Kategorie

250 tyś. rolników przystąpi do Spisu Rolnego [WYWIAD]

Spis rolny 2020
Spis rolny 2020
Powszechny Spis Rolny to najważniejsze badanie polskiego rolnictwa. Jest organizowany co 10 lat, a jego kolejna edycja rozpocznie się w tym roku 1 września i potrwa do 30 listopada. Tylko w samym województwie mazowieckim 250 tysięcy rolników podlega obowiązkowi spisowemu. Agnieszka Ajdyn, Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie przedstawia cele spisu rolnego i jak będzie przebiegała jego organizacja.

Obowiązkowi spisowemu w Polsce podlega  około 1,5 mln gospodarstw rolnych. Na samym Mazowszu jest ich ponad 250 tys. To zatem ogromne przedsięwzięcie pod względem organizacyjnym i logistycznym. Czy spis rolny jest naprawdę potrzebny?

Agnieszka Ajdyn: Rolnictwo, o czym nie muszę przekonywać, ma fundamentalne znacznie dla każdego kraju. Ostatnie miesiące naznaczone epidemią przypomniały nam, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Kondycja polskiego rolnictwa i perspektywy rozwoju są zatem ważne dla każdego z nas, nawet jeśli nie jesteśmy rolnikami i nie bierzemy udziału w spisie. Przeprowadzenie spisu rolnego co 10 lat to obowiązek każdego państwa UE. Wynika z potrzeby zebrania danych  porównywalnych dla całej Unii w podobnym okresie Jest to ważne przy kształtowaniu wspólnej polityki rolnej, czyli np. ustalaniu dopłat dla rolników. Z punktu widzenia każdego rolnika warto sobie uświadomić, że Powszechny Spis Rolny jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa oraz zmian, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 10 lat w strukturze i działalności gospodarstw rolnych.

Polecamy: Pakiet Kadrowy: Wynagrodzenia 2020 + Czas pracy 2020 + Zatrudnianie i zwalnianie pracowników + Uprawnienia rodziców w pracy

Rolnicy to ludzie mocno zapracowani, więc dodatkowy obowiązek w postaci spisu mogą przyjąć niechętnie.

Mamy świadomość, że spis jest pewną niedogodnością, dlatego podejmujemy szereg działań, aby był on jak najmniej absorbujący dla rolników.

Po pierwsze, wybraliśmy możliwie najdogodniejszy termin spisu. Rozpoczyna się on 1 września i trwa do 30 listopada. Jest to zatem po żniwach i po zakończeniu najbardziej intensywnych prac w gospodarstwie.  

Reklama

Po drugie, stworzyliśmy możliwie funkcjonalny elektroniczny formularz spisowy. W spisie rolnym jest sporo szczegółowych pytań, więc formularz musi być odpowiednio rozbudowany. Projektując go staraliśmy się jednak, żeby był czytelny i łatwy do wypełnienia samodzielnie przez rolnika.

Po trzecie, udostępniliśmy metody spisowe umożliwiające dokonanie spisu w domu w wybranym przez rolnika momencie. Mam tu na myśli przede wszystkim samospis internetowy, ale też spis przez telefon.

Spis przez Internet to w spisach powszechnych w Polsce nowe narzędzie. Jak bardzo liczycie na popularność tej metody?

Reklama

Nie ma wątpliwości, że w dzisiejszych czasach rozwiązania oparte na dostępie online to standard, dlatego polska statystyka publiczna od lat rozwija różnego rodzaju narzędzia internetowe. Bodźcem do jeszcze intensywniejszej pracy nad tego typu rozwiązaniami była też oczywiście epidemia koronawirusa. Uświadomiła nam jako statystykom, że musimy być przygotowani do prowadzenia spisów i cyklicznych badań statystycznych bez możliwości bezpośredniego kontaktu z respondentami.

Spis internetowy jest bezpieczny, nie wymaga kontaktu z osobami z zewnątrz. Jest też najwygodniejszy – formularz można wypełnić o wybranej, dogodnej dla osoby spisującej się, porze dnia. Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 i spisać się przez telefon.

Ze spisami zawsze kojarzyli się rachmistrze i ich wizyty w naszych domach. Tym razem są oni jakby na drugim planie.

