Kategorie

Zatrudnianie w Polsce bez zezwolenia

Obowiązujące przepisy pozwalają Białorusinom, Rosjanom i Ukraińcom podejmować w Polsce pracę bez zezwolenia. Mogą oni zatrudniać się u polskich przedsiębiorców dwa razy w roku na trzymiesięczne okresy.
Znowelizowane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. Nr 156, poz. 1116 z późn.zm.) obowiązuje od 20 lipca br. Od tego dnia - zgodnie ze zmienionym § 2 pkt 27 rozporządzenia - możliwe jest wykonywanie pracy przez cudzoziemców - obywateli państw sąsiadujących z Polską (dotyczy to Białorusi, Rosji i Ukrainy) bez zezwolenia na pracę.

 

Oświadczenie pracodawcy

Obywatele Białorusi, Rosji i Ukrainy mogą podejmować pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w okresie do trzech miesięcy w ciągu kolejnych sześciu miesięcy, pod warunkiem posiadania przez nich oświadczenia polskiego pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Oświadczenie to jest rejestrowane w powiatowym urzędzie pracy (PUP), właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Oznacza to, że nie jest stosowana kosztowna i długotrwała procedura uzyskania zezwolenia na pracę. Zgodnie z intencjami rządu rozwiązanie to ma ułatwić cudzoziemcom podejmowanie legalnej pracy oraz pomóc sektorom o wyjątkowo wysokim zapotrzebowaniu na pracowników sezonowych, np. w budownictwie i rolnictwie.

Warunkiem wykonywania legalnej pracy na zasadach określonych w rozporządzeniu jest posiadanie wizy w celu wykonywania pracy. Należy dodać, że z powyższych uprawnień korzystać mogą także obywatele Białorusi, Rosji i Ukrainy przebywający już w Polsce na podstawie wizy w celu wykonywania pracy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Oświadczenie pracodawcy jest rejestrowane w celu przedłożenia przez cudzoziemca ubiegającego się o wydanie wymaganej wizy w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w miejscu stałego zamieszkania.

Wzór oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi - obywatelowi Białorusi, Rosji lub Ukrainy - dostępny jest na stronie internetowej www.mpips.gov.pl oraz w powiatowych urzędach pracy. Oświadczenie musi zawierać dane jednoznacznie identyfikujące pracodawcę, cudzoziemca oraz wyrażać zamiar zatrudnienia w określonym czasie na warunkach określonych w § 2 pkt 27 ww. rozporządzenia. W oświadczeniu należy zatem podać:

- dane pracodawcy, tj. imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (ewentualnie nazwę i siedzibę);

- dane kandydata do pracy, tj. imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer paszportu oraz obywatelstwo;

- oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy w określonym terminie i w określonym charakterze.

Ponadto, pracodawca powinien określić, komu wydaje oświadczenie, a więc cudzoziemcowi, który będzie składał wniosek o wydanie wizy w celu wykonywania pracy bądź cudzoziemcowi przebywającemu w Polsce na podstawie wizy w celu wykonywania pracy albo na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Pracodawca powinien wypełnić takie oświadczenie, zarejestrować je w powiatowym urzędzie pracy (w tym celu należy je dostarczyć do PUP wraz z kopią; urząd zachowuje kopię w ewidencji) i przekazać je potencjalnemu pracownikowi. Oświadczenie służyć będzie jako załącznik do wniosku wizowego - pracownik powinien uzyskać wizę w celu wykonywania pracy. Pracownik powinien posiadać oświadczenie w czasie przekraczania granicy i pracy w Polsce. Należy zwrócić uwagę na to, że potencjalny pracownik, przebywający w Polsce na podstawie wizy nie uprawniającej do wykonywania pracy (np. turystycznej lub w celu odwiedzin), powinien powrócić do swojego kraju i złożyć w konsulacie właściwym ze względu na miejsce swojego zamieszkania za granicą wniosek o nową wizę - w celu wykonywania pracy.

Wykonywanie pracy przez osobę przebywającą na podstawie np. wizy turystycznej jest uznawane za pobyt niezgodny z deklarowanym celem.

