REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zaliczki - brać czy nie?

Hanna Bartkowiak
Konsultant/Zespół Doradców Unijnych SmartConsulting S.K.A.
Wichlińska Marta
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Dotychczas o zaliczki mogły ubiegać się tylko instytucje z sektora samorządów terytorialnych oraz inne podmioty, ale nie przedsiębiorcy. Obecnie ma się to zmienić.

REKLAMA

Odkąd 10 lutego 2009 r. weszło w życie znowelizowane Rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych, coraz częściej przedsiębiorcy, by utrzymać płynność finansową, decydują się na inną niż dotychczas (refundacja) formę wypłaty środków z funduszy unijnych. Wynika to z niestabilnej sytuacji ekonomicznej oraz wahania się kursów walut, które powodują, że banki niechętnie udzielają zabezpieczenia finansowania realizacji projektów w formie kredytu albo leasingu. Przedsiębiorcy z kolei nie mają wystarczających pieniędzy na zabezpieczenie realizacji całej inwestycji.

REKLAMA

REKLAMA

Dopiero dwa miesiące po wprowadzeniu w życie powyższego Rozporządzenia część instytucji pośredniczących, odpowiedzialnych za rozdysponowywanie środków unijnych, zdecydowała się na wypłaty beneficjentom kolejnych transz dotacji w formie zaliczek. Zgodnie z Rozporządzeniem MRR zaliczki są wypłacane na podstawie następujących zasad:

Forma zabezpieczenia. Istotnym faktem jest wysokość wartości dofinansowania. Jeśli kwota nie przekracza 4 mln zł, do zabezpieczenia wystarczy weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Natomiast jeśli suma projektu przekracza 4 mln lub nie ma możliwości zabezpieczenia w formie weksla in blanco, ustawodawca przewidział następujące formy zabezpieczenia: w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym); gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505); wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; cesji praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta; przewłaszczeniu rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie; hipotece lub poręczeniu według prawa cywilnego.

Wartość zaliczki. Zaliczka określana jest w stosunku do przyznanej kwoty dofinansowania, a nie wartości projektu. Jeśli chodzi o projekty realizowane przez przedsiębiorców, w formie zaliczki wypłacana jest tylko część dofinansowania określona procentowo i jej poziom waha się w zależności od indywidualnej decyzji Instytucji Pośredniczących.

Transze i ich rozliczenie. Dotacja w formie zaliczki jest wypłacana w kilku transzach, a cały system dopłat określa się dokładnie w załączonym do umowy o dofinansowanie harmonogramie płatności, który jest bezpośrednio skorelowany z działaniami czy zadaniami nakreślonymi przez wnioskodawcę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

By otrzymać pierwszą część zaliczki, beneficjent musi złożyć wniosek o płatność i wskazać równocześnie formę zabezpieczenia zwrotu zaliczki. Wraz z podpisaniem umowy o dofinansowanie beneficjent musi się liczyć z przestrzeganiem przepisów dotyczących zwrotu środków niewykorzystanych oraz innych przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Wyodrębniony rachunek bankowy. Beneficjenci muszą wyodrębnić rachunek bankowy, z którego mogą przepływać środki tylko i wyłącznie z wypłacanych zaliczek. Środki przyznawane są w złotówkach, co dla przedsiębiorców kupujących środki trwałe w obcej walucie wiąże się z dużymi wahnięciami oraz przeliczaniem po niekorzystnych kursach.

Zaliczki na realizację projektów unijnych

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zakładają, że zaliczka może być przekazywana w kliku transzach, ale wypłata kolejnych części jest zależna od rozliczenia poprzedniej, nie niższej niż 70% dotychczas przekazanych środków. Kolejne transze są pomniejszane o nierozliczoną kwotę z poprzedniej zaliczki. Dodatkowo transze są pomniejszane również o odsetki narosłe od wypłaconych pieniędzy, o ile beneficjenci nie zwrócą ich na rachunek wskazany przez instytucję przyznającą dotacje.

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zaliczki są przyznawane w ramach m.in. Działań: 1.4 - 4.1 Przygotowanie prototypu i następnie wdrożenie go do produkcji, 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw i wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego oraz 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Są to działania, które najczęściej opiewają na kwoty powyżej 8 mln zł i tu istotne było uzyskanie w szybszy, łatwiejszy sposób pieniędzy na realizację kolejnych zadań z harmonogramu. Również w ramach Działania 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PARP przewiduje wypłatę zaliczki w wysokości do 30% wartości dofinansowania. Beneficjenci realizujący projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mogą pozyskać zaliczki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego.

Przedsiębiorcy, którzy już podpisali umowy, mogą zwrócić się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o aneksowanie umów.

Województwa czekają

Nie wszystkie województwa wprowadziły zaliczki jako formę wypłaty środków unijnych. Do tej pory można je otrzymać w: dolnośląskim, podkarpackim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim oraz łódzkim. W pozostałych regionach albo nie ma jeszcze wiążących decyzji albo w ogóle nie planuje się wprowadzenia zaliczek.

Nie wszystkie z wymienionych wyżej województw umożliwiają uzyskanie zaliczki w ramach wszystkich dostępnych dla przedsiębiorców działań. Poza tym poziom ewentualnego dofinansowania określany jest procentowo i waha się w zależności od indywidualnej decyzji Instytucji Pośredniczących. Dofinansowanie w formie zaliczki może być wypłacane w jednej lub kilku transzach, ale niektóre z instytucji zarządzających określają maksymalną dopuszczalną wysokość pierwszej transzy.

 

Ile i gdzie

Ubieganie się o zaliczkę na projekty inwestycyjne dla przedsiębiorców umożliwia m.in. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej w tym województwie. Na realizację projektów w ramach Działania 1.1. i 1.2 istnieje możliwość uzyskania zaliczki maksymalnie do wysokości 35% kwoty dofinansowania. Beneficjenci otrzymują wsparcie w formie jednej transzy, a pozostała kwota stanowi refundacje części wydatków kwalifikowanych.

Korzyści, jakie niesie możliwość otrzymania dofinansowania w formie zaliczki, dostrzega także Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych i oferuje beneficjentom aż do 95% całkowitej wartości dofinansowania. Pozostałą kwotę ma wypłacać w formie refundacji. Uwaga: zaliczka musi być rozliczona w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy. O zaliczki w Mazowieckiem mogą ubiegać się też beneficjenci, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w ubiegłorocznych konkursach.

Kolejnym regionem jest województwo podlaskie. Przekazanie zaliczki następuje tu na podstawie wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą w jednej lub kilku transzach. Pierwsza transza stanowi nie więcej niż 35% dofinansowania, jednak nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł dofinansowania. Natomiast kolejna transza w formie zaliczki jest uzależniona od rozliczenia co najmniej 80% ostatniej otrzymanej transzy.

W województwie podkarpackim wsparcie w postaci zaliczki udzielane jest jedynie beneficjentom Działania 1.1 schemat A 'Wsparcie kapitałowe funduszy' Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Beneficjenci tego działania mogą ubiegać się o zaliczkę do 100% wartości dofinansowania. Zaliczka przekazywana jest w jednej lub kilku transzach, a wypłata kolejnej uzależniona jest od rozliczenia co najmniej 80% łącznej wartości środków przekazanych wcześniej.

W województwie zachodniopomorskim w ramach działań inwestycyjnych potencjalni beneficjenci mogą otrzymać do 70% wysokości dofinansowania. Wypłata może nastąpić w jednej lub kilku transzach, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. W przypadku przekazywania wsparcia w kilku transzach wysokość jednej jest nie większa niż 35% wysokości całego dofinansowania. Kolejna część jest uzależniona od rozliczenia pieniędzy otrzymanych wcześniej, nie mniej niż 70% łącznej kwoty dofinansowania.

W województwie lubuskim Instytucja Zarządzająca LRPO może przekazać beneficjentowi dofinansowanie w formie zaliczki maksymalnie do 95% całej kwoty. Istnieje możliwość przekazania zaliczki w jednej transzy, ale tylko wtedy, kiedy beneficjent będzie miał możliwość wydatkowania pieniędzy w okresie rozliczeniowym (maksymalnie 3 miesięcy). Jeśli zaliczka wypłacana jest w transzach, to wypłata kolejnych podobnie jak w innych województwach następuje po rozliczeniu nie mniej niż 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz.

W województwie kujawsko-pomorskim wysokość dotacji w omawianej postaci została określona przez Instytucję Pośredniczącą na poziomie 35%.

Województwo pomorskie z kolei planuje taką pomoc, że potencjalni beneficjenci mogą liczyć na zaliczki w najbliższych konkursach.

Ostatnim regionem 'zaliczkowym' jest województwo łódzkie. Podobnie jak wyżej, przekazanie pierwszej transzy możliwe jest na podstawie umowy o dofinansowanie i wniosku o pierwszą płatność. Natomiast podstawowym warunkiem przekazania dotacji w formie zaliczki jest przedstawienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie i na kwotę określoną w umowie o dofinansowanie. Kwota została określona na poziomie 20% i jest wypłacana w systemie transz, ale i tu przekazanie kolejnej transzy uzależnione jest od rozliczenia w 100% pieniędzy otrzymanych wcześniej.

