Kategorie

Prawo gazowe 2013 - nowe przepisy

instalacje gazowe, gaz, ceny gazu 2013
instalacje gazowe, gaz, ceny gazu 2013
9 października 2012 r. został przedstawiony nowy, drugi już z kolei, projekt ustawy Prawo gazowe. Tego samego dnia opublikowano także inne projekty z tzw. "trójpaku energetycznego", a mianowicie projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo energetyczne, ustawę Prawo gazowe oraz ustawę o odnawialnych źródłach energii. 28 września 2012 r., opublikowano nowy projekt ustawy Prawo energetyczne.

Publikacja nowych projektów, po ponad 9 miesiącach od opublikowania ich pierwszych wersji (co nastąpiło 21 grudnia 2011 r.) i po dyskusji, jaką one wywołały wśród przedsiębiorców i prawników zajmujących się na co dzień zagadnieniami energetyki, skłania do podjęcia próby wstępnej oceny proponowanych przez Ministerstwo Gospodarki zmian, w tym także odpowiedzi na pytanie, czy i na ile w drugiej wersji projektów zostały uwzględnione postulaty zgłaszane po publikacji pierwszych projektów z grudnia 2011 r.?

Brak konsekwencji w realizacji deklarowanej kompleksowości rozwiązań – opóźniona implementacja regulacji "trzeciego pakietu energetycznego" UE

Zgodnie z założeniami zawartymi już w pierwszych projektach "trójpaku energetycznego" i powtórzonymi w drugiej wersji projektów, w tym w aktualnym projekcie Prawa gazowego z dnia 9 października 2012 roku, celem nowych regulacji jest m.in. wyodrębnienie i kompleksowe uregulowanie rynku gazowego w odrębnym akcie prawnym. Z uwagi na specyfikę funkcjonowania rynku gazowego i jego odmienności w stosunku do elektroenergetyki i ciepłownictwa podejście projektodawcy zasługuje na aprobatę.

Należy jednakże zauważyć, iż cel ten nie jest konsekwentnie realizowany na gruncie projektów "trójpaku energetycznego". Obok regulacji zawartych w ustawie Prawo gazowe, szereg istotnych kwestii dotyczących funkcjonowania rynku gazowego uregulowanych zostało w pozostałych ustawach z "trójpaku energetycznego". I tak np. harmonogram wejścia w życie projektowanych przepisów, w tym m.in. harmonogram wprowadzania obowiązku obrotu gazem poprzez giełdę lub na rynku regulowanym, został uregulowany w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo energetyczne, ustawę Prawo gazowe i ustawę o odnawialnych źródłach energii. Ponadto ustawa Prawo gazowe odsyła w niektórych punktach, jak np. w odniesieniu do przesłanek udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia koncesji do regulacji ustawy Prawo energetyczne.

Wreszcie należy wskazać, że kwestie związane z wykorzystaniem biogazu zostały uregulowane także w ustawie o odnawialnych źródłach energii, a kogeneracja oparta o paliwa gazowe będzie regulowana zarówno przez przepisy ustawy Prawo gazowe, jak i ustawy Prawo energetyczne, a w pewnych sytuacjach także ustawy o odnawialnych źródłach energii. Taki stan rzeczy powoduje, że deklarowana "kompleksowość" regulacji funkcjonowania sektora gazowego doznaje szeregu wyjątków, co może w praktyce utrudniać i komplikować stosowanie nowych przepisów.

Dokonując wstępnej oceny przedstawionych projektów "trójpaku energetycznego" należy także wskazać, iż Polska ma znaczące opóźnienie w implementacji postanowień dyrektywy 2009/73/WE dotyczącej rynku wewnętrznego gazu ziemnego w UE. Termin implementacji minął bowiem dnia 3 marca 2011 r. Z tego względu Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE, proponując nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 88.819,20 euro. Dzienna kara pieniężna uiszczana byłaby od dnia podjęcia przez Trybunał decyzji stwierdzającej uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego do momentu, gdy Polska powiadomi Komisję o pełnym wdrożeniu przepisów dyrektyw do prawa krajowego.

Obowiązki "dostawcy awaryjnego"

W miejsce dotychczasowych regulacji dotyczących tzw. "sprzedawcy z urzędu", projekt nowego Prawa gazowego wprowadza instytucję "dostawcy awaryjnego". Sprzedawcę awaryjnego wyznacza w drodze decyzji Prezes URE na okres dwóch lat, przy czym zgodnie z art. 29 projektu Prawa gazowego winien nim zostać sprzedawca, który na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego dokonywał w roku kalendarzowym poprzedzającym wyznaczenie sprzedaży gazu ziemnego największej liczbie tzw. "odbiorców chronionych" przyłączonych do sieci tego operatora.

Zadaniem "sprzedawcy awaryjnego" jest dokonywanie sprzedaży (określonej w projekcie jako "sprzedaż awaryjna") na rzecz tzw. "odbiorców chronionych" w przypadku, gdy dotychczasowy sprzedawca zaprzestał realizacji umowy sprzedaży gazu ziemnego temu odbiorcy z przyczyn niezależnych od tego odbiorcy, a odbiorca ten nie zawarł umowy sprzedaży gazu ziemnego lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą. Sprzedaży awaryjnej dokonuje się od dnia zaprzestania realizacji umowy sprzedaży gazu ziemnego przez dotychczasowego sprzedawcę do dnia rozpoczęcia jego sprzedaży przez sprzedawcę wybranego przez odbiorcę chronionego, ale nie dłużej niż przez 90 dni.

Praktyczne problemy związane z realizacją powyższego obowiązku może rodzić określenie kręgu podmiotów uprawnionych do "sprzedaży awaryjnej". Wynika to z faktu, że art. 2 pkt 18 projektu Prawa gazowego definiuje pojęcie "odbiorcy chronionego" odwołując się do pojęć niedookreślonych. Mianowicie odbiorcami chronionymi w świetle projektu są oprócz odbiorców w gospodarstwach domowych, także "podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej" oraz podmioty wytwarzające energię cieplną na ich potrzeby (jeżeli udział tej energii w ogólnej produkcji tego podmiotu jest nie mniejszy niż 20%).

Pojęcie "usług użyteczności publicznej" nie ma na gruncie prawa polskiego wyraźnych granic i jest przedmiotem kontrowersji w doktrynie prawa oraz w orzecznictwie, co będzie rodziło problemy interpretacyjne na tle rozstrzygnięcia, komu ostatecznie przysługuje prawo do "sprzedaży awaryjnej". Rozstrzygnięcia tej kwestii nie ułatwia użyty w definicji zwrot "podstawowe" usługi użyteczności publicznej, bowiem inne akty prawne odnoszące się do świadczenia usług użyteczności publicznej, jak np. ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, nie posługują się takim rozróżnieniem. Podobnie rozstrzygnięcia wskazanych problemów nie ułatwi wymienienie w definicji z art. 2 pkt 18 projektu Prawa gazowego "szkół, przedszkoli, żłobków" czy "podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.", ponieważ przepis ten wskazuje, że chodzi "w szczególności" o wymienione podmioty, a więc wyliczenie ma jedynie charakter przykładowy.

Ochrona "odbiorcy wrażliwego"

Pozytywnie natomiast należy ocenić zmianę w zakresie ochrony tzw. "odbiorcy wrażliwego" w stosunku do regulacji zaproponowanej w projekcie z dnia 21 grudnia 2011 r. Obecnie proponuje się uregulowanie ochrony "odbiorcy wrażliwego" poza Prawem gazowym, tzn. wyłącznie na gruncie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie angażując w system tej ochrony – jak to miało miejsce na gruncie poprzedniej wersji projektu - przedsiębiorstw gazowniczych.

Na mocy znowelizowanych przepisów ustawy o pomocy społecznej "odbiorca wrażliwy" miałby otrzymywać tzw. dodatek gazowy wynoszący rocznie nie więcej niż 30% iloczynu zużycia gazu ziemnego oraz średniej ceny gazu dla odbiorcy w gospodarstwie domowym ogłaszanej corocznie przez Prezesa URE.