Praca rachmistrzów spisowych jest przewidziana w spisie rolnym i ich rola pozostaje istotna. Nabór kandydatów na rachmistrzów już się zakończył i przeprowadzamy już dla nich szkolenia zakończone egzaminem. Rachmistrze terenowi rozpoczną pracę 1 października i będą odwiedzać gospodarstwa, które nie spisały się ani przez Internet ani telefonicznie. Przyznam, że bardzo liczymy na wysoki odsetek rolników spisujących się przez Internet. To pozwoliłoby nam odciążyć rachmistrzów terenowych, którzy i tak będą mieli dużo pracy.  Chciałabym podkreślić, że podczas wizyty rachmistrza będą zachowane odpowiednie zasady  bezpieczeństwa i higieny. Rachmistrz będzie miał przy sobie specjalny identyfikator wydany przez Urząd Statystyczny w Warszawie.  W razie wątpliwości można zweryfikować tożsamość rachmistrza dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Pojawiają się głosy – zwłaszcza w Internecie – wyrażające obawę czy wręcz niechęć do spisu: że to będzie jakaś kontrola lub inspekcja. Jak przekonałaby Pani rolników, że są to nieuzasadnione obawy?

Rolnicy absolutnie nie mają powodów do obaw - nie będziemy zbierać danych dotyczących ich majątku. Zapytamy wprawdzie o składowe elementy gospodarstwa rolnego, ale o ich procentowy udział, a nie o wartość.

W spisie nie będzie też pytań o zarobki rolników czy wartość przychodów. Zbierzemy tylko informacje o wkładzie pracy w gospodarstwo rolne przy prowadzeniu produkcji rolniczej oraz o fakcie prowadzenia w gospodarstwie również działalności pozarolniczej. Ale też poprosimy tu tylko o podanie informacji, jaki w przybliżeniu procentowy udział stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty. W przypadku sprzedawanych przez gospodarstwa rolne produktów zapytamy, czy gospodarstwo rolne w ogóle prowadzi sprzedaż produktów rolnych i będziemy oczekiwać jedynie odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej.

W dzisiejszych czasach rośnie świadomość bezpieczeństwa danych osobowych, zwłaszcza w kontekście RODO. Czy podczas spisu rolnego będą one odpowiednio zabezpieczone?

Dane indywidualne i adresowe, takie jak PESEL, adres zamieszkania użytkownika czy adres siedziby gospodarstwa rolnego są niezbędne do identyfikacji gospodarstwa rolnego i są zbierane przy każdym spisie powszechnym, przy czym na etapie przetwarzania ulegają one anonimizacji. Tym samym informacje zebrane w spisie stają się rekordem uniemożliwiającym ich przyporządkowanie do określonej osoby fizycznej czy konkretnego adresu. Jeśli korzystamy z takich danych, jak numer telefonu, to tylko dlatego, że są one niezbędne do nawiązania kontaktu z użytkownikami gospodarstw rolnych w celu wypełnienia obowiązku spisowego. Ponadto, w związku z epidemią COVID-19 dane te będą również niezbędne do przeprowadzania wywiadów telefonicznych w przypadku konieczności rezygnacji z wywiadów bezpośrednich, realizowanych przez rachmistrza pod wskazanym adresem.

Zbierane przez rachmistrzów dane będą podlegały szczególnej ochronie. Rachmistrzowie spisowi są zobowiązani do zachowania i przestrzegania  tajemnicy statystycznej, podobnie jak wszyscy pracownicy statystyki publicznej. Przed przystąpieniami do prac spisowych, jeszcze w trakcie szkoleń, rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie stanowiące potwierdzenie, że będą wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowają w tajemnicy wobec osób trzecich.

Skąd rolnicy dowiedzą się, że ciąży na nich obowiązek spisowy?

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się.

Pytania spisowe są szczegółowe, a zakres tematów szeroki. Czy rolnik jest w stanie wypełnić formularz bez odpowiedniego przygotowania?

Wystarczy przygotować dokumenty, które dotyczą prowadzonej działalności rolniczej i mieć je przy sobie podczas wypełniania formularza.

Formularz spisowy ma formę elektroniczną i liczba pytań będzie zależeć od działalności gospodarstwa. Jeśli dany rolnik ogranicza się do produkcji na własne potrzeby i ma niewiele upraw czy inwentarza żywego, to będzie musiał odpowiedzieć na mniej pytań niż użytkownik dużego gospodarstwa o zróżnicowanej strukturze produkcyjnej.

