Kategorie

Problemy podatkowe VAT, CIT, PIT w 2015/2016 r. w firmach wodociągowych, energetycznych i komunalnych - KONGRES BRANŻOWY

inforCMS
W dniach 28-29 października 2015 r. w Warszawie odbędzie się Kongres branżowy "Problemy podatkowe VAT, CIT, PIT w 2015/2016 r. w firmach wodociągowych, energetycznych i komunalnych". Podczas Kongresu zostaną m.in. omówione najnowsze nowelizacje przepisów, aktualne orzecznictwo sądowe, praktyka organów podatkowych, kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe i bieżące problemy dotyczące tych podatków w działalności firm wodociągowych, energetycznych i komunalnych. Kongres organizuje Akademia Biznesu MDDP. Infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Prelegenci

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant WPiA UŁ. Specjalizuje się w problematyce VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych.  W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, a potem w latach 2007-2010 zdobywał doświadczenie w Izbie Finansowej NSA, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do TSUE w zakresie VAT. Autor licznych artykułów podatkowych („Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”). Wykładowca prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Prowadził zajęcia dla spółek z branży wod-kan, energetycznej i usług komunalnych.

Radosław Żuk – prawnik, wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych oraz systemu podatkowego obowiązującego w Polsce, wybranych państwach europejskich i na terenie USA. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Szkolił i doradzał uczestnikom firm z branży wodociągowej i energetycznej w tym m.in. Aquanet SA, MPWiK w m.st. w W-wie, PEWIK Gdynia Sp. z o.o., TAURON Ciepło SA, PGNiG SA, PGE SA.

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą. 

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy oraz LTCA. W latach 2009–2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. W latach 2008 –2009 współpracował z firmą doradczą specjalizującą się w obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Praktykę zawodową zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych, uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego i podatkowego.

Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Od 1994 roku pracował kolejno w: KMW Engineering Sp. z o.o. oraz Wydawnictwie Naukowym PWN S.A., gdzie zajmował się obsługą prawną firm. Od 1999 roku zajmował się obsługą prawną wierzytelności, kierował pracami zespołu windykacji w jednej z największych w Polsce firm teleinformatycznych. Obecnie jest właścicielem spółki doradztwa podatkowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także artykułów (Rzeczpospolita, Gazeta Podatkowa). Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.  Wykładowca na szkoleniach m.in. dla ENEA CENTRUM S.A., Milanowskie PWiK Sp. z o.o..

Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, wspólnik Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTCA, specjalista z zakresu podatków dochodowych i procedury podatkowej. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z prawa korporacyjnego i podatkowego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji prasowych. Współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. W ramach swojej dotychczasowej praktyki prowadził skomplikowane postępowania podatkowe przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych.

Cel kongresu

Celem Kongresu jest omówienie planowanych zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej i usług komunalnych w Polsce od 2016 r. oraz omówienie skutków nowelizacji ustaw podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia i 1 lipca 2015 r. Podczas Kongresu prelegenci mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz spółek wod-kan, energetyki i firm komunalnych zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży wodociągowo-energetycznej. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także praktyczne porady w zakresie kontroli podatkowej i postępowań podatkowych. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla wodociągów i energetyki charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowych sektorów.

Adresaci kongresu

Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora wodociągowego, energetycznego i komunalnego, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w spółkach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży wodociągowo-energetycznej, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.

Program

DZIEŃ I

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Kongres cz. I (prowadzący: Dawid Milczarek)

