Kategorie

Szybsze sądy gospodarcze...

Na wczorajszej konferencji prasowej Zbigniew Ziobro poinformował, że w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają intensywne prace, które mają przyspieszyć prowadzenie postępowań gospodarczych.

Obejmują one zarówno zmiany legislacyjne, jak i organizacyjne. Ziobro zapowiedział, że jeszcze w tym roku wszystkie wydziały gospodarcze zostaną zinformatyzowane, a do pomocy pracującym tam sędziom zostaną przydzieleni asystenci prawni, którzy odciążą ich od prac administracyjno-biurowych.

Obecnie sędziowie mają do dyspozycji 86 asystentów, do końca roku ma ich być 476. Wszystko to ma doprowadzić do przełomu w wymiarze sprawiedliwości, zajmującym się sprawami gospodarczymi – stwierdził minister. Dodając, że chodzi o to, aby polski przedsiębiorca i inwestorzy, którzy wkraczają do Polski, mieli pewność, że działają w ramach uczciwych reguł obrotu gospodarczego.

Sprawniejsze procedury
Reklama

Reforma sądownictwa gospodarczego ma być bardzo szeroka i co najważniejsze zrealizowana jeszcze w tym roku. Planuje się m.in. wprowadzenie dwuzmianowości w sądach gospodarczych. Ponadto dla niektórych kategorii spraw mają być wprowadzone obligatoryjne terminy ich rozpatrywania. Usprawnieniu pracy sądów ma służyć również większa edukacja sędziów i prokuratorów, którzy mają dzisiaj problemy z prowadzeniem niektórych kategorii spraw, np. związanych z rynkiem kapitałowym, co wpływa na przewlekłość postępowań. W budżecie mają znaleźć się środki na ekonomiczne studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości, a nawet MBA.

Z drugiej strony wymierne korzyści mają mieć przedsiębiorcy. Rząd chce ułatwić przedsiębiorcom odzyskiwanie wierzytelności od nierzetelnych partnerów handlowych. Firmy będą mogły w takiej sytuacji skorzystać z usług komornika na podstawie umowy i wystawionej faktury. Kolejne działania, które maja posłużyć zwiększeniu bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, to m.in. utworzenie centralnego rejestru spraw sądowych i rozszerzenie zakresu funkcjonowania systemu informacji o kontrahentach.

Usprawnieniu procedur sądowych mają służyć szerokie zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Obecnie jednym z głównych czynników wpływających na przewlekłość postępowania cywilnego jest przekazywanie sobie spraw pomiędzy sądami, ze względu na złą właściwość. Opóźnia to prowadzenie spraw często o wiele miesięcy.

Reklama

Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmienić przepisy dotyczące właściwości rzeczowej sądów w sprawach gospodarczych. Tego typu sprawy mogą być bowiem kwalifikowane do różnych postępowań. Teraz w razie wątpliwości w takich sytuacjach postępowania gospodarcze będą miały pierwszeństwo. Zmieni się właściwość sądów gospodarczych.

Do tej pory generalną właściwość miały sądy okręgowe (wydziały gospodarcze), teraz będą ją miały – jak w sprawach cywilnych – sądy rejonowe. Tylko sprawy powyżej 100 tys. zł i konkretnie wskazane trafią do okręgowych. Ponadto na żadnym etapie postępowania sąd nie będzie już badał z urzędu tak zwanej niewłaściwości usuwalnej. Będzie mógł to uczynić i w efekcie przekazać sprawę sądowi właściwemu jedynie na zarzut pozwanego.

Braki formalne

Ministerstwo Sprawiedliwości chce usprawnić postępowania w sprawach gospodarczych poprzez radykalne skrócenie wszelkich etapów pośrednich, oddzielających złożenie przez powoda pozwu od jego merytorycznego rozpoznania. W tym celu bardziej restrykcyjne staną się zasady wezwania przez sędziego do uzupełnienia braków formalnych pism procesowych składanych przez strony. Obecnie w razie stwierdzenia braków formalnych, przewodniczący lub sąd wzywa stronę (jej pełnomocnika) do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. Dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu, pismo podlega zwrotowi lub odrzuceniu.

Projekt ustawy w tym przypadku różnicuje sposób procedowania sądu w zależności od tego, czy podmiotem składającym pismo procesowe obarczone brakami formalnymi jest zawodowy pełnomocnik, czy też strona niereprezentowana przez takiego pełnomocnika. W pierwszym przypadku pisma zawierające braki formalne podlegają zwrotowi albo odrzuceniu bez wzywania do uzupełnienia tych braków tudzież bez udzielania dodatkowych pouczeń. Natomiast w przypadku podmiotów niereprezentowanych przez profesjonalistów zachowana zostaje wskazana tradycyjna procedura dwuetapowa – wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pisma w wyznaczonym terminie i zwrot albo odrzucenie pisma dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu.

Wyjątek będzie dotyczył jedynie pism inicjujących postępowanie sądowe, w szczególności pozwu, które przewodniczący zwraca stronie bez wzywania do ich poprawienia lub uzupełnienia. W takiej sytuacji w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma strona będzie mogła wnieść je ponownie. Jeżeli pismo to nie jest dotknięte brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.

Odpowiedź na pozew

Projekt skraca czas odpowiedzi na pozew, która powinna być wniesiona w ciągu 2 tygodni od jego otrzymania. Pozwany będzie musiał odpowiedzieć na pozew w ciągu dwóch tygodni od jego otrzymania i podać wszelkie zarzuty do pozwu oraz dowody. Jeżeli nowe dowody zdobędzie później, będzie mógł je przedstawić, ale także dostanie na to tylko dwa tygodnie. W innym przypadku odpowiedź zostanie zwrócona. Ograniczy się także możliwość zmiany stron procesu czy zakresu roszczenia i możliwość wytaczania powództwa wzajemnego (gdy pozwany ma jakieś roszczenia wobec powoda).

Więcej posiedzeń niejawnych

Projekt rozszerza możliwość wydawania wyroków na posiedzeniu niejawnym. Będzie to możliwe, w sytuacji kiedy zadaniem sądu nie będzie ustalenie okoliczności faktycznych, ale przesądzenie spornego pomiędzy stronami zagadnienia prawnego. Będzie dotyczyło to spraw, które nie wymagają zeznań świadków czy opinii biegłego, a sfera dowodowa oparta jest wyłącznie na dokumentach, posiadanych przez sąd. Strony zawsze będą mogły nie zgodzić się na postępowanie niejawne, jeżeli którakolwiek ze stron w pierwszym piśmie procesowym, a więc pozwie albo odpowiedzi na pozew (zarzutach lub sprzeciwie od nakazu zapłaty, sprzeciwie od wyroku zaocznego), zażąda rozpoznania sprawy na rozprawie.

Klauzule wykonalności

Ważna proponowana regulacja dotyczy sprawy nadawania klauzul wykonalności tytułom egzekucyjnym, które pochodzą od sądu gospodarczego, np. prawomocnych orzeczeń lub orzeczeń podlegających natychmiastowemu wykonaniu wydanych przez sąd gospodarczy, a także ugód zawartych przed tym sądem.

Ponadto z katalogu spraw gospodarczych zostały wykluczone sprawy o podział majątku wspólnego pomiędzy byłymi wspólnikami spółki cywilnej. Do tej pory tego typu sprawy rozstrzygały sądy gospodarcze.

Skrócony zostanie także termin trwania zawieszenia postępowań, po upływie których możliwe jest ich umorzenie. W postępowaniu w sprawach gospodarczych roczny termin skrócony zostanie do sześciu miesięcy.

Dyscyplinowanie stron

Projekt wprowadza zupełnie nowe rozwiązania mające na celu dyscyplinowanie uczestników postępowania sądowego, w szczególności stron i ich pełnomocników, którzy swoimi działaniami doprowadzają do bezzasadnego odroczenia rozprawy. W takiej sytuacji sąd będzie mógł wymierzyć takim osobom grzywnę.

Sąd będzie mógł również zwrócić się do strony, która doprowadziła do odroczenia rozprawy o udowodnienie we wskazanym terminie.

Więcej dla referendarzy

Planuje się rozszerzenie kompetencji referendarzy sądowych zakresie czynności procesowych w postępowaniu cywilnym. W efekcie referendarz będzie miał prawo do czynności w przedmiocie orzekania o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Do jego kompetencji będzie należało również przyznawanie i ustalanie należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron, dokonywania zwrotu nadpłaconych opłat sądowych, rozkładania na raty lub odroczenia zapłaty należności sądowych, a także kompetencje do szczegółowego wyliczenia kosztów procesu, zgodnie z zasadami przyjętymi w tym zakresie przez sąd w orzeczeniu kończącym sprawę.

W SĄDACH CO ROKU

• 400 tys. spraw spornych między przedsiębiorcami
• 500 tys. spraw do rejestrów sądowych
• 2 miliony spraw do wydziałów ksiąg wieczystych

Szersze kompetencje referendarza w postępowaniu rozpoznawczym mają skutkować odciążeniem sędziów od dokonywania w toku postępowania wielu czynności mniej skomplikowanych i powtarzalnych, o charakterze formalnym. W efekcie sędzia w większym zakresie będzie mógł się skupić na prowadzonych sprawach.

Informatyzacja sądów

Wraz ze zmianą procedur planuje się informatyzację sądów, która w pierwszej kolejności ma objąć właśnie wydziały gospodarcze. Cała operacja ma zostać rozłożona na trzy lata. W ministerstwie trwają intensywne prace nad rozwiązaniami, które zapewniłyby elektroniczny dostęp do poszczególnych rejestrów sądowych. Opracowywana jest też koncepcja składania elektronicznie pism procesowych, w tym pozwów, oraz wprowadzania formularzy dla określonych kategorii spraw.

CO BĘDĄ MOGLI ROBIĆ REFERENDARZE?

• wydawać wezwania do uzupełnienia braków formalnych pism procesowych
• stwierdzać prawomocność orzeczeń
• wydawać wszelkie zarządzenia w postępowaniu upominawczym (w efekcie taka sprawa w całości będzie w kompetencji referendarza)

Ministerstwo chce również umożliwić wirtualny kontakt strony postępowania z sądem. Niektóre dokumenty będą mogły być wysyłane drogą elektroniczną do sędziego i tą samą drogą będzie kierowana odpowiedź. Koncepcja zakłada także dostarczenie elektronicznych odpisów orzeczeń sądowych. Strona będzie wirtualnie informowana o przebiegu postępowania, o reakcji sądu na składane wnioski itd. W efekcie przedsiębiorca, który ma problem, np. z nieuczciwym kontrahentem, będzie mógł znacznie mniej czasu spędzać w sądzie.

Andrzej Kryże
wiceminister sprawiedliwości

Reforma sądów gospodarczych traktowana jest priorytetowo. Obok zmian legislacyjnych w k.p.c. poświęconym postępowaniom w sprawach gospodarczych, chcemy wzmocnić sądy od strony organizacyjnej, przydzielając każdemu sędziemu asystenta prawnego, a także referendarza, którego kompetencje zostaną poszerzone. Planujemy trzy kierunki zmian legislacyjnych, które mają na celu:

• przyspieszenie postępowań w sprawach gospodarczych;
• wprowadzenie rozwiązań porządkujących konstrukcje procesowe i ograniczające obszar sporów i wątpliwości interpretacyjnych;
• rozszerzenie kompetencji referendarzy sądowych w zakresie czynności w postępowaniu sądowym.

Krzysztof Józefowicz wiceminister sprawiedliwości

Od przedsiębiorcy, który wytacza powództwo, można wymagać więcej niż od zwykłego obywatela, dlatego też musi on dobrze przygotować się do procesu, tj. umieć na wstępie określić swoje żądanie, wskazać właściwego pozwanego, a także precyzyjnie sformułować pozew. Jeśli tego nie uczyni nie będzie mógł tego zrobić już w toku procesu.

Proponowane przez nas zmiany zmierzają również w tym kierunku, aby sędziowie tak prowadzili sprawy gospodarcze, by nie doprowadzać do przewlekłości postępowania. Chodzi tu zarówno o odpowiednią koncentrację materiału dowodowego, jak również nadanie sędziom dodatkowych uprawnień w zakresie karania stron lub ich pełnomocników, jeżeli doprowadzą do bezzasadnego przedłużenia się postępowania.