Jak wygląda organizacja spisu na poziomie gminy? Spis rolny to przedsięwzięcie ogólnokrajowe, ale dla rolników najważniejszy jest szczebel lokalny.

Zgadza się. Dlatego przy każdym urzędzie gminy/miasta powołano Gminne Biuro Spisowe. Biura są odpowiedzialne za sprawny przebieg spisu na swoim terenie. Będą też pierwszą linią wsparcia dla rolników i rachmistrzów.

Czy spis rolny ograniczy się do obszarów wiejskich? Bo w miastach chyba nie ma zbyt wielu rolników?  

Pozory mogą mylić. Dla przykładu podam Warszawę – w stolicy mieszka prawie 9 tysięcy użytkowników gospodarstw rolnych. To znacząca liczba, nawet jeśli w skali całej populacji miasta to niewielki odsetek. Dlatego miasta Mazowsza – również te największe – są dla nas bardzo ważne. Prowadząc działania promocyjne staramy się dotrzeć do użytkowników gospodarstw rolnych mieszkających w miastach i uświadamiać im, że oni także są zobowiązani do udział w spisie.  

Jak wygląda promocja spisu na Mazowszu?

Prowadzimy szeroko zakrojoną akcję promującą spis skierowaną do wszystkich podmiotów ważnych dla powodzenia spisu rolnego. Kampanię informacyjną realizujemy za pośrednictwem samorządów lokalnych, organizacji branżowych rolnictwa czy mediów lokalnych. Poza tym będziemy wykorzystywali w kampanii informacyjnej media społecznościowe, strony internetowe naszego urzędu, ale przede wszystkim urzędów gmin z terenu naszego województwa. W promocję spisu włącza się też coraz więcej instytucji regionalnych, izb, związków rolniczych i osób indywidualnych pełniących rolę ambasadorów spisu rolnego w regionie. Tych wszystkich którzy mają świadomość wagi Powszechnego Spisu Rolnego i którym rozwój rolnictwa na poziomie krajowym, ale też lokalnym leży na sercu. Poza tym w trakcie spisu będziemy organizowali wiele konkursów dla dzieci, młodzieży ale też samych rolników.

Z tradycyjnych działań na terenie gmin pojawią się plakaty spisowe, a w okresie bezpośrednio poprzedzającym spis każdy z użytkowników gospodarstwa rolnego otrzyma, wspomniany już przeze mnie, list Prezesa GUS, informujący o prowadzonym badaniu rolnym, jego terminach, obowiązku uczestnictwa czy wreszcie metodach jego realizacji.

Mam nadzieję, że dzięki podjętym działaniom i wspólnemu zaangażowaniu wielu osób i instytucji w regionie, wykazujących troskę o stan lokalnego rolnictwa, nie tylko dotrzemy z informacją o spisie do każdego rolnika na Mazowszu, ale też w poczuciu obywatelskiego obowiązku zachęcimy ich do skorzystania z jednej z kluczowych metod realizacji spisu – samodzielnego spisu przez Internet.

Gdzie szukać informacji o spisie rolnym?

Zachęcam do śledzenia strony internetowej stworzonej z myślą o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 dostępnej pod adresem http://spisrolny.gov.pl. Informacji o przebiegu spisu w swojej gminie należy szukać na stronach i kontach społecznościowych urzędów miast i gmin.

W jaki sposób zostaną zebrane dane spisowe i kiedy dowiemy się, jak wygląda polskie i mazowieckie rolnictwo?

Zebrane podczas spisu dane zostaną zapisane w specjalnej aplikacji dostępnej tylko dla uprawnionych pracowników statystyki publicznej. Po zakończeniu spisu rolnego zebrane dane – już jako zagregowane liczby i wskaźniki – będą udostępniane na stronie internetowej oraz w publikacjach spisowych.

W pierwszej kolejności poznamy  podstawowe wartości i wskaźniki. Następnie udostępnione zostaną bardziej złożone zestawienia danych i pogłębione analizy regionalne.

Czego życzyć Pani i mazowieckim statystykom na czas spisu?

