Kategorie

Skutki jawności Krajowego Rejestru Sądowego

Pojęcie jawności każdego rejestru ma dwa aspekty. Jawność formalna oznacza możliwość dostępu do rejestru (i akt rejestrowych) oraz otrzymywania dokumentów urzędowych stwierdzających dane wpisane do rejestru. Natomiast przez jawność materialną rozumie się skutki wynikające z wpisania (lub braku wpisania) określonych danych do rejestru.

Przedmiotem niniejszego artykułu są wybrane zagadnienia z zakresu jawności materialnej KRS. Przepisy ustawy o KRS regulują zagadnienia: domniemania prawdziwości danych wpisanych do rejestru (art. 17 ust. 1), wiarygodności publicznej danych objętych rejestrem (art. 14 i art. 17 ust. 2), skutków wpisania danych do rejestru (art. 15 i 16) oraz odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu obowiązanego do złożenia wniosku o wpis (art. 18).

Domniemanie prawdziwości danych wpisanych do KRS
 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o KRS domniemywa się, że dane wpisane do KRS są prawdziwe (domniemanie działa nie tylko wobec podmiotu obowiązanego do złożenia wniosku o wpis danych do KRS). Domniemanie jest domniemaniem możliwym do obalenia. Osoba twierdząca, że rzeczywisty stan prawny jest odmienny od tego, który wynika z danych wpisanych do rejestru, musi udowodnić tę okoliczność.
 

Przyjmuje się, że wskazane wyżej domniemanie dotyczy wszystkich danych wpisanych do KRS, z wyłączeniem danych wskazanych w art. 41 ustawy o KRS (to jest danych z działu 4 rejestru przedsiębiorców). Domniemanie nie dotyczy danych znajdujących się w aktach rejestrowych, jeżeli nie zostały one wpisane do rejestru.
 

Rozbieżność pomiędzy wpisem do rejestru a rzeczywistym stanem prawnym
 

W myśl art. 14 ustawy o KRS podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do KRS nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do KRS lub uległy wykreśleniu z tego rejestru.
 

Ograniczenie to działa wyłącznie przeciwko podmiotowi obowiązanemu do złożenia wniosku o wpis. Niemożność powoływania się podmiotu obowiązanego do złożenia wniosku o wpis na dane, które nie zostały wpisane do KRS lub uległy wykreśleniu z tego rejestru, oznacza, że wiążący dla tego podmiotu jest stan prawny wynikający z danych ujawnionych w KRS. Chodzi tu o przypadek, gdy stan prawny wynikający z danych ujawnionych w KRS jest sprzeczny z rzeczywistym stanem prawnym. Sprzeczność taka zachodzi - zdaniem autora - tylko w sytuacji, gdy ze stanu prawnego wynikającego z danych ujawnionych w KRS wynika, że rzeczywisty stan prawny, nie może mieć miejsca.
 

PRZYKŁADY
 
1.
 
1. Zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym Jan K. - będący wspólnikiem spółki jawnej - jest (w myśl umowy tej spółki) pozbawiony prawa do jej reprezentowania. Natomiast zgodnie z treścią wpisu w rejestrze Jan K. jest uprawniony do reprezentowania tej spółki jawnej.
 
W tej sytuacji zachodzi sprzeczność pomiędzy rzeczywistym stanem prawnym a stanem prawnym ujawnionym w rejestrze. Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis (czyli spółka jawna) - zgodnie z art. 14 ustawy o KRS - nie może powoływać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze na rzeczywisty stan prawny.
 
2.
 
Zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym członkami zarządu spółki z o.o. są Jan K. i Tomasz M. Natomiast zgodnie z treścią wpisu w rejestrze członkiem zarządu tej spółki z o.o. jest Tomasz M.
 
W tej sytuacji należy uznać, że nie zachodzi sprzeczność pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w KRS a rzeczywistym stanem prawnym, gdyż z rejestru nie wynika, że Jan K. nie jest członkiem zarządu spółki z o.o. Wynika z niego jedynie, że członkiem zarządu jest Tomasz M.
 
Z tego względu w razie złożenia przez spółkę z o.o., reprezentowaną przez Jana K., jednostronnego oświadczenia woli (np. o wypowiedzeniu umowy), kontrahent tej spółki z o.o. nie może argumentować, że Jan K. nie był członkiem zarządu, oraz doprowadzić - poprzez powołanie się na art. 14 ustawy o KRS - do przyjęcia, że złożone za spółkę oświadczenie woli jest nieważne.
 
