Kategorie

Jak skorzystać z dotacji unijnych za pośrednictwem innych przedsiębiorstw

Istnieją programy, w ramach których środki finansowe pochodzące z Unii otrzymały przedsiębiorstwa, które nie są beneficjentem ostatecznym, ponieważ zadeklarowane działania wykonywać będą na rzecz innych przedsiębiorców.


Obecnie, gdy nie ma możliwości ubiegania się o dotację w nowym okresie programowania, warto zastanowić się nad skorzystaniem z dotacji pośrednio. Tego typu działania skierowane są na rozwój kapitału ludzkiego firm i obejmują najczęściej szkolenia i kursy, studia podyplomowe, praktyki zawodowe, subsydiowanie miejsc pracy.

Reklama


Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska (w Polsce jej przedstawicielstwo) ogłosiła konkurs dla przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych na projekty wpisujące się w obchody roku 2007, ogłoszonego Rokiem Równych Szans dla Wszystkich. W konkursie dofinansowanie na określone działania otrzymało 30 firm i organizacji, które mogą teraz rozszerzyć pole swojego oddziaływania oraz budować konkurencyjną markę.


Konsultacje społeczne prowadzone w krajach Unii Europejskiej w ostatnim roku wykazały, iż wzmocnienie wysiłków w sferze przeciwdziałania dyskryminacji jest niezwykle istotne dla rozszerzonej UE. Określono, że istnieją trzy główne przeszkody dla efektywnej implementacji legislacji wspólnotowej:

l wciąż istniejące postawy i zachowania dyskryminujące mniejszości;

l niepełne wdrożenie przepisów wspólnotowych w poszczególnych krajach członkowskich;

l niska świadomość społeczna dotycząca zakazu dyskryminacji i możliwości prawnej obrony własnych praw.


Wobec powyższej sytuacji Rada Unii Europejskiej decyzją Parlamentu Europejskiego nr 771/2006/WE z dnia 17 maja 2006 r. ustanowiła Europejski Rok na rzecz Równych Szans dla Wszystkich (2007) - w Kierunku Sprawiedliwego Społeczeństwa. Decyzja Parlamentu zakłada zrealizowanie następujących celów:

1. Prawo - podniesienie poziomu znajomości prawa równościowego i antydyskryminacyjnego, wynikających z niego praw i obowiązków obywateli oraz państw.

Reklama

2. Reprezentacja - pobudzanie dyskusji na temat sposobów zwiększania udziału w życiu społecznym grup słabo reprezentowanych, jako że polityka równych szans to nie tylko przeciwdziałanie dyskryminacji, ale również promowanie równego udziału.

3. Uznanie wartości płynących z różnorodności - tworzenie klimatu sprzyjającego afirmacji różnorodności jako wielkiej wartości społeczeństwa, na którą składają się wszyscy członkowie społeczności, niezależnie od płci, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, przekonań, wieku, niepełnosprawności i orientacji seksualnej.

4. Szacunek i tolerancja - promowanie bardziej spójnego społeczeństwa poprzez budowanie więzi pomiędzy różnymi grupami społecznymi oraz eliminowanie stereotypów i uprzedzeń.


Komisja Europejska pełni rolę koordynatora realizowania obchodów ERRSW. W Polsce Krajowym Organem Wykonawczym (KOW) jest Departament ds. Rodziny, Kobiet i Szkolenia dla firm w ramach inicjatywy Europejskiego Roku Równych Szans Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej. Obchody ERRSW rozpoczną się w czerwcu krajową imprezą inaugurującą. Wszystkie działania wyłonione w czasie wspomnianego konkursu będą realizowane do końca 2007 r.

Projekty, które zakwalifikowano do finansowego wsparcia w wysokości ok. 70 proc. każdy, dotyczą bardzo różnych działań. Jednym z przykładów otrzymania pieniędzy przez mikroprzedsiębiorstwo (a przypominam, że wnioskowano do Komisji Europejskiej) na rzecz innych przedsiębiorstw jest projekt pt.: „Miejsce przyjazne niepełnosprawnym”.


W ramach jego realizacji zaplanowano między innymi działania skierowane do przedsiębiorców z powiatu krakowskiego, oferujących usługi dla ludności, których miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest powszechnie uznawane za publiczne, np. restauracje, kawiarnie. Postanowiono dotrzeć do nich z informacją dla personelu obsługującego klientów, jak należy postępować, pomagać klientom niepełnosprawnym ruchowo (w tym niepełnosprawność starcza), upośledzonym, epileptykom itp. Projekt zwraca się przeciw dyskryminacji osób niepełnosprawnych i starszych w dostępie do czynnego uczestniczenia w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym. Mając na uwadze kłopoty w sprawnym i swobodnym poruszaniu się, osoby takie często rezygnują z pobytu w miejscach, w których ich ułomności fizyczne będą bardziej widoczne i rażące.


Planuje się przeszkolić w ciągu 5 miesięcy personel 30 takich firm. W zamian za uczestnictwo w programie firmy otrzymają certyfikat i odznaczenie: „Miejsce przyjazne niepełnosprawnym”. Szkolenia będą jednodniowe, w ten sposób nie będą nadmiernie obciążać pracodawców. Szkolenia mają za zadanie przygotować personel do obsługi klientów sprawnych inaczej tak, aby byli w stanie umożliwić im swobodę bycia w miejscu publicznym. Z przeprowadzonych na potrzeby realizacji tego projektu anonimowych ankiet wynika, że obsługa w takich miejscach, jak restauracje, banki, kina, często stykając się z osobami na wózkach czy choćby osobami starszymi, poruszającymi się za pomocą laski, nie potrafi im pomóc w zajęciu dogodnego miejsca, ponieważ nie wie, w jaki sposób działają wózki inwalidzkie, gdzie zablokować koła, którą rękę podeprzeć, czy tę z laską, czy tę drugą, w jaki sposób reagować na zachowanie osób z atakiem epilepsji itp. Brak tej wiedzy powoduje, że wspomniane miejsca stają się nieprzystępne dla osób, które przecież są sprawne inaczej.


W odstępie dwóch tygodni po szkoleniu odbywać się będą egzaminy certyfikujące. Certyfikat: „Miejsce przyjazne niepełnosprawnym”, będzie stanowił wartość wzmacniającą, podnoszącą konkurencyjność danej firmy. Szkolenia prowadzone będą przez specjalistów, tj. osoby związane z organizacjami i instytucjami niepełnosprawnych. Oczywiście wymienione szkolenia stanowią jedynie część wszystkich działań realizowanych w ramach omawianego projektu, ale wskazujemy tutaj na korzyści, jakie płyną bezpośrednio dla przedsiębiorców1.


Innym przykładem organizowania w ramach tej samej inicjatywy Europejskiego Roku Równych Szans szkoleń dla pracodawców i pracowników będą takie, które mają na celu pokazanie, iż w miejscu pracy może dojść do dyskryminacji. Szkolenia będą przeprowadzone w Krakowie, zaś adresowane do mieszkańców całego regionu krakowskiego. W celu objęcia nimi największej liczby osób pochodzących z różnych przedsiębiorstw, będą one odbywać się w siedzibach firm - w przypadku dużych przedsiębiorstw oraz w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego - w przypadku małych przedsiębiorstw. Na wykładach przeznaczonych dla pracodawców przedstawione zostaną sposoby zachowania się eliminujące takie sytuacje, które mogą prowadzić do posądzenia o dyskryminowanie w miejscu pracy. Istotne będzie również przedstawienie, jakie prawa przysługują pracownikowi, a mianowicie, iż różnice wynikające z powodu płci, rasy lub pochodzenia etnicznego, religii, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej nie mogą być przyczyną nierównego traktowania w pracy. Szkolenia mają na celu także pokazanie, iż różnorodność pracowników jest z wielu względów korzystna dla pracodawcy. Omawiane zagadnienia zostaną podzielone na następujące grupy tematyczne:

l wprowadzenie do prawa Unii Europejskiej,

l pojęcie nierównego traktowania i dyskryminacji w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim,

l omówienie kwestii dyskryminacji w życiu społecznym poszczególnych grup (płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religia lub przekonania, niepełnosprawność, wiek i orientacja seksualna),

l administracyjne i prawne środki zwalczania przypadków naruszeń ustawodawstwa antydyskryminacyjnego,

l propagowanie zasad i wartości leżących u podstaw obchodzonego Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich,

l wskazanie dobrych praktyk i ukazanie wartości płynących z różnorodności.


