Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przeklasyfikowanie rodzajów działalności PKD 2007 w KRS - do 31 grudnia 2009 r.

Emilia Bartkowiak
inforCMS
Do 31 grudnia 2009 r. przedsiębiorcy mają obowiązek aktualizacji przedmiotu działalności w rejestrze przedsiębiorców na zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności 2007 (PKD 2007). Jak dokonać przeklasyfikowania rodzajów działalności – poniżej instrukcja na przykładzie spółki jawnej.

Zasady ogólne dotyczące spółki jawnej

Zasady funkcjonowania spółki jawnej określają art. 22-85 k.s.h. Przede wszystkim umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Powinna zawierać firmę i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika oraz ich wartość, przedmiot działalności spółki i czas jej trwania, jeśli jest oznaczony. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie wymagają, aby w samej umowie spółki przedmiot działalności został określony ściśle według PKD. Wystarczające jest samo określenie w umowie rodzaju prowadzonej działalności.

Zgłoszenie spółki do KRS - rejestru przedsiębiorców powinno zawierać m.in. przedmiot działalności spółki. Wszelkie zmiany w tym zakresie należy zgłaszać sądowi rejestrowemu.

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z wpisem do KRS, bądź też przez pełnomocnika ustanowionego przez te osoby. W tym ostatnim przypadku należy do wniosku o zmianę wpisu załączyć pełnomocnictwo oraz uiścić od niego opłatę skarbową.

Jak przekwalifikować działalność na nowy PKD

1 stycznia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). PKD wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 stycznia 2004 r. można stosować nie dłużej niż do 31 grudnia 2009 r. Oznacza to, że podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru są obowiązane zgłosić w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zmiany klasyfikacji działalności zgodnie z PKD 2007.

W zależności od tego, w jaki sposób w umowie spółki określony został przedmiot działalności, konieczna będzie odpowiednio zmiana umowy spółki w części dotyczącej przedmiotu działalności przed złożeniem do sądu rejestrowego wniosku o zmianę wpisu, bądź też złożenie w sądzie rejestrowym wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców wraz z załączeniem umowy spółki w dotychczasowym brzmieniu. Oznacza to, że jeżeli w umowie spółki przedmiot działalności został określony ściśle według PKD 2004, to należy zmienić umowę spółki w części dotyczącej przedmiotu jej działalności. Jeżeli jednak w umowie wskazano jedynie rodzaj działalności bez wskazywania numerów PKD, nie ma konieczności zmiany umowy spółki. Spółka ma jednak nadal obowiązek dokonać zmiany PKD w KRS.

WAŻNE!

Jeżeli w umowie spółki przedmiot działalności został określony ściśle według PKD 2004, to należy zmienić umowę spółki w części dotyczącej przedmiotu jej działalności. Jeżeli jednak w umowie wskazano jedynie rodzaj działalności bez wskazywania numerów PKD, nie ma konieczności zmiany umowy spółki.

Kodeks spółek handlowych nie reguluje kwestii zmiany umowy w trakcie trwania spółki. Jednak z zawartych w nim przepisów i charakteru spółki jawnej jako spółki osobowej można wywnioskować, że zmiana umowy wymaga zgody wszystkich wspólników. Zmiany umowy spółki należy dokonać przez sporządzenie aneksu do umowy w formie pisemnej.

PRZYKŁAD

Jan Olczak oraz Edyta Król i Lidia Medres prowadzą piekarnię pod firmą Zakład Piekarski Olczak i Wspólnicy Spółka Jawna.

W umowie spółki przedmiot działalności został wskazany ściśle według PKD 2004 w następujący sposób:

§ 7. Przedmiotem działalności spółki jest:

1) produkcja pieczywa (PKD 15.81.A);

2) produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych (PKD 15.81.B);

3) produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości (PKD 15.82.Z).

Uwaga!

Jeżeliby w tej samej spółce w umowie jako przedmiot działalności wskazano ogólnie rodzaj działalności, bez wskazywania numerów PKD:

„§ 7. Przedmiotem działalności spółki jest produkcja pieczywa i ciastek oraz ciast i innych wyrobów cukierniczych o przedłużonej trwałości.”,

to spółka nie musiałaby dokonywać zmian w umowie spółki. Nadal jednak konieczne byłoby dokonanie zmiany wpisu przedmiotu działalności na zgodny z PKD 2007 w rejestrze przedsiębiorców.