VAT 2015/2016 w działalności wod-kan, energetyki i spółek komunalnych

1.Najważniejsze zmiany w VAT, które weszły w życie w 1 lipca 2015 r.:
• odwrotne obciążenie:
 – rozszerzenie kategorii towarów objętych odwrotnym obciążeniem,
 – wprowadzenie limitów kwotowych w stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia,
 – wprowadzenie informacji podsumowujących dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia,
 – problemy z definicją jednolitej gospodarczo transakcji (zamówienia ustne / mailowe / telefoniczne; umowy ramowe)
• zmiany w zakresie towarów objętych odpowiedzialnością solidarną za zaległości podatkowe,
• zmiany dotyczące ulgi na złe długi,
• zmiany dotyczące odliczania VAT od paliwa do pojazdów osobowych
2.Bieżące problemy oraz aktualne orzecznictwo dotyczące VAT w branży wodociągowej, energetycznej i komunalnej w 2015 r.:
• kary umowne, odszkodowania i ich konsekwencje na gruncie VAT,
• przekazanie / przejęcie infrastruktury technicznej a VAT,
budowa i dostarczanie przyłączy a stawka podatkowa – bieżące interpretacje,
• opodatkowanie usług związanych z budownictwem mieszkaniowym,
świadczenia nieodpłatne dla kontrahentów, klientów, pracowników, zasady opodatkowania paczek świątecznych, nagród jubileuszowych i innych prezentów,
• wydatki na reprezentację a prawo do odliczenia VAT,
• problemy związane z rozliczaniem faktur prognozowych:
 – terminy wystawiania faktur prognozowych,
 – prawidłowe określanie daty sprzedaży na fakturach prognozowych,
 – faktura prognozowa a moment powstania obowiązku podatkowego,
 – korygowanie faktur prognozowych.
• kwestie dotyczące faktur elektronicznych z punktu widzenia wystawcy i nabywcy,
• pojęcie dostawy towarów oraz świadczenia usług o charakterze ciągłym,
• świadczenia okresowe a VAT,

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Kongres cz. II (prowadzący: Radosław Żuk)

VAT 2015/2016 w działalności wod-kan, energetyki i spółek komunalnych

• świadczenia kompleksowe w VAT (w tym m.in. czy usługa najmu oraz odsprzedaż /refakturowanie/ mediów są odrębnymi świadczeniami? – ważny wyrok ETS z 16 kwietnia 2015 r.),
• problemy związane z refakturowaniem (ważny wyrok NSA dotyczący zasad ustalania daty sprzedaży w przypadku refaktur),
• aktualne zagadnienia związane z korektami podatku należnego i naliczonego,
• zasady opodatkowania dostawy gruntów zabudowanych i niezabudowanych.
3. Rozliczanie podatku naliczonego (odliczania VAT):
• reguły ustalania momentu powstania prawa do odliczenia,
• problemy techniczne z ustaleniem momentu powstania prawa do odliczenia VAT,
odliczanie VAT w „dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych”,
• duplikat faktury a prawo do odliczenia,
• zasady dotyczące rozliczania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów,
prawo do odliczenia i jego ograniczenia w przypadku wydatków związanych z gastronomią,
•ograniczenia w prawie do odliczenia od zakupów związanych z nabyciem i eksploatacją pojazdów.
4. Zasady powstawania obowiązku podatkowego w 2015 r. (najnowsze interpretacje organów podatkowych w tym zakresie):
• nowa zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego,
• szczególne problemy wynikające ze zmiany zasad powstawania obowiązku podatkowego w branży wodociągowej, energetycznej i komunalnej,
• zasady prawidłowego określania daty sprzedaży,
• katalog czynników mających wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego (data sprzedaży, data wystawienia faktury, termin wystawienia faktury, data otrzymania zapłaty, termin płatności, upływ określonego czasu),
• problematyka faktur prognozowych – obszary ryzyka,
• nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu,
• kontrowersje związane z rozliczaniem VAT od licencji,
• pozostałe szczególne reguły powstawania obowiązku podatkowego.

13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Kongres cz. III (prowadzący: Marcin Borkowski)

Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w działalności wod-kan, energetyki i spółek komunalnych

1. Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w spółkach wodociągowo-kanalizacyjnych, energetycznych i usług komunalnych:
• Krajowy Plan Działań opracowany na 2015 rok przez Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów określający główne kierunki działań urzędów skarbowych w zakresie kontroli podatkowej, czynności sprawdzających i działań informacyjnych,
• branża wodociągowo-kanalizacyjna, energetyczna, usług komunalnych a obszary ryzyka (branże) określone w Krajowym Planie Działań na 2015 rok,
• najczęściej popełniane nieprawidłowości (przykłady nieprawidłowości ujawnionych przez organy podatkowe w toku kontroli podatkowej i postępowania podatkowego w branży wod-kan, energetycznej i usług komunalnych),
• czynności sprawdzające, a kontrola podatkowa – uprawnienia organów podatkowych
i podatnika,
• kiedy organ podatkowy nie musi zawiadamiać podmiotów z branży wod-kan, energetycznej i komunalnej o kontroli podatkowej?
• sprzeciw podatnika na czynności kontrolne,
• zakaz podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy,
• limit czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy,
• zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej – praktyczne porady,
• co może stanowić dowód w sporze z organami podatkowymi na przykładzie sektora wodociągowego, energetycznego i komunalnego?
• korekta deklaracji podatkowych, a odpowiedzialność podatkowa i na gruncie KKS,
• sposoby wzruszania wyników kontroli i decyzji wymiarowych na gruncie przepisów i praktyki,
• wybrane nowelizacje Ordynacji podatkowej na 2015 i 2016 rok:
 – Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych,
 – zasada rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika,
 – zachowanie terminu na złożenie pisma w dacie jego nadania w placówce pocztowej operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 – ogólna i indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego, możliwość złożenia wniosku wspólnego,
 – rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji oraz sposób uiszczenia opłaty.

