| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Jak założyć firmę > Opodatkowanie > Opodatkowanie działalności gospodarczej

Opodatkowanie działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca wie, że jego największym problemem są podatki, które musi zapłacić na rzecz państwa. Nie każdy jednak wie, jak poradzić sobie z tym problemem w taki sposób, by jak najwięcej zaoszczędzić i jednocześnie nie narażać się na zarzuty ze strony fiskusa.

Karta podatkowa

Poznaj oprogramowanie Księgę Przychodów i Rozchodów Infor System - Testuj za darmo przez 30 dni  

Znacznym ułatwieniem dla przedsiębiorców opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej jest fakt, że w takiej sytuacji są oni zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, składania zeznań podatkowych czy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Mimo to, na żądanie klienta są oni zobowiązani do wystawiania rachunków oraz do przechowywania ich kopii przez pięć lat. Warunkiem objęcia podatnika opodatkowaniem w formie karty podatkowej jest przede wszystkim złożenie stosownego wniosku do właściwego urzędu skarbowego i wskazanie w nim zamiaru prowadzenia rodzaju działalności gospodarczej ujętej w jednej z kategorii wskazanych w tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego stanowiącej załącznik do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowo, podatnicy, którzy chcieliby zostać objęci opodatkowaniem w formie karty podatkowej:

• nie mogą korzystać z pracy osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,

• nie mogą prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej; na zasadach określonych w karcie podatkowej tę formę zryczałtowanego podatku mogą opłacać także rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne,

• małżonek podatnika nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie,

• nie mogą wytwarzać wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym,

• nie mogą prowadzić swojej działalności gospodarczej za granicą.

Podatnicy mogą być opodatkowani w formie karty podatkowej również wtedy, gdy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, pod warunkiem że łączna liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie przekracza stanu zatrudnienia określonego w tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego. W razie uwzględnienia wniosku o zastosowanie karty podatkowej naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego odrębnie na każdy rok podatkowy. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w decyzji tej wymienia się wszystkich jej wspólników. Jeśli natomiast naczelnik urzędu skarbowego nie stwierdzi podstaw do zastosowania karty podatkowej, wówczas podatnik jest obowiązany płacić bądź ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia jego warunki, bądź podatek dochodowy na zasadach ogólnych, czyli na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się według stawek miesięcznych określonych w tabeli bądź w granicach tych stawek, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na rozmiary działalności. W razie zatrudnienia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność usługowo-wytwórczą wymienioną w karcie podatkowej, np. usług ślusarskich lub tapicerskich, stawka podatkowa ulega wobec niego podwyższeniu o współczynnik zmniejszający się wraz ze wzrostem liczby osób zatrudnianych przez przedsiębiorcę. Za miesiąc, w którym przedsiębiorca zatrudnił pierwszego pracownika podwyższa się stawkę karty podatkowej o 40% stawki określonej dla działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, a po zatrudnieniu kolejnych pracowników stawkę podwyższa się odpowiednio:

• o 30% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu jednego pracownika,

• o 20% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu dwóch pracowników,

• o 15% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu trzech pracowników, oraz

• o 10% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu czterech i pięciu pracowników.

PRZYKŁAD

Tapicer rozliczający się wg karty podatkowej, mający siedzibę firmy w niewielkiej miejscowości (do 5000 mieszkańców) i sam wykonujący wszystkie czynności związane ze swoją działalnością, zapłaci miesięcznie podatek w wysokości 181 zł. Osoba prowadząca zakład tapicerski w Warszawie i zatrudniająca trzech pracowników odprowadzi do fiskusa podatek w kwocie 775 zł, pomimo że także rozlicza się wg karty podatkowej.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej osiąganych z indywidualnej działalności lub działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Warunkiem opodatkowania przychodów podatnika ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest uzyskanie przez podatnika w poprzednim roku podatkowym z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie przychodów w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro lub uzyskanie tej kwoty przychodów przez podatników z działalności prowadzonej wyłącznie w formie spółki. Z formy tej mogą także korzystać osoby rozpoczynające w danym roku podatkowym działalność gospodarczą bez względu na wysokość swoich przychodów.

Znacznym ułatwieniem dla osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest fakt, że nie muszą one prowadzić pełnej księgowości ani nawet książki przychodów i rozchodów. Przedsiębiorcy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych powinni natomiast prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję elementów wyposażenia, których wartość przekracza 1500 zł, oraz ewidencję przychodów, odrębną dla każdego roku podatkowego.

Aby skorzystać z tej formy opodatkowania przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego powinien złożyć taki wniosek do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli podatnicy prowadzą działalność jako wspólnicy spółki cywilnej czy też w formie spółki jawnej, wówczas wszyscy oni powinni złożyć taki wniosek. W razie braku stosownego wniosku podatnik będzie w danym roku podatkowym opodatkowany na zasadach ogólnych, tzn. na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wynika z samej nazwy podatku, zasady zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie wymagają od przedsiębiorców ciągłego prowadzenia skrupulatnych rozliczeń pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania. Zwalnia to podatnika z konieczności ustalania daty uzyskiwania przychodu lub ponoszenia kosztu bądź ich części. Prowadzona przez podatnika ewidencja przychodów powinna właściwie wystarczyć mu do obliczenia podatku, gdyż należy go wyliczyć jako zryczałtowaną część osiągniętego przychodu. Wysokość ryczałtu ulega zmianie w zależności od branży w jakiej działa przedsiębiorca. Przykładowo wynosi on:

• 20% przychodów lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarek, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny,

• 17% przychodów ze świadczenia usług pośrednictwa w handlu hurtowym z pewnymi wyjątkami wymienionymi w załączniku do ustawy, usług wynajmu samochodów osobowych, wynajmu pozostałych środków transportu, hoteli lub w zakresie zarządzania nieruchomościami, świadczonych na zlecenie,

• 8,5% przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, do kwoty stanowiącej równowartość 4000 euro (od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20% przychodów), lub uzyskanych z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

• 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,

• 3% przychodów z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz składników majątku.

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca zajmujący się wynajmem samochodów osobowych w danym miesiącu uzyskał przychód w wysokości 5000 zł, ponosząc jednocześnie nakłady w wysokości 600 zł. Niezależnie od kwoty nakładów zapłaci on zryczałtowaną kwotę podatku wynikającą z rachunku 5000 x 17% = 850 zł. W przypadku, gdyby przedsiębiorca rozliczał się na zasadach ogólnych, byłby związany wyłącznie kwotą udokumentowanych nakładów.

Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, który upływa 31 stycznia następnego roku. Podatnicy mogą również obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego w terminie złożenia zeznania, jeżeli ich ubiegłoroczne przychody nie przekroczyły równowartości 25 000 euro.

Kwota ryczałtu obliczona w powyższy sposób jest następnie pomniejszana przez podatników o kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Warto jednak pamiętać o możliwości skorzystania z ulgi zwalniającej podatnika z obowiązku comiesięcznego obliczania i płacenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli do dnia 31 stycznia przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej złożą naczelnikowi swojego urzędu skarbowego stosowne oświadczenie o korzystaniu ze zwolnienia, uzyskają ulgę od wykonywania wspomnianych obowiązków przez okres jednego lub dwóch lat podatkowych, w zależności od tego czy w poprzedzającym roku podatkowym prowadzili działalność gospodarczą przez pełnych 10 miesięcy, czy też krócej. Korzystający z tej ulgi mają obowiązek złożyć zeznanie roczne i uiścić należny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pięciu kolejnych latach podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - w wysokości 20% należnego ryczałtu wykazanego w zeznaniu za rok objęty zwolnieniem. Ryczałt ten płatny jest w terminach składania zeznań rocznych za pięć kolejnych lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku objętym tym zwolnieniem.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Pasieka Derlikowski Brzozowska i Partnerzy

kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »