Kategorie

Gdzie szukać unijnych pieniędzy

Wioletta Kępka
inforCMS
W każdym programie operacyjnym przedsiębiorcy prowadzący małe i średnie firmy mogą starać się o dotacje.

Najważniejszym programem unijnym dla małych i średnich firm jest Innowacyjna Gospodarka. Jednak to niejedyne źródło pieniędzy dla tego sektora, bo środki dla przedsiębiorców przewidziano w każdym programie operacyjnym.

Problem polega na tym, że mnogość programów, instytucji ogłaszających konkursy i zasad starania się o pieniądze powoduje, że MSP zbyt rzadko korzystają z tej formy pomocy.

Konkursy już trwają

Nabory wniosków do programów operacyjnych ruszyły już na początku roku. Do tej pory odbyła się większość konkursów w każdym z unijnych programów. Rywalizacja o pieniądze przeznaczone dla przedsiębiorców nie była duża. Jednak wkrótce może się to zmienić, zwłaszcza że z powodu światowego kryzysu bankowego inne źródła finansowania projektów mogą być niedostępne. Warto więc śledzić strony internetowe instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie poszczególnych priorytetów i działań, by zdążyć ze złożeniem wniosku, zanim wyczerpią się pieniądze.

Innowacyjna Gospodarka

Za większość konkursów programu Innowacyjna Gospodarka dla małych i średnich przedsiębiorstw odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Ogłoszenia o kolejnych turach naborów wniosków są publikowane na stronie agencji.

PARP odpowiada za następujące działania przeznaczone dla MSP:

• Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

• Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych

Z działania tego będą finansowane projekty dotyczące przedsięwzięć technicznych, technologicznych lub organizacyjnych (badania przemysłowe i prace rozwojowe), prowadzonych przez przedsiębiorców, aż do stworzenia prototypu włącznie.

• Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

• Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R (badawczo-rozwojowych)

Z tych środków będą finansowane projekty inwestycyjne (zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych) związane z wdrożeniem wyników prac B + R realizowanych w ramach działania 1.4.

• Działanie 4.2. Stymulowanie działalności B + R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego

Działanie ma na celu wzmocnienie przedsiębiorstw prowadzących działalność B + R, a wsparcie otrzymają projekty przyczyniające się do rozwoju B + R.

• Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Dofinansowany zostanie zakup i wdrożenie nowoczesnych i unikatowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach.

• Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

Poddziałanie 4.5.2. Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych

Pomoc uzyskają inwestycje obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia, prowadzące do utworzenia lub rozbudowy centrów usług wspólnych i centrów IT.

• Priorytet 5. Dyfuzja innowacji

• Działanie 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną

MSP mogą ubiegać się o dotację na uzyskanie ochrony własności przemysłowej.

• Priorytet 6. Paszport dla eksportu

• Działanie 6.1. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie pozwoli przedsiębiorstwom uczestniczącym w programie m.in. na zwiększenie poziomu eksportu i, poprzez udział w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych, promocję polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym.

• Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki

• Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

W ramach działania będą dofinansowywane projekty dotyczące świadczenie usług drogą elektroniczną (e-usług).

• Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Dofinansowanie zostanie przyznane projektom związanym z wdrażaniem nowych lub integracją istniejących systemów informatycznych przedsiębiorstw, mającym na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących firm.

• Działanie 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

Ze środków przeznaczonych na realizację tego działania wsparcie otrzymają projekty polegające na budowie dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej.

Infrastruktura i Środowisko

Małe i średnie firmy mogą ubiegać się również o dotację z PO Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). Mimo że jest to program dedykowany samorządom, istnieją działania skierowane do firm.

Firmy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z czterech priorytetów (spośród 15):

• Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (priorytet 4),

• Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywności energetycznej (priorytet 9),

• Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii (priorytet 10),

• Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa systemu ochrony zdrowia (priorytet 12) - dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

W przypadku PO IiŚ kryterium, które wyeliminuje większość MSP z rywalizacji o pieniądze, jest minimalna wartość projektu, która nie może być niższa niż 8 mln zł.

Kapitał Ludzki

Najważniejszym celem programu Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.

Cel ten będzie realizowany przede wszystkim poprzez dofinansowanie m.in.:

• otwartych i zamkniętych szkoleń oraz doradztwa dla przedsiębiorstw o charakterze ponadregionalnym,

• szkolenia i doradztwa dla wsparcia procesów restrukturyzacji na poziomie ponadregionalnym,

• działań innowacyjnych oraz mobilności międzysektorowej o charakterze ponadregionalnym, a także poprzez

• popularyzowanie powiązań kooperacyjnych wśród przedsiębiorstw w celu transferu wiedzy.

Przedsiębiorcy są więc jednym z dwóch najważniejszych beneficjentów tego programu.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej mogą ubiegać się także o dotacje ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dla firm przeznaczono pieniądze m.in. w ramach Osi I Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w Działaniu 1.5. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej oraz w Osi III w Działaniu 3.4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Z Osi I MSP mogą starać się o dofinansowanie:

• budowy, modernizacji lub przebudowy budynków stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi,

• kupna lub instalacji aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania, w tym oprogramowania,

• kupna oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem oraz sterowania procesem produkcji i magazynowania, wdrożenia procedury systemów zarządzania jakością, przygotowania dokumentacji technicznej projektu, przygotowania biznesplanu, opłat za patenty lub licencje.

Natomiast z Osi III wsparcie otrzymają mikroprzedsiębiorstwa.

W przypadku PROW instytucją ogłaszającą konkursy i zbierającą wnioski jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Regionalne Programy Operacyjne

Reklama

Prawie 5 mld euro dla małych i średnich przedsiębiorstw przeznaczyły województwa w Regionalnych Programach Operacyjnych. We wszystkich 16 regionach wspieranie przedsiębiorczości znalazło się na pierwszym albo drugim miejscu (ustępując tylko drogom) wśród najważniejszych celów rozwojowych. Na wspieranie dużych przedsiębiorstw zdecydowało się tylko kilka samorządów.

Dolnośląskie postawiło na innowacyjną gospodarkę, przeznaczając na wsparcie małych i średnich firm ponad 450 mln euro. Priorytetowo będą traktowane zwłaszcza przedsiębiorstwa z powiatów o najwyższym bezrobociu.

Kujawsko-pomorskie wesprze swoje firmy kwotą około 250 mln euro. Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza z sektora MSP.

Województwo lubelskie uczyniło rozwój przedsiębiorczości swoim najważniejszym celem, przeznaczając na pomoc dla podmiotów gospodarczych ponad 370 mln euro. Środki te mają przyczynić się do zmiany struktury gospodarczej regionu - z rolniczej na usługową.

Reklama

Ponad 120 mln euro dostaną firmy w lubuskim. Z tych środków będą wspierane projekty dotyczące wprowadzania na rynek nowych technologii i produktów, inwestycji w czyste technologie, tworzenia infrastruktury związanej z badaniami i rozwojem technologicznym.

Rozwój innowacyjnej gospodarki jest głównym celem działań władz regionu łódzkiego. Priorytetem województwa jest wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach w celu podniesienia ich potencjału gospodarczego. Na ten cel samorząd przeznaczy prawie 40% wszystkich środków z Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli prawie 420 mln euro. Ponadto region dofinansuje udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych.

Niewiele mniej na rozwój przedsiębiorczości wyda Małopolska - około 400 mln euro. Pieniądze te zostaną przeznaczone na podnoszenie konkurencyjności lokalnych firm oraz dostosowanie przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. MSP otrzymają także wsparcie na badania, inwestycje rozwojowe i budowę klastrów.

Prawie 25% środków z RPO (około 430 mln euro) Mazowsze wyda na tworzenie warunków dla rozwoju gospodarki, przede wszystkim opartej na innowacjach. Finansowane będą działania na rzecz poprawy warunków do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz podniesienia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Opolskie również zainwestuje w rozwój lokalnych firm. Władze województwa zaplanowały na ten cel ponad 150 mln euro.

Wsparcie otrzymają m.in. projekty dotyczące unowocześnienia produktów i procesów produkcyjnych.

Ponad 350 mln euro wyda na pomoc małym i średnim firmom województwo podkarpackie. Samorząd chce bezpośrednio pomóc firmom, ale także przyczynić się do rozwoju współpracy między nimi, a więc do rozwoju powiązań produkcyjnych, handlowych i finansowych z partnerami zewnętrznymi, zwłaszcza do współpracy z Ukrainą i Słowacją.

Podniesienie konkurencyjności firm z regionu to jedno z najważniejszych założeń RPO na Podlasiu. Dlatego władze samorządowe chcą wspierać innowacyjność oraz rozwój techniki i nowoczesnych technologii.

Prawie 30% środków z RPO (około 250 mln euro) chce przeznaczyć na poprawę innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw region pomorski. MŚP dostaną też dotacje na inwestycje tworzące nowe miejsca pracy.

Najwięcej na sektor przedsiębiorstw przeznaczył Śląsk - około 630 mln euro. Środki te mają się przyczynić do rozwoju nowoczesnej gospodarki, opartej na innowacyjnych firmach. Projekty firm usługowych, produkcyjnych i turystycznych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w województwie świętokrzyskim (do podziału jest 250 mln euro). Wspierane będzie także tworzenie nowych miejsc pracy.

