REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wszystko o procedurze zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2021 roku

Piotr Nowaczyk
trener, konsultant
Jaka jest stawka zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze?
Jaka jest stawka zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze?

REKLAMA

REKLAMA

Jakie są terminy składania wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze? Jaki jest limit zwrotu podatku akcyzowego i kto może z niego skorzystać? Jakie są terminy wypłat w 2021 roku?

Jaka jest stawka zwrotu podatku akcyzowego?

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2021 ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

REKLAMA

REKLAMA

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2188) dalej „uzpa” reguluje procedurę dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Preferencja podatkowa, o której mowa w uzpa stanowi implementację przepisów dyrektywy Rady WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Przepis art. 6 dyrektywy Rady 2003/96/WE z 27.10.2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.Urz. UE L Nr 283, s. 51 ze zm.) stanowi, że państwa członkowskie mogą przyznawać zwolnienia lub obniżki w poziomach opodatkowania:

1) bezpośrednio;

2) przez zróżnicowane stawkę

Dalszy ciąg materiału pod wideo

3) przez refundowanie całości lub części kwoty opodatkowania.

Ustawodawca wybrał trzeci sposób, tj. refundowanie części kwoty opodatkowania. Z uzasadnienia projektu pierwotnej ustawy z 2006 r. wynika, że zasadniczym celem ustawy była potrzeba zwiększenia konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na unijnym rynku oraz obniżenie kosztów produkcji rolniczej producentów rolnych prowadzących produkcję rolną na obszarze Polski. Pomoc dla rolników w tej oraz podobnej formie funkcjonuje w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, co wpływa na rozwój rolnictwa tych krajów.

Komu przysługuje zwrot podatku akcyzowego?

Zaproponowany w ustawie częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego miał charakter rekompensaty ekonomicznego ciężaru akcyzy poniesionego przez producenta rolnego przy zakupie oleju napędowego.

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, za którego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W przypadku spółek handlowych zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu:

 • będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
 • będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
 • bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości, chyba, że producent rolny prowadzi działalność rolniczą krócej niż 3 lata.

Czym jest gospodarstwo rolne?

REKLAMA

Przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333) definiują gospodarstwo rolne jako obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego (np. dzierżawa, użyczenie), zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu (art. 3 ust. 3 uzpa). W przypadku zbiegu tytułu własności oraz jakiejkolwiek formy posiadania zależnego podmiotem uprawnionym do otrzymania zwrotu tegoż podatku będzie nie właściciel, lecz dzierżawca lub biorący w użyczenie.

Co istotne nie ma przy tym znaczenia, w jakiej formie będzie zawarta umowa o posiadanie zależne. Może to być forma pisemna, ale też dopuszczalne jest ustne zawarcie stosownej umowy. Jeżeli umowa została zawarta jedynie w formie ustnej, a organ administracji ma wątpliwości, czy rzeczywiście taka umowa została zawarta, wówczas powinien wezwać obie strony umowy, w celu ich przesłuchania (zob. wyr. WSA I SA/Sz 1051/14). Zgodnie z art. 3 ust. 4 uzpa w przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania (współwłasność połączona ze współposiadaniem, współposiadanie zależne), zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.

Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. W sytuacji, gdy współposiadaczami gruntów gospodarstwa rolnego są małżonkowie, a wniosek o zwrot podatku składa jedno z nich, dokumentując zakup oleju napędowego fakturą wystawioną na rzecz drugiego z nich, organ ma obowiązek realizacji uprawnienia wnioskodawcy do zwrotu podatku, o ile z takim wnioskiem nie wystąpił małżonek, na którego dowody te zostały wystawione.

W przypadku, gdy z wnioskiem takim wystąpi tylko jeden ze współposiadaczy, tj. w razie braku konkurencyjności wniosków pochodzących od współposiadaczy, organ nie ma możliwości odmowy realizacji prawa do zwrotu podatku akcyzowego (zob. wyr. WSA I SA/Ol 320/17). Wyjątek ten dotyczy również małżonków pozostających w separacji, lecz nie dotyczy małżonków rozwiedzionych. Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu, z zastrzeżeniem o którym mowa w art. 4 ust. 3 uzpa, zgodnie z którym przy ustalaniu rocznego limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W związku z powyższym na gruntach gospodarstwa rolnego musi być prowadzona wyłącznie taka działalność, którą można jednoznacznie identyfikować jako działalność rolnicza. Nie może być to działalność jedynie powiązana z rolnictwem jak np. sprzedaż materiałów dla rolnictwa, naprawa maszyn rolniczych. Taki rodzaj działalności powoduje bowiem utratę statusu producenta rolnego, a więc także prawo do składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego. 