DZIEŃ II

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Kongres cz. I (prowadzący: Marcin Zarzycki)

CIT 2015/2016 w działalności wod-kan, energetyki i spółek komunalnych
 
1. Zmiany w CIT w 2015 r. oraz zaplanowane zmiany w 2016 r.  a ich wpływ na rozliczenia podatkowe w branży wod–kan, energetyki oraz usług komunalnych:
• nowe zasady w zakresie korygowania przychodów i kosztów podatkowych,
• usunięcie regulacji dotyczącej zmniejszania kosztów podatkowych w związku z nieuregulowaniem należności,
• nowe regulacje w zakresie dokumentacji cen transferowych.
2. Zasady rozpoznawania przychodów w branży wodociągowej, energetycznej i usług komunalnych:
przychody rozliczane na zasadzie memoriałowej oraz przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych – zasady rozpoznawania przychodów,
• przychody z tytułu świadczenia usług charakterystycznych dla branży wodociągowo – kanalizacyjnej, energetycznej i usług komunalnych:
 – przychody z tytułu świadczenia usług dostarczania i uzdatniania wody,
 – przychody z tytułu świadczenia usług odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 – przychdy z tytułu świadczenia usług zbierania, wywozu i unieszkodliwiania odpadów,
 – przychody z tytułu służebności przesyłu, nieodpłatne otrzymanie infrastruktury, nieodpłatna przebudowa części sieci przesyłowej.
• przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (odsetki, zwrot zasądzonych kosztów sądowych, odszkodowania, kary umowne) – moment powstania przychodu,
• przychody z tytułu nielegalnego poboru mediów,
dotacje i subwencje a przychody podatkowe,
• zaliczki, przedpłaty (w tym na prognozowane zużycie) a przychody podatkowe,
• rozliczanie kaucji gwarancyjnych,
• przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych:
 – zasady dotyczące ustalania wysokości przychodu,
 – przychody z tytułu bezumownego korzystania z gruntów,
 – nieodpłatne otrzymanie i używanie infrastruktury wod-kan (sieci, przyłącza),
 – rozbudowa sieci przez dewelopera,
 – nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu,
• przychody w CIT istotne z punktu widzenia branży wod-kan oraz usług komunalnych:
 – wynagrodzenie/odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu (zmiany od I 2014 r.),
 – odpłatne zbycie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej,
 – umorzone zobowiązania,
• refakturowanie a moment powstania przychodu,
• zasady dotyczące korygowania przychodów – najnowsze orzeczenia NSA oraz zmiany planowane na 2016 r.
3. Ceny transferowe – wybrane zagadnienia, w tym obowiązek sporządzania dokumentacji w przypadku transakcji ze 100 % udziałowcem ( gminą / miastem).

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Kongres cz. II (prowadzący: Radosław Kowalski)

