REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zaliczki - brać czy nie?

Hanna Bartkowiak
Konsultant/Zespół Doradców Unijnych SmartConsulting S.K.A.
Wichlińska Marta
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Dotychczas o zaliczki mogły ubiegać się tylko instytucje z sektora samorządów terytorialnych oraz inne podmioty, ale nie przedsiębiorcy. Obecnie ma się to zmienić.

REKLAMA

Odkąd 10 lutego 2009 r. weszło w życie znowelizowane Rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych, coraz częściej przedsiębiorcy, by utrzymać płynność finansową, decydują się na inną niż dotychczas (refundacja) formę wypłaty środków z funduszy unijnych. Wynika to z niestabilnej sytuacji ekonomicznej oraz wahania się kursów walut, które powodują, że banki niechętnie udzielają zabezpieczenia finansowania realizacji projektów w formie kredytu albo leasingu. Przedsiębiorcy z kolei nie mają wystarczających pieniędzy na zabezpieczenie realizacji całej inwestycji.

REKLAMA

REKLAMA

Dopiero dwa miesiące po wprowadzeniu w życie powyższego Rozporządzenia część instytucji pośredniczących, odpowiedzialnych za rozdysponowywanie środków unijnych, zdecydowała się na wypłaty beneficjentom kolejnych transz dotacji w formie zaliczek. Zgodnie z Rozporządzeniem MRR zaliczki są wypłacane na podstawie następujących zasad:

Forma zabezpieczenia. Istotnym faktem jest wysokość wartości dofinansowania. Jeśli kwota nie przekracza 4 mln zł, do zabezpieczenia wystarczy weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Natomiast jeśli suma projektu przekracza 4 mln lub nie ma możliwości zabezpieczenia w formie weksla in blanco, ustawodawca przewidział następujące formy zabezpieczenia: w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym); gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505); wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; cesji praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta; przewłaszczeniu rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie; hipotece lub poręczeniu według prawa cywilnego.

Wartość zaliczki. Zaliczka określana jest w stosunku do przyznanej kwoty dofinansowania, a nie wartości projektu. Jeśli chodzi o projekty realizowane przez przedsiębiorców, w formie zaliczki wypłacana jest tylko część dofinansowania określona procentowo i jej poziom waha się w zależności od indywidualnej decyzji Instytucji Pośredniczących.

Transze i ich rozliczenie. Dotacja w formie zaliczki jest wypłacana w kilku transzach, a cały system dopłat określa się dokładnie w załączonym do umowy o dofinansowanie harmonogramie płatności, który jest bezpośrednio skorelowany z działaniami czy zadaniami nakreślonymi przez wnioskodawcę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

By otrzymać pierwszą część zaliczki, beneficjent musi złożyć wniosek o płatność i wskazać równocześnie formę zabezpieczenia zwrotu zaliczki. Wraz z podpisaniem umowy o dofinansowanie beneficjent musi się liczyć z przestrzeganiem przepisów dotyczących zwrotu środków niewykorzystanych oraz innych przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Wyodrębniony rachunek bankowy. Beneficjenci muszą wyodrębnić rachunek bankowy, z którego mogą przepływać środki tylko i wyłącznie z wypłacanych zaliczek. Środki przyznawane są w złotówkach, co dla przedsiębiorców kupujących środki trwałe w obcej walucie wiąże się z dużymi wahnięciami oraz przeliczaniem po niekorzystnych kursach.

Zaliczki na realizację projektów unijnych

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zakładają, że zaliczka może być przekazywana w kliku transzach, ale wypłata kolejnych części jest zależna od rozliczenia poprzedniej, nie niższej niż 70% dotychczas przekazanych środków. Kolejne transze są pomniejszane o nierozliczoną kwotę z poprzedniej zaliczki. Dodatkowo transze są pomniejszane również o odsetki narosłe od wypłaconych pieniędzy, o ile beneficjenci nie zwrócą ich na rachunek wskazany przez instytucję przyznającą dotacje.

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zaliczki są przyznawane w ramach m.in. Działań: 1.4 - 4.1 Przygotowanie prototypu i następnie wdrożenie go do produkcji, 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw i wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego oraz 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Są to działania, które najczęściej opiewają na kwoty powyżej 8 mln zł i tu istotne było uzyskanie w szybszy, łatwiejszy sposób pieniędzy na realizację kolejnych zadań z harmonogramu. Również w ramach Działania 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PARP przewiduje wypłatę zaliczki w wysokości do 30% wartości dofinansowania. Beneficjenci realizujący projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mogą pozyskać zaliczki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego.