Województwo warmińsko-mazurskie postawiło na rozwój gospodarki innowacyjnej, przeznaczając na ten cel ponad 400 mln euro.

Firmy wielkopolskie otrzymają wsparcie technologiczne oraz pomoc w tworzeniu i rozwijaniu nowej firmy (niecałe 300 mln euro). Marszałek pomoże także tworzyć nowe miejsc pracy i rozwijać turystykę.

Prawie 200 mln euro na wsparcie firm przeznaczyło zachodniopomorskie. Środki te otrzymają firmy rozwijające nowoczesne technologie.

Za nabór wniosków i wybór projektów, które otrzymają dofinansowanie, odpowiadają w przypadku RPO urzędy marszałkowskie.

Inicjatywa Jeremie

Programy operacyjne to niejedyna możliwość uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej. Pieniądze na rozwój MSP można także otrzymać ze środków inicjatywy Jeremie.

To wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, której celem jest zwiększenie dostępu do finansowania dla małych i średnich firm.

Tradycyjne programy unijne wspierają przedsiębiorstwa poprzez refundację zrealizowanych inwestycji. Natomiast Jeremie działa na zasadach odnawialnego kredytu. Przedsiębiorca otrzymuje określoną pomoc, a gdy ją spłaci, może ponownie ubiegać się o wsparcie.

O wdrożeniu inicjatywy Jeremie decydują samodzielnie poszczególne kraje i regiony. Do tej pory zdecydowały się na to jedynie Wielkopolska i województwo zachodniopomorskie.

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: Twój Biznes
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Sprzedaż działki a VAT i PIT – sprzedaż prywatna czy działalność gospodarcza?

  Sprzedaż działki a VAT i PIT. Sprzedaż kilku działek, które należą do majątku prywatnego może zostać uznana przez organy skarbowe za działalność gospodarczą. W takim przypadku sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT oraz podatku dochodowego, nawet wtedy, gdy od nabycia nieruchomości upłynęło więcej niż 5 lat.

  Budowa domów jednorodzinnych do 90 m2 bez pozwolenia na budowę

  Dom bez pozwolenia na budowę. W dniu 4 sierpnia 2021 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ten zakłada wprowadzenie możliwości budowy domów jednorodzinnych (o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90 m2) bez pozwolenia na budowę, bez dziennika budowy oraz bez konieczności ustanowienia kierownika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Projekt aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym.

  Polski Ład: Kredyty hipoteczne bez wkładu własnego do 2030 roku

  Kredyty hipoteczne objęte gwarancją do 100 tys. zł. zastępującą wkład własny wg propozycji z Polskiego Ładu będą udzielane do końca 2030 r. - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Minimalny okres spłaty takiego kredytu to15 lat, a maksymalny limit ceny finansowanej nieruchomości w przeliczeniu na 1 m. kw. będzie uzależniony od szeregu czynników.

  Pre-pack – korzyść dla dłużnika, ale czy dla wierzycieli?

  Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja polega na ogłoszeniu upadłości dłużnika z równoległym wskazaniem przez sąd nabywcy, ceny i innych warunków sprzedaży majątku dłużnika.

  Jakość rozliczeń MŚP [BADANIE]

  Z cyklicznego badania wśród MŚP realizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, iż jakość rozliczeń B2B utrzymała się na podobnym poziomie jak w drugim kwartale.

  Ile m2 mają nasze mieszkania?

  Ile m2 mają nasze mieszkania? Trochę ponad 29 metrów kwadratowych – taka powierzchnia przypada w Polsce na statystycznego obywatela. W Europie standard jest wyższy, czasami nawet ponad dwa razy wyższy – sugerują dane Eurostatu.

  Polski Ład. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości

  Opodatkowanie wynajmu nieruchomości. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości zawarte w programie Polski Ład doprowadzą do wzrostu czynszu za wynajmowane mieszkania. Uderzą również w przedsiębiorców, którzy rejestrują swoje biura czy gabinety w lokalach mieszkalnych.

  Coraz mniej gruntów do zagospodarowania

  Zasoby gruntów państwowych. Tylko ok. 165 tys. hektarów państwowej ziemi nie zostało dotychczas zagospodarowane. Część tych gruntów może być jeszcze sprzedana lub wydzierżawiona na cele rolne, ale większość z nich cechuje niska przydatność rolnicza oraz znaczne rozdrobnienie - informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

  Check engine: czy można jeździć?

  Check engine: czy można jeździć? Czasami tak, a czasami nie. To wszystko zależy od tego czy pojawieniu się kontrolki towarzyszą dodatkowe objawy.

