Kategorie

Zatrudnianie w Polsce bez zezwolenia

Obowiązujące przepisy pozwalają Białorusinom, Rosjanom i Ukraińcom podejmować w Polsce pracę bez zezwolenia. Mogą oni zatrudniać się u polskich przedsiębiorców dwa razy w roku na trzymiesięczne okresy.
Znowelizowane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. Nr 156, poz. 1116 z późn.zm.) obowiązuje od 20 lipca br. Od tego dnia - zgodnie ze zmienionym § 2 pkt 27 rozporządzenia - możliwe jest wykonywanie pracy przez cudzoziemców - obywateli państw sąsiadujących z Polską (dotyczy to Białorusi, Rosji i Ukrainy) bez zezwolenia na pracę.

 

Oświadczenie pracodawcy

Reklama

Obywatele Białorusi, Rosji i Ukrainy mogą podejmować pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w okresie do trzech miesięcy w ciągu kolejnych sześciu miesięcy, pod warunkiem posiadania przez nich oświadczenia polskiego pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Oświadczenie to jest rejestrowane w powiatowym urzędzie pracy (PUP), właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Oznacza to, że nie jest stosowana kosztowna i długotrwała procedura uzyskania zezwolenia na pracę. Zgodnie z intencjami rządu rozwiązanie to ma ułatwić cudzoziemcom podejmowanie legalnej pracy oraz pomóc sektorom o wyjątkowo wysokim zapotrzebowaniu na pracowników sezonowych, np. w budownictwie i rolnictwie.

Warunkiem wykonywania legalnej pracy na zasadach określonych w rozporządzeniu jest posiadanie wizy w celu wykonywania pracy. Należy dodać, że z powyższych uprawnień korzystać mogą także obywatele Białorusi, Rosji i Ukrainy przebywający już w Polsce na podstawie wizy w celu wykonywania pracy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Oświadczenie pracodawcy jest rejestrowane w celu przedłożenia przez cudzoziemca ubiegającego się o wydanie wymaganej wizy w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w miejscu stałego zamieszkania.

Wzór oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi - obywatelowi Białorusi, Rosji lub Ukrainy - dostępny jest na stronie internetowej www.mpips.gov.pl oraz w powiatowych urzędach pracy. Oświadczenie musi zawierać dane jednoznacznie identyfikujące pracodawcę, cudzoziemca oraz wyrażać zamiar zatrudnienia w określonym czasie na warunkach określonych w § 2 pkt 27 ww. rozporządzenia. W oświadczeniu należy zatem podać:

- dane pracodawcy, tj. imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (ewentualnie nazwę i siedzibę);

- dane kandydata do pracy, tj. imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer paszportu oraz obywatelstwo;

- oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy w określonym terminie i w określonym charakterze.

Reklama

Ponadto, pracodawca powinien określić, komu wydaje oświadczenie, a więc cudzoziemcowi, który będzie składał wniosek o wydanie wizy w celu wykonywania pracy bądź cudzoziemcowi przebywającemu w Polsce na podstawie wizy w celu wykonywania pracy albo na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Pracodawca powinien wypełnić takie oświadczenie, zarejestrować je w powiatowym urzędzie pracy (w tym celu należy je dostarczyć do PUP wraz z kopią; urząd zachowuje kopię w ewidencji) i przekazać je potencjalnemu pracownikowi. Oświadczenie służyć będzie jako załącznik do wniosku wizowego - pracownik powinien uzyskać wizę w celu wykonywania pracy. Pracownik powinien posiadać oświadczenie w czasie przekraczania granicy i pracy w Polsce. Należy zwrócić uwagę na to, że potencjalny pracownik, przebywający w Polsce na podstawie wizy nie uprawniającej do wykonywania pracy (np. turystycznej lub w celu odwiedzin), powinien powrócić do swojego kraju i złożyć w konsulacie właściwym ze względu na miejsce swojego zamieszkania za granicą wniosek o nową wizę - w celu wykonywania pracy.

Wykonywanie pracy przez osobę przebywającą na podstawie np. wizy turystycznej jest uznawane za pobyt niezgodny z deklarowanym celem.

Należy jeszcze wspomnieć o osobach, które podjęły pracę w Polsce w sektorze rolnym na podstawie oświadczeń wystawionych zgodnie z przepisem sprzed nowelizacji. Otóż sytuacja tych osób nie uległa zmianie i nadal mogą one korzystać ze swoich uprawnień do upływu ważności wizy lub zakończenia pracy.

Znowelizowany przepis § 2 pkt 27 rozporządzenia ma charakter pilotażowy i obowiązywać będzie do 31 grudnia 2009 r.

Zatrudnienie

Przy zatrudnianiu pracowników-cudzoziemców podstawowym pytaniem jest zakres praw i obowiązków pracowników i pracodawców. Otóż - co należy podkreślić - prawa i obowiązki są takie same jak w przypadku zatrudnienia obywateli polskich. Cudzoziemcy podlegają prawu pracy i ubezpieczeniom społecznym na tych samych warunkach, co Polacy. Nie jest prawnie dopuszczalna jakakolwiek dyskryminacja pracowników-cudzoziemców w zakresie wysokości wynagrodzeń czy warunków pracy. Cudzoziemcy mogą świadczyć pracę na podstawie każdej, dopuszczalnej w danej sytuacji umowy: może to być zarówno umowa o pracę, jak i umowa cywilnoprawna. Pracownicy mogą również zmieniać pracodawcę, jednakże pod warunkiem uzyskania od nowego pracodawcy nowego, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia oraz w zakresie terminów ważności wizy.

Zapewne często będzie się zdarzało, że zadowolony pracodawca chciałby przedłużyć zatrudnienie cudzoziemca ponad trzy miesiące. Co należy czynić w takiej sytuacji? Zgodnie z przepisami w celu przedłużenia zatrudnienia ponad dopuszczalny okres należy uzyskać zezwolenie na pracę, które wydaje wojewoda, a w województwie mazowieckim - Wojewódzki Urząd Pracy.

Ważną kwestią są warunki opodatkowania tymczasowych pracowników zagranicznych. Otóż w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę znajdują zastosowanie zasady ogólne, wynikające z przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.). Płatnikiem (art. 31 ustawy o p.d.o.f.) są pracodawcy, również osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Obliczają oni i pobierają zaliczki (art. 32), odprowadzają podatek (art. 38), do połowy miesiąca po ostatnim miesiącu, gdy pobierali zaliczki, wystawiają PIT-11 dla pracownika i dla urzędu skarbowego.

W przypadku umów cywilnoprawnych z osobami, które w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz polskiego ustawodawstwa podatkowego nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Polski (zasadniczo: mieszkają tu poniżej 183 dni w roku) - zgodnie z art. 29 ustawy o p.d.o.f. - od ich przychodów z umów pobiera się podatek w formie ryczałtu w wysokości 20 proc. przychodu. Jeżeli powierzającym wykonywanie pracy są osoby prawne i ich jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, to te podmioty zobowiązane są do obliczenia i pobrania podatku. Jeśli powierzającym wykonywanie pracy jest osoba nieprowadząca działalności gospodarczej (np. rolnik indywidualny), do obliczenia i zapłacenia podatków obowiązany jest sam podatnik (art. 44 ust. 1b ustawy o p.d.o.f.).

Praktyki zawodowe

Nowe przepisy, zawarte w § 2 pkt 28 i 29 rozporządzenia, umożliwiają wykonywanie pracy bez zezwolenia w ramach praktyk zawodowych cudzoziemcom - uczniom i studentom. Przepisy są nieco odmienne w przypadku uczniów i studentów szkół w Polsce i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, a szkół w tzw. państwach trzecich. W tym drugim przypadku praktyki powinny być zorganizowane na podstawie zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy umowy pomiędzy pracodawcą a zagraniczną szkołą lub uczelnią. We wszystkich przypadkach szkoła lub uczelnia jest instytucją kierującą ucznia lub studenta na praktyki. Przepis ten daje pracodawcom możliwość pozyskania nowych kadr, w stosunku do których może później wnioskować o zezwolenie na pracę, natomiast uczniom lub studentom zagranicznym daje możliwość poznania warunków pracy i życia w Polsce. Rozwiązanie to może stanowić atrakcyjną opcję dla młodych, wykształconych cudzoziemców, którzy rozważają możliwość budowy swojej kariery zawodowej np. w naszym kraju.

Należy zauważyć, że w stosunku do uczniów i studentów, obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, nie ma wymogu uzyskania zezwolenia na pracę niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy.

W wyniku nowelizacji rozporządzenia do § 2 dodano także pkt 30, który dotyczy programów wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programów pomocy humanitarnej lub programów wakacyjnej pracy studentów, zorganizowanych w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Kwestia ta może wydawać się marginalna, jednakże we współczesnej wymianie międzynarodowej coraz większą rolę odgrywają zorganizowane programy o charakterze wymiany kulturowej lub edukacyjnej, jak też programy pracy wakacyjnej - dotyczące w szczególności ludzi młodych. Programy tego rodzaju z powodzeniem prowadzi większość państw wysoko rozwiniętych - najbardziej znane są przykłady amerykańskie. Specyfiką programów o tym charakterze jest powiązanie pobytu z możliwością wykonywania pracy. W powszechnie stosowanych przez inne kraje rozwiązaniach uczestnicy programów nie są zobligowani do uzyskiwania zezwoleń na wykonywanie pracy. Organizatorami programów mogą być zarówno instytucje publiczne, jak i podmioty niepubliczne, działające w porozumieniu z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

W Polsce dotychczas nie były prowadzone programy skierowane do cudzoziemców. W ostatnim czasie można zaobserwować wzrost zainteresowania, czego dowodem są negocjowane obecnie umowy przewidujące funkcjonowanie takich programów m.in. z Kanadą i Nową Zelandią. Ponadto, pojawiają się sygnały od podmiotów polskich o zainteresowaniu organizacją tego rodzaju programów dla cudzoziemców. Programy takie, na co wskazują przykłady państw je stosujących, w znaczący sposób przyczyniają się do poszerzania wiedzy o kraju przyjmującym, promocji jego kultury i wspomagają rozwój ruchu turystycznego, równocześnie odgrywając pozytywną rolę na rynku pracy - szczególnie w sektorach o wysokim sezonowym zapotrzebowaniu na pracowników.

Ponadto, z uwagi na zgłaszane zapotrzebowanie społeczne, przepis umożliwia pracę osobom uczestniczącym w programach pomocy humanitarnej, które mogą mieć charakter wsparcia dla osób zagrożonych represjami albo pochodzących z państw lub regionów dotkniętych klęskami żywiołowymi, konfliktami zbrojnymi lub niepokojami społecznymi.

Przepis może służyć także innym społecznie użytecznym inicjatywom, mającym na celu organizację np. staży zawodowych dla osób z dotkniętych klęskami regionów świata lub też wykonywanie pracy na terytorium Polski (np. w charakterze koordynatora akcji pomocy w polskiej organizacji humanitarnej) przez obywatela państwa dotkniętego klęską.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. Nr 156, poz. 1116 z późn.zm.).

Obywatele Białorusi, Rosji i Ukrainy mogą podejmować pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w okresie do trzech miesięcy w ciągu kolejnych sześciu miesięcy pod warunkiem posiadania oświadczenia polskiego pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oraz wizy w celu wykonywania pracy. Wykonywanie pracy przez osobę przebywającą na podstawie np. wizy turystycznej jest uznawane za pobyt niezgodny z deklarowanym celem.

Renata Malinowska-Kaczmarek

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma

  Jak ustawić bezpieczne hasło na komputerze firmowym?

  Bezpieczne hasło i ochrona danych to podstawa każdej firmy. Tymczasem oszuści wykorzystują zaawansowane narzędzia IT do masowego łamania haseł dostępów do usług internetowych i w ten sposób pozyskują ogromne wolumeny danych do dokonywania przestępstw.

  MRiRW: blisko 2,2 mld euro z KPO na sektor rolno-spożywczy

  Sektor rolno-spożywczy ma w Krajowym Planie Odbudowy wyodrębnioną pulę na rozwój i wzmocnienie odporności na kryzysy. Jakie inwestycje będą jeszcze wspierane z KPO?

  Codzienie tracimy około 600 milionów zł z polskiego PKB

  Trzecia fala pandemii łagodniejsza dla gospodarki, ale niektóre sektory wciąż dużo tracą. Kto traci, a kto zyskuje na pandemii?

  Pakiet akcyzowy - zmiany dla firm

  Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym weszła w życie. Szereg zmian już obowiązuje m.in. uzyskiwanie lub cofanie zezwoleń akcyzowych. Co jeszcze się zmieniło?

  Jak powinna wyglądać umowa na dostawy produktów rolniczych?

  Umowa dla rolnika: jak powinny być uregulowane kwestie ceny, terminów płatności, siły wyższej, kontroli jakości czy wypowiedzenia kontraktu?

  Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej – co dalej po śmierci przedsiębiorcy

  Prawnik wyjaśnia, co dzieje się po śmierci przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, wpisanej do CEIDG

  Hotele znów otwarte. Te miejskie na razie są omijane są przez gości

  Od 8 maja hotele znów mogą przyjmować gości. Jednak w przeciwieństwie do hoteli resortowych w tych miejskich nie widać bardzo dużego zainteresowania.

  Ceny mieszkań wzrosły od 7 do 13 proc.

  Ceny mieszkań. W ciągu roku ceny transakcyjne mieszkań na rynku wtórnym wzrosły od 7 do 13 proc., najwyższe wzrosty odnotowano w Gdańsku, Łodzi i Wrocławiu, najniższe w Warszawie - wynika z Barometru Metrohouse i Gold Finance. W dalszym ciągu duży jest udział zakupów w celach inwestycyjnych.

