba fizyczna zakończy prowadzenie działalności w zakładzie stolarskim, jest zobowiązany do sporządzenia spisu z natury i opodatkowania towarów, które pozostały na dzień likwidacji, w tym frezarki. Jeżeli jednak zakończy on działalność w zakładzie stolarskim, ale jednocześnie będzie wykonywał inną działalność opodatkowaną VAT, np. na podstawie umowy najmu odda frezarkę w odpłatne używanie, to wówczas nie straci statusu podatnika VAT i tym samym nie będzie zobowiązany do sporządzenia spisu z natury i zapłaty podatku należnego.

• art. 14, art. 15, art. 29 ust. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 130, poz. 826

Aneta Szwęch

konsultant podatkowy

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Kasy fiskalne 2021
Kasy fiskalne 2021
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.