Chciałabym, żeby rolnicy podeszli do spisu rolnego ze świadomością, że ostatecznymi beneficjentami tego badania są oni sami i że wypełniając obowiązek spisowy nie robią tego dla statystyków, tylko dla samych siebie. Mam też nadzieję, że licznie wybiorą samospis internetowy jako najbezpieczniejszą i najwygodniejszą opcję.

PODSTAWOWE INFORMACJE O POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020

Termin trwania: 1 września – 30 listopada 2020 r., dane zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Metody spisowe:

1) samospis internetowy,

- jeśli ktoś nie posiada odpowiedniego sprzętu lub Internetu, powinien skorzystać z Gminnego Punktu Spisowego we właściwym urzędzie miasta lub gminy,

2) spis przez telefon,

3) wywiad bezpośredni z rachmistrzem terenowym (rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.).

Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (czynna od 17 sierpnia 2020 r.)

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Sprzedaż działki a VAT i PIT – sprzedaż prywatna czy działalność gospodarcza?

  Sprzedaż działki a VAT i PIT. Sprzedaż kilku działek, które należą do majątku prywatnego może zostać uznana przez organy skarbowe za działalność gospodarczą. W takim przypadku sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT oraz podatku dochodowego, nawet wtedy, gdy od nabycia nieruchomości upłynęło więcej niż 5 lat.

  Budowa domów jednorodzinnych do 90 m2 bez pozwolenia na budowę

  Dom bez pozwolenia na budowę. W dniu 4 sierpnia 2021 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ten zakłada wprowadzenie możliwości budowy domów jednorodzinnych (o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90 m2) bez pozwolenia na budowę, bez dziennika budowy oraz bez konieczności ustanowienia kierownika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Projekt aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym.

  Polski Ład: Kredyty hipoteczne bez wkładu własnego do 2030 roku

  Kredyty hipoteczne objęte gwarancją do 100 tys. zł. zastępującą wkład własny wg propozycji z Polskiego Ładu będą udzielane do końca 2030 r. - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Minimalny okres spłaty takiego kredytu to15 lat, a maksymalny limit ceny finansowanej nieruchomości w przeliczeniu na 1 m. kw. będzie uzależniony od szeregu czynników.

  Pre-pack – korzyść dla dłużnika, ale czy dla wierzycieli?

  Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja polega na ogłoszeniu upadłości dłużnika z równoległym wskazaniem przez sąd nabywcy, ceny i innych warunków sprzedaży majątku dłużnika.

  Jakość rozliczeń MŚP [BADANIE]

  Z cyklicznego badania wśród MŚP realizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, iż jakość rozliczeń B2B utrzymała się na podobnym poziomie jak w drugim kwartale.

  Ile m2 mają nasze mieszkania?

  Ile m2 mają nasze mieszkania? Trochę ponad 29 metrów kwadratowych – taka powierzchnia przypada w Polsce na statystycznego obywatela. W Europie standard jest wyższy, czasami nawet ponad dwa razy wyższy – sugerują dane Eurostatu.

  Polski Ład. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości

  Opodatkowanie wynajmu nieruchomości. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości zawarte w programie Polski Ład doprowadzą do wzrostu czynszu za wynajmowane mieszkania. Uderzą również w przedsiębiorców, którzy rejestrują swoje biura czy gabinety w lokalach mieszkalnych.

  Coraz mniej gruntów do zagospodarowania

  Zasoby gruntów państwowych. Tylko ok. 165 tys. hektarów państwowej ziemi nie zostało dotychczas zagospodarowane. Część tych gruntów może być jeszcze sprzedana lub wydzierżawiona na cele rolne, ale większość z nich cechuje niska przydatność rolnicza oraz znaczne rozdrobnienie - informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

  Check engine: czy można jeździć?

  Check engine: czy można jeździć? Czasami tak, a czasami nie. To wszystko zależy od tego czy pojawieniu się kontrolki towarzyszą dodatkowe objawy.

  Polski Ład. Zmiany w uldze mieszkaniowej

  Ulga mieszkaniowa. Polski Ład zakłada modyfikację przepisów w zakresie ulgi mieszkaniowej. Zmiany dotyczą wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Co ulegnie zmianie?

  Kontrolka silnika: co oznacza?

  Kontrolka silnika: co oznacza? Jej zaświecenie się w czasie jazdy bez wątpienia stanowi ważny sygnał. Ale czy zawsze dalszą podróż należy przerwać?

  Wibracje w samochodzie: skąd się biorą?

  Wibracje w samochodzie, czyli dziś opowiemy o tym, skąd się biorą drgania w kabinie w czasie jazdy. A najczęstszym ich powodem są... opony!

  Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Warszawie?

  Ceny mieszkań w Warszawie. Na koniec połowy 2021 roku po raz pierwszy w historii cena metra kwadratowego mieszkania pozostającego w ofercie w Warszawie przekroczyła 12 tys. zł i była o 7,8 proc. wyższa niż w końcówce 2020 roku.

  Ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umowy najmu lokalu w centrum handlowym

  Najemcom lokali w centrach handlowych pozostały ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umów najmu – termin mija 6 sierpnia 2021 roku.

  Bezpieczeństwo danych w chmurze - certyfikaty bezpieczeństwa

  Pro dostawca usług w chmurze powinien posiadać niezbędne certyfikaty, które są potwierdzeniem, że nasze dane będą całkowicie bezpieczne. Na praktyki bezpieczeństwa składają się również inne czynności, prowadzone przez dostawcę, na przykład kontrole ryzyka czy audyty wewnętrzne oraz zewnętrzne. W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo danych w chmurze? Którzy z usługodawców działających na polskim rynku są godni zaufania? I czy w ogóle chmura może być bezpieczna?

  Przyczyny wypadków na autostradzie. Co mówią statystyki?

  Przyczyny wypadków na autostradzie? Dziś przyjrzymy się statystykom z polskich dróg. Na jakie nieprawidłowe zachowania kierowców wskazują?

  Zaległości branży fitness rosną [BADANIE]

  Wraz ze zniesieniem części ograniczeń, przyrost długów branży sportowej przyhamował. Nie dotyczy to klubów fitness i siłowni, które mają niemal 23 mln zł zaległości.

  Tańsza energia elektryczna. Umowy z cenami dynamicznymi

  Energia elektryczna - ceny. Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającym umowy z tzw. cenami dynamicznymi.

  Nowy Peugeot 308 SW w Polsce. Znamy cennik francuskiego kombi!

  Nowy Peugeot 308 SW oficjalnie pojawił się w Polsce. Znamy cennik auta. Za francuskie kombi trzeba zapłacić co najmniej 91 800 zł.

  Volkswagen Passat GTE: test niemieckiej hybrydy plug-in

  Volkswagen Passat GTE ma przestronną kabinę i duży bagażnik. Czy rodzinne nadwozie uzupełnione hybrydą plug-in sprawdza się w praktyce?

  Content marketing w biznesie – jak to robić dobrze

  Content marketing w biznesie. Gdy na marketingowym horyzoncie pojawia się hasło “content”, naturalnym skojarzeniem jest produkcja, dystrybucja i zarządzanie treścią, która z jednej strony dawałaby wymierną wartość dla odbiorcy, a z drugiej – kreowała pożądany wizerunek danej marki. Tyle i aż tyle? W praktyce działania contentowe to o wiele bardziej złożone przedsięwzięcia, a potencjalni twórcy pożądanych materiałów powinni dwa razy się zastanowić przed postawieniem pierwszego przecinka lub kropki.

  Kredyt na samochód. Jaki wybrać i czym się różnią?

  Kredyt na samochód, czyli kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy i leasing konsumencki. Która forma jest najlepsza?

  Wydatki na mieszkanie w budżecie domowym

  Wydatki na mieszkanie. Wydatki na utrzymanie i wyposażenie mieszkania lub domu w Polsce stanowią prawie 25% wydawanych przez nas pieniędzy – wynika z danych Eurostatu. To jeden z najgorszych wyników w Europie. Co ciekawe, jeszcze gorzej jest w Niemczech.

  Rolniczy handel detaliczny - co się zmieni

  Rolniczy handel detaliczny. 30 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wejście w życie nowych rozwiązań uzależnione jest od przebiegu procesu notyfikacji projektu ustawy w Komisji Europejskiej i w państwach członkowskich UE.

  Bezpieczne wakacje 2021: o czym pamiętać?

  Bezpieczne wakacje 2021 to pojęcie, o którym w tym roku Policja powtarza do znudzenia. Te zasady naprawdę warto jednak przyswoić. Jak brzmią?