 
Przepis art. 14 ustawy o KRS ma jedynie zapewnić osobie trzeciej „ochronę” przed pogorszeniem jej pozycji w stosunku do tej, którą uzyskałaby, gdyby rzeczywisty stan prawny był zgodny ze stanem prawnym ujawnionym w rejestrze.
 

PRZYKŁAD
 
Zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym członkiem zarządu spółki z o.o. jest Tomasz M. Natomiast zgodnie z treścią wpisu w rejestrze członkami zarządu tej spółki są Jan K. i Tomasz M.
 
Jeżeli osoba trzecia zawrze umowę ze spółką z o.o., reprezentowaną przez Jana K., to ta spółka z o.o. nie będzie mogła powoływać się wobec kontrahenta działającego w dobrej wierze na okoliczność, że Jan K. nie jest członkiem zarządu. Kontrahent spółki jest chroniony przez przepis art. 14 ustawy o KRS.
 
Jednocześnie jednak kontrahent ten nie może użyć tej regulacji do „ataku” na spółkę. Jeżeli więc uznałby on, że w jego interesie leży nieważność umowy zawartej ze spółką, nie może powołać się wobec niej na rzeczywisty stan prawny, a więc brak umocowania Jana K.
 
W tym zakresie stan prawny ujawniony w rejestrze wiąże także osobę trzecią działającą w dobrej wierze.
 
 

A zatem osoba trzecia jest zasadniczo związana stanem prawnym ujawnionym w KRS i nie może powoływać się wobec podmiotu obowiązanego do złożenia wniosku o wpis na rzeczywisty stan prawny. Od reguły tej są dwa wyjątki. Po pierwsze, wyjątek zachodzi w sytuacji, gdy rzeczywisty stan prawny nie jest sprzeczny ze stanem prawnym ujawnionym w KRS (jak w przykładzie nr 2). Po drugie, możliwe jest to również, gdy osoba trzecia nie jest osobą w dobrej wierze, czego wymaga art. 14 ustawy o KRS. Tylko w tych dwóch przypadkach osoba trzecia może powołać się na rzeczywisty stan prawny, inny niż stan prawny ujawniony w KRS.
 

Za osobę trzecią w dobrej wierze należy uznać każdą osobę trzecią, która nie wiedziała, że stan prawny ujawniony w KRS jest sprzeczny z rzeczywistym stanem prawnym. Nie wystarczy przy tym, że osoba trzecia mogła z łatwością dowiedzieć się o sprzeczności pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w KRS a rzeczywistym stanem prawnym - dla braku dobrej wiary konieczna jest jej pozytywna wiedza o takiej sprzeczności.
 

Pojęcie „osoby trzeciej” obejmuje - zdaniem autora - każdą osobę inną niż podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis. Brak jest bowiem podstaw do wyłączenia spod ochrony nawet osób blisko związanych z takim podmiotem (np. wspólników lub członków organów). Również w stosunku do tych osób podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis powinien wykazać, że wiedziały one o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w KRS z rzeczywistym stanem prawnym. Oczywiście w takim przypadku dowód będzie zazwyczaj znacznie łatwiejszy.
 

Jeżeli osoba trzecia wiedziała o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w KRS z rzeczywistym stanem prawnym, może - zarówno ona, jak i podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis - powoływać się tylko na rzeczywisty stan prawny.
 
Powyższa wykładnia art. 14 ustawy o KRS nie jest sprzeczna z art. 15 ust. 3 tej ustawy (zgodnie z jego treścią osoba trzecia może powoływać się na dokumenty i dane, w odniesieniu do których nie dopełniono jeszcze obowiązku ogłoszenia, jeżeli niezamieszczenie ogłoszenia nie pozbawia jej skutków prawnych). W przepisie tym chodzi - zdaniem autora - o możliwość działania osób trzecich w zaufaniu do dokumentów lub danych, które nie zostały opublikowane - brak opublikowania nie pozbawia osób trzecich możliwości działania w zaufaniu do tych dokumentów lub danych. Jednocześnie nie znaczy to, że osoby trzecie, które kiedyś oparły się na stanie prawnym ujawnionym w rejestrze, mogą później powołać się na rzeczywisty stan prawny.
 

