Kategorie

Jakie dokumenty związane z rocznym sprawozdaniem finansowym należy złożyć w rejestrze sądowym, a jakie opublikować w Monitorze Polskim B

Paweł Muż
inforCMS

Każda jednostka objęta wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego (a więc praktycznie wszystkie formy prawne oprócz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych osób fizycznych) jest zobowiązana (na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości) złożyć w rejestrze sądowym:

• Roczne sprawozdanie finansowe, tj.:

  - wprowadzenie,

  - bilans,

  - rachunek zysków i strat,

  - dodatkowe informacje i objaśnienia,

  - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (jeśli jednostka ma obowiązek sporządzenia takiego zestawienia, czyli jednostki podlegające obowiązkowi badania),

  - rachunek przepływów pieniężnych (jeśli jednostka ma obowiązek sporządzenia takiego zestawienia, czyli jednostki podlegające obowiązkowi badania),

• Sprawozdanie z działalności (jeśli istnieje obowiązek jego sporządzenia, a więc dotyczy to spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielni oraz przedsiębiorstw państwowych),

• Opinię biegłego rewidenta - bez raportu (niezależnie czy jednostka poddała roczne sprawozdanie finansowe badaniu z obowiązku, czy też dobrowolnie),

• Odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego,

• Odpis uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty.

W przypadku mniejszych jednostek sporządzających uproszczone roczne sprawozdanie finansowe w miejsce opinii biegłego rewidenta kierownik jednostki składa informację o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem, czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia.

Mniejsze jednostki, które mogą sporządzać uproszczone sprawozdanie za 2008 r., to te, które zarówno w roku obrotowym, za który sporządza się roczne sprawozdanie finansowe (a więc w roku 2008), jak i w roku poprzedzającym ten rok obrotowy (tj. w 2007 r.) nie osiągnęły dwóch z trzech następujących wartości:

1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób,

2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2 000 000 euro (dla 2007 r. po przeliczeniu według kursu średniego na 31.12.2007 r., tj. 3,5820 zł, będzie to kwota 7 164 000 zł, natomiast dla 2008 r. po przeliczeniu według kursu średniego NBP na 31.12.2008 r., tj. 4,1724 zł, będzie to kwota 8 344 800 zł),

3) przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4 000 000 euro (dla 2007 r. po przeliczeniu według kursu średniego na 31.12.2007 r., tj. 3,5820 zł, będzie to kwota 14 328 000 zł, natomiast dla 2008 r. po przeliczeniu według kursu średniego NBP na 31.12.2008 r., tj. 4,1724 zł, będzie to kwota 16 689 600 zł).

W odróżnieniu od ogółu dokumentów składanych do urzędu skarbowego (por. artykuł w „MONITORZE księgowego” nr 7/2009, str. 23), do KRS nie składa się raportu biegłego rewidenta, lecz składa się sprawozdanie z działalności i uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty.

Jednostki objęte wpisem do ewidencji działalności gospodarczej (a więc osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki cywilne osób fizycznych) nie są objęte obowiązkiem wpisu do rejestru przedsiębiorców. Jednostki te nie mają więc obowiązku składania w Krajowym Rejestrze Sądowym rocznego sprawozdania finansowego, jak też nie muszą składać sprawozdań finansowych w gminie.

 

Jaki jest termin złożenia dokumentów do KRS

Wymienione dokumenty należy złożyć we właściwym rejestrze sądowym w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (art. 69 ustawy o rachunkowości).

Jeśli roczne sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego (a więc do 30 czerwca - jeśli rok obrotowy równy jest kalendarzowemu), to należy w ciągu 15 dni po tym terminie (do 15 lipca) złożyć w sądzie niezatwierdzone sprawozdanie finansowe.

Obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadza szereg zmian w odniesieniu do składania dokumentów w rejestrze sądowym. Zmiany te będą jednak miały zastosowanie po raz pierwszy dopiero do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2009 r. Wśród nich należy wskazać na obowiązek:

• złożenia niezatwierdzonego sprawozdania finansowego w terminie 15 dni po terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego i dodatkowo 15 dni po jego zatwierdzeniu (obecnie, tj. w przypadku sprawozdań za 2008 r., nie ma obowiązku późniejszego dostarczania do rejestru zatwierdzonych sprawozdań),

• złożenia przez kierownika oddziału przedsiębiorcy zagranicznego rocznego sprawozdania finansowego oddziału,

• złożenia przez kierownika oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, będącego instytucją kredytową lub finansową, rocznego sprawozdania finansowego oddziału oraz przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego następujących dokumentów:

  - rocznego sprawozdania finansowego instytucji kredytowej lub finansowej,

  - odpisu uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego instytucji kredytowej lub finansowej,

  - odpisu uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego instytucji kredytowej lub finansowej o podziale zysku lub pokryciu straty.

Ile kosztuje wniosek o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców

Wpis wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego i innych dokumentów następuje na wniosek. Należy go wnieść na właściwym formularzu. W sytuacji gdy spółka jedynie składa sprawozdanie, powinna posłużyć się drukiem KRS - Z30 „Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty”. Koszt złożenia dokumentów w rejestrze przedsiębiorców to 290 zł. Składa się na niego kwota opłaty sądowej w wysokości 40 zł oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - 250 zł. Opłaty można uiścić łącznie na rachunek bankowy lub w kasie sądu, w którym funkcjonuje wydział gospodarczy KRS, do którego składany jest wniosek.

Z kolei, jeżeli przy okazji składania sprawozdania finansowego zgłaszane są także zmiany danych w rejestrze, to podstawą wniosku jest formularz KRS Z(...) z odpowiednim znacznikiem w zależności od formy prawnej jednostki składającej wniosek (np. KRS Z3 - „Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna”, KRS Z1 - „Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska”, KRS Z5 - „Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia”).

Załącznikiem do formularza KRS Z(...) jest m.in. KRS ZN - „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty - załącznik do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców”. Od takiego wniosku spółka uiszcza jedną opłatę sądową za wpis zmiany w rejestrze, tj. 400 zł plus 250 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W księgach rachunkowych opłaty te są ewidencjonowane w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej:

Wn konto 403 „Podatki i opłaty”,

Ma konto 100 „Kasa” ew. konto 131 „Bieżący rachunek bankowy”.

Opłaty te stanowią również koszt uzyskania przychodu.

 

Sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego w KRS

Obowiązek złożenia dokumentów do właściwego rejestru sądowego spoczywa na kierowniku jednostki (art. 69 ustawy o rachunkowości). Ich niezłożenie skutkuje sankcjami wynikającymi z ustawy o rachunkowości. W rozdziale poświęconym odpowiedzialności karnej (art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości) wprost wskazuje się, że:

Kto wbrew przepisom ustawy: (...) nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym (...) - podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Jakie dokumenty należy złożyć w celu opublikowania w Monitorze Polskim B (lub Monitorze Spółdzielczym)

Wszystkie większe jednostki (których roczne sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi badania), kontynuujące działalność na dzień sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, są obowiązane złożyć to sprawozdanie do ogłoszenia.

Większe jednostki, które podlegają obowiązkowi badania i ogłaszania rocznych sprawozdań finansowych, to:

• banki oraz zakłady ubezpieczeń,

• jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,

• jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

• spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,

• pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe (a więc w przypadku sprawozdań za 2008 r. wyrażenie „poprzedzający rok obrotowy” odnosi się do 2007 r.), spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

  a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

  b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro (przy zastosowaniu kursu NBP na dzień 31 grudnia 2007 r. równowartość w walucie polskiej tej kwoty wynosi 8 955 000 zł),

  c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro (przy zastosowaniu kursu NBP na dzień 31 grudnia 2007 r. równowartość w walucie polskiej tej kwoty wynosi 17 910 000 zł).

Jednostki te składają:

• Roczne sprawozdanie finansowe, tj.:

  - wprowadzenie,

  - bilans,

  - rachunek zysków i strat,

  - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,

  - rachunek przepływów pieniężnych,

• Opinię biegłego rewidenta (bez raportu),

• Odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego,

• Odpis uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty.

 

Gdzie ogłaszać roczne sprawozdanie finansowe

Ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego następuje na łamach Monitora Polskiego B (z wyjątkiem większych spółdzielni, które mają obowiązek ogłaszać swoje roczne sprawozdanie finansowe w Monitorze Spółdzielczym B). Sprawozdania mogą być składane bezpośrednio w Monitorze Polskim B lub przesłane listem poleconym na adres:

CENTRUM OBSŁUGI

KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

ZESPÓŁ MONITORA POLSKIEGO B

02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71

Składając sprawozdanie finansowe, trzeba pamiętać o piśmie przewodnim, w którym należy podać:

• dokładną nazwę i adres firmy (ewentualnie poprzednią nazwę i datę zmiany),

• adres korespondencyjny (jeżeli występuje),

• nazwę i adres firmy, na który należy wystawić fakturę VAT,

• numery NIP, REGON, PKD,

• telefon kontaktowy.

Kompletne sprawozdanie jest wycenione zgodnie z zasadami kalkulacji wydawniczej (opłata za 1 stronę wynosi 745,91 zł brutto), a wycena zostaje wysłana do adresata (czyli jednostki realizującej obowiązek ogłoszenia sprawozdania). Po dokonaniu wpłaty, czego potwierdzeniem jest wystawiona faktura VAT, rozpoczną się prace związane z procesem wydawniczym. Po wykonaniu usługi zostaje nieodpłatnie przesłany pocztą egzemplarz okazowy Dziennika Urzędowego Monitor Polski B potwierdzający wykonanie usługi.

Koszty związane z ogłoszeniem sprawozdania obciążają koszty podstawowej działalności operacyjnej jednostki.

