reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Tarcza Antykryzysowa > Jak samorządy mogą zmniejszyć obciążenia przedsiębiorców wynikające z zawartych umów użytkowania wieczystego

Jak samorządy mogą zmniejszyć obciążenia przedsiębiorców wynikające z zawartych umów użytkowania wieczystego

Tarcza antykryzysowa 4.0 przewiduje ulgi dla przedsiębiorców, które może przyjąć rada gminy lub sejmik. Co więcej, tarcza ponownie przesuwa termin uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 rok.

Tarczą antykryzysową 4.0 nazywamy ustawę z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Tarcza antykryzysowa 1.0 - czyli nowelizacja z 31 marca 2020 r. specustawy o COVID-19 - przesunęła termin uiszczenia opłaty rocznej za 2020 rok z 31 marca na 30 czerwca 2020 r.

Tarcza 2.0 z kolei doprecyzowała, że termin ten dotyczy także opłaty ustalanej zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z tym przepisem właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Dodatkowo tarcza 2.0 w art. 15j ust. 2 ustawy o COVID-19 upoważniła ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do przesunięcia ww. terminu w drodze rozporządzenia. Minister dotąd z kompetencji tej nie skorzystał.

Tarcza 4.0 natomiast ponownie przesuwa termin na uiszczenie opłaty rocznej za 2020 rok do 31 stycznia 2021 r. Ponadto uchyla upoważnienie dla ministra z art. 15j ust. 2 ustawy o COVID-19. Ustawodawca tłumaczy nowelizację tego przepisu w ten sposób, że „rozwiązanie zaproponowane w zmienianym art. 15j zwiększy horyzont czasowy planowania wydatkowania środków przez podmioty dotknięte negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi epidemii COVID-19”.

Zasady ustawowe

Tarcza antykryzysowa 4.0 upoważniła w dodanym do ustawy o COVID-19 nowym art. 15jd radę lub sejmik do przyjęcia w drodze uchwały takich samych zasad, jak te, które odnoszą się do gruntów Skarbu Państwa. Zasady te dotyczą obniżania lub zwolnienia z opłaty rocznej, czynszu najmu i dzierżawnego. Zostały one określone w art. 15ja-15jc specustawy o COVID-19 - dodanych przepisami tarczy 4.0. Ulga ta będzie mogła być przyznana przedsiębiorcom, których kondycja finansowa uległa istotnemu pogorszeniu w związku z epidemią COVID-19.

Jakie są zatem zasady dotyczące pomniejszenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa? Po pierwsze, w nowym art. 15ja ustawy o COVID-19 określono procedurę obniżenia wysokości opłaty rocznej za 2020 rok. Przywilej ten ma przysługiwać przedsiębiorcy, który wykorzystuje nieruchomość (oddaną mu w użytkowanie wieczyste) w celu prowadzenia na niej działalności gospodarczej. Pomoc ta będzie mogła być udzielona na tych samych zasadach organizacji pozarządowej. Pomniejszenie opłaty rocznej ma być proporcjonalne do liczby dni w roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19. Tarcza 4.0 określa także warunki pomniejszenia opłaty.

Warunki pomniejszenia opłaty rocznej

Obniżenie wysokości opłaty rocznej będzie możliwe pod warunkiem, że:

 • wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie epidemii COVID-19,

 • wnioskodawca zgłosił wniesienie opłaty w pomniejszonej wysokości staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, przed upływem 31 stycznia 2021 r.,

 • nie ma zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Zwolnienie z czynszu

W art. 15jb ustawy o COVID-19 w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w najem, dzierżawę lub użytkowanie na okres co najmniej trzech miesięcy organ nie będzie pobierał od przedsiębiorcy (organizacji pozarządowej), którego kondycja finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią COVID-19, należności z tego tytułu za okres trzech kolejnych miesięcy po dokonaniu stosownego zgłoszenia.

Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia będzie zgłoszenie przez wnioskodawcę wnoszenia należności (z pominięciem należności za wskazany we wniosku okres kolejnych trzech miesięcy). Zgłoszenia wnioskodawca będzie musiał dokonać (przed upływem terminu do wniesienia opłat) staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, lub kierownikowi państwowej jednostki organizacyjnej, na rzecz której ustanowiono trwały zarząd na podstawie art. 45 ust. 1 lub art. 60 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Uprawnienie to będzie przysługiwało tylko podmiotom, które nie mają zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Solidarnościowy

- do końca trzeciego kwartału 2019 roku.

Zwolnienie z opłat - analogicznie jak w przypadku ich pomniejszenia - będzie uwarunkowane spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Ustawodawca w art. 15jc ustawy o COVID-19 wskazał, jak ustalić spadek obrotów.

Spadek obrotów

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, nie mniej niż o:

 • 15% - obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 15ja pkt 1 lub art. 15jb pkt 1 ustawy o COVID-19, w porównaniu z łącznymi obrotami z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
 • 25% - obliczone jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 15ja pkt 1 lub art. 15jb pkt 1 ustawy o COVID-19, w porównaniu z obrotami z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Aby uzyskać dostęp do całego artykułu zamów abonament INFORLEX Twój Biznes. PROMOCJA! Teraz dwa dostępy w cenie 98 zł za miesiąc. Kup dostęp >>

 

Artur Mróz

prawnik, pracownik administracji samorządowej

Podstawy prawne

 • art. 77 pkt 18 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086)

 • art. 15j, art. 15ja - 15jd ustawy z 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086)

 

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

Źródło:

INFOR
Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa (PDF)29.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

Nowy JPK_VAT

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama