Kategorie

Szybsze sądy gospodarcze...

Na wczorajszej konferencji prasowej Zbigniew Ziobro poinformował, że w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają intensywne prace, które mają przyspieszyć prowadzenie postępowań gospodarczych.

Obejmują one zarówno zmiany legislacyjne, jak i organizacyjne. Ziobro zapowiedział, że jeszcze w tym roku wszystkie wydziały gospodarcze zostaną zinformatyzowane, a do pomocy pracującym tam sędziom zostaną przydzieleni asystenci prawni, którzy odciążą ich od prac administracyjno-biurowych.

Obecnie sędziowie mają do dyspozycji 86 asystentów, do końca roku ma ich być 476. Wszystko to ma doprowadzić do przełomu w wymiarze sprawiedliwości, zajmującym się sprawami gospodarczymi – stwierdził minister. Dodając, że chodzi o to, aby polski przedsiębiorca i inwestorzy, którzy wkraczają do Polski, mieli pewność, że działają w ramach uczciwych reguł obrotu gospodarczego.

Sprawniejsze procedury

Reforma sądownictwa gospodarczego ma być bardzo szeroka i co najważniejsze zrealizowana jeszcze w tym roku. Planuje się m.in. wprowadzenie dwuzmianowości w sądach gospodarczych. Ponadto dla niektórych kategorii spraw mają być wprowadzone obligatoryjne terminy ich rozpatrywania. Usprawnieniu pracy sądów ma służyć również większa edukacja sędziów i prokuratorów, którzy mają dzisiaj problemy z prowadzeniem niektórych kategorii spraw, np. związanych z rynkiem kapitałowym, co wpływa na przewlekłość postępowań. W budżecie mają znaleźć się środki na ekonomiczne studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości, a nawet MBA.

Z drugiej strony wymierne korzyści mają mieć przedsiębiorcy. Rząd chce ułatwić przedsiębiorcom odzyskiwanie wierzytelności od nierzetelnych partnerów handlowych. Firmy będą mogły w takiej sytuacji skorzystać z usług komornika na podstawie umowy i wystawionej faktury. Kolejne działania, które maja posłużyć zwiększeniu bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, to m.in. utworzenie centralnego rejestru spraw sądowych i rozszerzenie zakresu funkcjonowania systemu informacji o kontrahentach.

Usprawnieniu procedur sądowych mają służyć szerokie zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Obecnie jednym z głównych czynników wpływających na przewlekłość postępowania cywilnego jest przekazywanie sobie spraw pomiędzy sądami, ze względu na złą właściwość. Opóźnia to prowadzenie spraw często o wiele miesięcy.

Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmienić przepisy dotyczące właściwości rzeczowej sądów w sprawach gospodarczych. Tego typu sprawy mogą być bowiem kwalifikowane do różnych postępowań. Teraz w razie wątpliwości w takich sytuacjach postępowania gospodarcze będą miały pierwszeństwo. Zmieni się właściwość sądów gospodarczych.

Do tej pory generalną właściwość miały sądy okręgowe (wydziały gospodarcze), teraz będą ją miały – jak w sprawach cywilnych – sądy rejonowe. Tylko sprawy powyżej 100 tys. zł i konkretnie wskazane trafią do okręgowych. Ponadto na żadnym etapie postępowania sąd nie będzie już badał z urzędu tak zwanej niewłaściwości usuwalnej. Będzie mógł to uczynić i w efekcie przekazać sprawę sądowi właściwemu jedynie na zarzut pozwanego.

Braki formalne

Ministerstwo Sprawiedliwości chce usprawnić postępowania w sprawach gospodarczych poprzez radykalne skrócenie wszelkich etapów pośrednich, oddzielających złożenie przez powoda pozwu od jego merytorycznego rozpoznania. W tym celu bardziej restrykcyjne staną się zasady wezwania przez sędziego do uzupełnienia braków formalnych pism procesowych składanych przez strony. Obecnie w razie stwierdzenia braków formalnych, przewodniczący lub sąd wzywa stronę (jej pełnomocnika) do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. Dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu, pismo podlega zwrotowi lub odrzuceniu.

Projekt ustawy w tym przypadku różnicuje sposób procedowania sądu w zależności od tego, czy podmiotem składającym pismo procesowe obarczone brakami formalnymi jest zawodowy pełnomocnik, czy też strona niereprezentowana przez takiego pełnomocnika. W pierwszym przypadku pisma zawierające braki formalne podlegają zwrotowi albo odrzuceniu bez wzywania do uzupełnienia tych braków tudzież bez udzielania dodatkowych pouczeń. Natomiast w przypadku podmiotów niereprezentowanych przez profesjonalistów zachowana zostaje wskazana tradycyjna procedura dwuetapowa – wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pisma w wyznaczonym terminie i zwrot albo odrzucenie pisma dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu.

Wyjątek będzie dotyczył jedynie pism inicjujących postępowanie sądowe, w szczególności pozwu, które przewodniczący zwraca stronie bez wzywania do ich poprawienia lub uzupełnienia. W takiej sytuacji w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma strona będzie mogła wnieść je ponownie. Jeżeli pismo to nie jest dotknięte brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.

Odpowiedź na pozew

Projekt skraca czas odpowiedzi na pozew, która powinna być wniesiona w ciągu 2 tygodni od jego otrzymania. Pozwany będzie musiał odpowiedzieć na pozew w ciągu dwóch tygodni od jego otrzymania i podać wszelkie zarzuty do pozwu oraz dowody. Jeżeli nowe dowody zdobędzie później, będzie mógł je przedstawić, ale także dostanie na to tylko dwa tygodnie. W innym przypadku odpowiedź zostanie zwrócona. Ograniczy się także możliwość zmiany stron procesu czy zakresu roszczenia i możliwość wytaczania powództwa wzajemnego (gdy pozwany ma jakieś roszczenia wobec powoda).

Więcej posiedzeń niejawnych

Projekt rozszerza możliwość wydawania wyroków na posiedzeniu niejawnym. Będzie to możliwe, w sytuacji kiedy zadaniem sądu nie będzie ustalenie okoliczności faktycznych, ale przesądzenie spornego pomiędzy stronami zagadnienia prawnego. Będzie dotyczyło to spraw, które nie wymagają zeznań świadków czy opinii biegłego, a sfera dowodowa oparta jest wyłącznie na dokumentach, posiadanych przez sąd. Strony zawsze będą mogły nie zgodzić się na postępowanie niejawne, jeżeli którakolwiek ze stron w pierwszym piśmie procesowym, a więc pozwie albo odpowiedzi na pozew (zarzutach lub sprzeciwie od nakazu zapłaty, sprzeciwie od wyroku zaocznego), zażąda rozpoznania sprawy na rozprawie.

Klauzule wykonalności

Ważna proponowana regulacja dotyczy sprawy nadawania klauzul wykonalności tytułom egzekucyjnym, które pochodzą od sądu gospodarczego, np. prawomocnych orzeczeń lub orzeczeń podlegających natychmiastowemu wykonaniu wydanych przez sąd gospodarczy, a także ugód zawartych przed tym sądem.

Ponadto z katalogu spraw gospodarczych zostały wykluczone sprawy o podział majątku wspólnego pomiędzy byłymi wspólnikami spółki cywilnej. Do tej pory tego typu sprawy rozstrzygały sądy gospodarcze.

Skrócony zostanie także termin trwania zawieszenia postępowań, po upływie których możliwe jest ich umorzenie. W postępowaniu w sprawach gospodarczych roczny termin skrócony zostanie do sześciu miesięcy.

Dyscyplinowanie stron

Projekt wprowadza zupełnie nowe rozwiązania mające na celu dyscyplinowanie uczestników postępowania sądowego, w szczególności stron i ich pełnomocników, którzy swoimi działaniami doprowadzają do bezzasadnego odroczenia rozprawy. W takiej sytuacji sąd będzie mógł wymierzyć takim osobom grzywnę.

Sąd będzie mógł również zwrócić się do strony, która doprowadziła do odroczenia rozprawy o udowodnienie we wskazanym terminie.

Więcej dla referendarzy

Planuje się rozszerzenie kompetencji referendarzy sądowych zakresie czynności procesowych w postępowaniu cywilnym. W efekcie referendarz będzie miał prawo do czynności w przedmiocie orzekania o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Do jego kompetencji będzie należało również przyznawanie i ustalanie należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron, dokonywania zwrotu nadpłaconych opłat sądowych, rozkładania na raty lub odroczenia zapłaty należności sądowych, a także kompetencje do szczegółowego wyliczenia kosztów procesu, zgodnie z zasadami przyjętymi w tym zakresie przez sąd w orzeczeniu kończącym sprawę.

W SĄDACH CO ROKU

• 400 tys. spraw spornych między przedsiębiorcami
• 500 tys. spraw do rejestrów sądowych
• 2 miliony spraw do wydziałów ksiąg wieczystych

Szersze kompetencje referendarza w postępowaniu rozpoznawczym mają skutkować odciążeniem sędziów od dokonywania w toku postępowania wielu czynności mniej skomplikowanych i powtarzalnych, o charakterze formalnym. W efekcie sędzia w większym zakresie będzie mógł się skupić na prowadzonych sprawach.

Informatyzacja sądów

Wraz ze zmianą procedur planuje się informatyzację sądów, która w pierwszej kolejności ma objąć właśnie wydziały gospodarcze. Cała operacja ma zostać rozłożona na trzy lata. W ministerstwie trwają intensywne prace nad rozwiązaniami, które zapewniłyby elektroniczny dostęp do poszczególnych rejestrów sądowych. Opracowywana jest też koncepcja składania elektronicznie pism procesowych, w tym pozwów, oraz wprowadzania formularzy dla określonych kategorii spraw.

