Kategorie

Jak założyć działalność gospodarczą

Paweł Malinowski
Prowadzenie biznesu może w dzisiejszych czasach przybierać różne formy. Do prowadzenia dużego biznesu zwykle są zawiązywane spółki, ze względu na specyfikację tych podmiotów gospodarczych. Do prowadzenia małej działalności wystarczy najczęściej forma działalności gospodarczej. Procedura rejestracji jest o wiele prostsza niż w przypadku spółek. Zwykle przyszły przedsiębiorca jest w stanie sam poprowadzić wszelkie czynności.

Co definiujemy jako działalność

Podstawowym aktem prawnym zawierającym zasady prowadzenia działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.). Reguluje ona podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakresie. Ustawa nie reguluje działalności rolniczej.

Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Prowadzenie własnej firmy polega więc na wykonywaniu we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły, czynności zmierzających do osiągnięcia zysku.

Definicje działalności gospodarczej znajdziemy też w przepisach podatkowych. Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) pojęcie działalności gospodarczej we wszystkich przepisach prawa podatkowego oznacza działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na pobieraniu pożytków z rzeczy oraz z wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Za osobę prowadzącą działalność gospodarczą uważa się również osobę fizyczną będącą wspólnikiem spółki niemającej osobowości prawnej w zakresie wykonywanej przez tę spółkę działalności gospodarczej.

ZAPAMIĘTAJ

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie ma zastosowania do rolników.

Określenie przedmiotu i formy prawnej

Pierwszym krokiem, jaki powinniśmy podjąć, jest ustalenie co będzie przedmiotem prowadzonego biznesu. Nie każda jednak działalność może zostać zarejestrowana. Przede wszystkim musi być ona legalna. Przedmiot tej działalności musi być też zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności, która stanowi załącznik do rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. nr 251 poz. 1885). W zasadzie więc każda działalność zgodna z PKD jest dopuszczalna.

ZAPAMIĘTAJ

Należy się zapoznać z Polską Klasyfikacją Działalności, która jest jawna i udostępniona przez Główny Urząd Statystyczny - pozwoli to uniknąć błędu podczas planowania własnego biznesu.

PRZYKŁAD

Jan O. wpadł na pomysł prowadzenia biznesu - handlowania dzikimi zwierzętami. Prawdopodobnie nie będzie mógł zarejestrować działalności, ponieważ część z tych zwierząt może być po ochroną i dlatego obrót jest nielegalny.

Następną decyzją, jaką będziemy musieli podjąć, jest forma prawna prowadzonej działalności. Zwykle działalność prowadzona na większą skalę, jest zorganizowana w formie spółek - pozwala to na uniknięcie ewentualnych negatywnych skutków kłopotów finansowych (spółki podlegają prawu upadłościowemu1). Jednak nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby wybrać dowolną dla siebie, najdogodniejszą formę działalności.

Do wyboru mamy więc:

• jednoosobową działalność gospodarczą - jest to klasyczny model prowadzenia własnego biznesu; przedsiębiorca sam jest „swoim szefem”, dokonuje rozliczeń podatkowych, prowadzi księgi rachunkowe itd. Odpowiada on też całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy. Tego rodzaju działalność może być dowolnie nazwana, byleby nazwa nie naruszała praw osób trzecich;

• działalność w formie spółki - jest wybierana wtedy, gdy jest więcej (niż jedna) osób chcących prowadzić działalność gospodarczą. Może to być spółka cywilna lub spółki wymienione w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z późn zm.). Tak więc mogą to być spółki osobowe (gdzie nacisk jest położony na osoby wspólników): jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna, lub kapitałowe (gdzie najważniejszy jest kapitał spółki): z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna.

Nie ma oczywiście przeszkód, żeby w trakcie wykonywania działalności zmienić formę prawną. Jednoosobowa działalność gospodarcza może się zawsze przekształcić w spółkę (np. poprzez przyjęcie nowych wspólników i podjęcie uchwały o przekształceniu), natomiast spółka może ulec likwidacji i przekształcić się w działalność (np. jeżeli wystąpią wszyscy wspólnicy i pozostanie jeden).