Zmiany mają również skrócić proces egzekucji należności. Jeżeli przedsiębiorca wygra sprawę w pierwszej instancji, taki wyrok będzie już tytułem zabezpieczenia. Taka konstrukcja oznacza, że wierzyciel będzie mógł z jednej strony zabezpieczyć majątek, z drugiej strony zaś dłużnik będzie miał gwarancję, że nie nastąpi egzekucja przed uprawomocnieniem się wyroku.


Tomasz Pietryga
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Zdjęcie samochodu z rejestracją nie narusza RODO

  Zdjęcie samochodu z rejestracją spokojnie można publikować. Powód? Numer rejestracyjny pojazdu nie stanowi danych osobowych.

  Cupra Ateca [TEST]: w 4,9 sek. do setki w... rodzinnym SUV-ie

  Cupra Ateca choć ma typowo rodzinne ubranie, oferuje kierowcy aż 300 koni. Czy takie połączenie sprawdza się na drodze?

  Jak sprawdzić numer PKK? Kierowcę czeka wizyta w urzędzie...

  Jak sprawdzić numer PKK? Niestety, ale ustawodawca nie przewidział możliwości sprawdzenia online. To oznacza, że kierowca musi zawitać w urzędzie.

  Co zawiera pakiet dla zagranicznych inwestorów?

  Proponowany pakiet dla zagranicznych inwestorów to m.in.: "jedno okienko", w którym firma będzie mogła ustalić wszystkie podatkowe aspekty inwestycji, czy możliwość odliczania VAT od usług finansowych.

  Rynek nieruchomości biurowych w Europie

  Rynek nieruchomości biurowych. Z powodu pandemii Covid-19 spadło zapotrzebowanie na biura w Europie i inwestycje w nowe nieruchomości. W Londynie ten trend zaczyna się odwracać. We Francji wzrasta zapotrzebowanie na zielone dachy i tarasy. W Szwecji myśli się o "biurach przyszłości". Nadal puste pozostają biura we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

  Kasa fiskalna 2021 - rejestracja i zwolnienie

  Bez względu na rodzaj kasy przedsiębiorca ma obowiązek dokonania jej fiskalizacji i uzyskać numer ewidencyjny. Jak zarejestrować kasę fiskalną? Kto może to zrobić? Ile to kosztuje?

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: jak wygląda, jakie dokumenty do niego dołączyć i ile kosztuje załatwienie sprawy?

  Dlaczego pracownicy wolą model hybrydowy?

  Aż 61 proc. pracowników chce pracować w modelu hybrydowym, pracę wyłącznie z domu chciałoby świadczyć zaledwie 15 proc. Jak ten trend wpływa na rynek nieruchomości biurowych?

  Dlaczego ciągłość IT jest numerem 1 dla firm?

  Zdolność firm do szybkiego odtworzenia środowiska pracy w wyniku awarii lub cyberataku jest dziś wystawiana na bardzo trudną próbę. Bardzo wiele biznes „zawdzięcza” tutaj pandemii i powszechnemu przejściu na pracę zdalną.

  Ile czasu jest ważny numer PKK?

  Ile czasu jest ważny numer PKK? To pytanie, które mogą zadać kandydaci na kierowców. A więc? Postaramy się odpowiedzieć na nie w naszym materiale.

  Backup w firmie - dlaczego jest taki ważny?

  Backup w firmie powinien być obowiązkowy. Przypadkowo usunięty dokument, złośliwe oprogramowanie lub uszkodzenie sprzętu – przyczyn utraty danych może być co najmniej kilka. W każdym przypadku konsekwencje są jednak takie same. Jak można ich uniknąć?

  Wakacje 2021 - jakie są trendy turystyczne?

  Gdzie wyjedziemy na tegoroczne wakacje? Wybierzemy urlop w kraju czy za granicą? Jakie kierunki są popularne? Czy biura podróży mają szansę w tym sezonie na odrobienie strat?

  Dotacja na założenie firmy - zabezpieczenie środków [VIDEO]

  Jedną z najpopularniejszych form wsparcia z urzędu pracy, dostępną dla zarejestrowanych osób bezrobotnych, jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Jak zabezpieczyć zwrot dofinansowania?

