Kategorie

Co to jest pomoc de minimis

Weronika Gackowska
inforCMS
Co należy rozumieć przez pojęcie „pomoc de minimis” oraz jakie projekty mogą być w ramach tej pomocy finansowane?

rada

Pomoc de minimis to szczególny rodzaj wsparcia udzielanego przez państwo przedsiębiorcom. W ramach tej pomocy mogą być finansowane m.in. projekty związane z organizacją imprez i wydarzeń turystycznych i kulturalnych, specjalistyczne usługi doradczo-szkoleniowe. Może być ona udzielana również na rozwój działalności gospodarczej.

uzasadnienie

Reklama

Zakres, procedury oraz obszar pomocy publicznej o niewielkich rozmiarach (bez wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE) są regulowane przez przepisy wspólnotowe. Zgodnie z zasadą prawa rzymskiego de minimis non curat lex (prawo nie troszczy się o drobiazgi) jest to pomoc, która nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku. Dlatego nie wymaga uprzedniej kontroli ze strony Komisji Europejskiej w drodze notyfikacji.

Pomoc de minimis jest udzielana przez władzę centralną na szczeblu krajowym oraz podmioty szczebla regionalnego i samorządowego, jak również przez podmioty, które nie sprawują władzy, ale stanowią samodzielne podmioty o charakterze publicznym lub prywatnym (agencje oraz instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, w których większość kapitału założycielskiego jest państwowa oraz państwo ma realną kontrolę nad przedsiębiorstwem i znaczny wpływ na jego funkcjonowanie, kasy rekompensacyjne i wyrównawcze, instytucje parafiskalne, które pobierają opłaty i wypłacają zapomogi, jeśli ich powstanie i działalność dadzą się wyprowadzić z państwowego aktu normatywnego).

Środki uzyskane w ramach tej pomocy mogą być przeznaczone m.in. na:

•  ochronę środowiska,

•  specjalistyczne usługi doradczo-szkoleniowe umożliwiające nabywanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej i służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,

• rozwój działalności gospodarczej - dotacja jednorazowa - w celu ułatwienia sfinansowania pierwszych wydatków inwestycyjnych związanych z prowadzoną przez mikroprzedsiębiorcę działalnością gospodarczą,

•  zwiększenie zatrudnienia i restrukturyzację przedsiębiorstwa.

Pomoc de minimis może być udzielona:

•  jednostkom organizacyjnym wykonującym zadania jednostek samorządu terytorialnego,

•  regionalnym organizacjom turystycznym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku,

•  organizacjom pozarządowym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeniom, fundacjom, kościołom i związkom wyznaniowym,

•  jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym turystycznym, sportowym i kulturalnym instytucjom, dla których organem założycielskim są organy administracji rządowej lub samorządowej,

•  mikroprzedsiębiorcom (beneficjentom ostatecznym) pod warunkiem złożenia przez nich do ostatecznego odbiorcy (beneficjenta) wniosku o przyznanie pomocy również na wsparcie pomostowe:

- podstawowe - przysługujące przez okres pierwszych sześciu miesięcy od dnia zarejestrowania przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej,

Reklama

- przedłużone - przysługujące przez okres sześciu miesięcy od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia zarejestrowania przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej, w celu ułatwienia mu osiągnięcia płynności finansowej.

Zgodnie z przepisami pomoc może być udzielona w wysokości limitu określonego prawem. Od 1 stycznia 2007 r. zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. suma kwot pomocy de minimis przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie może przekraczać 200 000 euro w okresie trzech lat budżetowych. Okres trzech lat budżetowych stosowanych przez podmiot gospodarczy w danym państwie członkowskim do celów podatkowych należy orzekać w sposób ciągły. Oznacza to, że dla każdego przypadku nowej pomocy de minimis należy ustalić łączną kwotę tej pomocy przyznaną w ciągu danego roku budżetowego (podatkowego) oraz dwóch poprzedzających go lat. Niższy limit, 100 000 euro, określono dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego. Równowartość w złotówkach należy ustalać zgodnie z kursem średnim NBP z dnia udzielenia pomocy.

Pomoc udzielana jest w formie dotacji na refinansowanie części poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowanych. Pozostałe wydatki inwestycyjne pokrywa mikroprzedsiębiorca z własnych środków. Wartość pomocy de minimis jest ustalana i podawana w euro w kwocie brutto, tj. nie uwzględnia się tym samym potrąceń z tytułu podatków oraz innych opłat.

Pomoc de minimis może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

Tabela. Charakter pomocy de minimis

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Pomoc de minimis nie może być:

•  łączona, w ramach jednego projektu, z innymi formami wsparcia, jeśli powodowałoby to przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy,

•  przeznaczona na restrukturyzację oraz ratowanie przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej,

•  udzielana w ramach tzw. form nieprzejrzystych, czyli takich, w stosunku do których konieczne byłoby przeprowadzenie oceny ryzyka dla obliczenia wartości pomocy,

•  udzielona na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego podmiotom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,

•  przyznana w przypadku nieprawidłowo sporządzonego wniosku i braku zaświadczenia o uzyskanej dotychczas pomocy de minimis.

Podstawą przyznania pomocy de minimis jest wniosek, który podlega ocenie formalnej i merytorycznej, przeprowadzanej przez niezależnych ekspertów specjalizujących się w dziedzinie będącej przedmiotem oceny.

Do każdego wniosku należy dołączyć zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku. Ponadto jeżeli do daty otrzymania pomocy na dany projekt beneficjent otrzyma inną pomoc de minimis, zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie określające jej wysokość. Zaświadczenie z wyraźnym wskazaniem na charakter udzielonej pomocy (z użyciem określenia „de minimis”) wydawane jest w dniu jej udzielenia, tj. w dniu podpisania umowy lub w dniu wydania decyzji (w dniu, kiedy przedsiębiorca uzyskuje prawo przyjęcia takiej pomocy). Data wpływu środków na konto pomocobiorcy nie ma żadnego znaczenia.

Jeżeli pomoc otrzymuje spółka cywilna, uzyskuje ona zaświadczenie z zsumowanymi kwotami, jakie przyznano poszczególnym jej wspólnikom. Zaświadczenie takie otrzymują również poszczególni wspólnicy. I odwrotnie, jeżeli pomoc de minimis otrzymuje uczestnik projektu, którym jest wspólnik spółki cywilnej, zaświadczenie o udzielonej pomocy powinien otrzymać wspólnik spółki - na kwotę otrzymanej dotacji, oraz spółka cywilna - proporcjonalnie do wielkości jego udziału w zyskach spółki. Oznacza to, że pomoc tę należy doliczyć spółce cywilnej, w której wspólnik ma udziały, proporcjonalnie do wielkości jego udziałów w zyskach tej spółki.

Pomocde minimiskumuluje się tylko z inną pomocąde minimis, niezależnie od tego, w jakim celu, w jakim trybie (program pomocowy lub pomoc indywidualna) i w jakiej wysokości została udzielona danemu przedsiębiorcy.

W przypadku nadużycia pomocy przewidziane są procedury jej zwrotu. Winę za przekroczenie dozwolonej wartości ponosi przedsiębiorca.

Pomoc de minimis jest przyznawana przedsiębiorcy niezależnie od jego wielkości.

Amortyzacja jednorazowa jako pomoc de minimis

Formą pomocy de minimis jest jednorazowa amortyzacja. Mogą z niej skorzystać:

•  mali podatnicy - w roku rozpoczęcia działalności i w latach następnych, w których będą spełniać kryteria wynikające z definicji małego podatnika, oraz

•  podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą - w roku jej rozpoczęcia, bez względu na wielkość obrotów.

Limit wartości początkowej, którą jednostki mogą wrzucić w koszty w jednym roku jako odpisy amortyzacyjne, wynosi 50 000 euro. Kwotę tę należy przeliczyć po kursie średnim NBP ogłaszanym na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. W 2009 r. wynosić więc ona będzie 169 000 zł.