Ceny gazu ziemnego 2013

WIBOR - nierzeczywisty ale konieczny

Wydatki na alkohol nie są kosztem uzyskania przychodu


Koncesjonowanie "sprzedaży" gazu ziemnego – konsekwencje dla sektora wydobywczego

Projekt z dnia 9 października 2012 r. utrzymuje, tak jak to miało miejsce na gruncie projektu z grudnia 2011 r. i wbrew krytycznym głosom zgłaszanym w toku konsultacji, koncesjonowanie "sprzedaży" gazu, wprowadzone w miejsce obecnego koncesjonowania "obrotu" gazem ziemnym w aktualnie obowiązującym Prawie energetycznym. Oznacza to, że przedsiębiorstwa zajmujące się wydobywaniem gazu ziemnego będą musiały oprócz koncesji "wydobywczej", uzyskiwanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., ubiegać się także o koncesję na sprzedaż gazu w oparciu o przepisy projektowanego Prawa gazowego.

Dalszą konsekwencją takiej sytuacji będzie objęcie przedsiębiorstw wydobywających gaz ziemny obowiązkiem taryfowym, chyba, że będą one dokonywały sprzedaży gazu poprzez giełdę (sprzedaż na giełdzie jest bowiem zwolniona z obowiązku taryfowego) oraz obowiązkiem utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu, jeżeli sprzedaż odbywać się będzie na rzecz odbiorców chronionych. Z drugiej jednak strony projektodawcy wyszli naprzeciw niektórym ze zgłoszonych postulatów.

Mianowicie w zakresie taryfowania obecny projekt przewiduje w art. 157, że do kosztów uzasadnionych prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży, które stanowią podstawę kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie i ich zatwierdzenia przez Prezesa URE, zalicza się także koszty "pozyskania gazu ziemnego". Na tle tej regulacji należy przyjąć, że przedsiębiorstwa gazownicze będą mogły uwzględnić koszty związane z prowadzoną działalnością wydobywczą.

Obowiązek dokonywania sprzedaży gazu ziemnego na giełdzie towarowej lub rynku regulowanym

Projekt Prawa gazowego z dnia 9 października 2012 r. utrzymuje pomysł nałożenia na sprzedawców gazu obowiązku dokonywania sprzedaży nie mniej niż 70% całkowitej ilości gazu ziemnego wysokometanowego, wprowadzonego przez nich do sieci przesyłowej, na giełdach towarowych. Instrument ten jest postrzegany przez projektodawców jako jeden z podstawowych elementów uwolnienia obrotu gazem ziemnym i liberalizacji rynku. Jednocześnie art. 64 projektu ustawy Przepisy wprowadzające przewiduje harmonogram stopniowej realizacji tego obowiązku. I tak, przez okres pierwszych sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie Prawa gazowego sprzedaż giełdowa miałaby obejmować 30% całkowitej ilości gazu ziemnego, następnie 50% przez okres kolejnych sześciu miesięcy, aby osiągnąć pułap 70% po roku od dnia wejścia w życie ustawy.

Opracowali:
Magdalena Mitas - starszy prawnik, Kierownik Praktyki Prawa Energetycznego; 
dr Michał Będkowski-Kozioł, LL.M.Eur.Int. - partner, Kierownik Departamentu Prawa Konkurencji i Antymonopolowego oraz 
Tomasz Zaleski - partner, Departament Podatków i Rachunkowości

Powyższy artykuł powstał jako komentarz ekspercki podsumowujący warsztaty "Gaz – nowe regulacje na 2013 rok", które odbyły się 6 grudnia 2012 roku, w Warszawie. Wydarzenie zorganizował Zespół CBE Polska we współpracy z firmą prawniczą Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. Warsztaty były objęte Honorowym Patronatem Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego. Wśród patronów medialnych wydarzenia znalazły się: GlobEnergia, inzynieria.com, Paliwa i Energetyka, eko-samorzadowiec.pl, ogrzewnictwo.pl, energoportal.eu, ksiegowosc.org, rachunkowosc.org, ogrzewanie.info.pl, ecoPress.pl, gramwzielone.pl, mojafirma.infor.pl/biznes, ecoManager.pl, EnergiaiDom.pl oraz PortalEnergetyczny.pl

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  20 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Jak Zafira z Zafirą, czyli porównanie generacji A i B

  Zafira A i B przypominają ojca i syna. Swoje odpracowali, następców się dorobili, więc czas posiedzieć i pogadać. Jak ojcu i synowi na emeryturze?

  Proekologiczne rozwiązania w nowych osiedlach

  Ekologiczne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym. Jakie rozwiązania służące ekologii wdrażają deweloperzy w realizowanych osiedlach mieszkaniowych?

  Wartość nieruchomości mieszkaniowych w 2020 r. wyniosła 4,9 bln zł

  Szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na koniec 2020 r. wyniosła ok. 4,9 bln zł w stosunku do 4,3 bln zł w 2019 r. – poinformował NBP w raporcie. Nieruchomości mieszkaniowe odpowiadały ok. 211 proc., a komercyjne ok. 13 proc. PKB.

  Kredyty mieszkaniowe (wrzesień 2021 r.) - mniej wniosków kredytowych

  Kredyty mieszkaniowe (hipoteczne). Po kilku miesiącach ponadprzeciętnie wysokiego popytu na kredyty mieszkaniowe (hipoteczne) sytuacja wraca do normy – sugerują napływające we wrześniu 2021 r. dane. Fala nowych wniosków normalizuje się, a banki utrzymują relatywnie stałą ofertę hipoteczną. Do banków trafia wciąż spora liczba wniosków kredytowych. W przeliczeniu na dzień roboczy są to w ostatnim czasie około 2 tysiące nowych aplikacji. Dla porównaniu w maju, kiedy mieliśmy apogeum popytu na hipoteki, do banków trafiało co dzień po 2,5 tys. wniosków kredytowych.

  Rozwój sztucznej inteligencji w Polsce - nabór wniosków

  Celem konkursu ARTIQ jest wzmocnienie potencjału Polski w obszarze badań nad sztuczną inteligencją i wykorzystaniem ich wyników w praktyce poprzez utworzenie trzech Centrów Doskonałości AI (CD AI), w których zespoły naukowców będą realizować projekty obejmujące badania podstawowe, przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w dziedzinie sztucznej inteligencji, prowadzące do wprowadzenia nowego rozwiązania na rynek.

  Pracownicy nie chcą wracać do biur

  Ponad 70% pracowników zdalnych i 60% pracowników hybrydowych zadeklarowało, że nie czuje się gotowych na powrót do pracy w biurze. Jednak aż 70% zapytanych firm planuje powrót do pracy stacjonarnej jeszcze w 2021 roku. Czym pracodawcy chcą zachęcić do powrotów? Na jakie benefity mogą liczyć pracownicy?

  Czy paragon w formie faktury uproszczonej tylko z NIP nabywcy jest dowodem księgowym

  Jesteśmy jednostką budżetową (szkoła podstawowa). Czy mogę przyjąć paragon w formie faktury uproszczonej w kwocie 409 zł, gdzie nie ma nabywcy ani odbiorcy, jest tylko NIP nabywcy? Czy pracownik może zapłacić za fakturę vat swoją osobistą kartą płatniczą?

  Czy można dyscyplinarnie zwolnić pracownika palącego papierosy w niedozwolonym miejscu

  Czy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który nie przestrzega regulaminu pracy poprzez palenie papierosów w niedozwolonym miejscu, pomimo iż zostało wyznaczone specjalne miejsce w firmie przeznaczone do tego celu?

  Mieszkania kupowane za gotówkę (bez kredytu)

  Mieszkania kupowane za gotówkę (bez kredytu). W I kwartale 2021 r. Narodowy Bank Polski spytał około 300 pośredników nieruchomości o sytuację panującą na rynku wtórnym. Wyniki tego badania sugerują m.in., że dwie trzecie mieszkań kupowanych w celu odsprzedaży jest finansowanych bez kredytu. W przypadku lokali kupowanych na własne potrzeby, analogiczny wynik spada do zaledwie 25%.

  Czy przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

  Spory z kontrahentami mogą nie zakończyć się na wezwaniu do zapłaty i konieczne będzie wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę. Jeżeli zaległość z otrzymaniem pieniędzy z przeterminowanej faktury jest dla firmy dotkliwa, zwłaszcza w przypadku młodych przedsiębiorstw, samo poniesienie kosztów sądowych może okazać się blokadą w dochodzeniu należności. Można usłyszeć, że osoby w trudnej sytuacji majątkowej mogą ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Czy firmy także mogą liczyć na takie udogodnienie? Pytanie to jest o tyle aktualne, że wobec pandemii, wcześniejszych lockdownów oraz ograniczeń sytuacja majątkowa wielu firm znacznie się pogorszyła.

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.