  Polski Ład. Zmiany w uldze mieszkaniowej

  Ulga mieszkaniowa. Polski Ład zakłada modyfikację przepisów w zakresie ulgi mieszkaniowej. Zmiany dotyczą wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Co ulegnie zmianie?

  Kontrolka silnika: co oznacza?

  Kontrolka silnika: co oznacza? Jej zaświecenie się w czasie jazdy bez wątpienia stanowi ważny sygnał. Ale czy zawsze dalszą podróż należy przerwać?

  Wibracje w samochodzie: skąd się biorą?

  Wibracje w samochodzie, czyli dziś opowiemy o tym, skąd się biorą drgania w kabinie w czasie jazdy. A najczęstszym ich powodem są... opony!

  Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Warszawie?

  Ceny mieszkań w Warszawie. Na koniec połowy 2021 roku po raz pierwszy w historii cena metra kwadratowego mieszkania pozostającego w ofercie w Warszawie przekroczyła 12 tys. zł i była o 7,8 proc. wyższa niż w końcówce 2020 roku.

  Ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umowy najmu lokalu w centrum handlowym

  Najemcom lokali w centrach handlowych pozostały ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umów najmu – termin mija 6 sierpnia 2021 roku.

  Bezpieczeństwo danych w chmurze - certyfikaty bezpieczeństwa

  Pro dostawca usług w chmurze powinien posiadać niezbędne certyfikaty, które są potwierdzeniem, że nasze dane będą całkowicie bezpieczne. Na praktyki bezpieczeństwa składają się również inne czynności, prowadzone przez dostawcę, na przykład kontrole ryzyka czy audyty wewnętrzne oraz zewnętrzne. W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo danych w chmurze? Którzy z usługodawców działających na polskim rynku są godni zaufania? I czy w ogóle chmura może być bezpieczna?

  Przyczyny wypadków na autostradzie. Co mówią statystyki?

  Przyczyny wypadków na autostradzie? Dziś przyjrzymy się statystykom z polskich dróg. Na jakie nieprawidłowe zachowania kierowców wskazują?

  Zaległości branży fitness rosną [BADANIE]

  Wraz ze zniesieniem części ograniczeń, przyrost długów branży sportowej przyhamował. Nie dotyczy to klubów fitness i siłowni, które mają niemal 23 mln zł zaległości.

  Tańsza energia elektryczna. Umowy z cenami dynamicznymi

  Energia elektryczna - ceny. Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającym umowy z tzw. cenami dynamicznymi.

  Nowy Peugeot 308 SW w Polsce. Znamy cennik francuskiego kombi!

  Nowy Peugeot 308 SW oficjalnie pojawił się w Polsce. Znamy cennik auta. Za francuskie kombi trzeba zapłacić co najmniej 91 800 zł.

  Volkswagen Passat GTE: test niemieckiej hybrydy plug-in

  Volkswagen Passat GTE ma przestronną kabinę i duży bagażnik. Czy rodzinne nadwozie uzupełnione hybrydą plug-in sprawdza się w praktyce?

  Content marketing w biznesie – jak to robić dobrze

  Content marketing w biznesie. Gdy na marketingowym horyzoncie pojawia się hasło “content”, naturalnym skojarzeniem jest produkcja, dystrybucja i zarządzanie treścią, która z jednej strony dawałaby wymierną wartość dla odbiorcy, a z drugiej – kreowała pożądany wizerunek danej marki. Tyle i aż tyle? W praktyce działania contentowe to o wiele bardziej złożone przedsięwzięcia, a potencjalni twórcy pożądanych materiałów powinni dwa razy się zastanowić przed postawieniem pierwszego przecinka lub kropki.

  Kredyt na samochód. Jaki wybrać i czym się różnią?

  Kredyt na samochód, czyli kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy i leasing konsumencki. Która forma jest najlepsza?

  Wydatki na mieszkanie w budżecie domowym

  Wydatki na mieszkanie. Wydatki na utrzymanie i wyposażenie mieszkania lub domu w Polsce stanowią prawie 25% wydawanych przez nas pieniędzy – wynika z danych Eurostatu. To jeden z najgorszych wyników w Europie. Co ciekawe, jeszcze gorzej jest w Niemczech.

  Rolniczy handel detaliczny - co się zmieni

  Rolniczy handel detaliczny. 30 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wejście w życie nowych rozwiązań uzależnione jest od przebiegu procesu notyfikacji projektu ustawy w Komisji Europejskiej i w państwach członkowskich UE.

  Bezpieczne wakacje 2021: o czym pamiętać?

  Bezpieczne wakacje 2021 to pojęcie, o którym w tym roku Policja powtarza do znudzenia. Te zasady naprawdę warto jednak przyswoić. Jak brzmią?