•  rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości - Dz.U. Nr 232, poz. 1971

•  rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - Dz.U. Nr 200, poz. 2051; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 224, poz. 1480

•  rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis - Dz.U. UE L 06.379.5

•  art. 11 ust. 3 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585

•  § 30, 31 i 32 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Dz.U. Nr 90, poz. 557

dr Weronika Gackowska

biegły rewident

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Zdjęcie samochodu z rejestracją nie narusza RODO

  Zdjęcie samochodu z rejestracją spokojnie można publikować. Powód? Numer rejestracyjny pojazdu nie stanowi danych osobowych.

  Cupra Ateca [TEST]: w 4,9 sek. do setki w... rodzinnym SUV-ie

  Cupra Ateca choć ma typowo rodzinne ubranie, oferuje kierowcy aż 300 koni. Czy takie połączenie sprawdza się na drodze?

  Jak sprawdzić numer PKK? Kierowcę czeka wizyta w urzędzie...

  Jak sprawdzić numer PKK? Niestety, ale ustawodawca nie przewidział możliwości sprawdzenia online. To oznacza, że kierowca musi zawitać w urzędzie.

  Co zawiera pakiet dla zagranicznych inwestorów?

  Proponowany pakiet dla zagranicznych inwestorów to m.in.: "jedno okienko", w którym firma będzie mogła ustalić wszystkie podatkowe aspekty inwestycji, czy możliwość odliczania VAT od usług finansowych.

  Rynek nieruchomości biurowych w Europie

  Rynek nieruchomości biurowych. Z powodu pandemii Covid-19 spadło zapotrzebowanie na biura w Europie i inwestycje w nowe nieruchomości. W Londynie ten trend zaczyna się odwracać. We Francji wzrasta zapotrzebowanie na zielone dachy i tarasy. W Szwecji myśli się o "biurach przyszłości". Nadal puste pozostają biura we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

  Kasa fiskalna 2021 - rejestracja i zwolnienie

  Bez względu na rodzaj kasy przedsiębiorca ma obowiązek dokonania jej fiskalizacji i uzyskać numer ewidencyjny. Jak zarejestrować kasę fiskalną? Kto może to zrobić? Ile to kosztuje?

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: jak wygląda, jakie dokumenty do niego dołączyć i ile kosztuje załatwienie sprawy?

  Dlaczego pracownicy wolą model hybrydowy?

  Aż 61 proc. pracowników chce pracować w modelu hybrydowym, pracę wyłącznie z domu chciałoby świadczyć zaledwie 15 proc. Jak ten trend wpływa na rynek nieruchomości biurowych?

  Dlaczego ciągłość IT jest numerem 1 dla firm?

  Zdolność firm do szybkiego odtworzenia środowiska pracy w wyniku awarii lub cyberataku jest dziś wystawiana na bardzo trudną próbę. Bardzo wiele biznes „zawdzięcza” tutaj pandemii i powszechnemu przejściu na pracę zdalną.

  Ile czasu jest ważny numer PKK?

  Ile czasu jest ważny numer PKK? To pytanie, które mogą zadać kandydaci na kierowców. A więc? Postaramy się odpowiedzieć na nie w naszym materiale.

  Backup w firmie - dlaczego jest taki ważny?

  Backup w firmie powinien być obowiązkowy. Przypadkowo usunięty dokument, złośliwe oprogramowanie lub uszkodzenie sprzętu – przyczyn utraty danych może być co najmniej kilka. W każdym przypadku konsekwencje są jednak takie same. Jak można ich uniknąć?

  Wakacje 2021 - jakie są trendy turystyczne?

  Gdzie wyjedziemy na tegoroczne wakacje? Wybierzemy urlop w kraju czy za granicą? Jakie kierunki są popularne? Czy biura podróży mają szansę w tym sezonie na odrobienie strat?

  Dotacja na założenie firmy - zabezpieczenie środków [VIDEO]

  Jedną z najpopularniejszych form wsparcia z urzędu pracy, dostępną dla zarejestrowanych osób bezrobotnych, jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Jak zabezpieczyć zwrot dofinansowania?