1) Wpłata na poczet usługi ogłoszenia złożonego sprawozdania finansowego:

Wn konto 201 „Rozrachunki z dostawcami”

Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy”

2) Faktura potwierdzająca dokonanie wpłaty:

Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu” - w wartości netto faktury

Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego” - naliczony podatek VAT

Ma konto 201 „Rozrachunki z dostawcami” - wartość brutto faktury

3) Uwzględnienie w kosztach wydatku poniesionego na ogłoszenie sprawozdania finansowego:

Wn konto 402 „Usługi obce”

Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu”

 

Organizacje spółdzielcze podlegające obowiązkowi ogłaszania sprawozdań powinny przekazać w ciągu 15 dni od daty Walnego Zgromadzenia (lub odpowiednio Zebrania Przedstawicieli) do redakcji Monitora Spółdzielczego dokumenty, o których mowa wyżej, z pismem zlecającym publikację (wraz z podaniem NIP spółdzielni). Dokumenty te składa się pod następującym adresem:

KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA

REDAKCJA MONITORA SPÓŁDZIELCZEGO

00-013 Warszawa, ul. Jasna 1

Redakcja Monitora Spółdzielczego zwraca uwagę, że:

• Wszystkie druki finansowe muszą być ostemplowane pieczęciami firmowymi oraz imiennymi członków zarządu. W przypadku braku pieczęci danego członka zarządu lub pieczęci niewyraźnej można daną informację napisać odręcznie (czytelnie!). Dokumenty należy wypełniać pismem maszynowym, zapewniając im pełną czytelność tekstu oraz liczb.

• Określenie jednostek, w jakich sporządzono dany załącznik sprawozdania, powinno odpowiadać wartościom zapisanym w poszczególnych pozycjach (w złotych czy w tys. złotych).

• Dokumenty powinny być merytorycznie zgodne, tzn. zgodność wykazanych wartości w sprawozdaniach finansowych z wartościami zamieszczonymi w opinii biegłego rewidenta i w uchwałach Walnego Zgromadzenia (lub odpowiednio Zebrania Przedstawicieli).

W opinii biegłego niezbędne jest:

• czytelne podanie imienia i nazwiska biegłego (badającego sprawozdanie) wraz z numerem ewidencyjnym i podpis biegłego,

• nazwa i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego wraz z numerem ewidencyjnym oraz imienna pieczęć i podpis członka zarządu reprezentującego dany podmiot (będącego biegłym rewidentem, wraz z podaniem jego numeru ewidencyjnego),

• miejsce i data sporządzenia opinii.

Z treści uchwał powinno jednoznacznie wynikać zatwierdzenie sprawozdania finansowego za dany rok oraz konkretne zatwierdzenie podziału zysku lub pokrycia straty. Przy uchwałach należy podać imiona i nazwiska przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia (czy odpowiednio Zebrania Przedstawicieli).

Nie publikuje się materiałów niekompletnych oraz niespełniających wszystkich formalnych wymogów ustawy o rachunkowości.

Ile kosztuje ogłoszenie sprawozdania w Monitorze Spółdzielczym B

Opłata za ogłoszenie sprawozdania wnoszona jest na podstawie faktury płatnej w ciągu 10 dni od daty jej wystawienia. W przelewie należy powołać się na numer faktury (Krajowa Rada Spółdzielcza nie przyjmuje przedpłat). Nieuregulowanie należności skutkuje brakiem publikacji sprawozdania. Koszt ogłoszenia sprawozdania finansowego wynosi 2915 zł (+ VAT). Cena zawiera koszt egzemplarza Monitora Spółdzielczego B wysyłanego do zleceniodawcy publikacji. Od 1 stycznia 2006 r. obowiązuje odpłatność podwyższona o 10% ceny podstawowej z tytułu przedkładanych do ogłoszenia materiałów wadliwych wymagających jakichkolwiek dodatkowych uzupełnień i poprawek.

Sankcje za nieopublikowanie sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B (Monitorze Spółdzielczym B)

Obowiązek publikacji sprawozdania spoczywa na kierowniku jednostki (art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Brak publikacji sprawozdania skutkuje sankcjami wynikającymi z art. 79 pkt 3 ustawy o rachunkowości, gdzie wprost wskazuje się, że:

Kto wbrew przepisom ustawy: (...) nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia (...) - podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

• art. 50, art. 69, art. 70 ust. 1, art. 79 pkt 3-4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1466

Paweł Muż

ekonomista, księgowy

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

  Spory z kontrahentami mogą nie zakończyć się na wezwaniu do zapłaty i konieczne będzie wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę. Jeżeli zaległość z otrzymaniem pieniędzy z przeterminowanej faktury jest dla firmy dotkliwa, zwłaszcza w przypadku młodych przedsiębiorstw, samo poniesienie kosztów sądowych może okazać się blokadą w dochodzeniu należności. Można usłyszeć, że osoby w trudnej sytuacji majątkowej mogą ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Czy firmy także mogą liczyć na takie udogodnienie? Pytanie to jest o tyle aktualne, że wobec pandemii, wcześniejszych lockdownów oraz ograniczeń sytuacja majątkowa wielu firm znacznie się pogorszyła.

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?

  Toyota Avensis II: japoński dziadkowóz

  Stereotypowy emeryt wybiera Mercedesa. Właśnie. Stereotypowy. Starsi ludzie wbrew stereotypom równie chętnie sięgają po Toyotę.