Należy jeszcze wspomnieć o osobach, które podjęły pracę w Polsce w sektorze rolnym na podstawie oświadczeń wystawionych zgodnie z przepisem sprzed nowelizacji. Otóż sytuacja tych osób nie uległa zmianie i nadal mogą one korzystać ze swoich uprawnień do upływu ważności wizy lub zakończenia pracy.

Znowelizowany przepis § 2 pkt 27 rozporządzenia ma charakter pilotażowy i obowiązywać będzie do 31 grudnia 2009 r.

Zatrudnienie

Przy zatrudnianiu pracowników-cudzoziemców podstawowym pytaniem jest zakres praw i obowiązków pracowników i pracodawców. Otóż - co należy podkreślić - prawa i obowiązki są takie same jak w przypadku zatrudnienia obywateli polskich. Cudzoziemcy podlegają prawu pracy i ubezpieczeniom społecznym na tych samych warunkach, co Polacy. Nie jest prawnie dopuszczalna jakakolwiek dyskryminacja pracowników-cudzoziemców w zakresie wysokości wynagrodzeń czy warunków pracy. Cudzoziemcy mogą świadczyć pracę na podstawie każdej, dopuszczalnej w danej sytuacji umowy: może to być zarówno umowa o pracę, jak i umowa cywilnoprawna. Pracownicy mogą również zmieniać pracodawcę, jednakże pod warunkiem uzyskania od nowego pracodawcy nowego, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia oraz w zakresie terminów ważności wizy.

Zapewne często będzie się zdarzało, że zadowolony pracodawca chciałby przedłużyć zatrudnienie cudzoziemca ponad trzy miesiące. Co należy czynić w takiej sytuacji? Zgodnie z przepisami w celu przedłużenia zatrudnienia ponad dopuszczalny okres należy uzyskać zezwolenie na pracę, które wydaje wojewoda, a w województwie mazowieckim - Wojewódzki Urząd Pracy.

Ważną kwestią są warunki opodatkowania tymczasowych pracowników zagranicznych. Otóż w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę znajdują zastosowanie zasady ogólne, wynikające z przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.). Płatnikiem (art. 31 ustawy o p.d.o.f.) są pracodawcy, również osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Obliczają oni i pobierają zaliczki (art. 32), odprowadzają podatek (art. 38), do połowy miesiąca po ostatnim miesiącu, gdy pobierali zaliczki, wystawiają PIT-11 dla pracownika i dla urzędu skarbowego.

W przypadku umów cywilnoprawnych z osobami, które w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz polskiego ustawodawstwa podatkowego nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Polski (zasadniczo: mieszkają tu poniżej 183 dni w roku) - zgodnie z art. 29 ustawy o p.d.o.f. - od ich przychodów z umów pobiera się podatek w formie ryczałtu w wysokości 20 proc. przychodu. Jeżeli powierzającym wykonywanie pracy są osoby prawne i ich jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, to te podmioty zobowiązane są do obliczenia i pobrania podatku. Jeśli powierzającym wykonywanie pracy jest osoba nieprowadząca działalności gospodarczej (np. rolnik indywidualny), do obliczenia i zapłacenia podatków obowiązany jest sam podatnik (art. 44 ust. 1b ustawy o p.d.o.f.).

Praktyki zawodowe

Nowe przepisy, zawarte w § 2 pkt 28 i 29 rozporządzenia, umożliwiają wykonywanie pracy bez zezwolenia w ramach praktyk zawodowych cudzoziemcom - uczniom i studentom. Przepisy są nieco odmienne w przypadku uczniów i studentów szkół w Polsce i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, a szkół w tzw. państwach trzecich. W tym drugim przypadku praktyki powinny być zorganizowane na podstawie zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy umowy pomiędzy pracodawcą a zagraniczną szkołą lub uczelnią. We wszystkich przypadkach szkoła lub uczelnia jest instytucją kierującą ucznia lub studenta na praktyki. Przepis ten daje pracodawcom możliwość pozyskania nowych kadr, w stosunku do których może później wnioskować o zezwolenie na pracę, natomiast uczniom lub studentom zagranicznym daje możliwość poznania warunków pracy i życia w Polsce. Rozwiązanie to może stanowić atrakcyjną opcję dla młodych, wykształconych cudzoziemców, którzy rozważają możliwość budowy swojej kariery zawodowej np. w naszym kraju.

