REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak planować rozwój nowoczesnego przedsiębiorstwa - wspieranie strategii innowacyjności w firmach

Aneta Sugier
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Obecnie rynek wymaga od przedsiębiorców strategicznej orientacji na innowacje. Celem takiej strategii powinna być systematyczna analiza możliwości do wprowadzania ulepszeń w różnorodnych dziedzinach, a następnie przemyślane i zorganizowane realizowanie zmian.

Wprowadzony w 2007 r.  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ma być remedium na zaległości w dziedzinie rozwijania innowacyjności polskich przedsiębiorstw. W ciągu trzech lat średni wskaźnik innowacyjności w Polsce wzrósł z poziomu niewiele przekraczającego zero do powyżej 3%. Pomimo wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Polska nadal nie osiągnęła średniej unijnej i znajduje się w grupie krajów najmniej innowacyjnych. GUS potwierdza te dane. Wynika z nich, iż duże przedsiębiorstwa zainwestowały w 2007 r. 16 mld w innowacje, a MŚP -  3 mld. Alokacja środków UE zakłada przeznaczenie średnio 65% budżetu PO IG na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Jak zatem wykorzystać te fundusze, co oferuje POIG?

REKLAMA

Strategie innowacji

REKLAMA

Obecnie rynek wymaga od przedsiębiorców strategicznej orientacji na innowacje. Celem takiej strategii powinna być  systematyczna analiza możliwości do wprowadzania ulepszeń w różnorodnych dziedzinach, a następnie przemyślane i zorganizowane realizowanie zmian. Sukces we wdrażaniu strategii innowacyjności zapewnia niewątpliwie umiejętność do wykorzystywania w praktyce nowych koncepcji, pomysłów, wynalazków, a także  wyników badań naukowych. Niezwykle istotne jest przy tym zastrzeżenie pomysłu, zanim zostanie on wprowadzony w życie. Wyłączność prawa do korzystania ze stworzonej technologii, nowo opracowanego designu czy też rozwiązań konstrukcyjnych mają decydujący wpływ na przyszłą wartość i pozycję rynkową nowoczesnego przedsiębiorstwa oraz perspektywy jego rozwoju.

Na wszystkich etapach realizowania strategii innowacyjności przedsiębiorcy mogą wspierać się dotacjami z funduszy europejskich. PO IG przewiduje pomoc dla firm zarówno na etapie współpracy kooperacyjnej z innymi podmiotami na rynku w celu rozwoju potencjału innowatorskiego, na etapie koncepcyjnym w tworzeniu nowych rozwiązań, produktów i usług, jak i w fazie wdrażania nowego pomysłu oraz zastrzeżenia innowacyjnego rozwiązania.  


Ochrona własności intelektualnej

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Myślenie o innowacjach nie ogranicza się do rozwoju i wdrażania nowych produktów.

REKLAMA

W realizacji strategii innowacyjności niezwykle istotna jest ochrona własności intelektualnej, zastrzeżenie wyłączności praw do nowych pomysłów, wynalazków, wzorów użytkowych czy przemysłowych, wzorów nowych opakowań, nazw produktów, rozwiązań konstrukcyjnych, design.  Są to najcenniejsze aktywa nowoczesnej firmy. Wartości te budują rynkową tożsamość przedsiębiorstwa i wpływają na tworzenie przewagi konkurencyjnej na rynku. Z tego względu twórcy nowych rozwiązań technicznych i projektowych powinni korzystać z szerokich możliwości zabezpieczenia praw wyłącznych, jakie zapewnia system ochrony własności przemysłowej w Polsce.

Na pokrycie kosztów uzyskania ochrony własności przemysłowej w formie zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, czy też wzoru przemysłowego można uzyskać dotację z Działania 5.4 Zarządzanie  własnością intelektualną. Pierwszy komponent tego instrumentu Poddziałanie 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej” przewiduje refundację  wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej  oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej, związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej, a także z realizacją ochrony własności przemysłowej. Kwota wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może być niższa niż 2 tysiące złotych i nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych. Pułapy intensywności wsparcia są różne w zależności od tego czy wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych czy też prac rozwojowych. W pierwszym przypadku obowiązują limity:

- 70 % dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy,

- 60% w przypadku średniego przedsiębiorcy.

W drugim dopuszczalne poziomy pomocy wynoszą adekwatnie:

- 45% dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy - 45%,

- 35% dla średniego przedsiębiorcy.

Kwota wsparcia  na realizację ochrony własności przemysłowej jest taka sama jak przypadku dla uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej, natomiast intensywność wsparcia nie może przekroczyć:  

- 45% dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy,

- 35% dla średniego przedsiębiorcy.

Drugi komponent Poddziałanie 5.4.2 „Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej” zakłada wsparcie na upowszechnianie i popularyzację wiedzy w zakresie metod, możliwości oraz korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach dla podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiotów działających na rzecz innowacyjności. Wielkość dotacji w tym komponencie może wynosić 100% wydatków kwalifikowanych. Kwota wsparcia nie może być niższa niż 200 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 2 milionów złotych dla jednego podmiotu na jeden projekt. Działanie to jest przewidziane dla instytucji otoczenia biznesu.

Nabory wniosków do obydwu działań rozpoczęły się  w marcu 2009 r. i są prowadzone w trybie ciągłym do wyczerpania środków.  


Wsparcie na działalność badawczo rozwojową i wdrażanie nowych rozwiązań

Dodatkowo na samo opracowanie wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenie go do produkcji projektodawca może skorzystać z dofinansowania w Działaniu 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego. W ramach tego instrumentu dofinansowane będą mogły być niezbędne działania doradcze czy szkoleniowe dotyczące opracowania wzoru przemysłowego, a także inwestycje związane z uruchomieniem produkcji według nowo opracowanego wzoru.

Projekty w zakresie wzornictwa muszą składać się z dwóch zasadniczych faz: fazy opracowania nowego wzoru przemysłowego lub użytkowego oraz fazy wdrożenia tego wzoru do produkcji. W ramach projektu przedsiębiorca musi skorzystać z usług doradczych w zakresie wzornictwa lub dysponować wykwalifikowaną kadrą specjalistów w tej dziedzinie.

 

W działaniu tym pomoc przewidziana jest dodatkowo dla przedsiębiorstw podejmujących lub rozwijających działalność badawczo-rozwojową. Co więcej dotacja może być przyznana nawet na uzyskanie przez firmę statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego. Powinno to zainteresować tych przedsiębiorców którzy poczynili już pierwsze doświadczenia na polu B+R oraz mają pomysły na rozwój swojego potencjału w tymże kierunku. Uzyskanie statusu Centrum Badawczo - Rozwojowego daje firmom dodatkowe korzyści. Główne to profity na opodatkowaniu z tytułu kwot przekazywanych na utworzenie funduszu innowacyjności, który powstaje z comiesięcznego odpisu, wynoszącego nie więcej niż 20% przychodów, uzyskanych przez CBR w danym miesiącu. Kwota ta obciąża koszty działalności Centrum, pomniejszając podstawę opodatkowania. Środki funduszu innowacyjności, przeznaczone mają być na pokrywanie kosztów prowadzonych badań i prac rozwojowych, w tym również kosztów osobowych. Inną korzyścią przekształcenia w CBR jest uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia prac rozwojowych. Z powyższych źródeł finansowania mogą korzystać zarówno samodzielnie wykonujący badania przedsiębiorcy, jak i ci współpracujący z ośrodkami badawczymi, np. w formie konsorcjum naukowo-przemysłowego. Przedsiębiorcy, których projekty polegają na przekształceniu w centrum badawczo-rozwojowe mogą zakwalifikować do dofinansowania działania doradcze oraz inwestycyjne związane z tym przedsięwzięciem.

Po rozstrzygnięciu trzech pierwszych konkursów do tego działania, jest już szereg firm, które w chwili obecnej przekształcają swoje struktury w centra badawczo - rozwojowe. Są to podmioty, które już wcześniej prowadziły działalność B+R lub ponosiły wydatki w tym zakresie, tzn. w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Z komponentu związanego z wdrożeniem wzoru przemysłowego korzystają natomiast przede wszystkim firmy produkcyjne.


Zainteresowanie poprzednimi naborami było tak ogromne, że każdorazowo instytucja wdrażająca zamykała konkurs już po kilku dniach. Aplikując do tego działania należy być gotowym do złożenia dokumentacji już w dniu konkursu. Wnioskodawcy planujący korzystać ze środków tego działania powinni się pośpieszyć również z tego względu, że  alokacja przewidziana na jego wdrożenie topnieje wraz z kolejnymi naborami. Środków wystarczy jeszcze na jeden - dwa konkursy. Kolejny planowany jest na 2010 r.