  Bitcon i kryptomilionerzy - gdzie zapłacą swoje podatki?

  Na świecie ujawniają się pierwsi miliarderzy, którzy dorobili się tylko na bitconie, a w Polsce jest coraz więcej krypto-milionerów. Czy odprowadzają podatki do polskiej kasy?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód. Co to oznacza?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód tworzy poważny problem dla kierowcy. Powód? Samochód nie przejdzie przeglądu technicznego!

  Koniec systemu opustów od przyszłego roku - co to oznacza dla przedsiębiorców?

  Zapowiedź końca systemu opustów od początku przyszłego roku ogłoszona w projekcie nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii zatrzęsła branżą PV i wywołała burzę wśród osób planujących w najbliższym czasie inwestycję w fotowoltaikę.

  Ponad 6,5 tys. spraw w wydziale dla frankowiczów

  W ostatnich dwóch miesiącach do nowo utworzonego wydziału dla frankowiczów wpłynęło ponad 6,4 tys. pozwów. Z tego prawie 3 tys. przesunięto z innych wydziałów. Z czego wynika wzrost liczby pozwów?

  Wynajem mieszkania - wysokość czynszu w 2021 roku

  Wynajem mieszkania - wysokość czynszu w 2021 roku. Wynajem 50-metrowego mieszkania bez liczników i opłat dodatkowych to wydatek od 800 zł miesięcznie. W drogich zazwyczaj Wrocławiu czy Krakowie można znaleźć oferty oscylujące wokół 1000 zł. Aż 5890 zł to najwyższa stawka w Warszawie. Za tak duże różnice odpowiada m.in. lokalizacja i standard wykończenia.

  Nowy Lexus NX. Wygląda jak stary, ale jest nowy i ma plug-ina

  Nowy Lexus NX został oficjalnie zaprezentowany. Druga odsłona SUV-a segmentu D zdaniem producenta otrzymała aż 95 proc. nowych komponentów.

  Dynamiczny wzrost aktywności deweloperów

  Rynek nowych nieruchomości mieszkaniowych. Obserwujemy dynamiczny wzrost aktywności deweloperów. Znacznie więcej wydanych pozwoleń na budowę i rozpoczętych inwestycji.

  Rzecznik MŚP wnioskuje o rekompensatę za ostatnie miesiące lockdownu

  Jest wniosek rzecznika MŚP o przedłużenie o miesiąc wypłaty rekompensat z tarczy branżowej dla branż, które nie mogły osiągać przychodów w maju, m.in. klubów nocnych i dyskotek.

  Program „Ciepła woda bez piecyka” - do 200 tys. zł dofinansowania

  Program „Ciepła woda bez piecyka”. Do 200 tys. zł dofinansowania mogą otrzymać zarządcy budynków wielorodzinnych, w tym wspólnot mieszkaniowych w Krakowie, którzy przystąpią do programu „Ciepła woda bez piecyka”. Zakłada on zastępowanie piecyków łazienkowych centralną instalacją ciepłej wody.

  Czy pracownik na home office naraża firmę na cyberataki?

  Blisko 80% organizacji doświadczyło cyberataków z powodu zwiększonej liczby pracowników pracujących z domu podczas pandemii. Niestety specjaliści ds. bezpieczeństwa bagatelizują prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych incydentów.

  Od czego zależy bezpieczeństwo IT w firmie?

  Bezpieczeństwo IT to podstawa w firmie. Bez odpowiednich regulacji i polityk w tym zakresie, organizacje same narażają się na szereg zagrożeń związanych z bezpieczeństwem wrażliwych danych, ciągłością działania, utratą reputacji a co za tym idzie stratami finansowymi.

  Bieżąca prognoza ekonomiczna - bezrobocie, inflacja, PKB

  Spowolnienie gospodarcze w 2020 roku w Polsce okazało się łagodniejsze niż to na poziomie średniej unijnej. PKB Polski w 2020 roku spadło o zaledwie o 2,8%, podczas gdy PKB strefy euro skurczyło się o 6.6%. Jak wyglądają pozostałe wskaźniki ekonomiczne?