Należy zauważyć, że w stosunku do uczniów i studentów, obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, nie ma wymogu uzyskania zezwolenia na pracę niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy.

W wyniku nowelizacji rozporządzenia do § 2 dodano także pkt 30, który dotyczy programów wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programów pomocy humanitarnej lub programów wakacyjnej pracy studentów, zorganizowanych w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Kwestia ta może wydawać się marginalna, jednakże we współczesnej wymianie międzynarodowej coraz większą rolę odgrywają zorganizowane programy o charakterze wymiany kulturowej lub edukacyjnej, jak też programy pracy wakacyjnej - dotyczące w szczególności ludzi młodych. Programy tego rodzaju z powodzeniem prowadzi większość państw wysoko rozwiniętych - najbardziej znane są przykłady amerykańskie. Specyfiką programów o tym charakterze jest powiązanie pobytu z możliwością wykonywania pracy. W powszechnie stosowanych przez inne kraje rozwiązaniach uczestnicy programów nie są zobligowani do uzyskiwania zezwoleń na wykonywanie pracy. Organizatorami programów mogą być zarówno instytucje publiczne, jak i podmioty niepubliczne, działające w porozumieniu z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

W Polsce dotychczas nie były prowadzone programy skierowane do cudzoziemców. W ostatnim czasie można zaobserwować wzrost zainteresowania, czego dowodem są negocjowane obecnie umowy przewidujące funkcjonowanie takich programów m.in. z Kanadą i Nową Zelandią. Ponadto, pojawiają się sygnały od podmiotów polskich o zainteresowaniu organizacją tego rodzaju programów dla cudzoziemców. Programy takie, na co wskazują przykłady państw je stosujących, w znaczący sposób przyczyniają się do poszerzania wiedzy o kraju przyjmującym, promocji jego kultury i wspomagają rozwój ruchu turystycznego, równocześnie odgrywając pozytywną rolę na rynku pracy - szczególnie w sektorach o wysokim sezonowym zapotrzebowaniu na pracowników.

Ponadto, z uwagi na zgłaszane zapotrzebowanie społeczne, przepis umożliwia pracę osobom uczestniczącym w programach pomocy humanitarnej, które mogą mieć charakter wsparcia dla osób zagrożonych represjami albo pochodzących z państw lub regionów dotkniętych klęskami żywiołowymi, konfliktami zbrojnymi lub niepokojami społecznymi.

Przepis może służyć także innym społecznie użytecznym inicjatywom, mającym na celu organizację np. staży zawodowych dla osób z dotkniętych klęskami regionów świata lub też wykonywanie pracy na terytorium Polski (np. w charakterze koordynatora akcji pomocy w polskiej organizacji humanitarnej) przez obywatela państwa dotkniętego klęską.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. Nr 156, poz. 1116 z późn.zm.).

Obywatele Białorusi, Rosji i Ukrainy mogą podejmować pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w okresie do trzech miesięcy w ciągu kolejnych sześciu miesięcy pod warunkiem posiadania oświadczenia polskiego pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oraz wizy w celu wykonywania pracy. Wykonywanie pracy przez osobę przebywającą na podstawie np. wizy turystycznej jest uznawane za pobyt niezgodny z deklarowanym celem.

Renata Malinowska-Kaczmarek

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Mój Prąd 3.0 - kończy się budżet, trzeba się spieszyć ze składaniem wniosku

  Mój Prąd 3.0. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że kończy się budżet tegorocznej, trzeciej już edycji programu „Mój Prąd”, który wynosi 534 mln zł. Ta kwota alokacji wystarczy na dofinansowanie maksymalnie 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, a zostało już złożonych ponad 162 tys. wniosków. Osoby chcące skorzystać z dotacji powinny spieszyć się ze złożeniem dokumentów. Już pod koniec września br. nabór może zostać zamknięty z powodu braku środków.

