| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Firma w Unii > Kluczowe dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw w 2010 roku

Kluczowe dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw w 2010 roku

Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej i aktywnie uczestniczy we wszystkich formach jej aktywności politycznej, społecznej i gospodarczej. Z członkowstwem wiążą się liczne obowiązki, ale i przywileje. Najważniejszym z obowiązków jest zasilanie budżetu Wspólnoty, natomiast jedną z najistotniejszych korzyści – możliwość korzystania ze Wspólnej Polityki Strukturalnej, znanych szeroko pod hasłem „dotacji unijnych”.

Najpopularniejszy instrument tejże polityki dostępny jest między innymi dla rodzimych przedsiębiorców, a udzielane wsparcie może być przeznaczane generalnie na wszystkie aspekty działalności podnoszące innowacyjność firm oraz przyczyniające się do nadrobienia zapóźnień cywilizacyjnych polskiej gospodarki względem światowej czołówki.

Cała pula środków przeznaczonych na finansowanie szeroko rozumianej modernizacji polskiej gospodarki jest podzielona na Programy Operacyjne i Priorytety, a te z kolei na Działania. Każde Działanie stanowi oddzielną pulę środków przeznaczonych na realizację konkretnego celu. Różnią się one między sobą głównie przeznaczeniem, wysokością dofinanasowania, ale także częstotliwością naborów wniosków.

System udzielania finansowego wsparcia jest tak skonstruowany, by beneficjenci mogli kompleksowo przygotować zarówno swoje inwestycje, jak i dokumentacje aplikacyjne wraz z niezbędnymi załącznikami. Częstotliwość rund aplikacyjnych zależy od opracowanego wcześniej przez Instytucje Wdrażające planu oraz przygotowanego harmonogramu naborów. Nie podlega ona niestety żadnym regułom, a konkursy w ramach jednych działań mogą być realizowane cyklicznie raz lub kilka razy w roku, w innych natomiast odbywać się mogą raz w ciągu całej perspektywy finansowej, czyli w okresie lat 2007-2013.

Z danych Ministerstwa Gospodarki wynika, że dotychczas rozdysponowano już prawie 40% wszystkich środków przeznaczonych na realizację PO Innowacyjna Gospodarka, głównego źródła pomocy strukturalnej dla innowacyjnych przedsięwzięć i przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę plany Ministerstwa na najbliższe lata, Polska wchodzi w okres apogeum wykorzystywania unijnych dotacji. Rok bieżący ma być pierwszym z dwóch „najtłustszych lat”, kiedy to rozdysponowane zostaną środki rzędu kilkudziesięciu miliardów złotych w ramach prawie tysiąca konkursów. Tylko w roku 2010 w ramach największego Programu (POIG) planowanych jest ich blisko 40. Szereg środków dla przedsiębiorców zostanie uruchomionych w poszczególnych województwach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. O ile pierwsze przeznaczone będą głównie na innowacyjne przedsięwzięcia, to działania w regionach skupią się na rozwoju wszelkiej działalności Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP).

Bieżąca perspektywa finansowa (a więc i konkursy dla beneficjentów) potrwa do 2013 roku, ale nie we wszystkich Działaniach nabory będą prowadzone cyklicznie i regularnie. W ramach niektórych z nich już w chwili obecnej nie przewiduje w ogóle kolejnych naborów, w innych przypadkach tegoroczne nabory będą ostatnimi. Początek tego roku stanowi zatem „ostatni dzwonek” dla przedsiębiorstw na dokładne przeanalizowanie planowanych inwestycji z uwagi na komfort jeszcze stosunkowo szerokiego wachlarza możliwości skorzystania z dotacji. W kolejnych latach będzie o nią coraz trudniej, ponieważ przy systematycznie, w ramach upływu czasu, rosnącej konkurencji, szczupleją budżety poszczególnych Priorytetów i Działań.

Niezwykle cenną informacją dla potencjalnych wnioskodawców jest obietnica otrzymania przez Polskę dodatkowej kwoty 633 milionów euro z unijnej kasy w trzech ostatnich latach bieżącej perspektywy finansowej (tj. 2011-2013). Środki te pochodzą ze specjalnego funduszu dla krajów, które rozwijały się szybciej niż przewidywała Bruksela i są bezpośrednim wynikiem wyższego niż przewidywano wzrostu gospodarczego. Będą mogły być one przeznaczone na wsparcie najbiedniejszych regionów, projekty infrastrukturalne i związane z ochroną środowiska. Owa „premia” zostanie rozłożona równomiernie na lata 2011-2013, co oznacza dodatkowe środki rzędu 211 mln EUR rocznie.

Sektor MSP w Polsce prawie 50% PKB, przy czym przedsiębiorstwa te stanowią ponad 99% ogółu aktywnych przedsiębiorstw w naszym kraju. Z racji większej elastyczności są one bardziej otwarte na innowacyjne rozwiązania technologiczne, udział w tworzeniu przez nie krajowej gospodarki systematycznie wzrasta. Wzrost ten jednak nie byłby na tyle widoczny i efektywny, aby proporcje te mogły w najbliższym czasie ulec zasadniczym zmianom, gdyby nie zewnętrzne czynniki katalizujące powstawanie i funkcjonowanie nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw charakteryzujących się dużym potencjałem zasobów (finansowych, ludzkich i know-how).

Dzięki wykorzystaniu środków unijnych krajowy sektor MSP może nie tylko zwiększyć swoją liczebność, ale także odgrywać znaczniejszą rolę na rynku wspólnotowym. Kluczem do tego jest zwiększenie się ich produktywności oraz systematycznie nadrabianie dystansu technologicznego. Jest co nadrabiać, bowiem odsetek podmiotów innowacyjnych wśród wszystkich w Polsce jest trzykrotnie niższy niż w najbogatszych krajach UE. Postęp technologiczny polskich przedsiębiorców przed przystąpieniem do UE oznaczał w większości przypadków de facto unowocześnienie parku maszynowego. Zdecydowanie odbiega od średniej unijnej natomiast udział środków przeznaczanych na prace B+R i oscyluje wokół 10%, podczas gdy jest to najistotniejsze, a wciąż niedoceniane źródło innowacji.

Główną przyczyną niskiego poziomu innowacyjności i niewystarczającego poziomu finansowania jest brak środków finansowych na tego rodzaju inwestycje. Rodzimych przedsiębiorców cechuje stosunkowo niewielka skłonność do inwestowania zwłaszcza w nowoczesne przedsięwzięcia a przez to ryzykowne i wymagające wysokich nakładów w dłuższym okresie. Trudności w pozyskiwaniu kapitału wynikają głównie z restrykcyjnych wymogów otrzymania kredytu, zwłaszcza przez podmioty mające trudności w przedstawieniu historii rachunku, czy odpowiednich zabezpieczeń. Co więcej, fundusze kapitału podwyższonego ryzyka nie inwestują w projekty innowacyjne o niewielkiej wartości z uwagi na wysokie koszty stałe związane z ich obsługą przy jednoczesnym wysokim ryzyku, którym obarczone są przedsięwzięcia realizowane na początkowych etapach działalności.

Panaceum na taki stan rzeczy stanowi Priorytet III POIG - Kapitał dla innowacji, w ramach którego przewiduje się wsparcie potencjalnych oraz nowopowstałych przedsiębiorstw, wsparcie kapitałowe dla sektora MSP oraz aktywizacja rynku indywidualnych inwestorów kapitałowych. Kluczowym Działaniem w tym zakresie w roku 2010 jest 3.1. POIG - Inicjowanie działalności innowacyjnej, którego celem jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania i stworzenie warunków sprzyjających aktywizacji potencjału MSP. W jego ramach wprowadzone zostaną nowe instrumenty wspierające powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw. Nie jest ono zatem skierowane bezpośrednio dla firm, ale to one będą ostatecznymi beneficjentami przedsięwzięć realizowanych przez inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, czy parki naukowo-techniczne. Podmioty te będą mogły finansować projekty dotyczące poszukiwania i oceny innowacyjnych pomysłów potencjalnych przedsiębiorców, a także przygotowania i tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na bazie tychże pomysłów.

W ramach tego Działania wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są:

•    wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu,

•    koszty ich podróży służbowych,

•    zakup wyposażenia, sprzętu, urządzeń i materiałów biurowych dla nowopowstałych podmiotów.

•    zakup oprogramowania i licencji,

•    innych wartości niematerialnych i prawnych,

•    oraz powszechnie na rynku stosowanych usług

•    kwalifikowane są koszty najmu i użytkowania pomieszczeń, amortyzacji budynków, remontów i adaptacji pomieszczeń.

•    można sfinansować raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

•    można także sfinansować szkolenia niezbędne do realizacji projektu,

•    audyt finansowy,

•    nabycie części udziałów lub akcji w nowopowstałej spółce.

