REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Szybsze sądy gospodarcze...

REKLAMA

Na wczorajszej konferencji prasowej Zbigniew Ziobro poinformował, że w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają intensywne prace, które mają przyspieszyć prowadzenie postępowań gospodarczych.

Obejmują one zarówno zmiany legislacyjne, jak i organizacyjne. Ziobro zapowiedział, że jeszcze w tym roku wszystkie wydziały gospodarcze zostaną zinformatyzowane, a do pomocy pracującym tam sędziom zostaną przydzieleni asystenci prawni, którzy odciążą ich od prac administracyjno-biurowych.

REKLAMA

Obecnie sędziowie mają do dyspozycji 86 asystentów, do końca roku ma ich być 476. Wszystko to ma doprowadzić do przełomu w wymiarze sprawiedliwości, zajmującym się sprawami gospodarczymi – stwierdził minister. Dodając, że chodzi o to, aby polski przedsiębiorca i inwestorzy, którzy wkraczają do Polski, mieli pewność, że działają w ramach uczciwych reguł obrotu gospodarczego.

Sprawniejsze procedury

REKLAMA

Reforma sądownictwa gospodarczego ma być bardzo szeroka i co najważniejsze zrealizowana jeszcze w tym roku. Planuje się m.in. wprowadzenie dwuzmianowości w sądach gospodarczych. Ponadto dla niektórych kategorii spraw mają być wprowadzone obligatoryjne terminy ich rozpatrywania. Usprawnieniu pracy sądów ma służyć również większa edukacja sędziów i prokuratorów, którzy mają dzisiaj problemy z prowadzeniem niektórych kategorii spraw, np. związanych z rynkiem kapitałowym, co wpływa na przewlekłość postępowań. W budżecie mają znaleźć się środki na ekonomiczne studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości, a nawet MBA.

Z drugiej strony wymierne korzyści mają mieć przedsiębiorcy. Rząd chce ułatwić przedsiębiorcom odzyskiwanie wierzytelności od nierzetelnych partnerów handlowych. Firmy będą mogły w takiej sytuacji skorzystać z usług komornika na podstawie umowy i wystawionej faktury. Kolejne działania, które maja posłużyć zwiększeniu bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, to m.in. utworzenie centralnego rejestru spraw sądowych i rozszerzenie zakresu funkcjonowania systemu informacji o kontrahentach.

Usprawnieniu procedur sądowych mają służyć szerokie zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Obecnie jednym z głównych czynników wpływających na przewlekłość postępowania cywilnego jest przekazywanie sobie spraw pomiędzy sądami, ze względu na złą właściwość. Opóźnia to prowadzenie spraw często o wiele miesięcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmienić przepisy dotyczące właściwości rzeczowej sądów w sprawach gospodarczych. Tego typu sprawy mogą być bowiem kwalifikowane do różnych postępowań. Teraz w razie wątpliwości w takich sytuacjach postępowania gospodarcze będą miały pierwszeństwo. Zmieni się właściwość sądów gospodarczych.

Do tej pory generalną właściwość miały sądy okręgowe (wydziały gospodarcze), teraz będą ją miały – jak w sprawach cywilnych – sądy rejonowe. Tylko sprawy powyżej 100 tys. zł i konkretnie wskazane trafią do okręgowych. Ponadto na żadnym etapie postępowania sąd nie będzie już badał z urzędu tak zwanej niewłaściwości usuwalnej. Będzie mógł to uczynić i w efekcie przekazać sprawę sądowi właściwemu jedynie na zarzut pozwanego.

Braki formalne

Ministerstwo Sprawiedliwości chce usprawnić postępowania w sprawach gospodarczych poprzez radykalne skrócenie wszelkich etapów pośrednich, oddzielających złożenie przez powoda pozwu od jego merytorycznego rozpoznania. W tym celu bardziej restrykcyjne staną się zasady wezwania przez sędziego do uzupełnienia braków formalnych pism procesowych składanych przez strony. Obecnie w razie stwierdzenia braków formalnych, przewodniczący lub sąd wzywa stronę (jej pełnomocnika) do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. Dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu, pismo podlega zwrotowi lub odrzuceniu.

