Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy wycofanie samochodu z działalności powoduje obowiązek zapłaty VAT

Iwona Skrok
inforCMS
Czy wycofanie samochodu osobowo-ciężarowego z ewidencji środków trwałych rodzi zobowiązanie w podatku od towarów i usług? Samochód zostaje przeniesiony do użytku osobistego.


RADA

 


W zależności od okoliczności przeniesienie samochodu do użytku osobistego może być nieopodatkowane VAT, opodatkowane stawką 22% lub też zwolnione z VAT. Wycofanie nie będzie podlegało VAT, gdy Czytelnikowi nie przysługiwało odliczenie VAT przy zakupie ani w całości, ani w części. Jeżeli Czytelnikowi takie odliczenie przysługiwało, to przekazanie samochodu na cele osobiste podlega VAT. Jeżeli Czytelnikowi przysługiwało pełne odliczenie, to przy wycofaniu samochodu zapłaci 22% VAT od ceny nabycia. Jeżeli Czytelnikowi przysługiwało częściowe odliczenie na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, a samochód może być uznany za używany, to jego wycofanie będzie zwolnione z VAT.


UZASADNIENIE


Wycofanie” samochodu według ustawy o VAT jest oceniane jako nieodpłatne przekazanie lub darowizna, niepozostające w związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Tego rodzaju czynności podlegają opodatkowaniu VAT, pod warunkiem że przy zakupie tego samochodu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT w całości lub części. Wynika to z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. W przepisie tym czytamy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części.


Z pytania nie wynika, czy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy zakupie samochodu. Zatem należy rozważyć dwie sytuacje:

1) podatnikowi przy nabyciu samochodu przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w całości lub części,

2) podatnikowi przy nabyciu samochodu odliczenie podatku naliczonego nie przysługiwało.


Ad 1. Gdy podatnikowi przy nabyciu samochodu przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w całości lub części, wówczas wycofanie samochodu należy potraktować jako dostawę podlegającą opodatkowaniu VAT. Wycofanie samochodu w zależności od spełnienia określonych warunków może być:

a) opodatkowane stawką 22% lub

b) zwolnione z VAT.


Ad 1a) Wycofanie samochodu powinno być opodatkowane stawką 22%, jeżeli podatnikowi przysługiwało pełne odliczenie (100%) VAT naliczonego. Podstawę opodatkowania stanowi cena nabycia towaru (samochodu). Wynika to z art. 29 ust. 10 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem: w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towaru, a gdy cena nabycia nie istnieje, koszt wytworzenia. VAT należy zatem naliczyć od ceny zakupu przekazywanego auta. Będzie to kwota zapłacona przy zakupie pomniejszona o odliczony VAT, tj. kwota netto zakupu. Wycofanie samochodu należy udokumentować fakturą wewnętrzną. Obowiązek wystawienia takiej faktury wynika z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT.


W praktyce przy takim przekazaniu podstawa opodatkowania jest taka sama jak przy zakupie danego towaru. Zatem jeżeli podatnik zakupił pewien czas temu środek trwały, a obecnie postanawia przekazać go w formie nieodpłatnej - od tej czynności będzie musiał zapłacić taki sam podatek, jaki odliczył w momencie jego nabycia, mimo iż wartość samochodu znacznie spadła. Przepisy ustawy o podatku VAT nie uwzględniają bowiem spadku wartości używanych towarów. Dlatego w takiej sytuacji o wiele korzystniejsza jest sprzedaż takiego samochodu, bowiem wówczas podstawą opodatkowania jest cena sprzedaży - uwzględniająca warunki rynkowe, nie zaś cena nabycia.


PRZYKŁAD

Podatnik kupił samochód. Cena zakupu wyniosła 60 000 zł plus VAT 13 200 zł. Samochód spełniał warunki uznania go za ciężarowy zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy o VAT. W związku z tym podatnik dokonał pełnego (100%) odliczenia VAT naliczonego. Po 2 latach podatnik wycofał samochód z działalności i przekazał go na cele osobiste. Tym samym jest obowiązany do wystawienia faktury wewnętrznej i wykazania na niej dostawy samochodu w cenie 60 000 zł (kwota netto zakupu) plus VAT 13 200 zł oraz odprowadzenia VAT należnego z tytułu tej czynności.


Jeżeli podatnikowi przysługiwało pełne odliczenie VAT naliczonego, nie ma znaczenia, czy samochód jest samochodem używanym. Obowiązują zasady opodatkowania wskazane powyżej.


Ad 1b) Inaczej będzie, gdy podatnikowi przysługiwało częściowe odliczenie VAT naliczonego na podstawie art. 86 ust. 3 i 5 ustawy o VAT, a samochód może być uznany za towar używany. Wtedy wycofanie samochodu będzie zwolnione z VAT na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT.


Zwolnienie ma zastosowanie, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

- podatnik dokonał odliczenia 60%, nie więcej niż 6000 zł (w przypadku nabycia samochodu między 1 maja 2004 r. a 22 sierpnia 2005 r. 50%, nie więcej niż 5000 zł),

- samochód jest używany przez podatnika co najmniej 6 miesięcy.


Również w tym przypadku podatnik jest obowiązany do wystawienia faktury wewnętrznej i wykazania w niej jako podstawy opodatkowania ceny nabycia samochodu netto. Wykazując dostawę jako zwolnioną, na fakturze należy podać podstawę prawną zwolnienia, czyli § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT.


PRZYKŁAD

Podatnik kupił samochód. Cena zakupu wyniosła 60 000 zł plus VAT 13 200 zł. Samochód nie spełniał warunków uznania go za ciężarowy zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy o VAT. W związku z tym podatnik dokonał częściowego odliczenia VAT naliczonego (6000 zł). Po 2 latach podatnik wycofał samochód z działalności i przekazał go na cele osobiste. Tym samym jest obowiązany do wystawienia faktury wewnętrznej i wykazania na niej dostawy samochodu w cenie 60 000 zł (kwota netto zakupu). Dostawę wykaże jako zwolnioną z VAT na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT. Podstawę prawną zwolnienia podatnik wykazuje na fakturze wewnętrznej.


Dokonanie dostawy zwolnionej z VAT może się w tym przypadku wiązać również z obowiązkiem korekty odliczenia podatku naliczonego. Obowiązek ten będzie dotyczył samochodów, które znajdują się w tzw. okresie korekty. Okres korekty wynosi:

- 5 lat - dla samochodów nabytych od 1 maja 2004 r. do 31 maja 2005 r. niezależnie od ich wartości początkowej,

- 5 lat - dla samochodów nabytych od 1 czerwca 2005 r., jeżeli ich wartość początkowa przekracza 15 000 zł,

- 1 rok - dla samochodów nabytych od 1 czerwca 2005 r., jeżeli ich wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł.


Okres korekty obejmuje lata kalendarzowe, licząc od roku, w którym samochód został oddany do używania (art. 91 ustawy o VAT).


PRZYKŁAD

Samochód osobowy został nabyty w maju 2004 r. za kwotę 40 000 zł plus VAT 8800 zł. Podatnik odliczył 50% podatku naliczonego (zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami), czyli 4400 zł. Pozostałe koszty zakupu wyniosły 2000 zł. Samochód został przyjęty do używania w czerwcu, a jego wartość początkową ustalono na kwotę 46 400 zł. Samochód został wycofany z działalności i przekazany na cele osobiste w lipcu 2007 r., czyli w czwartym roku korekty. Podatnik koryguje 2/5 odliczonego podatku naliczonego. Zmniejsza podatek naliczony o kwotę 1760 zł (4400 zł :5 = 880 zł × 2 = 1760 zł). Zmniejszenia dokonuje w rozliczeniu za miesiąc, w którym wycofał samochód z działalności, czyli w rozliczeniu za lipiec 2007 r.


W piątym roku korekty, czyli w 2008 r., podatnik zmniejszyłby kwotę podatku naliczonego tylko o 1/5 kwoty odliczonego podatku, czyli o 880 zł. Sprzedając samochód w 2009 r., podatnik nie byłby już obowiązany do dokonywania korekty podatku naliczonego.


Ad 2. Jeżeli przy nabyciu samochodu podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego (np. w sytuacji zakupu od osoby fizycznej, która nie wystawiła faktury VAT, lub zakupu samochodu używanego zwolnionego z VAT), należy przyjąć, że wycofanie samochodu osobowo-ciężarowego ze środków trwałych i przekazanie go na potrzeby osobiste nie jest dostawą towarów. Nie podlega więc ustawie o podatku od towarów i usług, nie należy go tym samym dokumentować fakturą i wykazywać ani jako obrotu opodatkowanego, ani zwolnionego z VAT.


Przekazanie nieodpłatnie środka trwałego w postaci samochodu osobowo-ciężarowego, od którego nie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego, nie będzie wypełniało definicji dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Nie będzie zatem podlegać opodatkowaniu VAT. Dostawą opodatkowaną jest jedynie przekazanie takiego towaru, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku w całości lub części. Gdy odliczenie nie przysługiwało, podatnik w ogóle nie dokumentuje tej czynności fakturą wewnętrzną, a jedynie dokonuje wykreślenia samochodu z ewidencji środków trwałych.


Takie podejście prezentują również organy podatkowe, m.in. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu w interpretacji z 6 lutego 2007 r., nr 1424/1120/443/78/2006/IW, w której stwierdził, że wycofanie samochodu osobowego ze środków trwałych i przekazanie go na potrzeby osobiste, w sytuacji gdy przy jego nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, nie jest dostawą towarów, nie podlega więc ustawie o podatku od towarów i usług.

- art. 7 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

 art. 7 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

- § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 97, poz. 970; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1784


Iwona Skrok

doradca podatkowy

 
 
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zakup mieszkania na osiedlu. Gdzie można kupić?
  W jakich inwestycjach deweloperzy mają ukończone mieszkania lub z bliskim terminem oddania? Jakie lokale są jeszcze w sprzedaży? W jakich cenach?
  Ile zostało już złożonych wniosków o wakacje kredytowe?
  Około 850 tys. wniosków o wakacje kredytowe złożono we wszystkich bankach - poinformował w środę prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.
  Mandaty w wakacje 2022. Mamy rekordzistę. To OPP z Lublina
  Mandaty w wakacje 2022 nie będą niskie? Tylko w lipcu przekonało się o tym prawie 114 tys. kierowców. Tyle złapały rejestratory systemu CANARD ITD.
  Opłata za odholowanie pojazdu 2023. Nowe stawki!
  Opłata za odholowanie pojazdu 2023 jest już znana. Po 1 stycznia kierowcy mogą się spodziewać... podwyżek. Sprawdźmy jak duże będą.
  Szansa Polski na miękkie lądowanie w obliczu globalnego spowolnienia gospodarczego
  Silny rynek pracy w Polsce daje szansę na miękkie lądowanie naszej gospodarki w obliczu globalnego spowolnienia - wynika z wtorkowego komentarza gospodarczego głównego ekonomisty PZU Dawida Pachuckiego. Stopniowo zaczyna u nas spadać presja inflacyjna - dodał.
  Inteligentne systemy w ochronie przed cyberprzestępczością - hakerzy też mają słabe punkty
  Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa zrobią wszystko, co w ich mocy, aby zapobiec skutecznemu włamaniu, ale wiedzą też, że ograniczanie dostępu do zasobów organizacji jest zupełnie niepraktyczne. Największym przełomem ostatnich lat jest wykorzystanie uczenia maszynowego do wykrywania, kiedy próba naruszenia zabezpieczeń zakończyła się sukcesem.
  Czy euro zostanie polską walutą, aby zatrzymać inflację?
  Kwestia przyjęcia euro nie znajduje się wśród najważniejszych politycznych tematów. Jednak inflacja sprawiła, że postulat zmiany waluty przybiera na sile. Czy to jest sposób na zahamowanie wzrostu cen?
  Co zrobić, gdy klient prosi o dłuższy termin płatności?
  Co zrobić, gdy klient chce zapłacić później? Jakie środki stosują polskie przedsiębiorstwa, by chronić się przed opóźnionymi płatnościami?
  Rejestracje przedsiębiorstw w II kw. 2022 r. - dane GUS
  W II kwartale 2022 roku odnotowano 93 tys. 660 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 1,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, oraz 80 upadłości, tj. o 4,8 proc. mniej niż w II kwartale 2021 roku – podał GUS we wtorek.
  Jakie sklepy obejmie system kaucyjny?
  Na jakim etapie obecnie są prace nad projektem ustawy, mającej wdrożyć system kaucyjny w Polsce? Czy zwiększy się powierzchnia sklepów, które będą zobowiązane do odbierania opakowań od klientów?
  Rozbieżne stawki podatku od podziemnych miejsc garażowych. MF nie planuje zmian
  Nadal wpływają skargi do RPO na odmienne stawki podatku od podziemnych stanowisk garażowych w budynkach wielorodzinnych. Podatek zależy od tego, czy jest to odrębna własność, czy tzw. pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego. Marcin Wiącek zwraca uwagę na ten problem minister finansów Magdalenie Rzeczkowskiej.
  Najważniejsze języki świata - teraz i w przyszłości
  O ile w czasach starożytnego Rzymu łacina jako lingua franca używana była w kulturze i biznesie, to teraz angielski zajął jej miejsce, mimo że jest na trzecim miejscu pod względem ilości native speakerów. Ale czy zawsze tak będzie? Jakie języki będą dominować w 2050 roku?
  Handel w niedzielę przywrócony na jasnych zasadach?
  W opinii Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie należy wrócić do tematu przywrócenia handlu w niedzielę na pełnych zasadach. Co z omijaniem prawa?
  Ceny mieszkań używanych wzrosły w ciągu roku ponad 15%
  Mieszkania z drugiej ręki w największych miastach są aż o 15,1% droższe niż przed rokiem – wynika z najnowszych danych NBP. Wzrost cen w przypadku lokali deweloperskich jest jeszcze większy, na co wpłynąć mogły rosnące koszty budowy.
  Płatność za paliwo przy dystrybutorze... jest możliwa!
  Płatność za paliwo przy dystrybutorze? To możliwe. Podjeżdżasz na stację, tankujesz paliwo, naciskasz przycisk w telefonie i odjeżdżasz.
  Kara za brak OC 2023. Podwyżka i to dwukrotna!
  Kara za brak OC w roku 2023 wzrośnie i to... dwukrotnie. Tak, dwukrotnie. Czemu tak się stanie i jak wysokiego skoku opłaty można się spodziewać?
  Likwidacja spółki jawnej
  Likwidacja spółki jawnej jest procesem skomplikowanym i wymagającym przygotowania wielu dokumentów, jednak istnieje rozwiązanie, które pomoże Ci tego uniknąć!
  Biurowce na rynkach regionalnych – analiza rynku
  W pierwszym półroczu br. popyt na biura w największych miastach regionalnych w kraju był większy niż w całym 2021 roku. Także aktywa biurowe w regionach są teraz jednym z głównych celów inwestorów
  Rynek paliw – UOKiK nie potwierdza opinii o zawyżaniu marż
  Wzrost cen na stacjach benzynowych oraz liczne skargi skłoniły prezesa UOKiK do przeanalizowania rynku poda kątem niedozwolonych praktyk
  Strajk egzaminatorów WORD. Bez egzaminów od 8 sierpnia
  Strajk egzaminatorów WORD? Tak, powracają oni do protestu od poniedziałku 8 sierpnia. To oznacza, że egzaminy na prawo jazdy nie będą się odbywać.
  Benzyna E10. Czym jest i czy jest szkodliwa dla silnika?
  Benzyna E10. Ma się ona stać jednym z rozwiązań problemów paliwowych. Czym jednak tak właściwie jest i czy silniki w autach ją wytrzymają?
  Polski Ład 2.0 od lipca – czy przewoźnicy na nim zyskają?
  Rozliczanie pracowników od nowego roku 2022 przysporzyło problemów niejednemu pracodawcy i księgowemu. Chociaż z założenia Polski Ład miał uprościć dotychczasowy system podatkowy i obniżyć ich wysokość, zmiana przepisów od stycznia jeszcze bardziej go skomplikowała.
  Marketing i reklama wobec różnych grup wiekowych
  Działania marketingowe marek dotychczas koncentrowały się w przeważającej mierze na młodszych użytkownikach. Jednak, jak wynika z raportu GWI, każda grupa wiekowa to potencjalni klienci e-commerce
  Linie kablowe zyskują na popularności. Linie podziemne alternatywą dla napowietrznych
  Elektroenergetyczne linie napowietrzne są często spotykanym elementem krajobrazu. Niższy koszt inwestycyjny czy łatwość naprawy ewentualnych awarii są mocnym argumentem do inwestowania właśnie w tę technologię. Dziś jednak coraz częściej odchodzi się od tego rozwiązania na rzecz linii kablowych podziemnych. Skąd wynika zainteresowanie tą technologią?
  Zatory płatnicze - zmiany w przepisach
  Szykują się zmiany w przepisach o zatorach płatniczych. Z uwagi na pojawiające się wątpliwości dotyczące raportowania oraz komplikacje wynikające ze zbierania danych, ustawodawca zdecydował się przedstawić projekt zmian, przewidujący znaczne uproszczenia w raportowaniu.