PRZYKŁAD
 
Zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym Jan K. jest samodzielnym prokurentem spółki z o.o. Natomiast zgodnie z treścią wpisu w rejestrze Jan K. jest prokurentem łącznym (wymagana jest dwuosobowa reprezentacja spółki).
 
W tej sytuacji kontrahent spółki z o.o. może zawrzeć umowę ze spółką reprezentowaną jednoosobowo przez Jana K., powołując się na okoliczność, że prokura udzielona Janowi K. jest prokurą samodzielną. Nie przeszkadza mu w tym okoliczność, że dane te nie zostały opublikowane.
 
 

Związanie podmiotu obowiązanego do złożenia wniosku o wpis stanem prawnym wynikającym z KRS trwa nawet po złożeniu wniosku o wpis zmiany danych w tym zakresie.
Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis może informować osoby trzecie - swoich kontrahentów - o rzeczywistym stanie prawnym (np. o pozbawieniu określonych osób prawa reprezentacji spółki). Jeśli natomiast osoby odwołane, zamiast powiadomić o tym kontrahentów tego podmiotu, dokonają w jego imieniu czynności prawnej, negatywne konsekwencje doboru takich osób obciążają podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis. Oczywiście, w razie poniesienia szkody, podmiotowi takiemu będzie przysługiwać wobec tych osób roszczenie odszkodowawcze.
 

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o KRS, nawet jeżeli dane wpisano do KRS niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu. Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis powinien więc dla własnego bezpieczeństwa monitorować stan prawny ujawniony w KRS - tak aby w razie wpisania danych niezgodnie ze zgłoszeniem lub bez zgłoszenia móc niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.
 

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem, ograniczenie powoływania się przez podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis na rzeczywisty stan prawny sprzeczny ze stanem prawnym ujawnionym w KRS nie ma zatem zastosowania tylko w przypadku, gdy dane, których wpis spowodował sprzeczność stanu prawnego ujawnionego w rejestrze z rzeczywistym stanem prawnym, zostały wpisane niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu (lub bez tego zgłoszenia), a podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis niezwłocznie wystąpił z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie błędnego wpisu.
 

Użyte w tej regulacji określenie „zaniedbał wystąpić z wnioskiem” powinno być - zdaniem autora - rozumiane jako równoznaczne z „nie wystąpił z wnioskiem z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność”.
 

Konieczna jest ponadto jeszcze jedna uwaga w odniesieniu do art. 14 ustawy o KRS. Użyty w tym przepisie zwrot, że podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do KRS lub uległy wykreśleniu z tego rejestru, oznacza, że chodzi o przyjęcie stanu prawnego ujawnionego w rejestrze dla ustalania skuteczności czynności między tym podmiotem a osobą trzecią. Z tego względu - po pierwsze - stan prawny ujawniony w KRS jest wiążący dla oceny skuteczności takich czynności, niezależnie od tego, kto dokonuje tej oceny (także jeżeli ocena ta jest dokonywana jako kwestia wstępna w ocenie stosunków między innymi osobami).
 

PRZYKŁAD
 
Zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym członkiem zarządu spółki z o.o. jest Tomasz M. Natomiast zgodnie z treścią wpisu w rejestrze członkami zarządu tej spółki są Jan K. i Tomasz M.
 
Jeżeli osoba trzecia w dobrej wierze zawrze ze spółką z o.o., reprezentowaną przez Jana K., umowę na rzecz innej osoby trzeciej (spółki akcyjnej), to bez wątpienia także ta spółka akcyjna będzie chroniona przepisem art. 14 ustawy o KRS.
 
Również ta spółka akcyjna będzie mogła powoływać się wobec spółki z o.o. na skuteczność umowy, domagając się wykonania przez spółkę z o.o. jej obowiązków. Spółka z o.o. nie będzie mogła wobec spółki akcyjnej powołać się na rzeczywisty stan prawny, niezależnie od dobrej lub złej wiary organów spółki akcyjnej w chwili zawarcia umowy przez spółkę z o.o.
 
 

Po drugie, oznacza to, że podmiotu obowiązanego do złożenia wniosku o wpis nie wiąże - nawet wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze - ujawniony w KRS stan prawny, jeżeli chodzi o ocenę skuteczności czynności dokonanej bez udziału tego podmiotu.
 