Więcej informacji o Europejskim Roku Równych Szans dla Wszystkich:

www.ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.cfm?language=PL

oraz na stronach Komisji Europejskiej i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Szkolenia dla potencjalnych pracowników


W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przygotowanych było kilka priorytetów, w ramach których różnego rodzaju organizacje, instytucje i prywatne firmy opracowały realizację wielu zadań, mających doprowadzić do przekwalifikowania, wykwalifikowania, zdobycia praktyki zawodowej przez osoby potencjalnie zagrożone bezrobociem czy też wchodzących pierwszy raz lub powracających na rynek pracy. W wyniku takich działań potencjalni pracodawcy otrzymują siłę roboczą, za którą nie muszą przez jakiś czas płacić składek ZUS, podatków, nawet pensji, mogą z dotacji wyposażyć miejsce pracy przeznaczone dla takiej osoby w niezbędny sprzęt komputerowy i meble.


Dla przykładu omówimy projekt realizowany na zlecenie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w którym instytucja szkoleniowa oferując kurs pt. „Pozyskiwanie i rozliczanie środków z UE z językiem angielskim i praktyką” przygotowuje dla swoich absolwentów praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach na terenie województwa małopolskiego. Uczestnikami szkoleń są osoby legitymujące się średnim lub wyższym wykształceniem. Tak więc firmom gotowym przyjąć praktykantów przedstawia się propozycję miesięcznego bezpłatnego pobytu maksymalnie 10 osób, które mogą pracować w tym czasie przez 20 dni po 8 godzin dziennie. Wcześniej osoby te przygotowane zostały z następujących tematów:


Praktykodawca otrzymuje więc chwilowe wsparcie kadrowe oraz ma możliwość zatrudnienia w późniejszym czasie przeszkolonych pracowników. Wystarczy, że oświadczy, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może zapewnić pełną realizację praktyki zgodnie z programem odbytego szkolenia i zapewnić warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy i zasadami bhp. Obydwie strony umowy, tj. praktykodawca i organizator kursu, ani też jego uczestnik, nie ponoszą żadnych kosztów związanych z odbywaniem tej zawodowej praktyki. Jedyną „uciążliwością” - jeśli w ogóle można o tym mówić - jest konieczność odnotowywania przebiegu praktyki w „Karcie Praktyki” oraz bezzwłocznego powiadamiania instytucji szkoleniowej o niestawieniu się uczestnika szkolenia na praktykę. Na zakończenie wyznaczona przez przedsiębiorcę osoba, do której zadań należało sprawowanie kontroli i opieka nad praktykantami, udzielać im będzie zaliczenia. Korzyść dla przedsiębiorców jest wiec niewspółmiernie większa niż kłopot.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Więcej informacji na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich i grodzkich urzędów pracy oraz urzędów marszałkowskich.


Projekty szkoleniowe w ramach SPO RZL


Największe jednak korzyści odnoszą przedsiębiorcy sektora MSP z uczestnictwa w projektach realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, zwłaszcza Działania 2.3, schemat A - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki. W działaniu tym firmy szkoleniowe aplikowały o 80-proc., a czasem nawet 100-proc. dotację na organizację szkoleń zamkniętych skierowanych do konkretnych przedsiębiorców lub też otwartych, do których dostęp mają wszyscy zainteresowani i spełniający kryterium przynależności do MSP. Obecnie istnieje już baza danych aktualnie dostępnych szkoleń, uwzględniająca wszystkie terminy naboru wniosków. Przygotowana została jako element wynikający z zakresu zadań projektu pt. „Inwestycja w Kadry”, współfinansowanego ze środków i dostępna jest na stronie: www.inwestycjawkadry.info.pl/ oraz www.inwestycjawkadry.pl.


Baza została stworzona specjalnie z myślą o przedstawicielach małych, średnich i dużych firm, którzy chcą inwestować w rozwój swoich pracowników. Obejmuje zarówno szkolenia realizowane w ramach programu „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, współfinansowane przez EFS, jak i inne szkolenia dostępne obecnie na rynku. Zamieszczanie ofert przez firmy szkoleniowe oraz dostęp do nich dla wszystkich użytkowników jest bezpłatny. Dostęp do informacji jest możliwy dla wszystkich zainteresowanych przez internet (poprzez standardową przeglądarkę internetową). Znajdują się w niej zarówno szkolenia tzw. miękkie, jak i specjalistyczne zawodowe oraz językowe. Wynik wyszukiwania posortowany zostaje względem daty początku szkolenia. Wyszukiwanie następować może wg:

l instytucji szkoleniowych - alfabetycznie, po profilu, województwie, miejscowości, zaawansowane dodatkowo po nazwie i pytaniu o akredytację;

l oferty szkoleniowej - po profilu usług (tj. oddzielnie szkolenia i studia podyplomowe), województwie, miejscowości, wg terminów i współfinansowania z EFS.


