Kategorie

Jak założyć spółkę z o.o.

Adam Malinowski
inforCMS
Nie słabnie popularność spółki z o.o. jako formy prawnej najstosowniejszej dla niezbyt dużego rozmiaru działalności. Wynika to z prostoty założenia i prowadzenia spółki, a także z ograniczonej odpowiedzialności za długi. Pomimo że przy postępowaniu założeniowym asystować musi notariusz, który sporządza np. umowę spółki, warto poznać zasady zawiązywania i rejestracji umowy.

Spółka w organizacji

Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji (art. 161 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych; Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), która może być podmiotem praw i obowiązków. Zarówno umowa spółki (akt założycielski), jak i statut powinny mieć formę aktu notarialnego, a jej niedochowanie skutkuje nieważnością. Pozostaje to przedmiotem badań sądu rejestrowego w zakresie formy załącznika do wniosku, jakim jest umowa spółki (akt założycielski) czy statut. Nie oznacza to jednak, iż sąd rejestrowy pozostaje obojętny wobec braku elementów formy notarialnej, jaką stanowi przedkładany wypis aktu notarialnego. W przypadku braku któregokolwiek z elementów obligatoryjnych wymienionych w art. 110 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie; t.j. Dz.U. 2008 r. nr 189, poz. 1158 z późn. zm.) przedkładany dokument nie pozostaje wypisem aktu notarialnego, bowiem nie zawiera elementów, jakimi ów dokument powinien się charakteryzować.

 Od 1 stycznia 2012 r. możesz złożyć spółkę z o.o. przez internet >>>

Warto zapamiętać, że w razie zawarcia umowy spółki z o.o. niezależnie od powstania wspomnianego stosunku prawnego spółki, dochodzi również do powstania spółki jako jednostki organizacyjnej mającej zdolność prawną, o podmiotowości odrębnej od podmiotowości swoich członków. Podmiotowość ta ma charakter samodzielny, przysługuje ona jednostce będącej odrębnym od wspólników podmiotem prawa. Z chwilą zatem zawarcia umowy spółki podmiotowość uzyskuje powstała jednostka organizacyjna rozumiana jako związek osób. Od chwili zawiązania spółki, wielopodmiotowa organizacja wspólników występuje więc na zewnątrz. Forma spółki w organizacji jest konieczna dlatego, że potrzeba czasu na dokonanie wszystkich czynności wymaganych dla powstania spółki z o.o. tzn.:

• wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego,

• powołania zarządu oraz rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeśli ustawa bądź umowa spółki tego wymaga, a także

• wpisu spółki do rejestru.

Spółka z o.o. w organizacji jest jedynym podmiotem praw majątkowych wniesionych do spółki lub nabytych przez spółkę w okresie od jej zawiązania (utworzenia) na mocy umowy spółki. Spółka z o.o. w organizacji musi używać firmy z obowiązkowym dodatkowym oznaczeniem - „w organizacji”. Za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji dopowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu. Ponadto za zobowiązania te solidarnie ze spółką i osobami, które działały w jej imieniu odpowiada również wspólnik spółki z o.o. w organizacji - do wysokości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów. Nieważne jest jakiekolwiek rozporządzenie udziałem w spółce z o.o. w organizacji. Zmiana umowy spółki może być dokonana jedynie jednomyślnie; nie stosuje się tu zatem przepisów o zmianach umowy spółki określoną większością głosów. Spółka w organizacji jest reprezentowana przez zarząd albo pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników.

PRZYKŁAD

Czterech wspólników podpisało w dniu 20 kwietnia 2010 r. umowę spółki z o.o., tworząc w ten sposób spółkę w organizacji. W kilku następnych dniach podpisali szereg umów mających zagwarantować spółce podstawy funkcjonowania (m.in. wynajęli lokal i zakupili kilka komputerów). Za powstałe w ten sposób zobowiązania odpowiadają solidarnie i to w dodatku łącznie ze spółką. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że prawo nie mówi o wspólnikach, a o osobach, które działały w imieniu spółki. Oznacza to, że wierzyciel będzie mógł wedle swego wyboru dochodzić zapłaty bądź od wszystkich zobowiązanych łącznie, bądź całej kwoty od jednej lub kilku wybranych osób, których podpisy widnieją na umowach.

Zapamiętaj

Spółka z o.o. w organizacji ustaje bądź z chwilą wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców, bądź z chwilą rozwiązania spółki po przeprowadzeniu uproszczonego postępowania likwidacyjnego.

Niezbędne elementy umowy spółki

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wniesienie całego kapitału zakładowego

Wspólnicy zobowiązani są do wniesienia wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego przed rejestracją spółki. Ta sama zasada obowiązuje przy podwyższaniu kapitału zakładowego spółki z o.o. po jej rejestracji. Dlatego do zgłoszenia spółki do rejestracji należy dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione. To samo odnosi się do podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Członkowie zarządu w oparciu o k.s.h. ponoszą odpowiedzialność cywilnoprawną (oraz karną) za złożenie fałszywych danych w oświadczeniu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego (podwyższenie kapitału zakładowego) zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione.

Przy zawarciu umowy spółki z o.o. wspólnik obejmuje udział, czyli zaciąga wobec spółki zobowiązanie do pokrycia udziału przez wniesienie wkładu. O ile wniesienie wkładów pieniężnych przed zarejestrowaniem (czyli powstaniem spółki) jest możliwe (na konto bankowe utworzone dla spółki lub konto powołanego pełnomocnika bądź do rąk zarządu spółki), o tyle wniesienie wkładów niepieniężnych przed zarejestrowaniem spółki nie zawsze jest możliwe. Dlatego też do zgłoszenia wniosku o wpis spółki do rejestru handlowego należy m.in. dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu, że udziały pieniężne zostały wpłacone i że przejście wkładów niepieniężnych na spółkę z chwilą jej zarejestrowania jest zapewnione. Zagwarantowanie to rozumieć należy jako brak przeszkód, zarówno prawnych jak i faktycznych do tego, aby z chwilą zarejestrowania spółka mogła rozporządzać prawem do wkładu. Struktura kapitału zakładowego powinna zostać określona w umowie spółki z o.o. Kapitał zakładowy spółki może być podzielony na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej. Jeżeli kapitał zakładowy dzieli się zgodnie z umową na udziały o równej wartości nominalnej, to wspólnicy mogą mieć więcej niż jeden udział. Udziały takie są niepodzielne, chociaż mogą stanowić przedmiot współwłasności. Udziały te mogą być zbyte i obciążone tylko w całości. SN w wyroku z 20 maja 1999 r. (sygn. akt CKN 1146/97 OSNC z 1999 r. nr 12, poz. 209) orzekł, że w przypadku nabycia przez małżonka ze środków pochodzących z majątku wspólnego, w drodze czynności prawnej, udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnikiem staje się tylko małżonek uczestniczący w tej czynności.

Ustanowienie organów spółki

Kolejnym obowiązkiem wspólników jest ustanowienie organów spółki. Powinno to być zgłaszane przez wspólników na formularzach KRS przed rejestracją. Organy spółki z o.o. to:

• zgromadzenie wspólników - najwyższa władza spółki, podejmuje uchwały większością zwykłą lub (w ważnych dla spółki sprawach - kwalifikowaną) w głosowaniu jawnym, lub niekiedy (np. wybory lub gdy zażąda tego przynajmniej jeden wspólnik) - tajnym,

• zarząd - powoływany przez zgromadzenie wspólników, lub przez radę nadzorczą, jeżeli została ustanowiona; minimalny skład to 1 osoba,

• bądź komisja rewizyjna - rada nadzorcza jest obligatoryjna w dwóch przypadkach: jeśli kapitał zakładowy osiągnął 500 000 zł, a jednocześnie liczba wspólników 25 (chyba że istnieje już komisja rewizyjna), oraz zawsze wtedy gdy spółka z o.o. powstała ze spółki Skarbu Państwa; organy te sprawują nadzór nad działalnością zarządu.

Koszty związane z powstaniem spółki z o.o.

Poza taksą notarialną powiększoną o VAT za spisanie umowy spółki należy także zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku od zawarcia umowy spółki wynosi 0,5% kapitału zakładowego spółki z o.o., a płatnikiem podatku jest notariusz. Koszty rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym przy składaniu wniosku wynoszą:

• 1000 zł opłaty sądowej,

• 500 zł opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym1.

PRZYKŁAD

W kwietniu 2010 r. trzech wspólników planuje zawrzeć spółkę z o.o. o kapitale zakładowym w wysokości 250 000 zł. U notariusza zapłacą oni maksymalnie 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł (760 zł), czyli 1770 zł. Od dokonanych przez notariusza czynności notarialnych należy uiścić VAT. Stawka podatku wynosi 22% i jest naliczana od pobranego przez notariusza wynagrodzenia. Maksymalna taksa notarialna wraz z VAT wyniesie: 1770 zł + 22% = 2159,40 zł. Oprócz tego muszą zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1250 zł i uiścić opłatę za wypisy aktu - zazwyczaj wystarcza 6 wypisów, a płatność jest w tym przypadku uzależniona od ilości stron danego aktu.

Zapamiętaj

Przepisy notarialne ustanawiają maksymalne stawki taksy. Oznacza to, że jest możliwe obniżenie opłat w drodze negocjacji przy konkretnej czynności.

 

Zgłoszenie do rejestru i wpis

Najważniejszym obowiązkiem wspólników jest zgłoszenie spółki z o.o. w organizacji do rejestru. Dane zawarte w zgłoszeniu spółki do rejestru muszą być zgodne z odpowiednimi postanowieniami umowy spółki. Zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego powinno zawierać:

• firmę, siedzibę i adres spółki,

• przedmiot działalności spółki,

• wysokość kapitału zakładowego,

• określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,

• nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki,

• nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,

• jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności,

• czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,

• jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma.

Do zgłoszenia spółki należy dołączyć: umowę spółki, oświadczenie zarządu o wpłacie udziałów pieniężnych bądź o zapewnieniu przejścia na spółkę (po zarejestrowaniu) wkładów niepieniężnych, dowód ustanowienia organów z wyszczególnieniem ich składu (chyba że władze spółki ustanowiono w umowie spółki), podpisaną przez zarząd listę wspólników, skreślone wobec sądu (albo uwierzytelnione notarialnie) wzory podpisów członków zarządu.

Zapamiętaj

• Zgłoszenia dokonuje się na urzędowym formularzu KRS-W3. Można go pobrać w sądzie albo z internetowej strony Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl).

• Wraz z zarejestrowaniem spółki w rejestrze sądowym nabywa ona osobowość prawną.

Z chwilą wpisu spółka staje się podmiotem praw i obowiązków, działa we własnym imieniu i posiada odrębny od innych osób prawnych i fizycznych majątek. Jeżeli niezgłoszona w terminie spółka w organizacji nie jest w stanie dokonać niezwłocznie zwrotu wszystkich wniesionych wkładów lub pokryć w pełni wierzytelności osób trzecich, zarząd dokona likwidacji. Jeżeli spółka w organizacji nie ma zarządu, zgromadzenie wspólników albo sąd rejestrowy ma obowiązek ustanowienia likwidatora albo likwidatorów. Spółka w organizacji ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników sprawozdania likwidacyjnego. Sprawy rejestrowe związane z likwidacją spółki w organizacji należą do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Wpis spółki do rejestru przedsiębiorców w KRS zobowiązuje zarząd spółki do dopełnienia obowiązków wynikających z ustawy:

• złożenia w terminie dwóch tygodni po zarejestrowaniu spółki we właściwym urzędzie skarbowym, poświadczonego przez zarząd odpisu umowy spółki, ze wskazaniem sądu rejestrowego oraz wskazaniem daty i numeru rejestracji,

• usunięcie ewentualnych braków.

Wpis do rejestru ma charakter konstytutywny, tzn. bez jego dokonania spółka nie powstaje. Jest on dokonywany w wykonaniu postanowienia sądu zarządzającego dany wpis, niezwłocznie po jego wydaniu (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Postanowienie o wpisie do KRS stanowi podstawę dokonania odpowiedniego wpisu w KRS. Wpis stanowi wprawdzie dopełnienie i wykonanie postanowienia sądu zarządzającego wpis, lecz to właśnie z wpisem przepisy prawne wiążą skutek w postaci powstania podmiotu; niekiedy zaś, jak w przypadku spółek kapitałowych - wpis oznacza uzyskanie przez nie dodatkowej kwalifikacji prawnej, tj. osobowości prawnej. Te dwa zdarzenia prawne - postanowienie sądu o wpisie oraz sam wpis są powiązane i zarazem wzajemnie od siebie zależne. Jednocześnie dokonanie wpisu nie jest możliwe bez postanowienia sądu rejestrowego orzekającego ten wpis2. Zasadą jest, iż postanowienie orzekające co do istoty sprawy staje się skuteczne, a jeśli wymaga wykonania - także wykonalne, po uprawomocnieniu się (ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego; Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Natomiast w postępowaniu rejestrowym regułą jest, iż postanowienia co do istoty sprawy są skuteczne i wykonalne z chwilą ich wydania, z wyjątkiem postanowień dotyczących wykreślenia podmiotu z rejestru (zob. art. 6945 k.p.c.). Ze względu na to, że postanowienia sądu rejestrowego wydawane w postępowaniu rejestrowym wymagają dokonania dodatkowej czynności, tj. wpisu - wraz z wpisem sąd z urzędu zamieści wzmiankę o nieprawomocności postanowienia.

Zapamiętaj

Samo rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga jeszcze kilku innych formalności. Należą do nich uzyskanie numeru REGON, założenie konta bankowego, zgłoszenie faktu rozpoczęcia działalności w jednostce terenowej ZUS i uzyskania numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Ponadto obligatoryjne jest ogłoszenie o zawiązaniu podmiotu gospodarczego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Należy także zarejestrować spółkę jako podatnika VAT, o ile będzie ona prowadzić działalność opodatkowaną tym podatkiem.

 

1 Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. nr 45, poz. 204 z późn. zm.) opłata za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jest stała i wynosi:

1) za ogłoszenie pierwszego wpisu - 500 zł,

2) za ogłoszenie kolejnych wpisów - 250 zł.

2 Postanowienie sądu rejestrowego o wpisie spółki z o. o. do KRS, wydane po ponownym rozpoznaniu sprawy, ma charakter postanowienia w przedmiocie wpisu podmiotu podlegającego rejestracji, pomimo że wpis dotyczący tego podmiotu już istnieje w rejestrze - postanowienie SN z 11 października 2001 r. (sygn. akt IV CZP 140/00, MoP z 2001 r. nr 19, s. 898). Uchylenie postanowienia sądu rejestrowego zarządzającego wpis do KRS i przekazanie sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania nie stanowi podstawy do wykreślenia spółki przez sąd rejestrowy.

Adam Malinowski - radca prawny

 

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Mój Prąd 3.0 - kończy się budżet, trzeba się spieszyć ze składaniem wniosku

  Mój Prąd 3.0. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że kończy się budżet tegorocznej, trzeciej już edycji programu „Mój Prąd”, który wynosi 534 mln zł. Ta kwota alokacji wystarczy na dofinansowanie maksymalnie 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, a zostało już złożonych ponad 162 tys. wniosków. Osoby chcące skorzystać z dotacji powinny spieszyć się ze złożeniem dokumentów. Już pod koniec września br. nabór może zostać zamknięty z powodu braku środków.

  Gaz SF6 tysiące razy bardziej szkodliwy niż CO2 wciąż stosowany w przemyśle

  Gaz fluorowy (sześciofluorek siarki, SF6) znajduje się na szczycie listy najbardziej szkodliwych gazów o globalnym potencjale cieplarnianym, z wynikiem 23,5 tys. razy wyższym niż CO2. Siedem lat temu Unia Europejska zakazała jego stosowania w produkcji m.in. butów sportowych czy opon samochodowych. Wciąż jednak jest wykorzystywany na dużą skalę w przemyśle. W efekcie jego stężenie w atmosferze w ciągu ostatnich dwudziestu lat wzrosło ponad dwukrotnie (w tym samym czasie ilość CO2 wzrosła o 11%). Komisja Europejska dokonuje obecnie przeglądu rozporządzenia – decyzję o całkowitym zakazie stosowania SF6 odroczyła do września br. Eksperci Eaton ostrzegają, że UE nie osiągnie neutralności klimatycznej bez rozwiązania tego problemu.

  Prototypy samochodów PRL: rewolucyjne i nieodżałowane

  Prototypy samochodów PRL, czyli historia opowiadająca o tym, jak kreatywni byli inżynierowie w czasach Polsku Ludowej. Oto 5 ciekawych konstrukcji.

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, rolnicy mogą liczyć na wcześniejsze otrzymanie środków w ramach zaliczek na poczet corocznych dopłat bezpośrednich oraz działań obszarowych PROW - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Cyfrowa odporność firmy - skąd wziąć szczepionkę?

  Cyfrowa odporność firmy - jak ją uzyskać? Skąd wziąć "szczepionkę"? Oto 7 najważniejszych warunków odporności cyfrowej firmy.

  Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS? [Webinarium 29 września]

  29 września 2021 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS?”, podczas którego eksperci Fiabilis Consulting Group kompleksowo przedstawią nowe regulacje dotyczące ubezpieczeń społecznych i rozliczeń z ZUS. W trakcie webinarium omówione zostaną m.in. obecne i nadchodzące regulacje w kwestiach takich jak: nowe istotne terminy rozliczeń dla płatników składek, zasiłek chorobowy, składka wypadkowa czy postępowania kontrolne prowadzone przez ZUS. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in: test Outlandera coupe na prąd

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in pożycza świetnie znany napęd hybrydowy w Outlandera i łączy go z dużo ciekawszą stylizacją. Co z tego wyszło?

  Ładowarka USB-C standardem w całej UE

  Ładowarka USB-C standardem w UE. 23 września 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają ustalić jeden standard portu ładowania i technologii szybkiego ładowania. USB-C ma być standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo. Ponadto Komisja proponuje rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych.

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy?

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy? To jedna z wątpliwości, którą mogą mieć kierowcy na drogach wielopasmowych. Rozwiejmy ją.

  Używane pickupy do 50 tys. Oto nasza lista

  Używane pickupy do 50 tys. zł? Na naszej liście pojawia się trzech mocnych graczy. I co ciekawe, jeden z nich nie pochodzi ze Stanów!

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu?

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu? To pytanie, które często zadają sobie nie tylko kursanci... Właśnie dlatego warto poznać odpowiedź na nie.

  Kredyty mieszkaniowe - ponad 8 mld udzielonych kredytów w sierpniu

  Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w sierpniu była rekordowa, przekroczyła 8,1 mld zł, a miesiąc przyniósł kontynuację hossy w kredytach wysokokwotowych. Jakość portfela kredytów mieszkaniowych w pandemii poprawiła się - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej przekazanej PAP Biznes.

  Finansowanie programów mieszkaniowych - projekt zmian

  Finansowanie programów mieszkaniowych. Ułatwienie procesu wydatkowania środków publicznych i planowania inwestycji – to tylko niektóre zmiany, które zakłada projekt skierowany 16 września 2021 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Wśród proponowanych zmian jest także likwidacja barier dotyczących angażowania wkładu własnego przez inwestora oraz wymogu całościowego udziału gminy w TBS lub SIM w przypadku remontu pustostanów w rządowym programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, finansowanego z Funduszu Dopłat.

  Jakie auto używane kupić? Te sprzedają się najszybciej i najdłużej

  Jakie auto używane kupić? To ważne pytanie. Dziś przygotowaliśmy listę tych modeli, które najdłużej i najkrócej czekają na nowego właściciela.

  Nowy SUV Lexusa, czyli marka sklonuje Yarisa Cross

  Nowy SUV Lexusa? Tak, wszystko wskazuje na to, że Japończycy rozbudują gamę aut ze zwiększonym prześwitem. Auto ma bazować na Yarisie Cross.

  Z jakim zyskiem można zainwestować 1 mln zł na rynku nieruchomości

  Rynek nieruchomości. Inwestowanie w działki pod budowę mieszkań daje wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż kupowanie mieszkania na wynajem.

  Projekty domów do 70 m2 - konkurs architektoniczny (wnioski do 29 września)

  Projekty domów do 70 m2. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym na projekty domów do 70 m2 (powierzchni zabudowy), które będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać 29 września 2021 r. 17 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Prawo budowlane i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzającą ułatwienia administracyjne w budowaniu małych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.

  Gdzie nie wolno budować domów?

  Gdzie nie wolno budować domów? Polacy chcą budować domy. Jednym przepisy to umożliwiają, a innym utrudniają.

  Audi e-tron GT RS: Batman ma nowe auto. Przetestowałem je i ja!

  Audi e-tron GT RS wygląda jak samochód Batmana, jest szybki jak myśliwiec i lubi ciasne zakręty jak francuski pociąg TGV. Coś tu jednak nie pasuje.

  Konwent Ochrony Danych i Informacji – 6-7 października. RODO – naruszenia, decyzje, kary

  W tym roku czeka nas jubileuszowa 10. edycja Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Obejmie aż dwa dni spotkań: 6 i 7 października. Jak co roku uczestnicy wydarzenia spotkają się z ekspertami ze świata nauki, administracji i biznesu, którzy są specjalistami w dziedzinie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Tegoroczna edycja Konwentu skupiona będzie wokół tematu naruszeń ochrony danych osobowych, decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i kar. Poza prelekcjami i znanymi już warsztatami #DataProtectionMixer, uczestnicy wydarzenia będą świadkami debaty komentatorskiej, w której wezmą udział zaproszeni eksperci. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.

  Kara za brak OC 2022 rok. Od stycznia nawet 6020 zł!

  Kara za brak OC 2022 rok, czyli od stycznia kierujący, który nie wykupi polisy zapłaci aż o 420 zł więcej. Skąd taka kwota? Winne rosnące wynagrodzenia.

  O ile wzrosną ceny energii?

  Ceny energii. Nie możemy nie widzieć rzeczywistości; trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii – przyznała 21 września 2021 r. szefowa departamentu rozwoju rynków i spraw konsumenckich URE Małgorzata Kozak. Oceniła przy tym, iż „podgrzewanie atmosfery” perspektywą wzrostu cen np. o 40 proc. jest obecnie niezasadne.

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku. Ile będą wynosić?

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku po raz kolejny wzrosną. Ile będą wynosić? Za odholowanie auta osobowego zapłacimy... 588 zł!

  Kupowanie opon samochodowych: o czym pamiętać?

  Kupowanie opon samochodowych to zadanie odpowiedzialne. Ogumienie gwarantuje bowiem bezpieczeństwo. O czym pamiętać w czasie wyboru opon?

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania. Czym grozi sytuacja, kiedy po wzięciu kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) wartość rynkowa mieszkania spadnie? Czy można się zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą utrudnić spłatę rat kredytu? Wyjaśnia Prezes UOKiK w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się”.