 

1. Zmiana umowy spółki

Aby dokonać zmiany wpisu przedmiotu działalności zgodnie z PKD 2007 w rejestrze przedsiębiorców, wspólnicy muszą zmienić umowę spółki w części dotyczącej przedmiotu działalności, dostosowując ją do Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007. Nowy zapis w umowie spółki będzie wyglądał następująco:

§ 7. Przedmiotem działalności spółki jest:

1) produkcja pieczywa, produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.71.Z);

2) produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.72.Z).

Spółka dokona powyższej zmiany w oparciu o tablice kluczy powiązań Polskiej Klasyfikacji Działalności 2004 i 2007. Tablice kluczy powiązań Polskiej Klasyfikacji Działalności 2004 i 2007 są ogólnie dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm.

2. Zgłoszenie zmian i opłacenie wniosku

Zgłoszenia do sądu rejestrowego zmian w przedmiocie działalności spółki jawnej zgodnie z PKD 2007 należy dokonać na urzędowych formularzach KRS-Z1 - wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (wzór na str. 42) oraz KRS-ZM (wzór na str. 44) - Zmiana - przedmiot działalności, załącznik do zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców.

Spółka powinna uiścić także opłatę sądową od wniosku o zmianę wpisu w rejestrze w łącznej wysokości 650,00 zł (400,00 zł za wpis zmiany do rejestru i 250,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Kwoty te spółka może uiścić przelewem na konto bankowe sądu rejestrowego, do którego składany jest wniosek. Opłatę sądową w wysokości 400,00 zł można także uiścić w znakach opłaty sądowej. Numery rachunków sądowych są udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: www.ms.gov.pl w zakładce Organizacja wymiaru sprawiedliwości.

Wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców należy przedłożyć w sądzie rejestrowym:

• zgłoszenie zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) na formularzu RG-1 i RG-RD, a także

• formularz NIP-2 ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zgodnie z tzw. zasadą jednego okienka, obowiązującą od 31 marca 2009 r., w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną wniosek RG-1 należy złożyć we właściwym wydziale gospodarczym KRS. Organ rejestrowy prześle z urzędu przedmiotowe dokumenty do urzędu statystycznego. Przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek RG-1 bezpośrednio we właściwym terytorialnie urzędzie statystycznym jedynie wówczas, gdy zmiana danych objętych obowiązkiem wpisu do rejestru REGON nie podlega równocześnie zgłoszeniu w rejestrze przedsiębiorców. W przypadku spółki nie mamy do czynienia z takim przypadkiem.

Wnioski RG-1 i RG-RD są udostępniane do pobrania na stronach internetowych urzędów statystycznych w całej Polsce.

Natomiast formularz podatkowy NIP-2 (zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem) można pobrać ze strony internetowej każdego urzędu skarbowego w Polsce.

Wzór wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wzór załącznika do wniosku

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Uwaga!

Zmiany przedmiotu działalności polegającej na przeklasyfikowaniu z PKD 2004 na PKD 2007 należy dokonać poprzez wykreślenie całej dotychczasowej treści informacji o przedmiocie działalności i wpisanie nowego przedmiotu działalności z uwzględnieniem kodów nowej klasyfikacji. W tym celu na formularzu KRS-ZM w części I, w polu 1 należy zaznaczyć kwadrat nr 1, a w polu I.2 (opis przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności) należy zaznaczyć kwadrat „wpis” i wskazać nowy kod zgodnie z PKD 2007.

• rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności - Dz.U. Nr 251, poz. 1885; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 59, poz. 489

• art. 1-3, 13, 34, 36, 40 i 47 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 42, poz. 341

• art. 23, 25-26 i 29 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - Dz.U. Nr 94, poz. 1037; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 104, poz. 860

• art. 5a i 9 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników - j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97

• art. 13 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97

Emilia Bartkowiak

aplikant radcowski

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rozbieżne stawki podatku od podziemnych miejsc garażowych. MF nie planuje zmian
  Nadal wpływają skargi do RPO na odmienne stawki podatku od podziemnych stanowisk garażowych w budynkach wielorodzinnych. Podatek zależy od tego, czy jest to odrębna własność, czy tzw. pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego. Marcin Wiącek zwraca uwagę na ten problem minister finansów Magdalenie Rzeczkowskiej.
  Najważniejsze języki świata - teraz i w przyszłości
  O ile w czasach starożytnego Rzymu łacina jako lingua franca używana była w kulturze i biznesie, to teraz angielski zajął jej miejsce, mimo że jest na trzecim miejscu pod względem ilości native speakerów. Ale czy zawsze tak będzie? Jakie języki będą dominować w 2050 roku?
  Handel w niedzielę przywrócony na jasnych zasadach?
  W opinii Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie należy wrócić do tematu przywrócenia handlu w niedzielę na pełnych zasadach. Co z omijaniem prawa?
  Ceny mieszkań używanych wzrosły w ciągu roku ponad 15%
  Mieszkania z drugiej ręki w największych miastach są aż o 15,1% droższe niż przed rokiem – wynika z najnowszych danych NBP. Wzrost cen w przypadku lokali deweloperskich jest jeszcze większy, na co wpłynąć mogły rosnące koszty budowy.
  Płatność za paliwo przy dystrybutorze... jest możliwa!
  Płatność za paliwo przy dystrybutorze? To możliwe. Podjeżdżasz na stację, tankujesz paliwo, naciskasz przycisk w telefonie i odjeżdżasz.
  Kara za brak OC 2023. Podwyżka i to dwukrotna!
  Kara za brak OC w roku 2023 wzrośnie i to... dwukrotnie. Tak, dwukrotnie. Czemu tak się stanie i jak wysokiego skoku opłaty można się spodziewać?
  Likwidacja spółki jawnej
  Likwidacja spółki jawnej jest procesem skomplikowanym i wymagającym przygotowania wielu dokumentów, jednak istnieje rozwiązanie, które pomoże Ci tego uniknąć!
  Biurowce na rynkach regionalnych – analiza rynku
  W pierwszym półroczu br. popyt na biura w największych miastach regionalnych w kraju był większy niż w całym 2021 roku. Także aktywa biurowe w regionach są teraz jednym z głównych celów inwestorów
  Rynek paliw – UOKiK nie potwierdza opinii o zawyżaniu marż
  Wzrost cen na stacjach benzynowych oraz liczne skargi skłoniły prezesa UOKiK do przeanalizowania rynku poda kątem niedozwolonych praktyk
  Strajk egzaminatorów WORD. Bez egzaminów od 8 sierpnia
  Strajk egzaminatorów WORD? Tak, powracają oni do protestu od poniedziałku 8 sierpnia. To oznacza, że egzaminy na prawo jazdy nie będą się odbywać.
  Benzyna E10. Czym jest i czy jest szkodliwa dla silnika?
  Benzyna E10. Ma się ona stać jednym z rozwiązań problemów paliwowych. Czym jednak tak właściwie jest i czy silniki w autach ją wytrzymają?
  Polski Ład 2.0 od lipca – czy przewoźnicy na nim zyskają?
  Rozliczanie pracowników od nowego roku 2022 przysporzyło problemów niejednemu pracodawcy i księgowemu. Chociaż z założenia Polski Ład miał uprościć dotychczasowy system podatkowy i obniżyć ich wysokość, zmiana przepisów od stycznia jeszcze bardziej go skomplikowała.
  Marketing i reklama wobec różnych grup wiekowych
  Działania marketingowe marek dotychczas koncentrowały się w przeważającej mierze na młodszych użytkownikach. Jednak, jak wynika z raportu GWI, każda grupa wiekowa to potencjalni klienci e-commerce
  Linie kablowe zyskują na popularności. Linie podziemne alternatywą dla napowietrznych
  Elektroenergetyczne linie napowietrzne są często spotykanym elementem krajobrazu. Niższy koszt inwestycyjny czy łatwość naprawy ewentualnych awarii są mocnym argumentem do inwestowania właśnie w tę technologię. Dziś jednak coraz częściej odchodzi się od tego rozwiązania na rzecz linii kablowych podziemnych. Skąd wynika zainteresowanie tą technologią?