Obecnie w bazie aktualnych2 szkoleń dofinansowanych z EFS znajduje się 39 tytułów:

1. Szkolenia dla kadry zarządzającej MSP w sektorze transportu drogowego.

2. Planowanie i zarządzanie rozwojem kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

3. Doskonalenie kwalifikacji i umiejętności kadr w obszarze ADR i BHP.

4. Szkolenia managerskie - coaching.

5. Szkolenia managerskie - skuteczność w motywowaniu.

6. Szkolenia managerskie - skuteczne rekrutowanie pracowników.

7. Komunikacja interpersonalna.

8. Zarządzanie i organizacja pracy w przedsiębiorstwie.

9. Polsko-Niemieckie Studium Menedżerskie „Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

10. Pozyskiwanie funduszy UE na rozwój.

11. Planowanie zatrudnienia.

12. Kształtowanie rozwoju pracowników.

13. Elastyczne formy pracy.

14. Podniesienie poziomu kompetencji językowych w MSP działających na rynkach europejskich.

15. Samoorganizacja.

16. Asertywność.

17. Zarządzanie stresem.

18. Przełamywanie schematów działania.

19. Komunikacja w zespole.

20. Nowa elektronika.

21. ZKO - Komunikacja i organizacja prac w projekcie.

22. Organizacja biura eksportu i rekrutacja kadr.

23. Warsztaty z zakresu ZZL „szyte na miarę”.

24. Oceny pracownicze i systemy ocen okresowych.

25. Monitorowanie udzielonych kredytów.

26. Kasjer bankowy (złotowo-walutowy).

27. Prawne i praktyczne aspekty zabezpieczenia należności.

28. Ryzyko kredytowe finansowania małych i średnich firm.

29. Prawna problematyka rachunków bankowych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć komorniczych.

30. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

31. Profesjonalna analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów gospodarczych.

32. Profesjonalna obsługa klienta oraz aktywne techniki sprzedaży produktów bankowych.

33. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - szkolenie wyjazdowe.

34. Kurs języka angielskiego podwyższający umiejętności komunikacyjne - stage 1.

35. Kurs języka angielskiego podwyższający umiejętności komunikacyjne - stage 2.

36. Business English - stage 1.

37. Trening zachowań asertywnych.

38. Style kierowania.

39. Metody perswazji i negocjacji jako przydatne narzędzie w efektywnym wykorzystaniu modelu sprzedażowego.


Dostępne jest także archiwum szkoleń i rejestracja instytucji szkoleniowych, co jest wartością dodaną, bardzo przydatną dla firm prowadzących tego rodzaju działalność gospodarczą.


Korzyści płynące z uczestnictwa w projektach współfinansowanych z omawianego programu odnoszą zarówno firmy, które bezpośrednio otrzymują dotację na prowadzenie szkoleń, jak i te, które przysyłają swoich pracowników na kształcenie, nie ponosząc żadnych kosztów lub zaledwie 20 proc. Przedsiębiorca, który znajdzie odpowiedni temat kursu lub też studiów podyplomowych, odpowiadający potrzebom jego pracowników, zgłasza chęć uczestnictwa do firmy szkoleniowej i podpisuje z nią umowę, na mocy której wpłaca na wskazane konto 20 proc. wartości szkolenia. W niektórych przypadkach możliwe jest również przedstawienie kalkulacji godzinowo-kosztowej oddelegowania pracownika na wykłady i wtedy przedsiębiorca nie dokonuje żadnej wpłaty. W ramach szkolenia uczestnicy - oprócz wykładów, ćwiczeń i materiałów szkoleniowych - otrzymują także pełne wyżywienie podczas trwania szkolenia (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe) oraz nocleg. Kosztem własnym przedsiębiorcy są jedynie przejazdy, ale bardzo często szkolenia odbywają się na terenie całej Polski i można wybrać miejsce zamieszkania lub pobliskie jako miejsce szkolenia.


Projekty szkoleniowe, które jeszcze trwają i w których można zgłaszać chęć udziału, muszą zostać realizowane do połowy 2008 r. Dotychczasowy Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) w nowym unijnym roku budżetowym przekształcony został w Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL). Nabór wniosków aplikacyjnych w jego ramach rozpocznie się najwcześniej pod koniec 2007 r.


Edyta Pęcherz

Centrum Funduszy Europejskich

www.fundusze-europejskie.com

 

1 Pozostałe działania tego projektu adresowane są do organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i opinii publicznej.

2 Tzn. takich, które realizowane są w ramach trwających jeszcze projektów i do których nabory uczestników jeszcze trwają.

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  28 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.