Przyjmiemy, że chcemy założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Jeżeli mamy pomysł na przedmiot działalności, jest to zgodne z prawem, możemy przystąpić do procedury rejestracyjnej.

ZAPAMIĘTAJ

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej uchyliła większość przepisów poprzedniej ustawy - Prawa działalności gospodarczej, jednakże do zgłoszenia firmy do ewidencji, stosujemy nadal artykuły starej ustawy.

Rejestracja

Zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej nie jest trudne. Wszystkie sprawy da się załatwić w gminie miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Obserwujemy również tendencje do jeszcze większego uproszczenia tej procedury.

Pamiętaj, że od  1 stycznia 2012 r. zarejestrujesz swoją firmę przez Internet, posługując się formularzem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Czytaj: Rejestrowanie działalności gospodarczej przez Internet w CEIDG.

Pierwszym krokiem jest rejestracja w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Potrzebne jest do tego złożenie wniosku na urzędowym formularzu, którego wzór określa rozporządzenie z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz.U. nr 50, poz. 399). Postępująca informatyzacja urzędów powoduje, że wniosku nie trzeba już osobiście składać „w okienku”, może on wpłynąć do urzędu w następujący sposób:

• jako formularz papierowy przyniesiony przez samego przedsiębiorcę albo jego pełnomocnika - fizyczny dokument (klasyczna metoda złożenia wniosku),

• jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym,

• przesłany elektronicznie, lecz niepodpisany elektronicznie,

• elektronicznie przesłany i podpisany elektronicznie.

Niestety nie wszystkie urzędy mają możliwość przyjęcia wniosku we wszystkich formach, jednak Państwo obiecuje, że już niedługo nie będzie trzeba w ogóle wychodzić z domu, aby założyć działalność. We wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej należy określić (art. 7b prawa o działalności gospodarczej):

• nazwę firmy - jest to określenie przedsiębiorcy, które będzie występowało w obrocie prawnym. Musi być różna od istniejących oraz nie wprowadzać w błąd. Nazwa firmy powinna być adekwatna do rodzaju prowadzonej działalności. Nie ma ograniczeń co do długości nazwy. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma obowiązku podawania formy prawnej (przy spółkach trzeba zaznaczyć - jaka to jest spółka np. „Stefaniak i Bartłomiej” sp.j.);

• imię i nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania (zameldowania) - nie musi być to tożsame z miejscem prowadzenia działalności;

• imię i nazwisko pełnomocnika (opcjonalnie) - jeżeli jest ustanowiony pełnomocnik do prowadzenia spraw przedsiębiorcy;

• rodzaj działalności - należy określić wg Polskiej Klasyfikacji Działalności przedmiot działalności - zwykle mamy możliwość zapoznania się w urzędzie z PKD, jeżeli nie zrobiliśmy tego wcześniej. Rodzaj działalności powinien być jasno określony;

• miejsce wykonywania działalności - nie musi być to miejsce zamieszkania przedsiębiorcy;

• datę rozpoczęcia działalności - należy wpisać faktyczny moment rozpoczęcia (po nowelizacji prawa o swobodzie działalności gospodarczej dopuszczalne jest rozpoczęcie działalności w momencie złożenia wniosku).

ZAPAMIĘTAJ

Do niedawna wniosek o wpis do działalności gospodarczej podlegał opłacie w wysokości 100 zł. Nowelizacja ustawy o działalności gospodarczej2 zniosła tę opłatę. Jest to efekt wdrażania przez Państwo zasady „jednego okienka” - uproszczenia zakładania działalności gospodarczej.

Po około 2-3 tygodniach należy zgłosić się po dokument wpisu naszej firmy do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Dokument ten oprócz nas otrzymują także Urząd Skarbowy, ZUS i Urząd Statystyczny. Wszystkie zmiany dotyczące zmiany stanu faktycznego i prawnego (zmiany danych, które zostały podane przy wpisie) należy zgłosić organowi ewidencyjnemu w ciągu 14 dni od ich zaistnienia.

Pozostaje wątpliwość, od jakiego momentu można podjąć działalność. Czy jest to data wydania decyzji przez urząd, czy może data złożenia wniosku. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku (z wyjątkiem złożenia wniosku w wersji elektronicznej bez podpisu elektronicznego). Z rozpoczęciem działalności gospodarczej nie trzeba bowiem czekać na rejestrację i otrzymanie wypisu z rejestru (poza działalnością określonego rodzaju).

Numer REGON

Każda firma występująca w obrocie gospodarczym musi posiadać numer REGON (Rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej). Jest to unikalny numer, który zostaje nadany przez Główny Urząd Statystyczny, i który służy identyfikacji firmy. Uregulowany został w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. nr 88 poz. 439 z późn. zm.), a szczegółowo w rozporządzeniu z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz.U. nr 69, poz. 763 z późn. zm.).

Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą może złożyć formularz o wpis do REGON w okienku urzędu gminy, razem z wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, lub samodzielnie do oddziału GUS. W pierwszym przypadku urząd gminy wyręcza przedsiębiorcę i niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła wniosek o wpis do REGON do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania.

W drugim przypadku wniosek ten można złożyć osobiście w urzędzie statystycznym lub jego oddziale właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy lub wysłać pocztą. W przypadku gdy wniosek o REGON składamy bezpośrednio w urzędzie statystycznym - musimy to uczynić w terminie 14 dni od dnia uzyskania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

ZAPAMIĘTAJ

Podmiot, który zawiesił działalność gospodarczą, a następnie ponownie ją podjął, nie musi występować o nowy REGON. Zmiany cech podmiotu objęte wpisem do rejestru podmiotów (jak np. data zawieszenia i podjęcia działalności) nie powodują nadania nowego numeru identyfikacyjnego.

 

Wybór formy opodatkowania

Z założeniem firmy związane są też obowiązki podatkowe. Nie dotyczy to tylko prowadzenia firmy (czyli np. podatku dochodowego), ale też zgłoszenia faktu powstania firmy do odpowiednich organów.

Firma, podobnie jak podatnik indywidualny, posiada swój Numer Identyfikacji Podatkowej (dalej „NIP”). W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej NIP przedsiębiorcy (jeśli posiadał) staje numerem firmy. Pomimo tego istnieje obowiązek podania tego numeru w formularzu. Przedsiębiorcy, będący podatnikami mają obowiązek posiadania numeru NIP, według ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 z późn zm.).

Przyszły przedsiębiorca ma obowiązek ujawniać NIP na wszelkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru obowiązane są organy podatkowe lub celne. Prawo do zażądania od nas jako podatników ujawnienia NIP ma nie tylko urząd skarbowy czy organy kontroli skarbowej. Uprawnienie to przysługuje też innym organom państwowym.

Do wyboru pozostaje też forma opodatkowania podatkiem dochodowym firmy:

• na zasadach ogólnych - podlegających ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,

• podatkiem liniowym - podatnicy osiągający przychody z działalności gospodarczej mogą wybrać za podstawę ustalania zobowiązania podatkowego art. 30c u.p.d.o.f. Jest to podatek liniowy w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku,

• ryczałt przychodów ewidencjonowanych - na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144 poz. 930 z późn zm.),

• karta podatkowa - na podstawie ww. ustawy.

Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania składa się do właściwego miejscowo urzędu skarbowego. Pismo powinno zawierać:

• oznaczenie podatnika (podstawowe dane jak imię, nazwisko, NIP, PESEL itd.),

• oznaczenie organu, do którego jest składane zawiadomienie (co do zasady urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika),

• informację o wyborze formy opodatkowania (jaką formę opodatkowania wybieramy i rok, w którym z tej formy opodatkowania będziemy korzystać),

• podpis - powinien być własnoręczny.

Wzór zawiadomienia o wyborze formy opodatkowania

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jeżeli firma będzie obracać towarami lub świadczyć usługi, to prawdopodobnie taka działalność będzie podlegała podatkowi VAT, należy się więc liczyć z obowiązkami związanymi z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.). Podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Jeżeli więc biznes polega na obrocie towarami - to automatycznie te czynności podlegają VAT.

Zgłoszenie do ubezpieczenia

Zakładając własną firmę, należy się też zgłosić się do ubezpieczenia społecznego, które w Polsce jest obowiązkowe. Rozpoczynający działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, zdrowotnemu. Zgłoszenia dokonuje się do oddziału ZUS właściwego dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Zgłoszenie powinno się odbyć w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (daty rozpoczęcia działalności). Druki potrzebne do zgłoszenia:

• ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej) - zgłoszenie firmy,

• ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) - dotyczy sytuacji, w której poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny sposób,

• ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) - dotyczy sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób.

Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorcę - stanowią procent od dochodów, ale zadeklarowany jako podstawa do obliczenia składki dochód nie może być mniejszy, niż 60% średniego wynagrodzenia krajowego (wg GUS) - art. 18 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1585 z późn zm.).

Zgłoszenie do ubezpieczenia obejmuje również pracowników, jeżeli ma się zamiar zatrudnić osoby do pracy. Zatrudniając pracowników przedsiębiorca ma obowiązek w ciągu 30 dni od daty zatrudnienia, powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników. Powinien także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej dziedziny działalności.

ZAPAMIĘTAJ

Jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, to nie zwalnia go to z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Zmiana lub zawieszenie działalności

Działalność gospodarczą można w każdym momencie zawiesić i zlikwidować. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmienić rodzaj działalności czy jej przedmiot albo rozszerzyć dotychczas wykonywaną. Zmiana może polegać bądź na zmianie przedmiotu, bądź formy prawnej. Zajmuje się tym organ właściwy do spraw ewidencji, do którego należy składać wniosek o zamiarze zmiany działalności.

PRZYKŁAD

Firma „Stefaniuk - wyroby cukiernicze” chce rozszerzyć swoją działalność na pieczywo. Może więc złożyć wniosek o zmianę działalności i zmienić nazwę np. na „Stefaniuk - piekarnia”.

Jeżeli przedsiębiorca uzna, że działalność jest dla niego nieopłacalna, ale nie chce jej likwidować - może złożyć wniosek o zawieszenie działalności. Okres zawieszenia wynosi od 1 miesiąca do 2 lat (art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). W czasie tego okresu, w dowolnym momencie można działalność wznowić.

Zarówno zawieszenie, jak i wznowienie działalności gospodarczej zawsze następują na wniosek przedsiębiorcy. Wniosek powinien odpowiadać ogólnym wymaganiom oraz zawierać oświadczenie przedsiębiorcy. Przedsiębiorca nie musi w żaden sposób uzasadniać swojej decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej ani też uzyskać uprzednio zgody jakiegokolwiek organu.

Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej powinno zawierać:

• oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL,

• oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy,

• wskazanie okresu, na jaki następuje zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,

• oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

PRZYKŁAD

Zenon K. prowadzi firmę świadczącą usługi turystyczne. Ze względu na kryzys gospodarczy był zmuszony zawiesić działalność na czas wakacji w 2009 r. Niestety okres stagnacji przeciągnął się do maja 2010 r., więc dopiero po tym okresie Zenon K. rozpoczął na nowo świadczenie turystyki.

Pomimo że faktycznie przedsiębiorca nie prowadzi w okresie zawieszenia działalności, to jednak ma pewne prawa i obowiązki:

• nie może osiągać bieżących przychodów z działalności gospodarczej,

• ma prawo zachować lub zabezpieczyć źródła przychodów,

• ma prawo przyjmować należności, ma też obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

• może uczestniczyć w postępowaniach dotyczących firmy (jak np. postępowanie cywilne dotyczące zobowiązania powstałego przed datą zawieszenia działalności).

PRZYKŁAD

Firma Jana Z. zamówiła towar u producenta. Z powodu problemów organizacyjnych Jan był zmuszony zawiesić działalność, jednak za zamówione towary zapłacił. Producent nie wywiązał się z umowy i nie przysłał transportu. Pomimo zawieszenia Jan Z. może założyć sprawę w sądzie i występować w imieniu firmy.

Paweł Malinowski 

 

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Mój Prąd 3.0 - kończy się budżet, trzeba się spieszyć ze składaniem wniosku

  Mój Prąd 3.0. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że kończy się budżet tegorocznej, trzeciej już edycji programu „Mój Prąd”, który wynosi 534 mln zł. Ta kwota alokacji wystarczy na dofinansowanie maksymalnie 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, a zostało już złożonych ponad 162 tys. wniosków. Osoby chcące skorzystać z dotacji powinny spieszyć się ze złożeniem dokumentów. Już pod koniec września br. nabór może zostać zamknięty z powodu braku środków.

  Gaz SF6 tysiące razy bardziej szkodliwy niż CO2 wciąż stosowany w przemyśle

  Gaz fluorowy (sześciofluorek siarki, SF6) znajduje się na szczycie listy najbardziej szkodliwych gazów o globalnym potencjale cieplarnianym, z wynikiem 23,5 tys. razy wyższym niż CO2. Siedem lat temu Unia Europejska zakazała jego stosowania w produkcji m.in. butów sportowych czy opon samochodowych. Wciąż jednak jest wykorzystywany na dużą skalę w przemyśle. W efekcie jego stężenie w atmosferze w ciągu ostatnich dwudziestu lat wzrosło ponad dwukrotnie (w tym samym czasie ilość CO2 wzrosła o 11%). Komisja Europejska dokonuje obecnie przeglądu rozporządzenia – decyzję o całkowitym zakazie stosowania SF6 odroczyła do września br. Eksperci Eaton ostrzegają, że UE nie osiągnie neutralności klimatycznej bez rozwiązania tego problemu.

  Prototypy samochodów PRL: rewolucyjne i nieodżałowane

  Prototypy samochodów PRL, czyli historia opowiadająca o tym, jak kreatywni byli inżynierowie w czasach Polsku Ludowej. Oto 5 ciekawych konstrukcji.

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, rolnicy mogą liczyć na wcześniejsze otrzymanie środków w ramach zaliczek na poczet corocznych dopłat bezpośrednich oraz działań obszarowych PROW - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Cyfrowa odporność firmy - skąd wziąć szczepionkę?

  Cyfrowa odporność firmy - jak ją uzyskać? Skąd wziąć "szczepionkę"? Oto 7 najważniejszych warunków odporności cyfrowej firmy.

  Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS? [Webinarium 29 września]

  29 września 2021 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS?”, podczas którego eksperci Fiabilis Consulting Group kompleksowo przedstawią nowe regulacje dotyczące ubezpieczeń społecznych i rozliczeń z ZUS. W trakcie webinarium omówione zostaną m.in. obecne i nadchodzące regulacje w kwestiach takich jak: nowe istotne terminy rozliczeń dla płatników składek, zasiłek chorobowy, składka wypadkowa czy postępowania kontrolne prowadzone przez ZUS. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in: test Outlandera coupe na prąd

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in pożycza świetnie znany napęd hybrydowy w Outlandera i łączy go z dużo ciekawszą stylizacją. Co z tego wyszło?

  Ładowarka USB-C standardem w całej UE

  Ładowarka USB-C standardem w UE. 23 września 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają ustalić jeden standard portu ładowania i technologii szybkiego ładowania. USB-C ma być standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo. Ponadto Komisja proponuje rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych.

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy?

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy? To jedna z wątpliwości, którą mogą mieć kierowcy na drogach wielopasmowych. Rozwiejmy ją.

  Używane pickupy do 50 tys. Oto nasza lista

  Używane pickupy do 50 tys. zł? Na naszej liście pojawia się trzech mocnych graczy. I co ciekawe, jeden z nich nie pochodzi ze Stanów!

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu?

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu? To pytanie, które często zadają sobie nie tylko kursanci... Właśnie dlatego warto poznać odpowiedź na nie.

  Kredyty mieszkaniowe - ponad 8 mld udzielonych kredytów w sierpniu

  Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w sierpniu była rekordowa, przekroczyła 8,1 mld zł, a miesiąc przyniósł kontynuację hossy w kredytach wysokokwotowych. Jakość portfela kredytów mieszkaniowych w pandemii poprawiła się - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej przekazanej PAP Biznes.

  Finansowanie programów mieszkaniowych - projekt zmian

  Finansowanie programów mieszkaniowych. Ułatwienie procesu wydatkowania środków publicznych i planowania inwestycji – to tylko niektóre zmiany, które zakłada projekt skierowany 16 września 2021 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Wśród proponowanych zmian jest także likwidacja barier dotyczących angażowania wkładu własnego przez inwestora oraz wymogu całościowego udziału gminy w TBS lub SIM w przypadku remontu pustostanów w rządowym programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, finansowanego z Funduszu Dopłat.

  Jakie auto używane kupić? Te sprzedają się najszybciej i najdłużej

  Jakie auto używane kupić? To ważne pytanie. Dziś przygotowaliśmy listę tych modeli, które najdłużej i najkrócej czekają na nowego właściciela.

  Nowy SUV Lexusa, czyli marka sklonuje Yarisa Cross

  Nowy SUV Lexusa? Tak, wszystko wskazuje na to, że Japończycy rozbudują gamę aut ze zwiększonym prześwitem. Auto ma bazować na Yarisie Cross.

  Z jakim zyskiem można zainwestować 1 mln zł na rynku nieruchomości

  Rynek nieruchomości. Inwestowanie w działki pod budowę mieszkań daje wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż kupowanie mieszkania na wynajem.

  Projekty domów do 70 m2 - konkurs architektoniczny (wnioski do 29 września)

  Projekty domów do 70 m2. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym na projekty domów do 70 m2 (powierzchni zabudowy), które będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać 29 września 2021 r. 17 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Prawo budowlane i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzającą ułatwienia administracyjne w budowaniu małych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.

  Gdzie nie wolno budować domów?

  Gdzie nie wolno budować domów? Polacy chcą budować domy. Jednym przepisy to umożliwiają, a innym utrudniają.

  Audi e-tron GT RS: Batman ma nowe auto. Przetestowałem je i ja!

  Audi e-tron GT RS wygląda jak samochód Batmana, jest szybki jak myśliwiec i lubi ciasne zakręty jak francuski pociąg TGV. Coś tu jednak nie pasuje.

  Konwent Ochrony Danych i Informacji – 6-7 października. RODO – naruszenia, decyzje, kary

  W tym roku czeka nas jubileuszowa 10. edycja Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Obejmie aż dwa dni spotkań: 6 i 7 października. Jak co roku uczestnicy wydarzenia spotkają się z ekspertami ze świata nauki, administracji i biznesu, którzy są specjalistami w dziedzinie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Tegoroczna edycja Konwentu skupiona będzie wokół tematu naruszeń ochrony danych osobowych, decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i kar. Poza prelekcjami i znanymi już warsztatami #DataProtectionMixer, uczestnicy wydarzenia będą świadkami debaty komentatorskiej, w której wezmą udział zaproszeni eksperci. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.

  Kara za brak OC 2022 rok. Od stycznia nawet 6020 zł!

  Kara za brak OC 2022 rok, czyli od stycznia kierujący, który nie wykupi polisy zapłaci aż o 420 zł więcej. Skąd taka kwota? Winne rosnące wynagrodzenia.

  O ile wzrosną ceny energii?

  Ceny energii. Nie możemy nie widzieć rzeczywistości; trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii – przyznała 21 września 2021 r. szefowa departamentu rozwoju rynków i spraw konsumenckich URE Małgorzata Kozak. Oceniła przy tym, iż „podgrzewanie atmosfery” perspektywą wzrostu cen np. o 40 proc. jest obecnie niezasadne.

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku. Ile będą wynosić?

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku po raz kolejny wzrosną. Ile będą wynosić? Za odholowanie auta osobowego zapłacimy... 588 zł!

  Kupowanie opon samochodowych: o czym pamiętać?

  Kupowanie opon samochodowych to zadanie odpowiedzialne. Ogumienie gwarantuje bowiem bezpieczeństwo. O czym pamiętać w czasie wyboru opon?

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania. Czym grozi sytuacja, kiedy po wzięciu kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) wartość rynkowa mieszkania spadnie? Czy można się zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą utrudnić spłatę rat kredytu? Wyjaśnia Prezes UOKiK w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się”.