Kategorie

Przeklasyfikowanie rodzajów działalności PKD 2007 w KRS - do 31 grudnia 2009 r.

Emilia Bartkowiak
inforCMS
Do 31 grudnia 2009 r. przedsiębiorcy mają obowiązek aktualizacji przedmiotu działalności w rejestrze przedsiębiorców na zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności 2007 (PKD 2007). Jak dokonać przeklasyfikowania rodzajów działalności – poniżej instrukcja na przykładzie spółki jawnej.

Zasady ogólne dotyczące spółki jawnej

Zasady funkcjonowania spółki jawnej określają art. 22-85 k.s.h. Przede wszystkim umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Powinna zawierać firmę i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika oraz ich wartość, przedmiot działalności spółki i czas jej trwania, jeśli jest oznaczony. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie wymagają, aby w samej umowie spółki przedmiot działalności został określony ściśle według PKD. Wystarczające jest samo określenie w umowie rodzaju prowadzonej działalności.

Zgłoszenie spółki do KRS - rejestru przedsiębiorców powinno zawierać m.in. przedmiot działalności spółki. Wszelkie zmiany w tym zakresie należy zgłaszać sądowi rejestrowemu.

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z wpisem do KRS, bądź też przez pełnomocnika ustanowionego przez te osoby. W tym ostatnim przypadku należy do wniosku o zmianę wpisu załączyć pełnomocnictwo oraz uiścić od niego opłatę skarbową.

Jak przekwalifikować działalność na nowy PKD

Reklama

1 stycznia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). PKD wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 stycznia 2004 r. można stosować nie dłużej niż do 31 grudnia 2009 r. Oznacza to, że podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru są obowiązane zgłosić w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zmiany klasyfikacji działalności zgodnie z PKD 2007.

W zależności od tego, w jaki sposób w umowie spółki określony został przedmiot działalności, konieczna będzie odpowiednio zmiana umowy spółki w części dotyczącej przedmiotu działalności przed złożeniem do sądu rejestrowego wniosku o zmianę wpisu, bądź też złożenie w sądzie rejestrowym wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców wraz z załączeniem umowy spółki w dotychczasowym brzmieniu. Oznacza to, że jeżeli w umowie spółki przedmiot działalności został określony ściśle według PKD 2004, to należy zmienić umowę spółki w części dotyczącej przedmiotu jej działalności. Jeżeli jednak w umowie wskazano jedynie rodzaj działalności bez wskazywania numerów PKD, nie ma konieczności zmiany umowy spółki. Spółka ma jednak nadal obowiązek dokonać zmiany PKD w KRS.

WAŻNE!

Jeżeli w umowie spółki przedmiot działalności został określony ściśle według PKD 2004, to należy zmienić umowę spółki w części dotyczącej przedmiotu jej działalności. Jeżeli jednak w umowie wskazano jedynie rodzaj działalności bez wskazywania numerów PKD, nie ma konieczności zmiany umowy spółki.

Kodeks spółek handlowych nie reguluje kwestii zmiany umowy w trakcie trwania spółki. Jednak z zawartych w nim przepisów i charakteru spółki jawnej jako spółki osobowej można wywnioskować, że zmiana umowy wymaga zgody wszystkich wspólników. Zmiany umowy spółki należy dokonać przez sporządzenie aneksu do umowy w formie pisemnej.

PRZYKŁAD

Jan Olczak oraz Edyta Król i Lidia Medres prowadzą piekarnię pod firmą Zakład Piekarski Olczak i Wspólnicy Spółka Jawna.

W umowie spółki przedmiot działalności został wskazany ściśle według PKD 2004 w następujący sposób:

§ 7. Przedmiotem działalności spółki jest:

1) produkcja pieczywa (PKD 15.81.A);

2) produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych (PKD 15.81.B);

3) produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości (PKD 15.82.Z).

Uwaga!

Jeżeliby w tej samej spółce w umowie jako przedmiot działalności wskazano ogólnie rodzaj działalności, bez wskazywania numerów PKD:

„§ 7. Przedmiotem działalności spółki jest produkcja pieczywa i ciastek oraz ciast i innych wyrobów cukierniczych o przedłużonej trwałości.”,

to spółka nie musiałaby dokonywać zmian w umowie spółki. Nadal jednak konieczne byłoby dokonanie zmiany wpisu przedmiotu działalności na zgodny z PKD 2007 w rejestrze przedsiębiorców.

 

1. Zmiana umowy spółki

Aby dokonać zmiany wpisu przedmiotu działalności zgodnie z PKD 2007 w rejestrze przedsiębiorców, wspólnicy muszą zmienić umowę spółki w części dotyczącej przedmiotu działalności, dostosowując ją do Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007. Nowy zapis w umowie spółki będzie wyglądał następująco:

§ 7. Przedmiotem działalności spółki jest:

1) produkcja pieczywa, produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.71.Z);

2) produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.72.Z).

Spółka dokona powyższej zmiany w oparciu o tablice kluczy powiązań Polskiej Klasyfikacji Działalności 2004 i 2007. Tablice kluczy powiązań Polskiej Klasyfikacji Działalności 2004 i 2007 są ogólnie dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm.

2. Zgłoszenie zmian i opłacenie wniosku

Reklama

Zgłoszenia do sądu rejestrowego zmian w przedmiocie działalności spółki jawnej zgodnie z PKD 2007 należy dokonać na urzędowych formularzach KRS-Z1 - wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (wzór na str. 42) oraz KRS-ZM (wzór na str. 44) - Zmiana - przedmiot działalności, załącznik do zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców.

Spółka powinna uiścić także opłatę sądową od wniosku o zmianę wpisu w rejestrze w łącznej wysokości 650,00 zł (400,00 zł za wpis zmiany do rejestru i 250,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Kwoty te spółka może uiścić przelewem na konto bankowe sądu rejestrowego, do którego składany jest wniosek. Opłatę sądową w wysokości 400,00 zł można także uiścić w znakach opłaty sądowej. Numery rachunków sądowych są udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: www.ms.gov.pl w zakładce Organizacja wymiaru sprawiedliwości.

Wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców należy przedłożyć w sądzie rejestrowym:

• zgłoszenie zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) na formularzu RG-1 i RG-RD, a także

• formularz NIP-2 ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zgodnie z tzw. zasadą jednego okienka, obowiązującą od 31 marca 2009 r., w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną wniosek RG-1 należy złożyć we właściwym wydziale gospodarczym KRS. Organ rejestrowy prześle z urzędu przedmiotowe dokumenty do urzędu statystycznego. Przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek RG-1 bezpośrednio we właściwym terytorialnie urzędzie statystycznym jedynie wówczas, gdy zmiana danych objętych obowiązkiem wpisu do rejestru REGON nie podlega równocześnie zgłoszeniu w rejestrze przedsiębiorców. W przypadku spółki nie mamy do czynienia z takim przypadkiem.

Wnioski RG-1 i RG-RD są udostępniane do pobrania na stronach internetowych urzędów statystycznych w całej Polsce.

Natomiast formularz podatkowy NIP-2 (zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem) można pobrać ze strony internetowej każdego urzędu skarbowego w Polsce.

Wzór wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wzór załącznika do wniosku

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Uwaga!

Zmiany przedmiotu działalności polegającej na przeklasyfikowaniu z PKD 2004 na PKD 2007 należy dokonać poprzez wykreślenie całej dotychczasowej treści informacji o przedmiocie działalności i wpisanie nowego przedmiotu działalności z uwzględnieniem kodów nowej klasyfikacji. W tym celu na formularzu KRS-ZM w części I, w polu 1 należy zaznaczyć kwadrat nr 1, a w polu I.2 (opis przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności) należy zaznaczyć kwadrat „wpis” i wskazać nowy kod zgodnie z PKD 2007.

• rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności - Dz.U. Nr 251, poz. 1885; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 59, poz. 489

• art. 1-3, 13, 34, 36, 40 i 47 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 42, poz. 341

• art. 23, 25-26 i 29 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - Dz.U. Nr 94, poz. 1037; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 104, poz. 860

• art. 5a i 9 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników - j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97

• art. 13 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97

Emilia Bartkowiak

aplikant radcowski

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  3 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wibracje w samochodzie: skąd się biorą?

  Wibracje w samochodzie, czyli dziś opowiemy o tym, skąd się biorą drgania w kabinie w czasie jazdy. A najczęstszym ich powodem są... opony!

  Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Warszawie?

  Ceny mieszkań w Warszawie. Na koniec połowy 2021 roku po raz pierwszy w historii cena metra kwadratowego mieszkania pozostającego w ofercie w Warszawie przekroczyła 12 tys. zł i była o 7,8 proc. wyższa niż w końcówce 2020 roku.

  Ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umowy najmu lokalu w centrum handlowym

  Najemcom lokali w centrach handlowych pozostały ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umów najmu – termin mija 6 sierpnia 2021 roku.

  Bezpieczeństwo danych w chmurze - certyfikaty bezpieczeństwa

  Pro dostawca usług w chmurze powinien posiadać niezbędne certyfikaty, które są potwierdzeniem, że nasze dane będą całkowicie bezpieczne. Na praktyki bezpieczeństwa składają się również inne czynności, prowadzone przez dostawcę, na przykład kontrole ryzyka czy audyty wewnętrzne oraz zewnętrzne. W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo danych w chmurze? Którzy z usługodawców działających na polskim rynku są godni zaufania? I czy w ogóle chmura może być bezpieczna?

  Przyczyny wypadków na autostradzie. Co mówią statystyki?

  Przyczyny wypadków na autostradzie? Dziś przyjrzymy się statystykom z polskich dróg. Na jakie nieprawidłowe zachowania kierowców wskazują?