  Bitcon i kryptomilionerzy - gdzie zapłacą swoje podatki?

  Na świecie ujawniają się pierwsi miliarderzy, którzy dorobili się tylko na bitconie, a w Polsce jest coraz więcej krypto-milionerów. Czy odprowadzają podatki do polskiej kasy?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód. Co to oznacza?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód tworzy poważny problem dla kierowcy. Powód? Samochód nie przejdzie przeglądu technicznego!

  Koniec systemu opustów od przyszłego roku - co to oznacza dla przedsiębiorców?

  Zapowiedź końca systemu opustów od początku przyszłego roku ogłoszona w projekcie nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii zatrzęsła branżą PV i wywołała burzę wśród osób planujących w najbliższym czasie inwestycję w fotowoltaikę.

  Ponad 6,5 tys. spraw w wydziale dla frankowiczów

  W ostatnich dwóch miesiącach do nowo utworzonego wydziału dla frankowiczów wpłynęło ponad 6,4 tys. pozwów. Z tego prawie 3 tys. przesunięto z innych wydziałów. Z czego wynika wzrost liczby pozwów?

  Wynajem mieszkania - wysokość czynszu w 2021 roku

  Wynajem mieszkania - wysokość czynszu w 2021 roku. Wynajem 50-metrowego mieszkania bez liczników i opłat dodatkowych to wydatek od 800 zł miesięcznie. W drogich zazwyczaj Wrocławiu czy Krakowie można znaleźć oferty oscylujące wokół 1000 zł. Aż 5890 zł to najwyższa stawka w Warszawie. Za tak duże różnice odpowiada m.in. lokalizacja i standard wykończenia.

  Nowy Lexus NX. Wygląda jak stary, ale jest nowy i ma plug-ina

  Nowy Lexus NX został oficjalnie zaprezentowany. Druga odsłona SUV-a segmentu D zdaniem producenta otrzymała aż 95 proc. nowych komponentów.

  Dynamiczny wzrost aktywności deweloperów

  Rynek nowych nieruchomości mieszkaniowych. Obserwujemy dynamiczny wzrost aktywności deweloperów. Znacznie więcej wydanych pozwoleń na budowę i rozpoczętych inwestycji.

  Rzecznik MŚP wnioskuje o rekompensatę za ostatnie miesiące lockdownu

  Jest wniosek rzecznika MŚP o przedłużenie o miesiąc wypłaty rekompensat z tarczy branżowej dla branż, które nie mogły osiągać przychodów w maju, m.in. klubów nocnych i dyskotek.

  Program „Ciepła woda bez piecyka” - do 200 tys. zł dofinansowania

  Program „Ciepła woda bez piecyka”. Do 200 tys. zł dofinansowania mogą otrzymać zarządcy budynków wielorodzinnych, w tym wspólnot mieszkaniowych w Krakowie, którzy przystąpią do programu „Ciepła woda bez piecyka”. Zakłada on zastępowanie piecyków łazienkowych centralną instalacją ciepłej wody.

  Czy pracownik na home office naraża firmę na cyberataki?

  Blisko 80% organizacji doświadczyło cyberataków z powodu zwiększonej liczby pracowników pracujących z domu podczas pandemii. Niestety specjaliści ds. bezpieczeństwa bagatelizują prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych incydentów.

  Od czego zależy bezpieczeństwo IT w firmie?

  Bezpieczeństwo IT to podstawa w firmie. Bez odpowiednich regulacji i polityk w tym zakresie, organizacje same narażają się na szereg zagrożeń związanych z bezpieczeństwem wrażliwych danych, ciągłością działania, utratą reputacji a co za tym idzie stratami finansowymi.

  Bieżąca prognoza ekonomiczna - bezrobocie, inflacja, PKB

  Spowolnienie gospodarcze w 2020 roku w Polsce okazało się łagodniejsze niż to na poziomie średniej unijnej. PKB Polski w 2020 roku spadło o zaledwie o 2,8%, podczas gdy PKB strefy euro skurczyło się o 6.6%. Jak wyglądają pozostałe wskaźniki ekonomiczne?