Limit, o którym mowa powyżej ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Stosownie do przepisu art. 6 uzpa wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

1) faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku

2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe.

Możliwość odzyskania podatku akcyzowego dotyczy tylko paliwa nabytego legalnie, udokumentowanego zgodnie z przepisami uzpa i faktycznie wykorzystanego do produkcji rolnej (zob. wyr. WSA I SA/Gd 381/07). Faktury nie mogą być zastąpione przez żadne inne dokumenty, np. paragony fiskalne. Przepisy uzpa nie zobowiązuje wystawcy faktury dokumentującej sprzedaż oleju napędowego do produkcji rolnej do umieszczania na fakturze numeru rejestracyjnego ciągnika rolniczego.

Wskazać należy, że przepisy uzpa nie określają od kogo ma pochodzić faktura dokumentująca zakup paliwa przez producenta rolnego, nie określa czy sprzedający paliwo jest upoważniony do obrotu nim, liczy się fakt wystawienia faktury dokumentującej zakup oleju napędowego. Nie ma również znaczenia kwestia własności maszyn rolniczych, gdyż zgodnie z uzpa liczy się jedynie zakup oleju napędowego przez producenta rolnego posiadającego gospodarstwo rolne.

Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Wniosek powinien być złożony do organu właściwego rzeczowo, czyli wójta, burmistrza (prezydenta miasta). Jego właściwość miejscową określono ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Miejsce zamieszkania (siedziby) producenta rolnego nie ma znaczenia. W orzecznictwie wskazuje się, że użyte w omawianych przepisach wyrażenie „będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego” odnosi się do określenia właściwości miejscowej organu uprawnionego do rozpoznania wniosku o zwrot podatku.

Złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego przez uprawniony podmiot, czyli producenta rolnego stanowi przesłankę wszczęcia postępowania administracyjnego w tej sprawie. Może się ono zakończyć wydaniem decyzji w przedmiocie zwrotu podatku lub ewentualnie innym rozstrzygnięciem, np. wydaniem decyzji odmawiającej w całości lub części udzielenia zwrotu podatku akcyzowego, umorzeniem prowadzonego postępowania, gdy z jakichkolwiek przyczyn stanie się ono bezprzedmiotowe.

Przepisy uzpa regulują również zasady zwrotu nienależnie pobranego podatku. Do należności wraz z odsetkami od zaległości z tytułu pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrotu podatku stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.). Uprawnienia organu podatkowego jako organu pierwszej instancji, określone w powyższej ustawie przysługują wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta).

Jakie są terminy składana wniosku o zwrot podatku?

Terminy składania wniosku o zwrot podatku w 2021 roku

1) od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,

2) w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Jaki jest limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 roku?

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

 • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
 • 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2021 roku

W dniu 15 stycznia 2021 roku wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2435). W bieżącym roku stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Jaki jest wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego?

Mając na względzie zapewnienie jednolitej formy składanych wniosków Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określił wzór wniosku o zwrot podatku rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2466).

Terminy wypłat w 2021 roku

Pieniądze wypłacane będą gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku, w terminach:

1) 1 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;

2) 1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Możliwość złożenia jednego wniosku w przypadku rolnika posiadającego użytki rolne w kilku gminach

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiadając na interpelację nr 2973 (pismo z dnia 31.03.2020) poinformował, iż nie jest planowana nowelizacja uzpa w zakresie składania wniosków w jednej gminie. Składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego przez producentów rolnych posiadających grunty w różnych gminach, do jednej gminy na wszystkie swoje grunty, nie jest możliwe ze względu na brak możliwości weryfikacji w danej gminie powierzchni gruntów leżących na terenie innej gminy. Ponadto proces formalnej weryfikacji zdaniem Ministra wydłużałby okres wydawania producentom rolnym decyzji.

