Kategorie

Wybrane kwestie podatkowe w spółce cywilnej

Spółka cywilna to specyficzna forma prowadzenia działalności gospodarczej, w której to wspólnicy są uznawani za przedsiębiorców i podatników podatku dochodowego, ale podatnikiem podatku od towarów i usług jest sama spółka.

W wyniku jej zawiązania pomiędzy wspólnikami powstaje współwłasność łączna. Powstaje odrębny majątek spółki, w którym wspólnicy mają udziały. Jednak wspólnicy nie mogą nimi rozporządzać przez okres trwania umowy spółki. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (a taką jest spółka cywilna) opodatkowane są proporcjonalnie do posiadanych udziałów w zysku u każdego ze wspólników. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Tę zasadę stosuje się również do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów, strat oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Specyficzny charakter spółki cywilnej jako podmiotu cywilnoprawnego oraz zasada proporcjonalnego rozliczenia wspólników w podatku dochodowym powodują, że w spółce cywilnej pojawią się szczególne kwestie podatkowe. Często występują one również w osobowych spółkach prawa handlowego, ale nie zawsze.

Wybór formy opodatkowania

Przepis art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f. mówi, że przychody z udziału w spółce osobowej łączy się u każdego wspólnika z pozostałymi źródłami przychodów, z których dochody są opodatkowane według skali podatkowej. Czy to oznacza, że przychód osiągany z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki osobowej może być opodatkowany wyłącznie według skali podatkowej. Otóż nie. Już z art. 9a u.p.d.o.f. wynika, że prowadząc działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej osiągane przychody z działalności gospodarczej można opodatkować podatkiem liniowym. Podatku liniowego nie mogą wybrać jedynie podatnicy rozpoczynający działalność samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki. Ważne jest dodatkowe zastrzeżenie, że wybór podatku liniowego dotyczy wszystkich przychodów osiąganych z działalności gospodarczej, które opodatkowane są według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

PRZYKŁAD
Adam K. prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, w ramach spółki cywilnej oraz w formie spółki jawnej. W 2006 r. przychody z działalności gospodarczej osiągane z wszystkich tych firm opodatkowane były według skali podatkowej. Na 2007 r. wybrał on opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym. Wybór ten dotyczy wszystkich firm, tj. indywidualnej oraz obu spółek.
 

Wybór opodatkowania podatkiem liniowym odnosi się do tych przychodów, do których stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma on takiej mocy w stosunku do przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

PRZYKŁAD
Jan Z. prowadzi sprzedaż hurtową kwiatów w ramach spółki cywilnej oraz indywidualnie. Przychody ze spółki cywilnej opodatkowane są podatkiem liniowym. Przychody z działalności indywidualnej opodatkowane są ryczałtem. Taki rozdział jest możliwy. Natomiast nie ma możliwości, aby jedna z tych działalności opodatkowana była kartą podatkową. Prowadzenie działalności gospodarczej w dwóch formach wyłącza opodatkowanie ich kartą podatkową, chyba że jedna z działalności dotyczy:
- wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych i wiatrowych o mocy oddawanej do 5000 kW oraz wytwarzania biogazu,
- najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów podobnych i jest opodatkowana na zasadach ogólnych.
 

Wybór opodatkowania w formie podatku liniowego odnosi się tylko do tego wspólnika spółki, który dokonał takiego wyboru. Nie przekłada się on z mocy prawa na wszystkich wspólników.

PRZYKŁAD
Tomasz W. wspólnik trzyosobowej spółki cywilnej ZUU na 2007 r. wybrał opodatkowanie swoich przychodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym. Pozostali dwaj wspólnicy swoje przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki opodatkowali według skali podatkowej.
 

Księgowi spółek osobowych muszą mieć na uwadze istniejące zróżnicowania.

Wybór prowadzonej ewidencji podatkowej

Opodatkowując dochody z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym wspólnicy spółek cywilnych mają do wyboru dwie formy prowadzenia ewidencji księgowej:
- księgę przychodów i rozchodów albo
- ksiągi rachunkowe.

Podkreślenia wymaga, że wybór prowadzonej ewidencji podatkowej dotyczy spółki osobowej, czyli de facto wszystkich wspólników.

Księgę przychodów i rozchodów można prowadzić w spółce cywilnej, jawnej i partnerskiej, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej albo w poprzednim roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe, są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania o prowadzeniu księgi w terminie 20 dni od dnia jej założenia. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie wymienionych spółek, zawiadomienie to składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania każdego z nich. Księgi rachunkowe mają obowiązek założyć te spółki cywilne, jawne i partnerskie osób fizycznych, których obroty za rok poprzedni wyniosły co najmniej równowartość 800 000 euro (do prowadzenia ksiąg w 2007 r. zobowiązuje osiągnięcie w 2006 r. obrotów wynoszących co najmniej 3 186 800 zł). Spółki mogą z własnej woli założyć w roku podatkowym księgi rachunkowe, jeżeli ich obroty w poprzednim roku były mniejsze niż równowartości 800 000 euro, ale przed rozpoczęciem roku podatkowego wspólnicy spółki muszą złożyć zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w danym roku. Co ciekawe, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna w postanowieniu z 15 listopada 2006 r. (nr I-415/65/06) uznał: „Powyższe regulacje prawne wiążą zatem obowiązek lub możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych i stosowania zasad rachunkowości przez spółkę cywilną z wysokością przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym. Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że jest pan wspólnikiem spółki cywilnej, która rozpoczęła działalność gospodarczą od 1 kwietnia 2006 r. w zakresie kupna, sprzedaży i wynajmu nieruchomości. Wskazał pan, że przed rozpoczęciem działalności gospodarczej spółka cywilna zadeklarowała chęć prowadzenia ksiąg rachunkowych. Z powołanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rachunkowości wynika, że spółka cywilna, której jest pan wspólnikiem i która nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku podatkowym, nie ma możliwości stosowania zasad wynikających z ustawy o rachunkowości i prowadzenia ksiąg rachunkowych w pierwszym roku prowadzenia tej działalności”. Mimo że literalne brzmienie przepisu art. 24a ust. 5 ustawy podatkowej daje prawo do takiej interpretacji, to stanowisko organu podatkowego zasługuje na krytykę. Księgi rachunkowe dają bardziej szczegółowy obraz finansów firmy, również pod kątem podatkowym. Przepisy podatkowe nie powinny stawiać tu żadnej bariery. Podatnicy powinni mieć możliwość prowadzenia tych ksiąg już w pierwszym roku działania firmy. Taka interpretacja jest bardziej celowa i racjonalna, a przy tym w żaden sposób nie naraża interesów fiskusa. Można powiedzieć, że wręcz je zabezpiecza.

Koszty uzyskania przychodów

Same koszty uzyskania przychodów u wspólników spółki cywilnej ustala się na podstawie klauzuli generalnej określonej w art. 22 ust. 1 ustawy, proporcjonalnie do ich udziałów w zysku. Wspólnicy spółek cywilnych mają prawo uznać za koszt uzyskania przychodu każdy wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Zestawienie powyższych regulacji z podmiotowością cywilną i podatkową spółki cywilnej powoduje, że w przypadku jej wspólników pojawia się kilka specyficznych kwestii dotyczących rozliczenia wydatków w kosztach uzyskania przychodu.

Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacji podatkowej podlegają środki trwałe stanowiące własność lub współwłasność podatnika (wyjątkiem są środki trwałe amortyzowane przez korzystającego na podstawie umowy leasingu finansowego). Kryterium własności decyduje, że w spółce osobowej amortyzacji podlegają tylko te środki trwałe, które zostały wniesione na współwłasność i są majątkiem wspólnym wspólników. Nie podlegają natomiast amortyzacji środki, które są własnością jednego ze wspólników, choć używane są dla celów prowadzonej działalności gospodarczej w ramach spółki. Pogląd taki ugruntowało orzecznictwo NSA. W uchwale siedmiu sędziów NSA z 5 listopada 2001 r. (sygn. akt FPS 6/01) czytamy: „Wniesienie bowiem takiego środka trwałego jako wkładu do spółki cywilnej będzie »zobowiązaniem się« wspólnika do osiągnięcia w ramach spółki »wspólnego celu gospodarczego«, o jakim mowa w art. 860 § 1 kodeksu cywilnego, a jednocześnie będzie stanowić wyraz »przeznaczenia« takiego środka na potrzeby podatnika związane z prowadzoną przez niego (w formie spółki cywilnej) działalnością gospodarczą (...). Cech takich, uzasadniających dokonywanie odpisów amortyzacyjnych (...), nie będą miały środki, które będą co prawda własnością lub współwłasnością (we współużytkowaniu wieczystym) wspólników spółki cywilnej, ale nie zostały wniesione jako wkład do spółki i w związku z tym nie zostały objęte współwłasnością łączną wspólników. Środki takie mogą być co najwyżej oddane przez tych wspólników spółce jako odrębnemu podmiotowi gospodarczemu do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze”. Na podstawie tego i innych wyroków (np. wyroku NSA z 9 czerwca 1999 r., sygn. akt SA/Sz 1079/98) ukształtował się pogląd, że również wspólnik, który jest właścicielem danego środka, nie może zaliczać do kosztów odpisów amortyzacyjnych, jeżeli środek nie został wprowadzony do majątku spółki. Wydaje się, że stanowisko to jest zbyt rygorystyczne. W końcu wspólnik ten jest właścicielem tego składnika i spełnia on wszystkie warunki do dokonywania od tego składnika odpisów amortyzacyjnych, które stanowiłyby jego koszt uzyskania przychodu. W uchwale z 27 listopada 1998 r. (sygn. akt FPS 15/98) sąd uznał, że wspólnikowi będącemu właścicielem środka trwałego przysługuje prawo amortyzowania tego środka i zaliczania odpisów do kosztów. Prawo to nie przysługuje natomiast pozostałym wspólnikom. Realizacja tego poglądu może spotkać się z praktyczną przeszkodą wynikającą z zasad rozliczania podatkowego wspólników spółki. Podatnikami są poszczególni wspólnicy, ale ewidencje podatkowe (księga przychodów i rozchodów, księgi handlowe oraz ewidencja środków trwałych) prowadzone są wspólnie przez spółkę. Podatnicy musieliby na etapie zapisów w księgach i ustalania dochodu dla celów zaliczek na podatek wyraźnie wyodrębniać odpis przypisany wyłącznie jednemu ze wspólników. O ile przeszkody natury technicznej zawsze można przezwyciężyć, o tyle trudno liczyć na przychylne stanowisko organów podatkowych w tej sprawie.

Używanie składników majątku wspólników

Normalną praktyką w spółkach osobowych jest użyczanie spółce przez wspólnika składników majątku, które pozostają jednak własnością wspólnika. Składników tych nie wprowadzamy do ewidencji środków trwałych spółki i nie dokonujemy ich amortyzacji. Wspólnicy mają natomiast prawo zaliczyć do kosztów wydatki eksploatacyjne związane z użytkowaniem tych składników dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Należy mieć tu na uwadze ograniczenia, jakie przewiduje art. 23 ustawy, w zakresie wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów. Należy zadbać również o prawidłowe udokumentowanie poniesionych kosztów. Oprócz posiadania dowodu księgowego wspólnicy spółki cywilnej powinni podpisać stosowną umowę o użyczenie danego składnika. Najpraktyczniej jest dane prawo użyczenia wprowadzić jako wkład do spółki (aneksować umowę spółki), ponieważ zapobiega to ustaleniu przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń u wspólników, którzy nie są właścicielami składnika. W piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z 30 maja 2005 r. (sygn. akt II US. PB-I/415/27/05) czytamy: „Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w spółce cywilnej M. s. c. Stacja Paliw, opodatkowaną podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przedmiotem tej działalności jest sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodów. Jeden ze wspólników wniósł aportem do spółki prawo do użytkowania samochodu osobowego poprzez zmianę umowy spółki cywilnej. Tym samym majątek spółki uległ podwyższeniu i zaistniała konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (p.c.c.). Samochód ten nie jest jednak środkiem trwałym spółki, gdyż do spółki nie został wniesiony samochód, a tylko prawo do jego użytkowania. Podatnik pyta, czy w tej sytuacji po stronie drugiego wspólnika powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń ... [...]

Reasumując, poprzez wniesienie prawa do nieodpłatnego używania samochodu jako wkładu do spółki nastąpiło zwiększenie majątku spółki na określony czas o wartość tego świadczenia. A zatem u drugiego wspólnika nie powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Ponieważ ten samochód nie stanowi własności (współwłasności) spółki (wspólników), to spółka nie może samochodu wprowadzić do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów działalności gospodarczej [...]”.
Ponieważ ten samochód nie stanowi własności (współwłasności) spółki (wspólników), to spółka nie może samochodu wprowadzić do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów działalności gospodarczej [...]”.

Należy pamiętać o tym, żeby dowody księgowe wystawiane były na spółkę (z jej nazwą, NIP-em i siedzibą), ponieważ dowody wystawione na poszczególnych wspólników w ocenie organów podatkowych mogą być niewystarczające do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Przykładowo Urząd Skarbowy w Nowym Targu uznał, że wspólnicy spółki nie mają prawa zaliczyć rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów na podstawie faktur wystawionych na jednego ze wspólników (postanowienie z 26 września 2006 r., nr PDP-415/10/Int 58/06).
Przykładowo Urząd Skarbowy w Nowym Targu uznał, że wspólnicy spółki nie mają prawa zaliczyć rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów na podstawie faktur wystawionych na jednego ze wspólników (postanowienie z 26 września 2006 r., nr PDP-415/10/Int 58/06).

PRZYKŁAD
Z uwagi na zdolność kredytową kredyt w banku uzyskał jeden ze wspólników spółki, a nie spółka. Kredyt został przeznaczony na zakup dodatkowej partii towarów i pokrycie zobowiązań finansowych spółki. Czy spółka ma prawo zaliczać do kosztów odsetki spłacane przez nią od tego kredytu? Przy braku formalnej umowy kredytu pomiędzy bankiem a spółką kwestia ta może być problematyczna. Argumentując zaliczenie odsetek od kredytu do kosztów wszystkich wspólników, trzeba akcentować fakt, że kredyt został wykorzystany na potrzeby spółki. Należy również posiadać wyciągi bankowe, które będą potwierdzać transfer środków z kredytu na rachunek spółki oraz spłatę odsetek od kredytu ze środków spółki. Należy również podkreślić, że ordynacja podatkowa jako dowód w sprawie dopuszcza wszystko, co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

Podstawa prawna:
• art. 8 i 9, art. 22 ust. 1, art. 22a i 24a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.),
• art. 6 i 25 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn.zm.).

Edward Żurański
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Rzecznik MŚP wnioskuje o rekompensatę za ostatnie miesiące lockdownu

  Jest wniosek rzecznika MŚP o przedłużenie o miesiąc wypłaty rekompensat z tarczy branżowej dla branż, które nie mogły osiągać przychodów w maju, m.in. klubów nocnych i dyskotek.

  Program „Ciepła woda bez piecyka” - do 200 tys. zł dofinansowania

  Program „Ciepła woda bez piecyka”. Do 200 tys. zł dofinansowania mogą otrzymać zarządcy budynków wielorodzinnych, w tym wspólnot mieszkaniowych w Krakowie, którzy przystąpią do programu „Ciepła woda bez piecyka”. Zakłada on zastępowanie piecyków łazienkowych centralną instalacją ciepłej wody.

  Czy pracownik na home office naraża firmę na cyberataki?

  Blisko 80% organizacji doświadczyło cyberataków z powodu zwiększonej liczby pracowników pracujących z domu podczas pandemii. Niestety specjaliści ds. bezpieczeństwa bagatelizują prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych incydentów.

  Od czego zależy bezpieczeństwo IT w firmie?

  Bezpieczeństwo IT to podstawa w firmie. Bez odpowiednich regulacji i polityk w tym zakresie, organizacje same narażają się na szereg zagrożeń związanych z bezpieczeństwem wrażliwych danych, ciągłością działania, utratą reputacji a co za tym idzie stratami finansowymi.

  Bieżąca prognoza ekonomiczna - bezrobocie, inflacja, PKB

  Spowolnienie gospodarcze w 2020 roku w Polsce okazało się łagodniejsze niż to na poziomie średniej unijnej. PKB Polski w 2020 roku spadło o zaledwie o 2,8%, podczas gdy PKB strefy euro skurczyło się o 6.6%. Jak wyglądają pozostałe wskaźniki ekonomiczne?

  Co piąta firma zamierza zatrudnić nowych pracowników

  Przedsiębiorcy myślą intensywnie o tym, jak najlepiej wykorzystać sytuację rosnącej konsumpcji. Blisko 18 proc. firm planuje inwestycje, głównie w sprzęt i maszyny. Równocześnie rośnie poziom zatrudnienia.

  Rejestr REGON. Przybyło nowych firm

  W maju w rejestrze REGON zarejestrowano 32,76 tys. firm, +5,0 proc. mdm - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Ile firm zawiesiło swoją działalność?

  Czy deweloperzy będą budować na gruntach gminnych?

  Inwestycje mieszkaniowe. Czy będą powstawać osiedla na gruntach gminnych w ramach współpracy opartej o nowe przepisy dotyczące rozliczania lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, tzw. ustawy lokal za grunt? Jak deweloperzy oceniają możliwość realizacji projektów w nowym programie? Czy gminne grunty są dla nich interesujące?

  Luzowanie obostrzeń - większe limity w hotelach, otwarte dyskoteki

  Od 26 czerwca zwiększa się maksymalne obłożenie hoteli. Podniesiony zostanie też limit osób na targach, konferencjach i koncertach. Do limitów osób nie będą wliczały się osoby zaszczepione.

  Jacek Bisiński (Google): Agroturystyka wysoko w wyszukiwarkach [PODCAST]

  Jak podaje Google, w ostatnim miesiącu 7 na 10 wyszukiwań związanych z podróżami dotyczyło miejsc w Polsce, a 31% było związanych z zagranicą. Jakie kierunki najczęściej wpisujemy do wyszukiwarki? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Jak założyć PKK przez internet?

  Jak założyć PKK przez internet? Wystarczy że kandydat na kierowcę odwiedzi rządową stronę i po wypełnieniu zatwierdzi wniosek profilem zaufanym.

  Jak usunąć wpis taxi z dowodu? Czy się da?

  Jak usunąć wpis taxi z dowodu rejestracyjnego pojazdu? No i tu pojawia się pewien problem. Bo przepisy mówią nie o usunięciu, a raczej wykreśleniu.

  Gaz nie wbity w dowód: jak zalegalizować LPG w aucie?

  Gaz nie wbity w dowód? Jak zalegalizować obecność instalacji LPG w aucie? Błąd podczas montażu będzie kosztować kierowcę trochę... czasu!

  Łączenie w jednym oświadczeniu różnych zgód - wyrok NSA

  Czy łączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na telemarketing w jednym oświadczeniu klienta jest zgodne z prawem?