CIT 2015/2016 w działalności wod-kan, energetyki i spółek komunalnych

4. Koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej i usług komunalnych (rozliczanie kosztów w czasie, koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych, refakturowanie a moment rozpoznania kosztu w tym refakturowanie mediów, korygowanie kosztów, wyłączanie wydatków z kosztów podatkowych w przypadku nieuregulowania płatności).
5. Szczególne rodzaje kosztów uzyskania przychodów na branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej i usług komunalnych:
• możliwość kwalifikacji kosztów o charakterze bezpośrednim do kosztów pośrednich,
koszty wykonania zastępczego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty związane z wycinką drzew, budową lub remontem infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej i komunalnej oraz koszty prac odtworzeniowych,
• opłaty za służebność przesyłu jako koszty uzyskania przychodów,
•zużycie wody na potrzeby własnej działalności,
• użyczenie przyłączy wodociągowych, utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej,
• kary umowne, odszkodowania, jako koszty uzyskania przychodów (kary i odszkodowania z tytułu wadliwie wykonanych usług oraz opóźnienia w ich realizacji),
• świadczenia nieodpłatne a koszty
• świadczenia na rzecz pracowników i członków rad nadzorczych a koszty w  branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej i usług komunalnych
6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej i usług komunalnych:
środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, budynki wybudowane na cudzym gruncie, inwestycje w obcych środkach trwałych – kwalifikacja,
• zasady ustalania wartości początkowej oraz przyjmowania do używania, ewidencja środków trwałych,
remont a ulepszenie oraz odłączenie i przyłączenie części składowych i peryferyjnych,
dotacje i rabaty na środki trwałe a odpisy amortyzacyjne,  
• straty w środkach trwałych i likwidacja środków trwałych, rozliczenia dotacji i rabatów,
inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.

13.00-14.00  lunch
14.00-16.00 Kongres cz. III (prowadzący: Grzegorz Niebudek)

PIT 2015 w działalności wod-kan, energetyki i spółek komunalnych

1. Spółka wodociągowo-kanalizacyjna, energetyczna i usług komunalnych jako płatnik PIT – pojęcie płatnika w świetle ustaw podatkowych, obowiązki i odpowiedzialność płatników.
2. Ogólne pojęcie przychodów, zasady ustalania wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
3. Przychody ze stosunku pracy, zakres podmiotowy i przedmiotowy – czy każde świadczenie na rzecz pracownika będzie stanowić u niego przychód ze stosunku pracy?
4. Przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście:
• umowy zlecenia,
• umowy o wykonanie dzieła,
• kontrakty menadżerskie,
• inne stosunki cywilnoprawne.
5. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników spółek wodociągowych, energetycznych i komunalnych – omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. Opodatkowanie poszczególnych rodzajów świadczeń (imprezy, prezenty, bony, dofinansowania, ubezpieczenia, premie oraz nagrody, sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na cele prywatne /komputer, telefon/, świadczenia sportowe /karty benefit i multisport/, etc.)
6. Omówienie wybranych zwolnień przedmiotowych.
7. Zasady wypłacania należności w podróży służbowej pracownika firmy wod-kan, energetycznej, usług komunalnych – konsekwencje w PIT.
8. Zmiany w PIT z 2014 i 2015 r., wraz z omówieniem skutków podatkowych nowych regulacji.
9. Przełomowe zmiany w PIT w 2016 r., m.in.: opodatkowanie nieujawnionych dochodów w PIT, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników, wprowadzenie restrykcyjnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczne skutki nowych regulacji.
10. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w Kongresie:
– jednej osoby 1490 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1390 zł/os. + 23% VAT

P R O M O C J A!
Koszt uczestnictwa w Kongresie przy zgłoszeniu do dnia 25.09.:
– jednej osoby 990 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 940 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, w Warszawie

Formularz zgłoszeniowy

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Personel i Zarządzanie 9/2021
Personel i Zarządzanie 9/2021
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

  Spory z kontrahentami mogą nie zakończyć się na wezwaniu do zapłaty i konieczne będzie wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę. Jeżeli zaległość z otrzymaniem pieniędzy z przeterminowanej faktury jest dla firmy dotkliwa, zwłaszcza w przypadku młodych przedsiębiorstw, samo poniesienie kosztów sądowych może okazać się blokadą w dochodzeniu należności. Można usłyszeć, że osoby w trudnej sytuacji majątkowej mogą ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Czy firmy także mogą liczyć na takie udogodnienie? Pytanie to jest o tyle aktualne, że wobec pandemii, wcześniejszych lockdownów oraz ograniczeń sytuacja majątkowa wielu firm znacznie się pogorszyła.

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?

  Toyota Avensis II: japoński dziadkowóz

  Stereotypowy emeryt wybiera Mercedesa. Właśnie. Stereotypowy. Starsi ludzie wbrew stereotypom równie chętnie sięgają po Toyotę.