Hanna Bartkowiak

Marta Wichlińska

konsultanci Zespołu Doradców Unijnych SmartConsulting

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Twój Biznes

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Due diligence to ważne narzędzie do kompleksowej oceny kondycji firmy

Due diligence ma na celu zebranie wszechstronnych informacji niezbędnych do precyzyjnej wyceny wartości przedsiębiorstwa. Ma to znaczenie m.in. przy kalkulacji ceny zakupu czy ustalaniu warunków umowy sprzedaży. Prawidłowo przeprowadzony proces due diligence pozwala zidentyfikować ryzyka, zagrożenia oraz szanse danego przedsięwzięcia.

Klient sprawdza opinie w internecie, ale sam ich nie wystawia. Jak to zmienić?

Klienci niechętnie wystawiają pozytywne opinie w internecie, a jeśli już to robią ograniczają się do "wszystko ok, polecam". Tak wynika z najnowszych badań Trustmate. Problemem są także fałszywe opinie, np. wystawiane przez konkurencję. Jak zbierać więcej autentycznych i wiarygodnych opinii oraz zachęcać kupujących do wystawiania rozbudowanych recenzji? 

Będą wyższe podatki w 2025 roku, nie będzie podwyższenia kwoty wolnej w PIT ani obniżenia składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy nie mają złudzeń. Trzech na czterech jest przekonanych, że w 2025 roku nie tylko nie dojdzie do obniżenia podatków, ale wręcz zostaną one podniesione. To samo dotyczy oczekiwanej obniżki składki zdrowotnej. Skończy się na planach, a w praktyce pozostaną dotychczasowe rozwiązania.

Niewykorzystany potencjał. Czas na przywództwo kobiet?

Moment, gdy przywódcą wolnego świata może się okazać kobieta to najlepszy czas na dyskusję o kobiecym leadershipie. O tym jak kobiety mogą zajść wyżej i dalej oraz które nawyki stoją im na przeszkodzie opowiada Sally Helgesen, autorka „Nie podcinaj sobie skrzydeł” i pierwszej publikacji z zakresu kobiecego przywództwa „The female advantage”.

REKLAMA

Influencer marketing - prawne aspekty współpracy z influencerami

Influencer marketing a prawne aspekty współpracy z influencerami. Jak influencer wpływa na wizerunek marki? Dlaczego tak ważne są prawidłowe klauzule kontraktowe, np. klauzula zobowiązująca o dbanie o wizerunek marki? Jakie są kluczowe elementy umowy z influencerem?

Jednoosobowe firmy coraz szybciej się zadłużają

Z raportu Krajowego Rejestru Długów wynika, że mikroprzedsiębiorstwa mają coraz większe długi. W ciągu 2 lat zadłużenie jednoosobowych działalności gospodarczych wzrosło z 4,7 mld zł do 5,06 mld zł. W jakich sektorach jest najtrudniej?

Sprzedaż mieszkań wykorzystywanych w działalności gospodarczej - kiedy nie zapłacimy podatku?

Wykorzystanie mieszkania w ramach działalności gospodarczej stało się powszechną praktyką wśród przedsiębiorców. Wątpliwości pojawiają się jednak, gdy przychodzi czas na sprzedaż takiej nieruchomości. Czy można uniknąć podatku dochodowego? Skarbówka rozwiewa te wątpliwości w swoich interpretacjach.

PARP: Trwa nabór wniosków o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła kolejny nabór wniosków o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. Działanie jest realizowane w ramach programu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

REKLAMA

Dlaczego premiera kontraktów na Ethereum jest ważną chwilą dla kryptowalut

Debiut funduszy ETF na największą z kryptowalut, czyli bitcoin, okazał się absolutnym sukcesem. Premiera tego instrumentu inwestycyjnego opartego o kryptowalutę pozwoliła na dostęp do zakupów BTC inwestorom instytucjonalnym, a to podbiło cenę do kryptowaluty do rekordowych poziomów. Choć regulacyjna saga i batalia banków inwestycyjnych oraz emitentów funduszy trwała kilka lat, zakończyła się sukcesem. W marcu bitcoin osiągnął rekordową cenę ponad $73 000 i choć od tamtej pory jego kurs uległ korekcie, to nadal utrzymuje się powyżej $63 000, a więc znacznie wyżej niż w ubiegłych latach. 

Zadbaj o siebie i swoje przywództwo, czyli wyzwania współczesnego menedżera

Dzisiejszy świat zarządzania wymaga od menedżerów nieustannej ewolucji. Hasło „menedżer od nowa” może oznaczać zarówno rozpoczęcie czegoś od początku, jak i wprowadzenie zmian poprawiających istniejący stan rzeczy. W obliczu dzisiejszych wyzwań, pełnych zawirowań i rozlicznych ścieżek, nowoczesne zarządzanie staje się sztuką balansowania między tradycją a innowacją.

REKLAMA