Chociaż źródło to, jak już było wspomniane, nie jest skierowane bezpośrednio do przedsiębiorców, cieszy się dużym zainteresowaniem uprawnionych podmiotów ze względu na wysoki, nawet 100% poziom dofinansowania. Tegoroczny nabór cieszył się dużym zainteresowaniem i dlatego trwał zaledwie 3 dni tj., od 8 do 11 marca. W tym czasie do Instytucji Wdrażającej wpłynęły wnioski na ponad pół miliarda złotych. Termin następnej rundy jest uzależniony od przesunięcia realokacji środków. Ewentualny nabór rozpocznie się najwcześniej w przyszłym roku.

W ramach IV Osi priorytetowej POIG - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia realizowane będą projekty podnoszące poziom innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stymulowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań. Znaczna część Działań, a co za tym idzie także środków w jej przeznaczona jest na przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym. Co do zasady są nimi wszystkie projekty mające na celu:

•    wdrożenie do praktyki gospodarczej,

•    lub znaczne ulepszenie nowej technologii czy produktu,

•    zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych, które znane są na świecie nie dłużej niż 3 lata,

•    lub rozpowszechnione w branży nie więcej niż w 15%. Jest to warunek konieczny do uznania innowacyjności przedsięwzięcia, a tym samym, do otrzymania wsparcia.

Sztandarowym źródłem finansowania innowacyjności jest kompilacja Działań 1.4. oraz 4.1. PO Innowacyjna Gospodarka. Ich celem jest podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R oraz poprzez wspieranie wdrożeń wyników prac rozwojowych i badań przemysłowych. Obejmie ono dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne i organizacyjne prowadzone samodzielnie przez przedsiębiorców, bądź też na ich zlecenie przez jednostki naukowe. Badawcza część projektu kończy się stworzeniem prototypu produktu, bądź konkretnego rozwiązania. W dalszym ciągu procesu dofinansowane mogą być także inwestycje związane z wdrożeniem wyników wcześniejszych badań.

Realizacja projektów ramach tego Działanie ma w założeniu przyczynić się do budowy przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw poprzez działalność opartą na innowacyjnych rozwiązaniach. Bardzo często brak wystarczającej ilości środków własnych stanowi dla firm barierę nie do przebycia w aspekcie prowadzenia działalności B+R i wdrażania innowacyjnych rozwiązań pozwalających na wzmocnienie ich konkurencyjności. Działanie 1.4. - 4.1. jest narzędziem o tyle ważnym, że na niektóre jego elementy można uzyskać nawet 70% dofinansowania.

W ramach badawczej części projektu (Działanie 1.4. POIG) do wydatków kwalifikowanych zaliczają się:

•    wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia i osób nim zarządzających,

•    koszty zakupu lub użytkowania sprzętu i aparatury, amortyzacji budynków,

•    koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (na określonych warunkach),

•     zakup badań i usług doradczych, kosztów ogólnych i operacyjnych.

Nie kwalifikują się natomiast wydatki związane z bieżącą działalnością beneficjenta. Kosztami kwalifikującymi się do wsparcia w ramach części wdrożeniowej (Działanie 4.1. POIG) kwalifikowane są koszty:

•    przeniesienia własności gruntu lub wieczystego jego użytkowania,

•    koszty przeniesienia prawa własności budynku lub budowli (pod określonymi warunkami),

•    nabycia robót i materiałów budowlanych,

•    wartości niematerialnych i prawnych,

•    raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków, budowli i innych aktywów,

•    oraz zakup usług doradczych związanych z inwestycją, jednakże tylko do wysokości 10% ogółu wydatków.

Duże zainteresowanie beneficjentów tym źródłem finansowania w dwóch zeszłorocznych konkursach spowodowało, że całkowicie wyczerpana została alokacja na Działanie 4.1.. Oznacza to konieczność dokonania niezbędnych przesunięć finansowych pomiędzy poszczególnymi etapami, co wiąże się z opóźnieniami. Ponieważ zmiany wymagają akceptacji Komisji Europejskiej, PARP (jako Instytucja Wdrażająca dla tego Działania) zdecydowała się odwołać wiosenną rundę aplikacyjną. Może to w konsekwencji oznaczać, że runda jesienna będzie ostatnią dla tego Działania. Jest ona planowana na październik bieżącego roku.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »