| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Jak założyć firmę > Podejmowanie Działalności > Jak założyć działalność gospodarczą

Jak założyć działalność gospodarczą

Prowadzenie biznesu może w dzisiejszych czasach przybierać różne formy. Do prowadzenia dużego biznesu zwykle są zawiązywane spółki, ze względu na specyfikację tych podmiotów gospodarczych. Do prowadzenia małej działalności wystarczy najczęściej forma działalności gospodarczej. Procedura rejestracji jest o wiele prostsza niż w przypadku spółek. Zwykle przyszły przedsiębiorca jest w stanie sam poprowadzić wszelkie czynności.

Podstawowym aktem prawnym zawierającym zasady prowadzenia działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.). Reguluje ona podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakresie. Ustawa nie reguluje działalności rolniczej.

Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Prowadzenie własnej firmy polega więc na wykonywaniu we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły, czynności zmierzających do osiągnięcia zysku.

Definicje działalności gospodarczej znajdziemy też w przepisach podatkowych. Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) pojęcie działalności gospodarczej we wszystkich przepisach prawa podatkowego oznacza działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na pobieraniu pożytków z rzeczy oraz z wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Za osobę prowadzącą działalność gospodarczą uważa się również osobę fizyczną będącą wspólnikiem spółki niemającej osobowości prawnej w zakresie wykonywanej przez tę spółkę działalności gospodarczej.

ZAPAMIĘTAJ

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie ma zastosowania do rolników.

Pierwszym krokiem, jaki powinniśmy podjąć, jest ustalenie co będzie przedmiotem prowadzonego biznesu. Nie każda jednak działalność może zostać zarejestrowana. Przede wszystkim musi być ona legalna. Przedmiot tej działalności musi być też zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności, która stanowi załącznik do rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. nr 251 poz. 1885). W zasadzie więc każda działalność zgodna z PKD jest dopuszczalna.

ZAPAMIĘTAJ

Należy się zapoznać z Polską Klasyfikacją Działalności, która jest jawna i udostępniona przez Główny Urząd Statystyczny - pozwoli to uniknąć błędu podczas planowania własnego biznesu.

PRZYKŁAD

Jan O. wpadł na pomysł prowadzenia biznesu - handlowania dzikimi zwierzętami. Prawdopodobnie nie będzie mógł zarejestrować działalności, ponieważ część z tych zwierząt może być po ochroną i dlatego obrót jest nielegalny.

Następną decyzją, jaką będziemy musieli podjąć, jest forma prawna prowadzonej działalności. Zwykle działalność prowadzona na większą skalę, jest zorganizowana w formie spółek - pozwala to na uniknięcie ewentualnych negatywnych skutków kłopotów finansowych (spółki podlegają prawu upadłościowemu1). Jednak nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby wybrać dowolną dla siebie, najdogodniejszą formę działalności.

Do wyboru mamy więc:

• jednoosobową działalność gospodarczą - jest to klasyczny model prowadzenia własnego biznesu; przedsiębiorca sam jest „swoim szefem”, dokonuje rozliczeń podatkowych, prowadzi księgi rachunkowe itd. Odpowiada on też całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy. Tego rodzaju działalność może być dowolnie nazwana, byleby nazwa nie naruszała praw osób trzecich;

• działalność w formie spółki - jest wybierana wtedy, gdy jest więcej (niż jedna) osób chcących prowadzić działalność gospodarczą. Może to być spółka cywilna lub spółki wymienione w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z późn zm.). Tak więc mogą to być spółki osobowe (gdzie nacisk jest położony na osoby wspólników): jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna, lub kapitałowe (gdzie najważniejszy jest kapitał spółki): z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna.

Nie ma oczywiście przeszkód, żeby w trakcie wykonywania działalności zmienić formę prawną. Jednoosobowa działalność gospodarcza może się zawsze przekształcić w spółkę (np. poprzez przyjęcie nowych wspólników i podjęcie uchwały o przekształceniu), natomiast spółka może ulec likwidacji i przekształcić się w działalność (np. jeżeli wystąpią wszyscy wspólnicy i pozostanie jeden).

Przyjmiemy, że chcemy założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Jeżeli mamy pomysł na przedmiot działalności, jest to zgodne z prawem, możemy przystąpić do procedury rejestracyjnej.

ZAPAMIĘTAJ

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej uchyliła większość przepisów poprzedniej ustawy - Prawa działalności gospodarczej, jednakże do zgłoszenia firmy do ewidencji, stosujemy nadal artykuły starej ustawy.

Zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej nie jest trudne. Wszystkie sprawy da się załatwić w gminie miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Obserwujemy również tendencje do jeszcze większego uproszczenia tej procedury.

Pamiętaj, że od  1 stycznia 2012 r. zarejestrujesz swoją firmę przez Internet, posługując się formularzem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Czytaj: Rejestrowanie działalności gospodarczej przez Internet w CEIDG.