  Zatory płatnicze - zmiany w przepisach
  Szykują się zmiany w przepisach o zatorach płatniczych. Z uwagi na pojawiające się wątpliwości dotyczące raportowania oraz komplikacje wynikające ze zbierania danych, ustawodawca zdecydował się przedstawić projekt zmian, przewidujący znaczne uproszczenia w raportowaniu.
  Inwestycje na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych [Raport]
  Panująca obecnie niepewność gospodarcza zaczyna oddziaływać na aktywność inwestycyjną na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych (CRE). Prognozowany wpływ sytuacji gospodarczej będzie jednak zróżnicowany dla różnych jego obszarów, a wybrane sektory oraz rynki krajowe wciąż pozostaną atrakcyjne dla inwestorów
  Węgiel, gaz i wakacje kredytowe – wpływ na rynek akcji i obligacji
  Eksperci VIG/C-QUADRAT przyglądają się kluczowym wskaźnikom ekonomicznym, analizują wyniki spółek za II kwartał 2022 roku, prezentują z jakimi zagrożeniami zmierzy się polski rynek akcji oraz zastanawiają się czy to już „czas na obligacje”.
  Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców apeluje o wsparcie MŚP – ceny energii
  W trakcie prowadzonych w styczniu 2022 r. prac legislacyjnych nad mechanizmami osłonowymi służącymi przeciwdziałaniu negatywnym skutkom znacznego wzrostu cen surowców energetycznych, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz występował do organów władzy publicznej, m.in. do Premiera, Sejmu oraz do Senatu o uwzględnienie w tych mechanizmach przedsiębiorców.
  Zakup apartamentu nad morzem - jakich błędów nie popełnić?
  Zakup nieruchomości nad morzem kusi inwestorów wieloma aspektami. Wydawałoby się, że wystarczy dobra lokalizacja, by lokata kapitału zwróciła się w kilka lat. Nic bardziej mylnego.
  Wakacyjne podróże samochodem a ubezpieczenie
  Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla posiadacza każdego pojazdu mechanicznego. Istnieją jednak jeszcze dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne, m.in. AC, Assistance i NNW. Wakacje to wzmożony okres korzystania z auta w Polsce i za granicą, więc warto się nad nimi zastanowić. Co należy wiedzieć, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów nieprzewidzianego zdarzenia podczas podróży?
  Pierwsza obniżka cen na rynku samochodów używanych od dwóch lat
  AURES Holdings obniżył ceny 1700 aut używanych w sieci AAA AUTO, a łączna kwota aktualnych rabatów wynosi 2 mln złotych.
  Ceny nowych mieszkań w lipcu 2022 lekko do góry [Raport]
  Ceny mieszkań od deweloperów lipcu minimalnie drgnęły do góry w większości obserwowanych miast. Spadek odnotowany tylko w jednym. Mimo to kupujący wrócili na rynek, choć wciąż nie jest ich tylu, co na początku roku, a tym bardziej w minionym roku.
  Trzy sposoby na sprawne urządzenie mieszkania w stanie deweloperskim
  Urządzenie mieszkania w stanie deweloperskim wydaje się być czasochłonnym zadaniem. Jaki kolor farby wybrać? Kupić sofę czy narożnik? Aby uniknąć przytłaczających pytań, mamy trzy sprawdzone porady, dzięki którym dekoracja przyszłego "M" stanie się prostym zadaniem.
  Tracąca pęd inflacja. Czy można się spodziewać wyhamowania wzrostu cen?
  Tylko 12% Polaków nie widzi wpływu inflacji na codzienne decyzje. Równocześnie 41% respondentów określa, że musiała zrezygnować z części wydatków w tym: z usług, które nie były pierwszej potrzeby (29%) czy wysokobudżetowych zakupów (12%). Natomiast prawie połowa społeczeństwa (47%) nie miała konieczności ograniczenia wydatków, jednak przez rosnące ceny zaczęła planować i kontrolować codzienne zakupy.
  Przekształcanie budynków biurowo-handlowych na cele mieszkalne - Rząd pracuje nad ułatwieniami
  Przekształcanie budynków biurowo-handlowych na cele mieszkalne ma zostać ułatwione. W ciągu 2 lat od wprowadzenia przepisów obowiązywać będą preferencyjne warunki przebudowy - brak pozwolenia na budowę i zgłoszenia odbioru dla prac nienaruszających konstrukcji.