  Zaległości branży fitness rosną [BADANIE]

  Wraz ze zniesieniem części ograniczeń, przyrost długów branży sportowej przyhamował. Nie dotyczy to klubów fitness i siłowni, które mają niemal 23 mln zł zaległości.

  Tańsza energia elektryczna. Umowy z cenami dynamicznymi

  Energia elektryczna - ceny. Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającym umowy z tzw. cenami dynamicznymi.

  Nowy Peugeot 308 SW w Polsce. Znamy cennik francuskiego kombi!

  Nowy Peugeot 308 SW oficjalnie pojawił się w Polsce. Znamy cennik auta. Za francuskie kombi trzeba zapłacić co najmniej 91 800 zł.

  Volkswagen Passat GTE: test niemieckiej hybrydy plug-in

  Volkswagen Passat GTE ma przestronną kabinę i duży bagażnik. Czy rodzinne nadwozie uzupełnione hybrydą plug-in sprawdza się w praktyce?

  Content marketing w biznesie – jak to robić dobrze

  Content marketing w biznesie. Gdy na marketingowym horyzoncie pojawia się hasło “content”, naturalnym skojarzeniem jest produkcja, dystrybucja i zarządzanie treścią, która z jednej strony dawałaby wymierną wartość dla odbiorcy, a z drugiej – kreowała pożądany wizerunek danej marki. Tyle i aż tyle? W praktyce działania contentowe to o wiele bardziej złożone przedsięwzięcia, a potencjalni twórcy pożądanych materiałów powinni dwa razy się zastanowić przed postawieniem pierwszego przecinka lub kropki.

  Kredyt na samochód. Jaki wybrać i czym się różnią?

  Kredyt na samochód, czyli kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy i leasing konsumencki. Która forma jest najlepsza?

  Wydatki na mieszkanie w budżecie domowym

  Wydatki na mieszkanie. Wydatki na utrzymanie i wyposażenie mieszkania lub domu w Polsce stanowią prawie 25% wydawanych przez nas pieniędzy – wynika z danych Eurostatu. To jeden z najgorszych wyników w Europie. Co ciekawe, jeszcze gorzej jest w Niemczech.

  Rolniczy handel detaliczny - co się zmieni

  Rolniczy handel detaliczny. 30 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wejście w życie nowych rozwiązań uzależnione jest od przebiegu procesu notyfikacji projektu ustawy w Komisji Europejskiej i w państwach członkowskich UE.

  Bezpieczne wakacje 2021: o czym pamiętać?

  Bezpieczne wakacje 2021 to pojęcie, o którym w tym roku Policja powtarza do znudzenia. Te zasady naprawdę warto jednak przyswoić. Jak brzmią?

  e-Bilety Morskie Oko. Rezerwacja lub nie zaparkujesz!

  e-Bilety Morskie Oko - to jedyny sposób, aby w najbliższych dniach zostawić auto w Palenicy Białczańskiej. Muszą o tym wiedzieć odwiedzający TPN.

  Rynek nieruchomości biurowych w Polsce

  Rynek nieruchomości biurowych. Sytuacja związana z pandemią istotnie wpłynęła na rynek biurowy. Inwestorzy w sektorze biurowym jeszcze mocniej stawiają obecnie, zarówno na rozwiązania energooszczędne, jak również ekologię i udogodnienia z zakresu wellbeingu.

  Trudniej o kredyt hipoteczny - nowa Rekomendacja S

  Kredyty hipoteczne - Rekomendacja S. Od lipca bieżącego roku obowiązują nowe zasady udzielania kredytów mieszkaniowych. Co o „nowej” Rekomendacji S przyszły kredytobiorca wiedzieć powinien?

  Volkswagen Taigo: Niemcy stawiają na SUV-a coupe

  Volkswagen Taigo to nowa propozycja w ofercie marki w Europie. Czym jest Taigo? To tak naprawdę model T-Cross, jednak w wersji coupe.

  Firma w mediach. Na czym polegają skuteczne media relations?

  Firma w mediach. Ogromna konkurencja rynkowa oraz wysokie wymagania ze strony samych konsumentów niejako wymuszają na biznesach cykliczną obecność w mediach. Aby regularnie pojawiać się na łamach prasy, tytułów online czy platformach influencerów należy wyjątkowo poważnie potraktować kwestię kontaktu z poszczególnymi redakcjami. W jaki sposób? Odpowiedzią są skuteczne działania media relations.

  Prawo, a zakłady bukmacherskie!

  2017 rok to przełomowa data w historii polskiej branży zakładów bukmacherskich. Właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Co zmieniło się po tej dacie pod kątem prawnym i jak było wcześniej?

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  30% Club Poland: „Różnorodność we władzach to wymierne korzyści spółki” [PODCAST]

  Dane dowodzą, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne. Ale czy faktycznie tak jest? Czy firma, która w swojej strategii stawia na różnorodność może liczyć na wymierne korzyści?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.