CO BĘDĄ MOGLI ROBIĆ REFERENDARZE?

• wydawać wezwania do uzupełnienia braków formalnych pism procesowych
• stwierdzać prawomocność orzeczeń
• wydawać wszelkie zarządzenia w postępowaniu upominawczym (w efekcie taka sprawa w całości będzie w kompetencji referendarza)

Ministerstwo chce również umożliwić wirtualny kontakt strony postępowania z sądem. Niektóre dokumenty będą mogły być wysyłane drogą elektroniczną do sędziego i tą samą drogą będzie kierowana odpowiedź. Koncepcja zakłada także dostarczenie elektronicznych odpisów orzeczeń sądowych. Strona będzie wirtualnie informowana o przebiegu postępowania, o reakcji sądu na składane wnioski itd. W efekcie przedsiębiorca, który ma problem, np. z nieuczciwym kontrahentem, będzie mógł znacznie mniej czasu spędzać w sądzie.

Andrzej Kryże
wiceminister sprawiedliwości

Reforma sądów gospodarczych traktowana jest priorytetowo. Obok zmian legislacyjnych w k.p.c. poświęconym postępowaniom w sprawach gospodarczych, chcemy wzmocnić sądy od strony organizacyjnej, przydzielając każdemu sędziemu asystenta prawnego, a także referendarza, którego kompetencje zostaną poszerzone. Planujemy trzy kierunki zmian legislacyjnych, które mają na celu:

• przyspieszenie postępowań w sprawach gospodarczych;
• wprowadzenie rozwiązań porządkujących konstrukcje procesowe i ograniczające obszar sporów i wątpliwości interpretacyjnych;
• rozszerzenie kompetencji referendarzy sądowych w zakresie czynności w postępowaniu sądowym.

Krzysztof Józefowicz wiceminister sprawiedliwości

Od przedsiębiorcy, który wytacza powództwo, można wymagać więcej niż od zwykłego obywatela, dlatego też musi on dobrze przygotować się do procesu, tj. umieć na wstępie określić swoje żądanie, wskazać właściwego pozwanego, a także precyzyjnie sformułować pozew. Jeśli tego nie uczyni nie będzie mógł tego zrobić już w toku procesu.

Proponowane przez nas zmiany zmierzają również w tym kierunku, aby sędziowie tak prowadzili sprawy gospodarcze, by nie doprowadzać do przewlekłości postępowania. Chodzi tu zarówno o odpowiednią koncentrację materiału dowodowego, jak również nadanie sędziom dodatkowych uprawnień w zakresie karania stron lub ich pełnomocników, jeżeli doprowadzą do bezzasadnego przedłużenia się postępowania.

Zmiany mają również skrócić proces egzekucji należności. Jeżeli przedsiębiorca wygra sprawę w pierwszej instancji, taki wyrok będzie już tytułem zabezpieczenia. Taka konstrukcja oznacza, że wierzyciel będzie mógł z jednej strony zabezpieczyć majątek, z drugiej strony zaś dłużnik będzie miał gwarancję, że nie nastąpi egzekucja przed uprawomocnieniem się wyroku.


Tomasz Pietryga
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych. Objaśnienia. Wzory. Przykłady
Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych. Objaśnienia. Wzory. Przykłady
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  17 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?

  Toyota Avensis II: japoński dziadkowóz

  Stereotypowy emeryt wybiera Mercedesa. Właśnie. Stereotypowy. Starsi ludzie wbrew stereotypom równie chętnie sięgają po Toyotę.

  Strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego - jak to zrobić?

  Strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego. Jak wskazuje GUS - w Polsce mamy ponad 2 miliony firm rodzinnych. Generują ok. 8 milionów miejsc pracy, a ok. 60% z nich wysyła swoje produkty za granicę. Na rynku postrzegane mogą być przez pryzmat tradycji, stabilności, czy rzetelności. Czy na te aspekty warto jednak kłaść nacisk? W jaki sposób powinna być zbudowana strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego?

  Rekord deweloperów - 250 tys. mieszkań w budowie

  Mieszkania w budowie. W lipcu 2021 roku w budowie pozostawało prawie 245 tys. mieszkań deweloperskich – wynika z szacunków HRE Investments opartych o dane GUS. To historyczny rekord. Najnowszy odczyt jest aż o 26% lepszy niż przed rokiem.

  W pandemii wzrosło zainteresowanie mieszkaniami na parterze

  Mieszkania na parterze. W pandemii stopień wyprzedania mieszkań na parterze wzrósł w Warszawie z 61,5 proc. we wrześniu 2020 r. do 83,8 proc. w lipcu 2021 roku - wynika z analizy serwisu tabelaofert.pl. Eksperci serwisu wskazują, że wzrost popytu na mieszkania na parterze, raczej utrzyma się w kolejnych miesiącach.