  Gaz SF6 tysiące razy bardziej szkodliwy niż CO2 wciąż stosowany w przemyśle

  Gaz fluorowy (sześciofluorek siarki, SF6) znajduje się na szczycie listy najbardziej szkodliwych gazów o globalnym potencjale cieplarnianym, z wynikiem 23,5 tys. razy wyższym niż CO2. Siedem lat temu Unia Europejska zakazała jego stosowania w produkcji m.in. butów sportowych czy opon samochodowych. Wciąż jednak jest wykorzystywany na dużą skalę w przemyśle. W efekcie jego stężenie w atmosferze w ciągu ostatnich dwudziestu lat wzrosło ponad dwukrotnie (w tym samym czasie ilość CO2 wzrosła o 11%). Komisja Europejska dokonuje obecnie przeglądu rozporządzenia – decyzję o całkowitym zakazie stosowania SF6 odroczyła do września br. Eksperci Eaton ostrzegają, że UE nie osiągnie neutralności klimatycznej bez rozwiązania tego problemu.

  Prototypy samochodów PRL: rewolucyjne i nieodżałowane

  Prototypy samochodów PRL, czyli historia opowiadająca o tym, jak kreatywni byli inżynierowie w czasach Polsku Ludowej. Oto 5 ciekawych konstrukcji.

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, rolnicy mogą liczyć na wcześniejsze otrzymanie środków w ramach zaliczek na poczet corocznych dopłat bezpośrednich oraz działań obszarowych PROW - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Cyfrowa odporność firmy - skąd wziąć szczepionkę?

  Cyfrowa odporność firmy - jak ją uzyskać? Skąd wziąć "szczepionkę"? Oto 7 najważniejszych warunków odporności cyfrowej firmy.

  Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS? [Webinarium 29 września]

  29 września 2021 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS?”, podczas którego eksperci Fiabilis Consulting Group kompleksowo przedstawią nowe regulacje dotyczące ubezpieczeń społecznych i rozliczeń z ZUS. W trakcie webinarium omówione zostaną m.in. obecne i nadchodzące regulacje w kwestiach takich jak: nowe istotne terminy rozliczeń dla płatników składek, zasiłek chorobowy, składka wypadkowa czy postępowania kontrolne prowadzone przez ZUS. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in: test Outlandera coupe na prąd

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in pożycza świetnie znany napęd hybrydowy w Outlandera i łączy go z dużo ciekawszą stylizacją. Co z tego wyszło?

  Ładowarka USB-C standardem w całej UE

  Ładowarka USB-C standardem w UE. 23 września 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają ustalić jeden standard portu ładowania i technologii szybkiego ładowania. USB-C ma być standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo. Ponadto Komisja proponuje rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych.

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy?

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy? To jedna z wątpliwości, którą mogą mieć kierowcy na drogach wielopasmowych. Rozwiejmy ją.

  Używane pickupy do 50 tys. Oto nasza lista

  Używane pickupy do 50 tys. zł? Na naszej liście pojawia się trzech mocnych graczy. I co ciekawe, jeden z nich nie pochodzi ze Stanów!

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu?

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu? To pytanie, które często zadają sobie nie tylko kursanci... Właśnie dlatego warto poznać odpowiedź na nie.

  Kredyty mieszkaniowe - ponad 8 mld udzielonych kredytów w sierpniu

  Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w sierpniu była rekordowa, przekroczyła 8,1 mld zł, a miesiąc przyniósł kontynuację hossy w kredytach wysokokwotowych. Jakość portfela kredytów mieszkaniowych w pandemii poprawiła się - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej przekazanej PAP Biznes.

  Finansowanie programów mieszkaniowych - projekt zmian

  Finansowanie programów mieszkaniowych. Ułatwienie procesu wydatkowania środków publicznych i planowania inwestycji – to tylko niektóre zmiany, które zakłada projekt skierowany 16 września 2021 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Wśród proponowanych zmian jest także likwidacja barier dotyczących angażowania wkładu własnego przez inwestora oraz wymogu całościowego udziału gminy w TBS lub SIM w przypadku remontu pustostanów w rządowym programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, finansowanego z Funduszu Dopłat.

  Jakie auto używane kupić? Te sprzedają się najszybciej i najdłużej

  Jakie auto używane kupić? To ważne pytanie. Dziś przygotowaliśmy listę tych modeli, które najdłużej i najkrócej czekają na nowego właściciela.

  Nowy SUV Lexusa, czyli marka sklonuje Yarisa Cross

  Nowy SUV Lexusa? Tak, wszystko wskazuje na to, że Japończycy rozbudują gamę aut ze zwiększonym prześwitem. Auto ma bazować na Yarisie Cross.

  Z jakim zyskiem można zainwestować 1 mln zł na rynku nieruchomości

  Rynek nieruchomości. Inwestowanie w działki pod budowę mieszkań daje wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż kupowanie mieszkania na wynajem.

  Projekty domów do 70 m2 - konkurs architektoniczny (wnioski do 29 września)

  Projekty domów do 70 m2. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym na projekty domów do 70 m2 (powierzchni zabudowy), które będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać 29 września 2021 r. 17 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Prawo budowlane i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzającą ułatwienia administracyjne w budowaniu małych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.

  Gdzie nie wolno budować domów?

  Gdzie nie wolno budować domów? Polacy chcą budować domy. Jednym przepisy to umożliwiają, a innym utrudniają.

  Audi e-tron GT RS: Batman ma nowe auto. Przetestowałem je i ja!

  Audi e-tron GT RS wygląda jak samochód Batmana, jest szybki jak myśliwiec i lubi ciasne zakręty jak francuski pociąg TGV. Coś tu jednak nie pasuje.

  Konwent Ochrony Danych i Informacji – 6-7 października. RODO – naruszenia, decyzje, kary

  W tym roku czeka nas jubileuszowa 10. edycja Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Obejmie aż dwa dni spotkań: 6 i 7 października. Jak co roku uczestnicy wydarzenia spotkają się z ekspertami ze świata nauki, administracji i biznesu, którzy są specjalistami w dziedzinie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Tegoroczna edycja Konwentu skupiona będzie wokół tematu naruszeń ochrony danych osobowych, decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i kar. Poza prelekcjami i znanymi już warsztatami #DataProtectionMixer, uczestnicy wydarzenia będą świadkami debaty komentatorskiej, w której wezmą udział zaproszeni eksperci. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.

  Kara za brak OC 2022 rok. Od stycznia nawet 6020 zł!

  Kara za brak OC 2022 rok, czyli od stycznia kierujący, który nie wykupi polisy zapłaci aż o 420 zł więcej. Skąd taka kwota? Winne rosnące wynagrodzenia.

  O ile wzrosną ceny energii?

  Ceny energii. Nie możemy nie widzieć rzeczywistości; trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii – przyznała 21 września 2021 r. szefowa departamentu rozwoju rynków i spraw konsumenckich URE Małgorzata Kozak. Oceniła przy tym, iż „podgrzewanie atmosfery” perspektywą wzrostu cen np. o 40 proc. jest obecnie niezasadne.

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku. Ile będą wynosić?

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku po raz kolejny wzrosną. Ile będą wynosić? Za odholowanie auta osobowego zapłacimy... 588 zł!

  Kupowanie opon samochodowych: o czym pamiętać?

  Kupowanie opon samochodowych to zadanie odpowiedzialne. Ogumienie gwarantuje bowiem bezpieczeństwo. O czym pamiętać w czasie wyboru opon?

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania. Czym grozi sytuacja, kiedy po wzięciu kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) wartość rynkowa mieszkania spadnie? Czy można się zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą utrudnić spłatę rat kredytu? Wyjaśnia Prezes UOKiK w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się”.