Kategorie

Procedura uszlachetniania biernego

PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC
Procedura uszlachetniania biernego/fot.Fotolia
Procedura uszlachetniania biernego/fot.Fotolia
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, procedura uszlachetniania biernego stanowi gospodarczą procedurę celną umożliwiającą czasowy wywóz dóbr posiadających status wspólnotowy poza obszar celny Unii Europejskiej w celu poddania ich procesom uszlachetniania a następnie ponowny ich przywóz i dopuszczenie do obrotu na obszarze celnym Wspólnoty towarów powstałych w wyniku poddania ich wspomnianym procesom.

Towary takie zgodnie z nomenklaturą WKC noszą nazwę towarów kompensacyjnych i przy zastosowaniu procedury uszlachetniania biernego ich przywóz może być częściowo lub całkowicie zwolniony z przywozowych należności celnych.

Powołany powyżej przepis WKC wskazuje jednakże, że wywóz towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego nie jest zwolniony z należności celnych wywozowych, środków polityki handlowej (np. bartery, kontyngenty, subwencje, etc.). Warto zaznaczyć, że wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty nie jest również zwolniony z formalności celnych wywozowych.

Przepisy WKC precyzują katalog procesów, który może mieć zastosowanie w przypadku procedury uszlachetniania biernego. Należy podkreślić, że w myśl art. 114 ust 2 lit. c WKC są nimi: obróbka towarów, włączając ich montaż, składanie, instalowanie w innych towarach; przetwarzanie towarów; naprawa towarów, w tym ich odnawianie i porządkowanie.

Realizacja procedury

Wspólnotowe przepisy celne przewidują dwa szczególne sposoby realizowania uszlachetniania biernego:

a) system standardowej wymiany, który polega na przywozie towaru zamiennego w stosunku do towaru wywiezionego. Sposób ten obarczony jest spełnieniem następujących warunków odnośnie towaru zamiennego, który powinien:

- posiadać identyczną klasyfikację taryfową jak towar wywieziony;

- mieć taką samą jakość handlową i parametry techniczne jak towar wywieziony.

Odstąpienie od powyższych wymogów może wystąpić w sytuacji, gdy towar zamienny został wydany nieodpłatnie w ramach zobowiązania gwarancyjnego lub w przypadku zaistnienia wady fabrycznej towaru wywiezionego.

b) uprzedni przywóz towaru zamiennego polegający na przywozie towaru zamiennego przed faktycznym wywozem towaru przeznaczonego do procesów uszlachetniania poza obszar celny Wspólnoty. Warunkiem koniecznym do zastosowania tego rodzaju uszlachetniania jest wywóz towaru przeznaczonego do procesu uszlachetniania w terminie dwóch miesięcy licząc od daty przyjęcia przez dany organ celny zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu towarów zamiennych.

Pozwolenie na stosowanie procedury uszlachetniania biernego

Przedsiębiorca posiadający siedzibę na terenie Wspólnoty i chcący zastosować procedurę uszlachetniania biernego powinien w pierwszej kolejności uzyskać od właściwego organu celnego pozwolenie.

Pozwolenie wydawane jest na wniosek zainteresowanego podmiotu, a wzór pozwolenia określają przepisy celne. Co należy podkreślić, wniosek o stosowanie procedury może zostać skierowany do dowolnego urzędu celnego, który posiada uprawnienia do obejmowania towarów procedurą uszlachetniania biernego i może mieć w określonych okolicznościach uproszczoną formę zawartą w zgłoszeniu celnym.

Przepisy celne precyzują kryteria, którymi dany organ kieruje się w procesie wydawania pozwolenia. Jest to między innymi status celny towarów. W tym miejscu należy zaznaczyć, że pozwolenie może obejmować, pod pewnymi warunkami, towary o statusie niewspólnotowym.

Istotnymi elementami są również (i.) możliwość bezsprzecznego ustalenia przez organy celne, że towary powstałe po zastosowaniu procesów uszlachetniania powstały w wyniku użycia towarów wywiezionych oraz (ii.) spełnienie określonych warunków ekonomicznych.

Udzielenie pozwolenia poprzedzone jest analizami organów celnych, które dotyczą wpływu skorzystania z procedury przez dany podmiot na możliwość naruszenia istotnych interesów przetwórców unijnych, dlatego też organy badają możliwość dokonania przetworzenia towarów we Wspólnocie.

Pozwolenie na zastosowanie procedury uszlachetniania biernego nie zostanie udzielone w przypadku, gdy wniosek dotyczy towarów wspólnotowych, z wywozem których wiąże się zwrot lub umorzenie należności celnych przywozowych, uprzednio dopuszczonych do obrotu z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych ze względu na ich przeznaczenie.

Organ celny również odmówi udzielenia pozwolenia na procedurę uszlachetniania biernego w przypadku towarów, których wywóz wiąże się z przyznaniem zwrotów wywozowych lub innych ulg finansowych stosowanych w ramach wspólnej polityki rolnej.

Wydane przez organ celny pozwolenie w sposób szczegółowy określa sposoby ustalenia czy towary kompensacyjne są faktycznie efektem uszlachetniania towarów, które zostały czasowo wywiezione poza obszar celny Wspólnoty. Ponadto, pozwolenie może zawierać także metody ustalania spełnienia warunków zastosowania standardowego systemu wymiany.

Z punktu widzenia podmiotu wykorzystującego tą procedurę, istotne może okazać się także odpowiednie zabezpieczenie możliwości identyfikacji tożsamości towaru. Ma to swoje szczególne uzasadnienie w przypadku, gdy procesy uszlachetniania nie umożliwiają ustalenia w sposób bezsprzeczny faktu, że towary kompensacyjne powstały z towarów uprzednio wywiezionych.

W takiej sytuacji, przepisy celne przewidują możliwość wydania pozwolenia, jednak pod warunkiem przedstawienia przez wnioskodawcę dostatecznych argumentów oraz gwarancji, że towary powstałe w wyniku uszlachetniania mają ten sam kod CN (8-cyfrowy), tą sama wartość handlową i te same opisy techniczne, co towary uprzednio wywiezione.

Elementami, które mogą pomóc w identyfikacji towaru, mogą być na przykład: symbole, numery fabryczne, szczegółowy opis towarów, fotografie, opisy i specyfikacje techniczne, umowa zawarta z kontrahentem czy korespondencja z kooperantem, która jednoznacznie wskazuje na wytworzenie towarów kompensacyjnych z towarów wywożonych

Pozwolenie na korzystanie z procedury, czyli możliwość zgłaszania towaru do procedury uszlachetniania biernego, ważne jest od dnia jego wydania do dnia określonego w tym pozwoleniu. Co do zasady, ważność wydanego pozwolenia nie przekracza 36 miesięcy, jednakże w uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony.

Mimo że termin przywozu produktu kompensacyjnego jest określony w pozwoleniu, nie stanowi on żadnego zobowiązania ciążącego na wnioskodawcy. Procedura uszlachetniania biernego nie jest bowiem rodzajem procedury zawieszającej wymagającej swojego zakończenia w określonej dacie. Kończy się ona z chwilą wywozu towaru poza obszar celny Wspólnoty.

 Zachowanie terminu wskazanego w pozwoleniu jest jedynie konieczne w przypadku, gdy wnioskodawca chce skorzystać z możliwości całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności przywozowych.

W takim przypadku, produkty kompensacyjne powinny być przywiezione na obszar celny Wspólnoty i zgłoszone na przykład do procedury dopuszczenia do obrotu przed upływem tego terminu.