  Instalacja fotowoltaiczna - co warto wiedzieć?

  Fotowoltaika. Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej? Gdzie montować panele? Jak sprawdza się instalacja w zależności od pogody? Jakie formalności trzeba spełnić, z jakimi kosztami się liczyć?

  Jak uzyskać wyrok w sprawach budowlanych w mniej niż dwa miesiące?

  Brak płatności nawet jednej faktury może zagrozić wypłacalności wykonawcy. W poszukiwaniu wyjścia z tej pułapki, coraz więcej firm budowlanych zwraca się w kierunku e-arbitrażu.

  Ponad 20% przedsiębiorców z branży beauty zapowiada zwolnienia

  Firmy z branży beauty zamierzają zwolnić część swoich pracowników. Planowane redukcje najczęściej mają obejmować ponad 60% kadr. Branża przeżywa stagnację i zapowiada falę upadłości.

  Pieniądze z KPO na termomodernizację budynków na wsi

  Termomodernizacja budynków na wsi. Z budżetu Krajowego Planu Odbudowy (KPO) będą wspierane inwestycje mieszkańców wsi m.in. w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, termomodernizację budynków szkół, bibliotek i domów kultury.

  Jak założyć wyząbkowane opony? Czy się da?

  Jak założyć wyząbkowane opony? To o tyle zasadnicze pytanie, że ząbkowanie oznacza uszkodzenie bieżnika w ogumieniu.

  Dotacje dla firm w maju - lista konkursów

  Dotacje z Funduszy Europejskich czekają na przedsiębiorców. Przedstawiamy listę majowych konkursów i dotacji.

  Tarcza branżowa - zasady wsparcia, nowe kody PKD

  Tarcza branżowa to wsparcie dla firm poszkodowanych przez pandemię COVID-19. Od kiedy i na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy po zmianach?

  Jak rozwód Gatesów wpłynie na rynek start-upów?

  Rozwód Gatesów. Rozwody najbogatszych obywateli USA to nierzadko wyjątkowo bolesny cios wymierzony m.in. w majątek osobisty oraz portfele inwestycyjne. Czy jest się czego obawiać?

  Europejski Fundusz Gwarancyjny już wkrótce na polskim rynku

  Europejski Fundusz Gwarancyjny został utworzony dobrowolnie i solidarnościowo przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, jako narzędzie walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19.

  Kto płaci za parking policyjny po wypadku?

  Kto płaci za parking policyjny po wypadku? To postanowiliśmy sprawdzić dziś. Odpowiedź na pytanie jest o tyle ważna, że koszty mogą być wysokie!

  Karina Hertel: Jak wybrać adwokata marki, który wie o czym mówi? [PODCAST]

  Czy każde konto na IG, FB może być kontem sukcesu? Jak odnieść sukces w mediach społecznościowych? Czy każdy influencer musi sprzedawać? Zapraszamy do posłuchania podcastu.

  Wyrok TSUE w sprawie frankowiczów – co zmienia?

  Kredyty frankowe - kolejne orzeczenia TSUE. Z wielkiej chmury mały deszcz”, „rozczarowanie”, „remis bez zwycięzcy” – to wybrane nagłówki z komunikatów medialnych. Zaskoczenie? Bynajmniej.

  Ile i jak streamerzy zarabiają na transmisjach?

  Podobnie jak na całym świecie, w Polsce rynek live streamingu rozkwitał w ostatnich latach. Szczególne wzrosty mogliśmy zauważyć w zeszłym roku, gdy zamknięci w domach, szukaliśmy kontaktu z otoczeniem. Jak bardzo rynek ewoluował?

  Producenci zacierają ręce. Boom na środki do dezynfekcji trwa

  Blisko 70% konsumentów kupuje obecnie środki do dezynfekcji. Osoby, które stawiają na taką ochronę, głównie wybierają żele oraz płyny. Zdecydowanie najmniej popularną formą pozostają spreje.

  Co to jest phishing? Jak nie dać się okraść?

  Phishing. Oszuści łapią się różnych sposobów, by wyłudzić nasze dane i pieniądze. Podszywają się pod firmy kurierskie, energetyczne, portale ogłoszeniowe, a nawet Policję. Wysyłają maile i SMSy.

  Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym: czym tak jest?

  Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym: czym jest, do czego może być potrzebne i czemu ułatwia załatwienie sprawy kierowcy? Sprawdziliśmy to.

  Pierwszy całkowicie wydrukowany dom

  Wydrukowany domu. Holenderskie małżeństwo zamieszkało w pierwszym domu, który został w pełni wydrukowany na drukarce 3D. Jego twórcy wierzą, że może wyznaczyć trend w budownictwie mieszkalnym - poinformował "The Guardian".