PRZYKŁAD
 
Zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym wspólnikami spółki z o.o. są Jan K. i Tomasz M. (po 50 proc. udziałów). Natomiast zgodnie z treścią wpisu w rejestrze wspólnikami tej spółki są Jan K. i Paweł O. (po 50 proc. udziałów).
 
Nabywca w dobrej wierze 50 proc. udziałów w spółce od Pawła O. nie może żądać od spółki traktowania go jako wspólnika, z powołaniem się na to, że spółkę (art. 14 ustawy o KRS) wiąże wpis w KRS, zgodnie z którym zbywca był wspólnikiem 50 proc. udziałów, w związku z czym spółka nie może kwestionować dowodu przejścia udziałów załączonego do zawiadomienia o przejściu.
 

„Ochrona” przed treścią wpisów do rejestru
 

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o KRS od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów. Jednak w odniesieniu do czynności dokonanych przed upływem 16 dnia od dnia ogłoszenia podmiot wpisany do KRS nie może powoływać się na wpis wobec osoby trzeciej, jeżeli ta udowodni, że nie mogła wiedzieć o treści wpisu.
 

Zgodnie z art. 16 ustawy o KRS, jeżeli wpis do KRS nie podlega obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, to nikt nie może zasłaniać się nieznajomością treści wpisu w KRS, chyba że - mimo zachowania należytej staranności - nie mógł wiedzieć o wpisie.
 

Omawiany wyżej przepis art. 14 ustawy o KRS regulował kwestię wiarygodności publicznej wpisów w KRS. Chronił on więc osoby trzecie ze względu na to, że mogły one działać w zaufaniu do stanu prawnego ujawnionego w KRS, sprzecznego z rzeczywistym stanem prawnym. W odróżnieniu od tej regulacji przepisy art. 15 i 16 ustawy o KRS chronią osoby trzecie niejako „przeciwko rejestrowi”. W rejestrze ujawniony jest bowiem rzeczywisty stan prawny, ale osoba trzecia (z ograniczeniami przewidzianymi w tych regulacjach) nie wiedziała o zmianie danych w rejestrze.
 

PRZYKŁAD
 
Zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym, a także aktualnym wpisem w rejestrze, członkiem zarządu spółki z o.o. jest Tomasz M.
 
Natomiast zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym, ujawnionym poprzednio w rejestrze, członkami zarządu spółki z o.o. byli Jan K. i Tomasz M.
 
Od ogłoszenia wpisu do rejestru, obejmującego wygaśnięcie mandatu Jana K., a więc zmiany uzgadniającej stan prawny ujawniony w rejestrze z rzeczywistym stanem prawnym, upłynęło już 16 dni. Osoba trzecia dokonała czynności ze spółką z o.o., reprezentowaną przez Jana K., po tym terminie. Z tego względu - zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 zd. 1 ustawy o KRS - czynność taka nie wiąże spółki.
 
Gdyby jednak od ogłoszenia wpisu do rejestru, obejmującego wygaśnięcie mandatu Jana K., nie upłynęło jeszcze 16 dni, to (niezależnie od tego, czy taka czynność prawna została dokonana po dokonaniu wpisu do rejestru, lecz przed jego ogłoszeniem, czy też w ciągu 15 dni po ogłoszeniu) byłaby ona wiążąca dla spółki, jeżeli osoba trzecia wykaże, że nie mogła wiedzieć o treści wpisu.
 

Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej
 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o KRS podmiot wpisany do KRS ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do rejestru nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały one obowiązkowi wpisu na jego wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do KRS w ustawowym terminie (zasadniczo 7 dni), chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
 

Ponadto - w myśl art. 18 ust. 2 ustawy o KRS - jeżeli do KRS jest wpisana osobowa spółka handlowa, odpowiedzialność, o której mowa powyżej, ponoszą solidarnie ze spółką osoby odpowiadające za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.
 