Pierwszym krokiem jest rejestracja w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Potrzebne jest do tego złożenie wniosku na urzędowym formularzu, którego wzór określa rozporządzenie z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz.U. nr 50, poz. 399). Postępująca informatyzacja urzędów powoduje, że wniosku nie trzeba już osobiście składać „w okienku”, może on wpłynąć do urzędu w następujący sposób:

• jako formularz papierowy przyniesiony przez samego przedsiębiorcę albo jego pełnomocnika - fizyczny dokument (klasyczna metoda złożenia wniosku),

• jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym,

• przesłany elektronicznie, lecz niepodpisany elektronicznie,

• elektronicznie przesłany i podpisany elektronicznie.

Niestety nie wszystkie urzędy mają możliwość przyjęcia wniosku we wszystkich formach, jednak Państwo obiecuje, że już niedługo nie będzie trzeba w ogóle wychodzić z domu, aby założyć działalność. We wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej należy określić (art. 7b prawa o działalności gospodarczej):

• nazwę firmy - jest to określenie przedsiębiorcy, które będzie występowało w obrocie prawnym. Musi być różna od istniejących oraz nie wprowadzać w błąd. Nazwa firmy powinna być adekwatna do rodzaju prowadzonej działalności. Nie ma ograniczeń co do długości nazwy. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma obowiązku podawania formy prawnej (przy spółkach trzeba zaznaczyć - jaka to jest spółka np. „Stefaniak i Bartłomiej” sp.j.);

• imię i nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania (zameldowania) - nie musi być to tożsame z miejscem prowadzenia działalności;

• imię i nazwisko pełnomocnika (opcjonalnie) - jeżeli jest ustanowiony pełnomocnik do prowadzenia spraw przedsiębiorcy;

• rodzaj działalności - należy określić wg Polskiej Klasyfikacji Działalności przedmiot działalności - zwykle mamy możliwość zapoznania się w urzędzie z PKD, jeżeli nie zrobiliśmy tego wcześniej. Rodzaj działalności powinien być jasno określony;

• miejsce wykonywania działalności - nie musi być to miejsce zamieszkania przedsiębiorcy;

• datę rozpoczęcia działalności - należy wpisać faktyczny moment rozpoczęcia (po nowelizacji prawa o swobodzie działalności gospodarczej dopuszczalne jest rozpoczęcie działalności w momencie złożenia wniosku).

ZAPAMIĘTAJ

Do niedawna wniosek o wpis do działalności gospodarczej podlegał opłacie w wysokości 100 zł. Nowelizacja ustawy o działalności gospodarczej2 zniosła tę opłatę. Jest to efekt wdrażania przez Państwo zasady „jednego okienka” - uproszczenia zakładania działalności gospodarczej.

Po około 2-3 tygodniach należy zgłosić się po dokument wpisu naszej firmy do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Dokument ten oprócz nas otrzymują także Urząd Skarbowy, ZUS i Urząd Statystyczny. Wszystkie zmiany dotyczące zmiany stanu faktycznego i prawnego (zmiany danych, które zostały podane przy wpisie) należy zgłosić organowi ewidencyjnemu w ciągu 14 dni od ich zaistnienia.

Pozostaje wątpliwość, od jakiego momentu można podjąć działalność. Czy jest to data wydania decyzji przez urząd, czy może data złożenia wniosku. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku (z wyjątkiem złożenia wniosku w wersji elektronicznej bez podpisu elektronicznego). Z rozpoczęciem działalności gospodarczej nie trzeba bowiem czekać na rejestrację i otrzymanie wypisu z rejestru (poza działalnością określonego rodzaju).

Każda firma występująca w obrocie gospodarczym musi posiadać numer REGON (Rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej). Jest to unikalny numer, który zostaje nadany przez Główny Urząd Statystyczny, i który służy identyfikacji firmy. Uregulowany został w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. nr 88 poz. 439 z późn. zm.), a szczegółowo w rozporządzeniu z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz.U. nr 69, poz. 763 z późn. zm.).

Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą może złożyć formularz o wpis do REGON w okienku urzędu gminy, razem z wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, lub samodzielnie do oddziału GUS. W pierwszym przypadku urząd gminy wyręcza przedsiębiorcę i niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła wniosek o wpis do REGON do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania.

W drugim przypadku wniosek ten można złożyć osobiście w urzędzie statystycznym lub jego oddziale właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy lub wysłać pocztą. W przypadku gdy wniosek o REGON składamy bezpośrednio w urzędzie statystycznym - musimy to uczynić w terminie 14 dni od dnia uzyskania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

ZAPAMIĘTAJ

Podmiot, który zawiesił działalność gospodarczą, a następnie ponownie ją podjął, nie musi występować o nowy REGON. Zmiany cech podmiotu objęte wpisem do rejestru podmiotów (jak np. data zawieszenia i podjęcia działalności) nie powodują nadania nowego numeru identyfikacyjnego.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Wencel

Właściciel i prezes firmy WNCL Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »