Kategorie

Kiedy wycofanie samochodu z działalności powoduje obowiązek zapłaty VAT

Iwona Skrok
inforCMS
Czy wycofanie samochodu osobowo-ciężarowego z ewidencji środków trwałych rodzi zobowiązanie w podatku od towarów i usług? Samochód zostaje przeniesiony do użytku osobistego.


RADA

 


W zależności od okoliczności przeniesienie samochodu do użytku osobistego może być nieopodatkowane VAT, opodatkowane stawką 22% lub też zwolnione z VAT. Wycofanie nie będzie podlegało VAT, gdy Czytelnikowi nie przysługiwało odliczenie VAT przy zakupie ani w całości, ani w części. Jeżeli Czytelnikowi takie odliczenie przysługiwało, to przekazanie samochodu na cele osobiste podlega VAT. Jeżeli Czytelnikowi przysługiwało pełne odliczenie, to przy wycofaniu samochodu zapłaci 22% VAT od ceny nabycia. Jeżeli Czytelnikowi przysługiwało częściowe odliczenie na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, a samochód może być uznany za używany, to jego wycofanie będzie zwolnione z VAT.


UZASADNIENIE

Reklama


Wycofanie” samochodu według ustawy o VAT jest oceniane jako nieodpłatne przekazanie lub darowizna, niepozostające w związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Tego rodzaju czynności podlegają opodatkowaniu VAT, pod warunkiem że przy zakupie tego samochodu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT w całości lub części. Wynika to z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. W przepisie tym czytamy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części.


Z pytania nie wynika, czy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy zakupie samochodu. Zatem należy rozważyć dwie sytuacje:

1) podatnikowi przy nabyciu samochodu przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w całości lub części,

2) podatnikowi przy nabyciu samochodu odliczenie podatku naliczonego nie przysługiwało.


Ad 1. Gdy podatnikowi przy nabyciu samochodu przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w całości lub części, wówczas wycofanie samochodu należy potraktować jako dostawę podlegającą opodatkowaniu VAT. Wycofanie samochodu w zależności od spełnienia określonych warunków może być:

a) opodatkowane stawką 22% lub

b) zwolnione z VAT.

Reklama


Ad 1a) Wycofanie samochodu powinno być opodatkowane stawką 22%, jeżeli podatnikowi przysługiwało pełne odliczenie (100%) VAT naliczonego. Podstawę opodatkowania stanowi cena nabycia towaru (samochodu). Wynika to z art. 29 ust. 10 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem: w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towaru, a gdy cena nabycia nie istnieje, koszt wytworzenia. VAT należy zatem naliczyć od ceny zakupu przekazywanego auta. Będzie to kwota zapłacona przy zakupie pomniejszona o odliczony VAT, tj. kwota netto zakupu. Wycofanie samochodu należy udokumentować fakturą wewnętrzną. Obowiązek wystawienia takiej faktury wynika z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT.


W praktyce przy takim przekazaniu podstawa opodatkowania jest taka sama jak przy zakupie danego towaru. Zatem jeżeli podatnik zakupił pewien czas temu środek trwały, a obecnie postanawia przekazać go w formie nieodpłatnej - od tej czynności będzie musiał zapłacić taki sam podatek, jaki odliczył w momencie jego nabycia, mimo iż wartość samochodu znacznie spadła. Przepisy ustawy o podatku VAT nie uwzględniają bowiem spadku wartości używanych towarów. Dlatego w takiej sytuacji o wiele korzystniejsza jest sprzedaż takiego samochodu, bowiem wówczas podstawą opodatkowania jest cena sprzedaży - uwzględniająca warunki rynkowe, nie zaś cena nabycia.


PRZYKŁAD

Podatnik kupił samochód. Cena zakupu wyniosła 60 000 zł plus VAT 13 200 zł. Samochód spełniał warunki uznania go za ciężarowy zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy o VAT. W związku z tym podatnik dokonał pełnego (100%) odliczenia VAT naliczonego. Po 2 latach podatnik wycofał samochód z działalności i przekazał go na cele osobiste. Tym samym jest obowiązany do wystawienia faktury wewnętrznej i wykazania na niej dostawy samochodu w cenie 60 000 zł (kwota netto zakupu) plus VAT 13 200 zł oraz odprowadzenia VAT należnego z tytułu tej czynności.


Jeżeli podatnikowi przysługiwało pełne odliczenie VAT naliczonego, nie ma znaczenia, czy samochód jest samochodem używanym. Obowiązują zasady opodatkowania wskazane powyżej.


Ad 1b) Inaczej będzie, gdy podatnikowi przysługiwało częściowe odliczenie VAT naliczonego na podstawie art. 86 ust. 3 i 5 ustawy o VAT, a samochód może być uznany za towar używany. Wtedy wycofanie samochodu będzie zwolnione z VAT na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT.


Zwolnienie ma zastosowanie, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

- podatnik dokonał odliczenia 60%, nie więcej niż 6000 zł (w przypadku nabycia samochodu między 1 maja 2004 r. a 22 sierpnia 2005 r. 50%, nie więcej niż 5000 zł),

- samochód jest używany przez podatnika co najmniej 6 miesięcy.


Również w tym przypadku podatnik jest obowiązany do wystawienia faktury wewnętrznej i wykazania w niej jako podstawy opodatkowania ceny nabycia samochodu netto. Wykazując dostawę jako zwolnioną, na fakturze należy podać podstawę prawną zwolnienia, czyli § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT.


PRZYKŁAD

Podatnik kupił samochód. Cena zakupu wyniosła 60 000 zł plus VAT 13 200 zł. Samochód nie spełniał warunków uznania go za ciężarowy zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy o VAT. W związku z tym podatnik dokonał częściowego odliczenia VAT naliczonego (6000 zł). Po 2 latach podatnik wycofał samochód z działalności i przekazał go na cele osobiste. Tym samym jest obowiązany do wystawienia faktury wewnętrznej i wykazania na niej dostawy samochodu w cenie 60 000 zł (kwota netto zakupu). Dostawę wykaże jako zwolnioną z VAT na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT. Podstawę prawną zwolnienia podatnik wykazuje na fakturze wewnętrznej.


Dokonanie dostawy zwolnionej z VAT może się w tym przypadku wiązać również z obowiązkiem korekty odliczenia podatku naliczonego. Obowiązek ten będzie dotyczył samochodów, które znajdują się w tzw. okresie korekty. Okres korekty wynosi:

- 5 lat - dla samochodów nabytych od 1 maja 2004 r. do 31 maja 2005 r. niezależnie od ich wartości początkowej,

- 5 lat - dla samochodów nabytych od 1 czerwca 2005 r., jeżeli ich wartość początkowa przekracza 15 000 zł,

- 1 rok - dla samochodów nabytych od 1 czerwca 2005 r., jeżeli ich wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł.


Okres korekty obejmuje lata kalendarzowe, licząc od roku, w którym samochód został oddany do używania (art. 91 ustawy o VAT).


PRZYKŁAD

Samochód osobowy został nabyty w maju 2004 r. za kwotę 40 000 zł plus VAT 8800 zł. Podatnik odliczył 50% podatku naliczonego (zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami), czyli 4400 zł. Pozostałe koszty zakupu wyniosły 2000 zł. Samochód został przyjęty do używania w czerwcu, a jego wartość początkową ustalono na kwotę 46 400 zł. Samochód został wycofany z działalności i przekazany na cele osobiste w lipcu 2007 r., czyli w czwartym roku korekty. Podatnik koryguje 2/5 odliczonego podatku naliczonego. Zmniejsza podatek naliczony o kwotę 1760 zł (4400 zł :5 = 880 zł × 2 = 1760 zł). Zmniejszenia dokonuje w rozliczeniu za miesiąc, w którym wycofał samochód z działalności, czyli w rozliczeniu za lipiec 2007 r.


W piątym roku korekty, czyli w 2008 r., podatnik zmniejszyłby kwotę podatku naliczonego tylko o 1/5 kwoty odliczonego podatku, czyli o 880 zł. Sprzedając samochód w 2009 r., podatnik nie byłby już obowiązany do dokonywania korekty podatku naliczonego.


Ad 2. Jeżeli przy nabyciu samochodu podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego (np. w sytuacji zakupu od osoby fizycznej, która nie wystawiła faktury VAT, lub zakupu samochodu używanego zwolnionego z VAT), należy przyjąć, że wycofanie samochodu osobowo-ciężarowego ze środków trwałych i przekazanie go na potrzeby osobiste nie jest dostawą towarów. Nie podlega więc ustawie o podatku od towarów i usług, nie należy go tym samym dokumentować fakturą i wykazywać ani jako obrotu opodatkowanego, ani zwolnionego z VAT.


Przekazanie nieodpłatnie środka trwałego w postaci samochodu osobowo-ciężarowego, od którego nie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego, nie będzie wypełniało definicji dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Nie będzie zatem podlegać opodatkowaniu VAT. Dostawą opodatkowaną jest jedynie przekazanie takiego towaru, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku w całości lub części. Gdy odliczenie nie przysługiwało, podatnik w ogóle nie dokumentuje tej czynności fakturą wewnętrzną, a jedynie dokonuje wykreślenia samochodu z ewidencji środków trwałych.


Takie podejście prezentują również organy podatkowe, m.in. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu w interpretacji z 6 lutego 2007 r., nr 1424/1120/443/78/2006/IW, w której stwierdził, że wycofanie samochodu osobowego ze środków trwałych i przekazanie go na potrzeby osobiste, w sytuacji gdy przy jego nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, nie jest dostawą towarów, nie podlega więc ustawie o podatku od towarów i usług.

- art. 7 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

 art. 7 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

- § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 97, poz. 970; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1784


Iwona Skrok

doradca podatkowy

 
 
Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Kasy fiskalne 2021
Kasy fiskalne 2021
Tylko teraz
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  30% Club Poland: „Różnorodność we władzach to wymierne korzyści spółki” [PODCAST]

  Dane dowodzą, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne. Ale czy faktycznie tak jest? Czy firma, która w swojej strategii stawia na różnorodność może liczyć na wymierne korzyści?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.