Regulacja ta jest - zdaniem autora - wadliwa. Nie wynika z niej jasno, czy chodzi o odpowiedzialność wskazanych wyżej wspólników za zobowiązanie odszkodowawcze spółki (odpowiedzialność za cudzy dług), czy też o ich własną odpowiedzialność odszkodowawczą, wynikającą z wyrządzenia przez nich szkody na równi ze spółką. To spółka, a nie wspólnik, jest podmiotem wpisanym do KRS oraz tylko w wyjątkowych przypadkach wspólnik może - na podstawie przepisów szczególnych - złożyć wniosek o wpis działając w imieniu własnym, a nie jako przedstawiciel ustawowy spółki. Przyjęcie drugiej interpretacji oznaczałoby zatem rozszerzenie zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej w porównaniu z zakresem wynikającym z art. 18 ust. 1 ustawy o KRS, który obciąża taką odpowiedzialnością tylko podmioty wpisane do KRS. Należałoby wtedy uznać, że wspólnik ponosi we własnym imieniu odpowiedzialność odszkodowawczą tylko w zakresie, w jakim z mocy przepisów szczególnych może składać wnioski o wpis lub zmianę wpisu dotyczącego spółki.
 

Wadliwość art. 18 ust. 2 ustawy o k.r.s. polega także na tym, że statuuje on odpowiedzialność osób odpowiadających za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, zamiast - o co zapewne chodziło ustawodawcy - osób, które odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczenia. Należy bowiem zauważyć, że nawet wspólnicy, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki z ograniczeniem, ponoszą - w zakresie, w jakim odpowiadają - odpowiedzialność całym swoim majątkiem.
 

Nie widać racjonalnego powodu, dla którego np. komandytariusz ma odpowiadać za zobowiązanie odszkodowawcze spółki bez ograniczenia do wysokości sumy komandytowej.
 

Dlatego właściwa wydaje się wykładnia tego przepisu w sposób jasny sprzeczna z jego literalnym brzmieniem, a więc taka, zgodnie z którą wspólnik odpowiada za dług własny, a więc za własne zobowiązanie odszkodowawcze.
 

Należy zauważyć, że skoro wymienieni wspólnicy odpowiadają za dług własny, ich odpowiedzialność ma charakter pierwotny, a nie subsydiarny. Zresztą nawet gdyby przyjąć, że jest to odpowiedzialność za zobowiązanie odszkodowawcze spółki, kwestia subsydiarności ich odpowiedzialności byłaby niejasna. Wydaje się, że należałoby wówczas opowiedzieć się za odpowiedzialnością pierwotną, subsydiarność ogranicza się bowiem do odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki określonej w art. 22 § 2 kodeksu spółek handlowych, ale już nie do odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki nakładanej przez inne przepisy (w omawianym przypadku przez art. 18 ust. 2 ustawy o KRS).
 

Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do KRS nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do KRS lub uległy wykreśleniu z tego rejestru. Od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów. Jednak w odniesieniu do czynności dokonanych przed upływem 16 dnia od dnia ogłoszenia podmiot wpisany do KRS nie może powoływać się na wpis wobec osoby trzeciej, jeżeli ta udowodni, że nie mogła wiedzieć o treści wpisu. Jeżeli wpis do KRS nie podlega obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, to nikt nie może zasłaniać się nieznajomością treści wpisu w KRS, chyba że - mimo zachowania należytej staranności - nie mógł wiedzieć o wpisie.
 

Podstawa prawna:
 
- ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 z późn.zm.).

dr Artur Nowacki
wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
współpracownik kancelarii Allen & Overy, A. Pędzich Sp. k.
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  31 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firma w mediach. Na czym polegają skuteczne media relations?

  Firma w mediach. Ogromna konkurencja rynkowa oraz wysokie wymagania ze strony samych konsumentów niejako wymuszają na biznesach cykliczną obecność w mediach. Aby regularnie pojawiać się na łamach prasy, tytułów online czy platformach influencerów należy wyjątkowo poważnie potraktować kwestię kontaktu z poszczególnymi redakcjami. W jaki sposób? Odpowiedzią są skuteczne działania media relations.

  Prawo, a zakłady bukmacherskie!

  2017 rok to przełomowa data w historii polskiej branży zakładów bukmacherskich. Właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Co zmieniło się po tej dacie pod kątem prawnym i jak było wcześniej?

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  30% Club Poland: „Różnorodność we władzach to wymierne korzyści spółki” [PODCAST]

  Dane dowodzą, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne. Ale czy faktycznie tak jest? Czy firma, która w swojej strategii stawia na różnorodność może liczyć na wymierne korzyści?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?