Projekt ustawy w tym przypadku różnicuje sposób procedowania sądu w zależności od tego, czy podmiotem składającym pismo procesowe obarczone brakami formalnymi jest zawodowy pełnomocnik, czy też strona niereprezentowana przez takiego pełnomocnika. W pierwszym przypadku pisma zawierające braki formalne podlegają zwrotowi albo odrzuceniu bez wzywania do uzupełnienia tych braków tudzież bez udzielania dodatkowych pouczeń. Natomiast w przypadku podmiotów niereprezentowanych przez profesjonalistów zachowana zostaje wskazana tradycyjna procedura dwuetapowa – wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pisma w wyznaczonym terminie i zwrot albo odrzucenie pisma dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu.

Wyjątek będzie dotyczył jedynie pism inicjujących postępowanie sądowe, w szczególności pozwu, które przewodniczący zwraca stronie bez wzywania do ich poprawienia lub uzupełnienia. W takiej sytuacji w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma strona będzie mogła wnieść je ponownie. Jeżeli pismo to nie jest dotknięte brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.

Odpowiedź na pozew

Projekt skraca czas odpowiedzi na pozew, która powinna być wniesiona w ciągu 2 tygodni od jego otrzymania. Pozwany będzie musiał odpowiedzieć na pozew w ciągu dwóch tygodni od jego otrzymania i podać wszelkie zarzuty do pozwu oraz dowody. Jeżeli nowe dowody zdobędzie później, będzie mógł je przedstawić, ale także dostanie na to tylko dwa tygodnie. W innym przypadku odpowiedź zostanie zwrócona. Ograniczy się także możliwość zmiany stron procesu czy zakresu roszczenia i możliwość wytaczania powództwa wzajemnego (gdy pozwany ma jakieś roszczenia wobec powoda).

Więcej posiedzeń niejawnych

Projekt rozszerza możliwość wydawania wyroków na posiedzeniu niejawnym. Będzie to możliwe, w sytuacji kiedy zadaniem sądu nie będzie ustalenie okoliczności faktycznych, ale przesądzenie spornego pomiędzy stronami zagadnienia prawnego. Będzie dotyczyło to spraw, które nie wymagają zeznań świadków czy opinii biegłego, a sfera dowodowa oparta jest wyłącznie na dokumentach, posiadanych przez sąd. Strony zawsze będą mogły nie zgodzić się na postępowanie niejawne, jeżeli którakolwiek ze stron w pierwszym piśmie procesowym, a więc pozwie albo odpowiedzi na pozew (zarzutach lub sprzeciwie od nakazu zapłaty, sprzeciwie od wyroku zaocznego), zażąda rozpoznania sprawy na rozprawie.

Klauzule wykonalności

Ważna proponowana regulacja dotyczy sprawy nadawania klauzul wykonalności tytułom egzekucyjnym, które pochodzą od sądu gospodarczego, np. prawomocnych orzeczeń lub orzeczeń podlegających natychmiastowemu wykonaniu wydanych przez sąd gospodarczy, a także ugód zawartych przed tym sądem.

Ponadto z katalogu spraw gospodarczych zostały wykluczone sprawy o podział majątku wspólnego pomiędzy byłymi wspólnikami spółki cywilnej. Do tej pory tego typu sprawy rozstrzygały sądy gospodarcze.

Skrócony zostanie także termin trwania zawieszenia postępowań, po upływie których możliwe jest ich umorzenie. W postępowaniu w sprawach gospodarczych roczny termin skrócony zostanie do sześciu miesięcy.

Dyscyplinowanie stron

Projekt wprowadza zupełnie nowe rozwiązania mające na celu dyscyplinowanie uczestników postępowania sądowego, w szczególności stron i ich pełnomocników, którzy swoimi działaniami doprowadzają do bezzasadnego odroczenia rozprawy. W takiej sytuacji sąd będzie mógł wymierzyć takim osobom grzywnę.

Sąd będzie mógł również zwrócić się do strony, która doprowadziła do odroczenia rozprawy o udowodnienie we wskazanym terminie.

Więcej dla referendarzy

Planuje się rozszerzenie kompetencji referendarzy sądowych zakresie czynności procesowych w postępowaniu cywilnym. W efekcie referendarz będzie miał prawo do czynności w przedmiocie orzekania o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Do jego kompetencji będzie należało również przyznawanie i ustalanie należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron, dokonywania zwrotu nadpłaconych opłat sądowych, rozkładania na raty lub odroczenia zapłaty należności sądowych, a także kompetencje do szczegółowego wyliczenia kosztów procesu, zgodnie z zasadami przyjętymi w tym zakresie przez sąd w orzeczeniu kończącym sprawę.

W SĄDACH CO ROKU

• 400 tys. spraw spornych między przedsiębiorcami
• 500 tys. spraw do rejestrów sądowych
• 2 miliony spraw do wydziałów ksiąg wieczystych

Szersze kompetencje referendarza w postępowaniu rozpoznawczym mają skutkować odciążeniem sędziów od dokonywania w toku postępowania wielu czynności mniej skomplikowanych i powtarzalnych, o charakterze formalnym. W efekcie sędzia w większym zakresie będzie mógł się skupić na prowadzonych sprawach.

Informatyzacja sądów

Wraz ze zmianą procedur planuje się informatyzację sądów, która w pierwszej kolejności ma objąć właśnie wydziały gospodarcze. Cała operacja ma zostać rozłożona na trzy lata. W ministerstwie trwają intensywne prace nad rozwiązaniami, które zapewniłyby elektroniczny dostęp do poszczególnych rejestrów sądowych. Opracowywana jest też koncepcja składania elektronicznie pism procesowych, w tym pozwów, oraz wprowadzania formularzy dla określonych kategorii spraw.

CO BĘDĄ MOGLI ROBIĆ REFERENDARZE?

• wydawać wezwania do uzupełnienia braków formalnych pism procesowych
• stwierdzać prawomocność orzeczeń
• wydawać wszelkie zarządzenia w postępowaniu upominawczym (w efekcie taka sprawa w całości będzie w kompetencji referendarza)

Ministerstwo chce również umożliwić wirtualny kontakt strony postępowania z sądem. Niektóre dokumenty będą mogły być wysyłane drogą elektroniczną do sędziego i tą samą drogą będzie kierowana odpowiedź. Koncepcja zakłada także dostarczenie elektronicznych odpisów orzeczeń sądowych. Strona będzie wirtualnie informowana o przebiegu postępowania, o reakcji sądu na składane wnioski itd. W efekcie przedsiębiorca, który ma problem, np. z nieuczciwym kontrahentem, będzie mógł znacznie mniej czasu spędzać w sądzie.

Andrzej Kryże
wiceminister sprawiedliwości

Reforma sądów gospodarczych traktowana jest priorytetowo. Obok zmian legislacyjnych w k.p.c. poświęconym postępowaniom w sprawach gospodarczych, chcemy wzmocnić sądy od strony organizacyjnej, przydzielając każdemu sędziemu asystenta prawnego, a także referendarza, którego kompetencje zostaną poszerzone. Planujemy trzy kierunki zmian legislacyjnych, które mają na celu:

• przyspieszenie postępowań w sprawach gospodarczych;
• wprowadzenie rozwiązań porządkujących konstrukcje procesowe i ograniczające obszar sporów i wątpliwości interpretacyjnych;
• rozszerzenie kompetencji referendarzy sądowych w zakresie czynności w postępowaniu sądowym.

Krzysztof Józefowicz wiceminister sprawiedliwości

Od przedsiębiorcy, który wytacza powództwo, można wymagać więcej niż od zwykłego obywatela, dlatego też musi on dobrze przygotować się do procesu, tj. umieć na wstępie określić swoje żądanie, wskazać właściwego pozwanego, a także precyzyjnie sformułować pozew. Jeśli tego nie uczyni nie będzie mógł tego zrobić już w toku procesu.

Proponowane przez nas zmiany zmierzają również w tym kierunku, aby sędziowie tak prowadzili sprawy gospodarcze, by nie doprowadzać do przewlekłości postępowania. Chodzi tu zarówno o odpowiednią koncentrację materiału dowodowego, jak również nadanie sędziom dodatkowych uprawnień w zakresie karania stron lub ich pełnomocników, jeżeli doprowadzą do bezzasadnego przedłużenia się postępowania.

Zmiany mają również skrócić proces egzekucji należności. Jeżeli przedsiębiorca wygra sprawę w pierwszej instancji, taki wyrok będzie już tytułem zabezpieczenia. Taka konstrukcja oznacza, że wierzyciel będzie mógł z jednej strony zabezpieczyć majątek, z drugiej strony zaś dłużnik będzie miał gwarancję, że nie nastąpi egzekucja przed uprawomocnieniem się wyroku.


Tomasz Pietryga
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  KPO: Od 6 maja 2024 r. można składać wnioski na dotacje dla branży HoReCa - hotelarskiej, gastronomicznej, cateringowej, turystycznej i hotelarskiej

  Nabór wniosków na dotacje dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej oraz turystycznej i kulturalnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy ogłoszono w kwietniu 2024 r. Wnioski będzie można składać od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r.

  Ile pracuje mikro- i mały przedsiębiorca? 40-60 godzin tygodniowo, bez zwolnień lekarskich i urlopów

  Przeciętny mikroprzedsiębiorca poświęca dużo więcej czasu na pracę niż przeciętny pracownik etatowy. Wielu przedsiębiorców nie korzysta ze zwolnień lekarskich i nie było na żadnym urlopie. Chociaż mikroprzedsiębiorcy zwykle zarabiają na poziomie średniej krajowej albo trochę więcej, to są zdecydowanie bardziej oszczędni niż większość Polaków.

  Duży wzrost cyberataków na świecie!

  Aż 28 proc. O tyle procent wzrosła liczba ataków cyberprzestępców. Hakerzy stawiają także na naukę i badania oraz sektor administracyjno-wojskowy. W Europie liczba ataków ransomware wzrosła o 64 proc. Jest się czego obawiać. 

  Nie zrobisz zakupów w swoim ulubionym sklepie osiedlowym, bo powrót VAT na żywność doprowadzi go do bankructwa

  Po ponad dwóch latach przerwy powrócił 5-procentowy VAT na żywność. Sieci dyskontów, które toczą wojnę o klientów, kuszą obietnicą, że cen nie podniosą, bo podatek wezmą na siebie. Korzystna dla klientów zapowiedź może okazać się zabójcza dla i tak słabnących i znikających z rynku małych sklepów.

  REKLAMA

  Windykacja należności krok po kroku

  Windykacja należności krok po kroku czyli jak odzyskać swoje pieniądze? Pierwszym krokiem jest windykacja przedsądowa. Co zrobić, aby windykacja była skuteczna już na tym etapie?

  Praca tymczasowa: Liczy się wynagrodzenie, lokalizacja miejsca pracy, czas trwania rekrutacji i szansa na stałą pracę

  Praca tymczasowa to nie tylko opcja dla studentów – najwięcej pracowników stanowią osoby w przedziale wiekowym 25-44 lata. Pracownicy tymczasowi przy wyborze oferty pracy najczęściej zwracają uwagę na wysokość wynagrodzenia, lokalizację miejsca pracy oraz szansę na stałe zatrudnienie, a także szybkość procesu rekrutacji.

  Uwaga! Zbyt częste zmienianie hasła ułatwia cyberataki

  Czy trzeba zmieniać hasło co miesiąc? Okazuje się, że zbyt częsta zmiana hasła ułatwia cyberataki. Wskazania do zmiany hasła przez pracowników po czasie od 30 do 90 dni powinny się zmienić. Kiedy zmiana hasła jest konieczna?

  Cyfrowa współpraca księgowych i przedsiębiorców

  Postęp w zakresie rozwiązań technologicznych oraz innowacje w sposobie komunikacji pomiędzy urzędami i podmiotami zmieniają sposób prowadzenia przedsiębiorstw - w szczególności małych i mikrofirm. Równocześnie szybka adopcja rozwiązań technologicznych sprawia, że cyfryzacja sektora publicznego - także na linii obywatel - urząd w kontekście przykładowo cyfrowych rozliczeń podatkowych – nabiera rozpędu i będzie coraz intensywniej dotykać również inne powiązane z nią sektory i branże. 

  REKLAMA

  Jak hakerzy wyciągają nasze dane? Uważaj na aktualizacje!

  Hakerzy nie próżnują i wciąż szukają nowych sposobów na wyciągnięcie danych. Wykorzystują pliki wirtualnego dysku twardego (VHD) do dostarczania wirusa - trojana zdalnego dostępu (RAT) Remcos. W Polsce szczególnie groźne są fałszywe aktualizacje. 

  Firmy przemysłowe stawiają na AI

  Większość firm (83 proc.) z sektora przemysłowego planuje zainwestować w sztuczną inteligencję w 2024 r. Tak wynika z najnowszego raportu "State of Smart Manufacturing". 

  REKLAMA