Uznanie gruntów za gospodarstwo rolne, w przypadku gdy nie stanowią one zorganizowanej całości

Stosownie do art. 3 ust. 1 i 2 uzpa uprawnionym do wystąpienia o zwrot podatku jest producent rolny, za którego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym wskazano, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Z przepisu tego wynika więc, że dla uznania określonych gruntów za gospodarstwo rolne nie jest konieczne, aby stanowiły one zorganizowaną całości, czy też leżały na obszarze jednej gminy, powiatu, czy województwa. Gospodarstwo rolne tworzą bowiem grunty będące własnością lub w posiadaniu jednej osoby, położone na dowolnym obszarze, nawet wówczas, gdy nie istnieje pomiędzy nimi żadna więź ekonomiczna, nawet wówczas, gdy z uwagi na ich położenie (np. w różnych gminach) nie mogą one stanowić zorganizowanej całości.

Z definicji gospodarstwa rolnego, wprowadzonej na potrzeby podatku rolnego, wynika, że jedynym elementem łączącym wyżej wymienione grunty jest osoba rolnika (zob. wyr. NSA I GSK 8/14). Konstrukcja właściwości miejscowej organów dla dokonania zwrotu określona uzpa sprawia, że jeżeli producent rolny ma grunty położone w różnych gminach, ma prawo składać odrębne wnioski do każdego z organów w danej gminie, w której położone są grunty role, których jest posiadaczem (zob. wyr. NSA I FSK 240/09).

Możliwość przedłużenia terminów określonych ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym terminu składania wniosków przez rolników w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19

Zgodnie z opinią Ministerstwa Finansów (odpowiedź na interpelację nr 3375, pismo z dnia 10.04.2020) nie zachodzi potrzeba nowelizacji w kwestii przedłużenia terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego przez rolników, przesunięcia terminu złożenia do wojewody wniosku o przekazanie gminie dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego oraz terminu wypłaty zwrotu rolnikom.

Zgodnie z uzpa producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego powinien złożyć wniosek do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w jego posiadaniu lub współposiadaniu w terminach: od 1 lutego do ostatniego dnia lutego oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku wypełniony zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2466).

Natomiast zgodnie z art. 5 uzpa wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku akcyzowego. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Stosownie do § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz.U. z 2013 r. poz. 1339 z późn. zm.) wniosek o przekazanie gminie dotacji składa się w terminie do dnia 18 marca w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w pierwszym terminie.

W przypadku decyzji wydanych przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznających producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego po terminie złożenia ww. wniosku, powinien być złożony dodatkowy wniosek o przekazanie gminie dotacji zawierający daty uprawomocnienia się ww. decyzji. Należy jednak zwrócić uwagę, iż pewne rozwiązania w tej kwestii zostały zawarte w przepisach dotyczących tzw. Tarczy 6.0.

Możliwość przywrócenia terminu do złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Stosownie do przepisu art. 2 uzpa do postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących ustalania i wypłaty zwrotu podatku w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) dalej „kpa”. Instytucję przywrócenia terminu regulują przepisy art. 58 i art. 59 kpa. Istotne znaczenie w omawianej sprawie ma fakt, iż termin do złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, czyli o przyznanie danej osobie uprawnień jest traktowany jako termin materialnoprawny (zob. wyr. WSA I SA/Gd 381/07), natomiast, co podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 listopada 1994 roku (SA/Ka 1230/94) instytucja przywrócenia terminu przewidziana w art. 58 i art. 59 kpa jest instytucją prawa procesowego i nie można jej stosować do terminów materialnoprawnych.

Mając powyższe na uwadze nie ma możliwości stosowania instytucji procesowej przywrócenia terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Przekazanie gospodarstwa rolnego w drodze darowizny, a prawo do otrzymania zwrotu podatku

Należy podkreślić, że powyższa kwestia jest przedmiotem rozbieżnej linii orzeczniczej. Tym niemniej zgodnie z poglądem wyrażonym przez Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z dnia 22 października 2015 roku, I GSK 8/14) wyzbycie się posiadania gruntów rolnych przed terminem uprawniającym do złożenia wniosku, z uwagi na długotrwały proces jego zwrotu oraz cel wprowadzenia regulacji (częściowy zwrot poniesionych przez producenta rolnego wydatków z tytułu zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej), nie powinno stanowić przeszkody do złożenia wniosku o zwrot podatku o ile pozostałe warunki są spełnione.

Wykładając art. 5 ust. 1 uzpa należy bowiem przyjąć, że wprowadzone w tym przepisie wyrażenia "będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego" odnosi się do określenia właściwości miejscowej organu uprawnionego do rozpoznania wniosku a nie zachowania prawa do złożenia wniosku. Podobne stanowisko wyraził również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (zob. wyr. WSA I SA/Ol 563/18), który podzielił pogląd według którego wnioskodawca nie musi posiadać statusu producenta rolnego na dzień złożenia wniosku o zwrot podatku. Istotne jest zdaniem Sądu, aby taki status wnioskodawca posiadł w okresie którego zwrot podatku dotyczy i w którym następuje zakup oleju napędowego na podstawie faktur VAT. Zatem złożenie wniosku w dniu, w którym wnioskodawca nie posiadał statusu producenta rolnego, nie może stanowić podstawy do odmowy zwrotu podatku akcyzowego. Podkreślić należy, że w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego prezentowany jest pogląd, iż niejasności czy wątpliwości co do stanu prawnego nie powinny być tłumaczone na niekorzyść podmiotu, którego dotyczy rozstrzygnięcie organu, ponieważ przemawia za tym treść unormowań Konstytucji RP, zwłaszcza art. 2 (zasada demokratycznego państwa prawnego), a także art. 64 (zasada ochrony własności).

Powyższe oznacza, że istotnym w zakresie legitymacji do złożenia wniosku jest posiadanie określonego statusu w okresie, którego dotyczy wniosek, nie zaś w chwili jego składania. Fakt przekazania gospodarstwa rolnego w drodze darowizny przed złożeniem wniosku o zwrot podatku akcyzowego nie pozbawia danego producenta rolnego prawa do otrzymania zwrotu podatku.

Zwrot podatku akcyzowego, a pomoc de minimis

Zwrot podatku akcyzowego przyznawanego na podstawie uzpa nie jest pomocą de minimis

Zwrot podatku akcyzowego jest programem pomocowym przyznawanym na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz z Dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003).

Pomoc jest udzielana w ramach programu SA.39937 (2014/X). Pomocy wykazuje się w sprawozdaniach w terminach i w zakresie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Dz. U. z 2017 r. poz. 120).

Wymóg poświadczania za zgodność z oryginałem kopii faktur stanowiących dowód zakupu oleju napędowego Zgodnie z art. 6 ust. 3 uzpa do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. W związku z powyższym dołączone do wniosku o zwrot podatku kopie faktur stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku nie wymagają potwierdzania przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem. 

Piotr Nowaczyk

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA

Podstawa prawna

 • art. 2 i art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 • art. 6 dyrektywy Rady 2003/96/WE z 27.10.2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.Urz. UE L Nr 283, s. 51 ze zm.)
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz z Dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003
 • ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2188)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333)
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn.
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2435)
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz.U. z 2013 r. poz. 1339 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2466)
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz.U. z 2013 r. poz. 1339 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Dz. U. z 2017 r. poz. 120)
 • Orzeczenia
 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 listopada 1994 roku, (sygnatura akt: SA/Ka 1230/94)
 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 października 2015 roku, (sygnatura akt: I GSK 8/14)
 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 marca 2010 r. , (sygnatura akt: I FSK 240/09)
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2018 roku, (sygnatura akt: I SA/Ol 563/18)
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 14 czerwca 2017 r. (sygnatura akt: I SA/Ol 320/17)
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2015 r. (sygnatura akt: I SA/Sz 1051/14)
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2011 r., (sygnatura akt: I SA/Gd 701/10)
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 26 listopada 2009 r. ., (sygnatura akt: I SA/Sz 692/09)
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 października 2007 r., (sygnatura akt: I SA/Gd 381/07)
 • Literatura
 • informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na interpelację nr 2973 w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, pismo z dnia 31 marca 2020 roku nr WR.fin.058.1.2020WR.fin.058.1.2020
 • odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 3375 w sprawie przedłużenia lub zawieszenia terminów naliczania odsetek od nieterminowych wpłat oraz odroczenia niektórych obowiązków wynikających z odrębnych przepisów w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, pismo z dnia 10 kwietnia 2020 roku nr SP5.054.1.2020
 • dr hab. Paweł Smoleń, Opodatkowanie rolnictwa w Polsce. Weryfikacja założeń. Perspektywa zmian, Warszawa 2018
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Przedsiębiorcy lepiej oceniają koniunkturę więc śmielej kupują samochody. W 2024 r. wróciła niechęć do elektryków

  W 2024 roku zakupem samochodu zainteresowany jest co czwarty przedsiębiorca. To podobnie jak przed dwunastoma miesiącami. Wynik w 2024 r. może być w rzeczywistości jeszcze lepszy, ponieważ 16 proc. ankietowanych nie umiało na etapie badania jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o zamiar zakupu samochodu.

  KAS: uwaga na podrobione, nielegalne środki ochrony roślin

  Rozpoczęła się właśnie VI. edycja kampanii edukacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Policji oraz Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin przestrzegającej przed oszustami oferującymi nielegalne, w tym podrobione, środki ochrony roślin. Kampania prowadzona jest pod hasłem „Kupując podróbki, tracisz wiele razy!". 

  Rejestracja spółek od A do Z. Sprawdź nasz poradnik!

  W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Niektórzy robią to w pojedynkę, inni proponują współpracę znajomym lub prosperującym przedsiębiorcom. W ten sposób powstają spółki, wymagające odpowiedzialnej opieki prawnej i księgowości. Sprawdź, od czego zacząć!

  Protesty rolników w całej Europie. Jakie są powody? O co im chodzi?

  Protesty rolników trwają od kilku tygodniu w wielu krajach europejskich, m.in. w Niemczech, Francji, Włoszech, Grecji, Czechach i na Węgrzech. Rolnicy protestują przeciwko niskim cenom produktów rolnych, Europejskiemu Zielonemu Ładowi i taniemu importowi produktów rolniczych spoza Unii Europejskiej.

  REKLAMA

  Pompa ciepła, magazyn energii, fotowoltaika teraz dostępne w leasingu europejskim dla sklepów, punktów usługowych i rolników

  Teraz przedsiębiorcy, małe i średnie firmy produkcyjne, sklepy, salony samochodowe czy rolnicy, mogą ubiegać się o leasing pojazdów elektrycznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii oraz maszyn i urządzeń na atrakcyjnych warunkach. Są nowe środki finansowe pozwalające zwiększyć ofertę – i to na korzystniejszych niż uprzednio warunkach.

  Aplikacje chmurowe ułatwiają pracę firmom, ale i ściągają na nie niebezpieczeństwa, których menadżerowie najczęściej nie są świadomi

  Wszechobecne aplikacje chmurowe pozwalają firmie z Warszawy bez wysiłku współpracować z zespołem z Londynie, organizując spotkania wideo, podczas których analizuje się dane, a nawet realizować skomplikowane zadania związane z zarządzaniem projektami. 

  Produkcja piwa w Polsce zmalała, ale wciąż jesteśmy w czołówce w UE. Rekordową ilość piwa produkują... Niemcy

  Produkcja piwa w Polsce zmalała. Pomiędzy 2022 a 2023 r. spadła o 2 mln hl. Wzrosły koszty produkcji, więc przedsiębiorcy szukają oszczędności. 

  Czy wkrótce biznes przeniesie się w kosmos? Już teraz można odbyć turystyczny lot na orbitę

  Niezwykły postęp technologiczny, którego świadkami jesteśmy rozbudza wyobraźnię o eksploracji kosmosu. Czy już wkrótce biznes przeniesie się w przestrzeń międzygwiezdną? Czy przemysł kosmiczny stanie się domeną prywatną? 

  REKLAMA

  Kupujesz włoskie produkty? Patrz na certyfikaty! Włoska żywność jest wśród najczęściej podrabianych na świecie

  Czym jest "italian sounding"? To produkty, które udają włoskie, ale tak naprawdę nie są z Włoch. Kraj ten jest liderem w certyfikacji żywności, ale jednocześnie włoskie produkty należą do grona najczęściej podrabianych na świecie. 

  KE: W 2024 roku nie będzie obowiązku ugorowania 4 % swoich gruntów ornych

  Komisja Europejska oficjalnie przyjęła 13 lutego 2024 r. rozporządzenie, które przyznaje europejskim rolnikom częściowe zwolnienie z zasady warunkowości dotyczącej gruntów ugorowanych. Jest to następstwem wniosku Komisji przedstawionego w dniu 31 stycznia oraz dyskusji z państwami członkowskimi na posiedzeniach komitetów. Rozporządzenie weszło w życie 14 lutego 2024 r. i jest stosowane z mocą wsteczną od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

  REKLAMA