Przedsiębiorcy, którzy już podpisali umowy, mogą zwrócić się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o aneksowanie umów.

Województwa czekają

Nie wszystkie województwa wprowadziły zaliczki jako formę wypłaty środków unijnych. Do tej pory można je otrzymać w: dolnośląskim, podkarpackim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim oraz łódzkim. W pozostałych regionach albo nie ma jeszcze wiążących decyzji albo w ogóle nie planuje się wprowadzenia zaliczek.

Nie wszystkie z wymienionych wyżej województw umożliwiają uzyskanie zaliczki w ramach wszystkich dostępnych dla przedsiębiorców działań. Poza tym poziom ewentualnego dofinansowania określany jest procentowo i waha się w zależności od indywidualnej decyzji Instytucji Pośredniczących. Dofinansowanie w formie zaliczki może być wypłacane w jednej lub kilku transzach, ale niektóre z instytucji zarządzających określają maksymalną dopuszczalną wysokość pierwszej transzy.

 

Ile i gdzie

Ubieganie się o zaliczkę na projekty inwestycyjne dla przedsiębiorców umożliwia m.in. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej w tym województwie. Na realizację projektów w ramach Działania 1.1. i 1.2 istnieje możliwość uzyskania zaliczki maksymalnie do wysokości 35% kwoty dofinansowania. Beneficjenci otrzymują wsparcie w formie jednej transzy, a pozostała kwota stanowi refundacje części wydatków kwalifikowanych.

Korzyści, jakie niesie możliwość otrzymania dofinansowania w formie zaliczki, dostrzega także Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych i oferuje beneficjentom aż do 95% całkowitej wartości dofinansowania. Pozostałą kwotę ma wypłacać w formie refundacji. Uwaga: zaliczka musi być rozliczona w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy. O zaliczki w Mazowieckiem mogą ubiegać się też beneficjenci, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w ubiegłorocznych konkursach.

Kolejnym regionem jest województwo podlaskie. Przekazanie zaliczki następuje tu na podstawie wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą w jednej lub kilku transzach. Pierwsza transza stanowi nie więcej niż 35% dofinansowania, jednak nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł dofinansowania. Natomiast kolejna transza w formie zaliczki jest uzależniona od rozliczenia co najmniej 80% ostatniej otrzymanej transzy.

W województwie podkarpackim wsparcie w postaci zaliczki udzielane jest jedynie beneficjentom Działania 1.1 schemat A 'Wsparcie kapitałowe funduszy' Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Beneficjenci tego działania mogą ubiegać się o zaliczkę do 100% wartości dofinansowania. Zaliczka przekazywana jest w jednej lub kilku transzach, a wypłata kolejnej uzależniona jest od rozliczenia co najmniej 80% łącznej wartości środków przekazanych wcześniej.

W województwie zachodniopomorskim w ramach działań inwestycyjnych potencjalni beneficjenci mogą otrzymać do 70% wysokości dofinansowania. Wypłata może nastąpić w jednej lub kilku transzach, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. W przypadku przekazywania wsparcia w kilku transzach wysokość jednej jest nie większa niż 35% wysokości całego dofinansowania. Kolejna część jest uzależniona od rozliczenia pieniędzy otrzymanych wcześniej, nie mniej niż 70% łącznej kwoty dofinansowania.

W województwie lubuskim Instytucja Zarządzająca LRPO może przekazać beneficjentowi dofinansowanie w formie zaliczki maksymalnie do 95% całej kwoty. Istnieje możliwość przekazania zaliczki w jednej transzy, ale tylko wtedy, kiedy beneficjent będzie miał możliwość wydatkowania pieniędzy w okresie rozliczeniowym (maksymalnie 3 miesięcy). Jeśli zaliczka wypłacana jest w transzach, to wypłata kolejnych podobnie jak w innych województwach następuje po rozliczeniu nie mniej niż 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz.

W województwie kujawsko-pomorskim wysokość dotacji w omawianej postaci została określona przez Instytucję Pośredniczącą na poziomie 35%.

Województwo pomorskie z kolei planuje taką pomoc, że potencjalni beneficjenci mogą liczyć na zaliczki w najbliższych konkursach.

Ostatnim regionem 'zaliczkowym' jest województwo łódzkie. Podobnie jak wyżej, przekazanie pierwszej transzy możliwe jest na podstawie umowy o dofinansowanie i wniosku o pierwszą płatność. Natomiast podstawowym warunkiem przekazania dotacji w formie zaliczki jest przedstawienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie i na kwotę określoną w umowie o dofinansowanie. Kwota została określona na poziomie 20% i jest wypłacana w systemie transz, ale i tu przekazanie kolejnej transzy uzależnione jest od rozliczenia w 100% pieniędzy otrzymanych wcześniej.

Hanna Bartkowiak

Marta Wichlińska

konsultanci Zespołu Doradców Unijnych SmartConsulting

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Twój Biznes
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wakacje składkowe dla małych przedsiębiorców. Nowa wersja projektu ustawy z rocznym limitem wydatków

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało nową wersję projektu ustawy o tzw. wakacjach składkowych. Obniżono w nim szacunek kosztu rozwiązania dla finansów publicznych w 10 lat do 20,4 mld zł z niemal 25 mld zł.

  Model pracy w firmie: work-life balance czy work-life integration? Pracować by żyć, czy żyć, by pracować?

  Zacierają się granice między życiem prywatnym i zawodowym. Jednak dla większości pracowników życie osobiste jest ważniejsze niż zawodowe. Pracodawcy powinni wsłuchiwać się w potrzeby i oczekiwania swoich pracowników i w zależności od tego wybierać model pracy w firmie.

  Jak handel wykorzystuje nowe technologie

  Technologia to nieodłączna część funkcjonowania nowoczesnej dystrybucji towarów. Pracownicy sektora sprzedaży nie wyobrażają sobie bez niej pracy. Tak wynika z raportu Slack przygotowanego na bazie ankiety wśród dyrektorów i menadżerów z sektora handlowego. 

  Komisja Europejska wydała wstępną pozytywną ocenę pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy

  Mamy dobrą wiadomość: jest formalna zgoda KE ws. akceptacji pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy, jak też warunku związanego z Kartą Praw Podstawowych UE - poinformowała w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

  REKLAMA

  Ukrainie trzeba pomagać, ale import produktów rolnych do Unii Europejskiej nie może mieć takiej formy jak obecnie

  Po wybuchu wojny doszło do załamania wymiany handlowej Ukrainy. Obecnie głównym kierunkiem ukraińskiej sprzedaży zagranicznej jest Unia Europejska. Otwarcie UE na ukraiński import produktów rolnych nie może mieć takiej formy jak obecnie. Rolnicy polscy i z innych krajów unijnych nie wytrzymają konkurencji.

  Firma źle zarządzająca ryzykiem może pożegnać się z ubezpieczeniem?

  Jedynie 44 proc. firm w Polsce ma sformalizowaną politykę zarządzania ryzykiem. Podejście do zarządzania ryzykiem w biznesie wciąż wymaga jeszcze dużo pracy. Co firmy ubezpieczają najczęściej? 

  Ponad 20 mln zł z tytułu niezapłaconych podatków. Rozbita została zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przestępczością akcyzową

  Zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przestępczością akcyzową została rozbita. Śledczy szacują straty Skarbu Państwa na ponad 20 mln zł.

  Co to jest działalność badawczo-rozwojowa? W teorii i praktyce

  Działalność badawczo-rozwojową definiuje m.in. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. oraz Podręcznik Frascati. Zgodnie z definicją działalność badawczo-rozwojowa to twórcza praca podejmowana w sposób celowy i systematyczny, mająca na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz tworzenie nowych zastosowań dla istniejącej wiedzy. Działalność B+R zawsze ukierunkowana jest na nowe odkrycia, oparte na oryginalnych koncepcjach lub hipotezach. Nie ma pewności co do ostatecznego wyniku, ale jest ona planowana i budżetowana, a jej celem jest osiągnięcie wyników, które mogłyby być swobodnie przenoszone lub sprzedawane na rynku. Co to oznacza w praktyce? 

  REKLAMA

  Każdy projekt finansowany z UE musi uwzględniać zasady horyzontalne. O jakie zasady chodzi?

  Polityka horyzontalna Unii Europejskiej, która powinna być uwzględniona w każdym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich, to równe szanse i niedyskryminacja, równość kobiet i mężczyzn, zrównoważony rozwój oraz zasada „nie czyń poważnych szkód”. Ponadto, beneficjenci są zobligowani do przestrzegania Karty Praw Podstawowych UE oraz spełnienia horyzontalnego warunku podstawowego w zakresie wdrażania postanowień Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

  Polskie bizneswoman systematycznie przejmują kierowanie firmami z branży hotelarskiej i gastronomicznej

  Już prawie co czwarta firma działająca w branży HoReCa – hotele, restauracje, catering, ma szefową a nie szefa. W firmach mających jednego właściciela ten odsetek jest nawet wyższy i wynosi 48 procent. Biznesy zarządzane przez kobiety z tej branży należą do prowadzonych najlepiej.

  REKLAMA