  Kredyt denominowany w walucie obcej - wyrok TSUE dot. przedawnienia zwrotu pieniędzy

  Kredyt denominowany w walucie obcej. Wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na podstawie tego warunku - orzekł 10 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących kredytów denominowanych we franku szwajcarskim (CHF), gdzie walutą spłaty było euro (EUR). Zdaniem TSUE, informacje przekazane konsumentowi przez kredytodawcę dotyczące istnienia ryzyka kursowego nie spełniają wymogu przejrzystości, jeżeli opierają się na założeniu, że parytet między walutą rozliczeniową a walutą spłaty pozostanie stabilny przez cały okres obowiązywania tej umowy.

  Subskrypcyjny model sprzedaży - zagrożenia dla firm

  76 % internautów nie rozumie powodów, dla których należałoby płacić za dostęp do artykułów w sieci. Jest to poważna bariera dla rozwoju modelu subskrypcyjnego w polskich mediach.

  Konsultacje ws. uprawnień do połowów między UE a Wielką Brytanią

  Zakończyły się dwustronne konsultacje między UE a Zjednoczonym Królestwem w sprawie uprawnień do połowów na 2021 i 2022 r. Co dalej ze współpracą w dziedzinie rybołówstwa?

  Jak zainwestować z sukcesem w lokal pod wynajem?

  Wynajem nieruchomości. Najważniejsze czynniki decydujące o biznesowym sukcesie inwestowania w nieruchomości na wynajem to lokalizacja, która jest dobrze skomunikowana, bliskość terenów zielonych i elastyczność funkcji.

  50% przedsiębiorców boi się o płynność [BADANIE]

  Co drugi przedsiębiorca z sektora MŚP stoi przed wyzwaniem, jakim jest utrzymanie płynności finansowej. Jednocześnie 3/4 firm ma odłożone środki pieniężne, po które może sięgnąć w razie potrzeby.

  Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji

  Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, podpisana już przez prezydenta, umożliwi prowadzenie sprzedaży nieruchomości w drodze e-licytacji.

  Mandat za brak wbitego haka. Ile wynosi?

  Mandat za brak wbitego haka: czy policjant może ukarać kierowcę grzywną? Jakie jeszcze konsekwencje oznacza brak haka w dowodzie rejestracyjnym?

  Czy mądrzejsze kraje są bogatsze?

  Przez lata prowadzono szeroko zakrojone badania nad związkiem między bogactwem a IQ, które w znacznym stopniu potwierdziły tezę, że inteligencja osobista wpływa na status finansowy. Zgromadzone dane niekoniecznie jednak dają pełny obraz sytuacji.

  Inteligentny dom - czego oczekują Polacy?

  Inteligentny dom. Ponad 50% Polaków deklaruje, że bardziej niż jeszcze rok temu zwraca uwagę na oszczędności na rachunkach – wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research dla Netatmo. Potrzeba oszczędności jest najczęstszą zachętą do zakupu urządzeń smart home. Polacy kupują też inteligentne rozwiązania aby ułatwić sobie życie, co ma szczególne znaczenie teraz, gdy więcej czasu spędzamy w domu. W ciągu ostatniego roku urządzenie smart home kupił już co dziesiąty z nas.

  Startupowcy muszą nauczyć się rozmów z funduszami venture capital

  Pierwszy dialog między reprezentantem funduszu venture capital a start-upem przypomina nieco rozmowę kwalifikacyjną. Jest to pewna utarta konwencja, w ramach której padają podobne pytania: o model biznesowy, konkurencję, plan rozwoju czy oczekiwania względem wartości spółki.

  Bartosz Bąbrych: Pogłoski o śmierci polskiej fotowoltaiki są mocno przesadzone

  Trend na niezależność energetyczną i wytwarzanie własnego prądu jest już nie do odwrócenia - uważa Bartosz Bąbrych.