Posiadacz pozwolenia nie ma również obowiązku zgłoszenia powrotnie przywiezionego produktu kompensacyjnego do procedury dopuszczenia do obrotu. Produkty te może złożyć w składzie celnym albo w wolnym obszarze celnym lub objąć procedurą uszlachetniania czynnego lub też procedurą odprawy czasowej. Jeżeli po tych procedurach posiadacz pozwolenia uzna, że jednak zgłosi produkt kompensacyjny do procedury dopuszczenia do obrotu, to oczywiście może to zrobić, o ile był zachowany termin powrotnego przywozu określony w pozwoleniu (należy pamiętać, że przepisy celne zezwalają na przedłużenie tego terminu nawet po jego upływie) i o ile można potwierdzić tożsamość towarów wywiezionych czasowo i produktów kompensacyjnych zgłaszanych do procedury dopuszczenia do obrotu.

Należy pamiętać, że dniem powrotnego przywozu produktów kompensacyjnych jest dzień przyjęcia przez organ celny zgłoszenia celnego o dopuszczenie do obrotu, o objęcie inną procedurą, np. procedurą składu celnego, uszlachetniania czynnego, odprawy czasowej albo złożenia w wolnym obszarze celnym.

Zobacz: Zwrot towaru

Całkowite lub częściowe zwolnienie z przywozowych należności celnych

Całkowite zwolnienie z należności celnych może mieć zastosowanie jedynie w przypadku nieodpłatnej naprawy towaru. Fakt ten jednak musi zostać odpowiednio udokumentowany, w szczególności organy celne nie powinny mieć wątpliwości, że naprawy wynikają ze zobowiązania gwarancyjnego wynikającego z umowy lub przepisów prawa lub też są rezultatem istnienia wady fabrycznej wywiezionego towaru. W przypadku odpłatnej naprawy towaru, należności celne obliczane są w oparciu o wartość celną równą kwocie kosztów naprawy.

Natomiast, jeśli towar poddany był obróbce lub przetworzeniu, należności celne będą kalkulowane poprzez odliczenie od kwoty należności celnych przywozowych za produkty kompensacyjne, kwoty należności przywozowych, które miałyby zastosowanie w tym samym dniu do towarów wywiezionych poza obszar celny Wspólnoty.

Przepisy celne przewidują w takim przypadku również opcję pozwalającą na kalkulację należności przywozowych w oparciu o wartość celną równą kwocie kosztów obróbki lub przetworzenia.

Podsumowując, należy podkreślić, że procedura uszlachetniania biernego jest bardzo efektywną metodą uzyskiwania zwolnień z przywozowych należności celnych. Zwolnienia mają zastosowanie do towarów importowanych z krajów spoza UE, które zostały wyprodukowane/przetworzone z wcześniej wywiezionych towarów unijnych.

Procedura pozwala firmom skorzystać z tańszych kosztów pracy poza UE, zachęcając jednocześnie do korzystania ze wspólnotowych surowców do produkcji wyrobów gotowych. Surowce takie mogą być czasowo wywiezione poza obszar celny Wspólnoty w celu poddania ich procesom niedostępnym w ramach UE.

Procedura pozwala również na zwrot wadliwego towaru do kraju spoza UE do naprawy lub wymiany na towary kompensacyjne w ramach systemu standardowej wymiany.

Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z procedury oraz w niektórych przypadkach jej połączenie z innymi procedurami celnymi może w sposób znaczący wpłynąć na zwiększenie efektywności przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa.

Zobacz: Reklamacja towaru

Źródło: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zmianami, dalej: „WKC”).

Paweł Górecki, konsultant w dziale prawno-podatkowym PwC

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  24 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Mój Prąd 3.0 - kończy się budżet, trzeba się spieszyć ze składaniem wniosku

  Mój Prąd 3.0. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że kończy się budżet tegorocznej, trzeciej już edycji programu „Mój Prąd”, który wynosi 534 mln zł. Ta kwota alokacji wystarczy na dofinansowanie maksymalnie 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, a zostało już złożonych ponad 162 tys. wniosków. Osoby chcące skorzystać z dotacji powinny spieszyć się ze złożeniem dokumentów. Już pod koniec września br. nabór może zostać zamknięty z powodu braku środków.

  Gaz SF6 tysiące razy bardziej szkodliwy niż CO2 wciąż stosowany w przemyśle

  Gaz fluorowy (sześciofluorek siarki, SF6) znajduje się na szczycie listy najbardziej szkodliwych gazów o globalnym potencjale cieplarnianym, z wynikiem 23,5 tys. razy wyższym niż CO2. Siedem lat temu Unia Europejska zakazała jego stosowania w produkcji m.in. butów sportowych czy opon samochodowych. Wciąż jednak jest wykorzystywany na dużą skalę w przemyśle. W efekcie jego stężenie w atmosferze w ciągu ostatnich dwudziestu lat wzrosło ponad dwukrotnie (w tym samym czasie ilość CO2 wzrosła o 11%). Komisja Europejska dokonuje obecnie przeglądu rozporządzenia – decyzję o całkowitym zakazie stosowania SF6 odroczyła do września br. Eksperci Eaton ostrzegają, że UE nie osiągnie neutralności klimatycznej bez rozwiązania tego problemu.

  Prototypy samochodów PRL: rewolucyjne i nieodżałowane

  Prototypy samochodów PRL, czyli historia opowiadająca o tym, jak kreatywni byli inżynierowie w czasach Polsku Ludowej. Oto 5 ciekawych konstrukcji.

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, rolnicy mogą liczyć na wcześniejsze otrzymanie środków w ramach zaliczek na poczet corocznych dopłat bezpośrednich oraz działań obszarowych PROW - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Cyfrowa odporność firmy - skąd wziąć szczepionkę?

  Cyfrowa odporność firmy - jak ją uzyskać? Skąd wziąć "szczepionkę"? Oto 7 najważniejszych warunków odporności cyfrowej firmy.

  Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS? [Webinarium 29 września]

  29 września 2021 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS?”, podczas którego eksperci Fiabilis Consulting Group kompleksowo przedstawią nowe regulacje dotyczące ubezpieczeń społecznych i rozliczeń z ZUS. W trakcie webinarium omówione zostaną m.in. obecne i nadchodzące regulacje w kwestiach takich jak: nowe istotne terminy rozliczeń dla płatników składek, zasiłek chorobowy, składka wypadkowa czy postępowania kontrolne prowadzone przez ZUS. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in: test Outlandera coupe na prąd

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in pożycza świetnie znany napęd hybrydowy w Outlandera i łączy go z dużo ciekawszą stylizacją. Co z tego wyszło?

  Ładowarka USB-C standardem w całej UE

  Ładowarka USB-C standardem w UE. 23 września 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają ustalić jeden standard portu ładowania i technologii szybkiego ładowania. USB-C ma być standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo. Ponadto Komisja proponuje rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych.

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy?

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy? To jedna z wątpliwości, którą mogą mieć kierowcy na drogach wielopasmowych. Rozwiejmy ją.

  Używane pickupy do 50 tys. Oto nasza lista

  Używane pickupy do 50 tys. zł? Na naszej liście pojawia się trzech mocnych graczy. I co ciekawe, jeden z nich nie pochodzi ze Stanów!

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu?

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu? To pytanie, które często zadają sobie nie tylko kursanci... Właśnie dlatego warto poznać odpowiedź na nie.

  Kredyty mieszkaniowe - ponad 8 mld udzielonych kredytów w sierpniu

  Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w sierpniu była rekordowa, przekroczyła 8,1 mld zł, a miesiąc przyniósł kontynuację hossy w kredytach wysokokwotowych. Jakość portfela kredytów mieszkaniowych w pandemii poprawiła się - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej przekazanej PAP Biznes.

  Finansowanie programów mieszkaniowych - projekt zmian

  Finansowanie programów mieszkaniowych. Ułatwienie procesu wydatkowania środków publicznych i planowania inwestycji – to tylko niektóre zmiany, które zakłada projekt skierowany 16 września 2021 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Wśród proponowanych zmian jest także likwidacja barier dotyczących angażowania wkładu własnego przez inwestora oraz wymogu całościowego udziału gminy w TBS lub SIM w przypadku remontu pustostanów w rządowym programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, finansowanego z Funduszu Dopłat.

  Jakie auto używane kupić? Te sprzedają się najszybciej i najdłużej

  Jakie auto używane kupić? To ważne pytanie. Dziś przygotowaliśmy listę tych modeli, które najdłużej i najkrócej czekają na nowego właściciela.

  Nowy SUV Lexusa, czyli marka sklonuje Yarisa Cross

  Nowy SUV Lexusa? Tak, wszystko wskazuje na to, że Japończycy rozbudują gamę aut ze zwiększonym prześwitem. Auto ma bazować na Yarisie Cross.

  Z jakim zyskiem można zainwestować 1 mln zł na rynku nieruchomości

  Rynek nieruchomości. Inwestowanie w działki pod budowę mieszkań daje wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż kupowanie mieszkania na wynajem.

  Projekty domów do 70 m2 - konkurs architektoniczny (wnioski do 29 września)

  Projekty domów do 70 m2. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym na projekty domów do 70 m2 (powierzchni zabudowy), które będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać 29 września 2021 r. 17 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Prawo budowlane i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzającą ułatwienia administracyjne w budowaniu małych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.

  Gdzie nie wolno budować domów?

  Gdzie nie wolno budować domów? Polacy chcą budować domy. Jednym przepisy to umożliwiają, a innym utrudniają.

  Audi e-tron GT RS: Batman ma nowe auto. Przetestowałem je i ja!

  Audi e-tron GT RS wygląda jak samochód Batmana, jest szybki jak myśliwiec i lubi ciasne zakręty jak francuski pociąg TGV. Coś tu jednak nie pasuje.

  Konwent Ochrony Danych i Informacji – 6-7 października. RODO – naruszenia, decyzje, kary

  W tym roku czeka nas jubileuszowa 10. edycja Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Obejmie aż dwa dni spotkań: 6 i 7 października. Jak co roku uczestnicy wydarzenia spotkają się z ekspertami ze świata nauki, administracji i biznesu, którzy są specjalistami w dziedzinie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Tegoroczna edycja Konwentu skupiona będzie wokół tematu naruszeń ochrony danych osobowych, decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i kar. Poza prelekcjami i znanymi już warsztatami #DataProtectionMixer, uczestnicy wydarzenia będą świadkami debaty komentatorskiej, w której wezmą udział zaproszeni eksperci. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.

  Kara za brak OC 2022 rok. Od stycznia nawet 6020 zł!

  Kara za brak OC 2022 rok, czyli od stycznia kierujący, który nie wykupi polisy zapłaci aż o 420 zł więcej. Skąd taka kwota? Winne rosnące wynagrodzenia.

  O ile wzrosną ceny energii?

  Ceny energii. Nie możemy nie widzieć rzeczywistości; trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii – przyznała 21 września 2021 r. szefowa departamentu rozwoju rynków i spraw konsumenckich URE Małgorzata Kozak. Oceniła przy tym, iż „podgrzewanie atmosfery” perspektywą wzrostu cen np. o 40 proc. jest obecnie niezasadne.

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku. Ile będą wynosić?

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku po raz kolejny wzrosną. Ile będą wynosić? Za odholowanie auta osobowego zapłacimy... 588 zł!

  Kupowanie opon samochodowych: o czym pamiętać?

  Kupowanie opon samochodowych to zadanie odpowiedzialne. Ogumienie gwarantuje bowiem bezpieczeństwo. O czym pamiętać w czasie wyboru opon?

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania. Czym grozi sytuacja, kiedy po wzięciu kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) wartość rynkowa mieszkania spadnie? Czy można się zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą utrudnić spłatę rat kredytu? Wyjaśnia Prezes UOKiK w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się”.