Wsparcie powiązań kooperacyjnych w budowaniu potencjału innowatorskiego

Przedsiębiorcy, którzy postawili na wdrażanie innowacji wiedzą jak ważną rolę w stymulowaniu procesów innowacyjnych i transferu technologii odgrywa współpraca z instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami naukowymi. Nie do przecenienia jest tu kooperacja podmiotów z różnych sektorów: prywatnego, publicznego, NGO’s. Dlatego też  w ramach osi priorytetowej 5. POIG, Dyfuzja innowacji, Działanie 5.1 Wsparcie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, przewidziano wsparcie dla przedsięwzięć realizowanych przez grupy przedsiębiorców, których założeniem jest wzmacnianie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, a jednostkami naukowymi oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej powiązań kooperacyjnych.   

Zgłaszane projekty będą mogły dotyczyć między innymi doradztwa w zakresie opracowania planów rozwoju ekspansji powiązania kooperacyjnego, wsparcia klastrów innowacyjnych, czy też udziału w krajowych i międzynarodowych spotkaniach w celu wymiany doświadczeń.


Klastry - to grupy niezależnych przedsiębiorstw, które podejmują wspólne przedsięwzięcia gospodarcze. Jest to przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych siecią zależności, często o charakterze nieformalnym, która poprzez skupienie szczególnych zasobów pozwala osiągnąć tym przedsiębiorstwom trwałą przewagę konkurencyjną.  W klastrze, wielkie i małe przedsiębiorstwa osiągają znacznie więcej niż gdyby miały pracować same, dzięki sieci związanych przedsiębiorstw, dostawców, usług, instytucji akademickich oraz producentów skoncentrowanych na tym samym obszarze. Konkurencja nie wyklucza wzajemnych, korzystnych interakcji z innymi firmami, a może stać się motorem ich rozwoju. Wyzwala to znaczny potencjał innowacyjny takiej formy organizacyjno-przestrzennej przemysłu.

Źródło : wikipedia


Takie „miękkie działania” są istotnym uzupełnieniem dla przedsięwzięć inwestycyjnych i łącznie pozwalają na osiąganie lepszych wyników w stymulowaniu innowacyjności i podnoszeniu konkurencyjności gospodarki.

Do budowania mostu pomiędzy nauką, a biznesem przyczyni się również Poddziałanie 3.3.1 z POIG pn. Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu.  Przewiduje ono wsparcie projektów, które są realizowane w zakresie realizacji szkoleń dla prywatnych inwestorów, w tym „aniołów biznesu”, nawiązywania współpracy między sieciami inwestorów, a inkubatorami przedsiębiorczości i funduszami podwyższonego ryzyka, tworzenia i rozwoju sieci inwestorów prywatnych, rozwoju platform wymiany doświadczeń w zakresie inwestowania, kojarzenia inwestorów z przedsiębiorcami, kształtowania gotowości inwestycyjnej przedsiębiorstw. Ze wsparcia mogą korzystać instytucje otoczenia biznesu, sieci „aniołów biznesu”, organizacje zrzeszające potencjalnych inwestorów, organizacje przedsiębiorców i pracodawców.

Złożoność i zmienność otoczenia powoduje, że firmy muszą wciąż redefiniować swój biznes, zmieniać produkty i usługi. Innowacyjność coraz częściej znajduje się na listach strategicznych priorytetów przedsiębiorców. I słusznie - brak działania w tym obszarze oznacza rosnące ryzyko utraty pozycji rynkowej. Rynek jest matką potrzeby i świat biznesu wyprzedza dziś w wielu obszarach naukę. Pewnym jest jednak fakt, iż te dwa środowiska potrzebują się wzajemnie. Możemy odnieść większe sukcesy w nadrabianiu zaległości w tej dziedzinie poprzez m.in. zwiększenie dostępu do grantów zwłaszcza dla małych i średnich firm generujących gro innowacji. Mnogość oferowanych w PO IG działań przewidzianych na rozwój potencjału innowacyjnego, umożliwia znalezienie najlepszego źródła finansowania dla każdego przedsięwzięcia.


Aneta Sugier

  

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Management & Consulting Group
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Model pracy w firmie: work-life balance czy work-life integration? Pracować by żyć, czy żyć, by pracować?

  Zacierają się granice między życiem prywatnym i zawodowym. Jednak dla większości pracowników życie osobiste jest ważniejsze niż zawodowe. Pracodawcy powinni wsłuchiwać się w potrzeby i oczekiwania swoich pracowników i w zależności od tego wybierać model pracy w firmie.

  Jak handel wykorzystuje nowe technologie

  Technologia to nieodłączna część funkcjonowania nowoczesnej dystrybucji towarów. Pracownicy sektora sprzedaży nie wyobrażają sobie bez niej pracy. Tak wynika z raportu Slack przygotowanego na bazie ankiety wśród dyrektorów i menadżerów z sektora handlowego. 

  Komisja Europejska wydała wstępną pozytywną ocenę pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy

  Mamy dobrą wiadomość: jest formalna zgoda KE ws. akceptacji pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy, jak też warunku związanego z Kartą Praw Podstawowych UE - poinformowała w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

  Ukrainie trzeba pomagać, ale import produktów rolnych do Unii Europejskiej nie może mieć takiej formy jak obecnie

  Po wybuchu wojny doszło do załamania wymiany handlowej Ukrainy. Obecnie głównym kierunkiem ukraińskiej sprzedaży zagranicznej jest Unia Europejska. Otwarcie UE na ukraiński import produktów rolnych nie może mieć takiej formy jak obecnie. Rolnicy polscy i z innych krajów unijnych nie wytrzymają konkurencji.

  REKLAMA

  Firma źle zarządzająca ryzykiem może pożegnać się z ubezpieczeniem?

  Jedynie 44 proc. firm w Polsce ma sformalizowaną politykę zarządzania ryzykiem. Podejście do zarządzania ryzykiem w biznesie wciąż wymaga jeszcze dużo pracy. Co firmy ubezpieczają najczęściej? 

  Ponad 20 mln zł z tytułu niezapłaconych podatków. Rozbita została zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przestępczością akcyzową

  Zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przestępczością akcyzową została rozbita. Śledczy szacują straty Skarbu Państwa na ponad 20 mln zł.

  Co to jest działalność badawczo-rozwojowa? W teorii i praktyce

  Działalność badawczo-rozwojową definiuje m.in. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. oraz Podręcznik Frascati. Zgodnie z definicją działalność badawczo-rozwojowa to twórcza praca podejmowana w sposób celowy i systematyczny, mająca na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz tworzenie nowych zastosowań dla istniejącej wiedzy. Działalność B+R zawsze ukierunkowana jest na nowe odkrycia, oparte na oryginalnych koncepcjach lub hipotezach. Nie ma pewności co do ostatecznego wyniku, ale jest ona planowana i budżetowana, a jej celem jest osiągnięcie wyników, które mogłyby być swobodnie przenoszone lub sprzedawane na rynku. Co to oznacza w praktyce? 

  Każdy projekt finansowany z UE musi uwzględniać zasady horyzontalne. O jakie zasady chodzi?

  Polityka horyzontalna Unii Europejskiej, która powinna być uwzględniona w każdym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich, to równe szanse i niedyskryminacja, równość kobiet i mężczyzn, zrównoważony rozwój oraz zasada „nie czyń poważnych szkód”. Ponadto, beneficjenci są zobligowani do przestrzegania Karty Praw Podstawowych UE oraz spełnienia horyzontalnego warunku podstawowego w zakresie wdrażania postanowień Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

  REKLAMA

  Polskie bizneswoman systematycznie przejmują kierowanie firmami z branży hotelarskiej i gastronomicznej

  Już prawie co czwarta firma działająca w branży HoReCa – hotele, restauracje, catering, ma szefową a nie szefa. W firmach mających jednego właściciela ten odsetek jest nawet wyższy i wynosi 48 procent. Biznesy zarządzane przez kobiety z tej branży należą do prowadzonych najlepiej.

  Dlaczego opłaca się ponownie wykorzystywać, odnawiać lub odsprzedawać stare urządzenia elektroniczne?

  Współczesny rynek elektroniki użytkowej opiera się głównie na handlu nowym sprzętem w sieciach sprzedaży stacjonarnej i na platformach online. Ostatnio dużym zainteresowaniem cieszy się również recommerce (reverse commerce), czyli sprzedaż zakupionych produktów w celu ich ponownego wykorzystania, odnowienia, poddania recyklingowi lub odsprzedaży. Jakie zalety ma handel zwrotny? Komu i czemu służy? Czy ma szansę dalej się rozwijać? 

  REKLAMA