Kategorie

Odpowiedzialność majątkiem wspólnym małżonków za długi spółki jawnej

Paweł Bieżuński
Ekspert z zakresu prawa bankowego
Wspólnik spółki jawnej, co do zasady, odpowiada za długi tej spółki osobiście, całym swoim majątkiem, bez ograniczeń. W przypadku gdy wspólnik takiej spółki pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, dla wierzyciela poszukującego zaspokojenia swojej należności istotnego znaczenia nabierają zasady odpowiedzialności majątkiem wspólnym. Często bowiem egzekucja z majątku osobistego wspólnika nie przynosi spodziewanych efektów. Stosowne czynności wierzyciel powinien zatem podjąć już na etapie dokonywania czynności ze spółką.

Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych za zobowiązania spółki jest jedną z cech odróżniających handlowe spółki osobowe od spółek kapitałowych. Odpowiedzialność ta została uregulowana w kodeksie spółek handlowych w sposób szczególny, odpowiadający charakterowi prawnemu tych spółek. Wśród spółek osobowych wyróżnia się spółka jawna, gdyż w ramach jej struktury wszyscy wspólnicy odpowiadają za dług według tych samych zasad1. Gdy mamy do czynienia z odpowiedzialnością majątkiem wspólnym małżonków za długi spółki jawnej, rozważenia wymagają przede wszystkim materialne podstawy odpowiedzialności małżonka wspólnika, jak również ich realizacja w procesie, gdyż kwestie te budzą najwięcej wątpliwości tak w teorii, jak i w praktyce. Należy bowiem pamiętać, że do egzekucji z majątku wspólnego małżonków konieczny jest, co do zasady, tytuł wykonawczy przeciwko obojgu małżonkom, zaś aby uzyskać taki tytuł wierzyciel musi dysponować zgodą małżonka za zaciągnięcie zobowiązania przez dłużnika (art. 787 k.p.c.2). Powstało wiele teorii uzasadniających sięgnięcie przez wierzyciela do majątku wspólnego małżonków, prezentowane są rozmaite, często sprzeczne i wadliwe poglądy. Stąd też potrzeba niniejszego opracowania, w którym autor podjął próbę usystematyzowania oraz oceny dotychczasowych wypowiedzi nauki, w szczególności pod kątem ich praktycznego zastosowania.

Charakter prawny odpowiedzialności wspólnika spółki jawnej

Wydaje się, że obecnie nie powinien budzić wątpliwości fakt, że spółka jawna jest odrębnym od wspólników, samodzielnym bytem prawnym zdolnym samodzielnie zaciągać zobowiązania, a tym samym - samodzielnie za nie odpowiadać (por. art. 8 k.s.h.3). Status spółki jawnej jako tzw. ułomnej osoby prawnej w istotny sposób odróżnia tę spółkę od spółki cywilnej4. Ukształtowanie spółki jawnej jako samodzielnego bytu prawnego nie pozostaje bez wpływu na konstrukcję i charakter odpowiedzialności wspólnika za długi spółki. Słuszna wydaje się teza, że spółka posiada własne zobowiązania, w sensie formalnym i materialnym, niebędące jednocześnie zobowiązaniami wspólników, za które odpowiadają oni jedynie na zasadach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych5. Uzasadnione jest więc przyjęcie, że wspólnik z mocy ustawy odpowiada solidarnie ze spółką za cudzy dług, dług spółki. Odpowiedzialność wspólnika ma charakter subsydiarny: odpowiada on za dług spółki w przypadku niemożności uzyskania przez wierzyciela zaspokojenia z majątku samej spółki (bezskuteczności egzekucji). Solidarna odpowiedzialność spółki i wspólników funkcjonuje równolegle6 już od chwili powstania długu spółki, jednak może być przymusowo egzekwowana dopiero z chwilą stwierdzenia bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce. Odpowiedzialność wspólnika można więc określić również jako gwarancyjną7.

Źródłem odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki jest ustawa8, a konkretnie art. 22 § 2 k.s.h.9. Wspólnik spółki jawnej uzyskuje ex lege status prawny dłużnika wobec wierzyciela spółki ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z tego stanu rzeczy10. Nie zmienia to jednak charakteru tej odpowiedzialności, tj. odpowiedzialności ustawowej za cudzy dług. W stosunkach zewnętrznych wspólnicy nie mogą w umowie spółki wyłączyć lub ograniczyć swojej odpowiedzialności za długi spółki, gdyż odpowiedzialność ta wynika z powołanej ustawy, która nie przewiduje możliwości różnicowania zobowiązań, a nadto określa solidarność odpowiedzialności, która nie może być umownie modyfikowana11. Ustawowy charakter tej odpowiedzialności przemawia za stanowiskiem, że istnieje ona w każdym przypadku występowania odpowiedzialności spółki, niezależnie od kategorii zobowiązania12. Ma to istotne znaczenie dla odpowiedzialności małżonka wspólnika spółki jawnej, o czym będzie mowa dalej.

Zasady odpowiedzialności małżonka

Jeśli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków (art. 41 § 1 k.r.o.13). Z kolei - według art. 41 § 2 k.r.o. - jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9 k.r.o., a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Regulacja odpowiedzialności małżonka jest kompletna: powszechnie przyjmuje się, że w obecnym stanie prawnym przepisy art. 41 k.r.o. regulują odpowiedzialność majątkiem wspólnym wyłącznie za zobowiązania jednego z małżonków o charakterze cywilnoprawnym, powstałe zarówno z czynności prawnych, jak i innych zdarzeń, jak np. z czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia i in. Bez znaczenia w tym przypadku jest, czy stosunek prawny, z którego powstało zobowiązanie, ma podstawę prawną w przepisach kodeksu cywilnego, prawa rodzinnego lub prawa pracy albo w innych cywilnoprawnych przepisach szczególnych. Bez znaczenia jest także to, w jakim trybie zostało zasądzone świadczenie o charakterze cywilnoprawnym, w szczególności - czy w trybie postępowania cywilnego, czy też w trybie postępowania karnego na skutek powództwa cywilnego pokrzywdzonego o naprawienie szkody wynikającej bezpośrednio z popełnienia przestępstwa14.

Koncepcje odpowiedzialności małżonka wspólnika spółki jawnej

W celu egzekucji długu spółki z majątku wspólnego wspólnika oraz jego małżonka konieczne jest uzyskanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi. Procesowym odpowiednikiem art. 41 § 1 k.r.o. jest art. 787 k.p.c., zgodnie z którym tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. W doktrynie15 wyrażono słuszny pogląd, iż zgoda małżonka nie musi mieć bezwzględnie formy pisemnej.

Sąd Najwyższy w uchwale z 12 maja 2005 r.16 słusznie stwierdził, że tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, opatrzonemu na podstawie art. 7781 k.p.c. klauzulą wykonalności przeciwko wspólnikowi tej spółki, sąd nie może nadać klauzuli wykonalności w trybie art. 787 k.p.c. przeciwko jego małżonkowi.

W literaturze pojawiły się różne koncepcje uzyskania przez wierzyciela na podstawie art. 787 k.p.c. klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi wspólnika. Według Anny Stępień17, wystarczającym do skierowania postępowania egzekucyjnego do majątku wspólnika i jego małżonka jest wykazanie, że małżonek wyraził zgodę na zawarcie umowy spółki przez współmałżonka. Autorka przyjmuje zarazem, że źródłem stosunku zobowiązaniowego, na który składa się obowiązek świadczenia przez wspólnika, jest umowa spółki jawnej. Powyższe zasady odpowiedzialności małżonka wspólnika są aktualne tylko wtedy, gdy wkład pochodził z majątku wspólnego, gdyż - zdaniem autorki - w przypadku gdy wkład pochodził z majątku osobistego, zastosowanie powinien znaleźć art. 41 § 3 k.r.o.18. W podobny sposób wypowiada się Małgorzata Sieradzka19, która również przyjmuje dopuszczalność nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi na podstawie art. 787 k.p.c., tj. na podstawie zgody udzielonej przez małżonka na zaciągnięcie zobowiązania przez dłużnika - wspólnika spółki jawnej. Andrzej Kidyba20 stwierdza, że jeżeli wspólnik-małżonek pozostaje w ustroju ustawowej majątkowej wspólności małżeńskiej, to skuteczne skierowanie przez wierzyciela spółki jawnej egzekucji do majątku wspólnego (w odniesieniu do wierzytelności powstałych po 20 stycznia 2005 r.) będzie wymagało przedstawienia wyrażonej na piśmie przez współmałżonka wspólnika zgody na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązania. Taki sam pogląd wypowiadają Marcin Klimecki i Robert Walczak21.

Zaprezentowane poglądy budzą szereg wątpliwości. Przede wszystkim, z treści art. 41 § 1 k.r.o. oraz art. 787 k.p.c. wyraźnie wynika, że zgoda małżonka musi dotyczyć zobowiązania zaciągniętego przez drugiego małżonka. Nie budzi przy tym zastrzeżeń fakt, że zobowiązanie to musi wynikać z czynności prawnej, której stroną musi być drugi małżonek jako zobowiązany (dłużnik). Tym samym, małżonek nie może udzielić zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez spółkę ze skutkiem określonym w art. 41 § 1 k.r.o., gdyż - jak już wcześniej wspomniano - jest to wyłącznie zobowiązanie spółki, za które wspólnik odpowiada jedynie z mocy i na zasadach określonych w ustawie. Nie sposób uznać, aby małżonkowie ze skutkiem na zewnątrz mogli rozszerzyć zasady odpowiedzialności uregulowane w art. 41 k.r.o. - w tym sensie jest to przepis bezwzględnie obowiązujący. Nie można również podzielić koncepcji wyrażania zgody na zawarcie przez małżonka umowy spółki jawnej, a to z dwóch przyczyn. Po pierwsze - kłóciłoby się to ze źródłem zobowiązania wspólnika, którym nie jest nigdy czynność prawna, lecz ustawa22. Skoro zobowiązanie nie wynika z czynności prawnej, to nie można do niego zastosować art. 41 § 1 k.r.o. Po wtórne - zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania przez drugiego małżonka może być jedynie zgodą dotyczącą określonego zobowiązania. Zgoda ta nie może mieć charakteru zgody generalnej (kompleksowej)23, a taki właśnie miałaby charakter, jeśliby przyjąć omawianą koncepcję za słuszną. Z podobnych powodów nie mogą zostać uznane za uzasadnione poglądy zakładające możliwość wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez wspólnika spółki jawnej - źródłem tego zobowiązania jest ustawa, a nie czynność prawna, więc tym samym art. 41 § 1 k.r.o. jest wyłączony.

Z poczynionych rozważań wynika, iż art. 41 § 1 k.r.o. i jego procesowy odpowiednik - art. 787 k.p.c. nie znajdą zastosowania do odpowiedzialności małżonka wspólnika spółki jawnej za długi spółki, co oznacza, że na podstawie tych przepisów nie da się uzyskać klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi wspólnika.

Odpowiedzialność małżonka wspólnika na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Wierzyciel będzie mógł skorzystać jedynie z bardzo ograniczonych możliwości, jakie daje mu art. 41 § 2 k.r.o., gdyż zobowiązanie wspólnika powstało z mocy ustawy (nie wynika więc z czynności prawnej). Wierzyciel będzie więc mógł żądać zaspokojenia z majątku osobistego wspólnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez wspólnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9 k.r.o., a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa - także z przedmiotów wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Wierzyciel nie będzie musiał uzyskiwać tytułu wykonawczego przeciwko małżonkowi. Z mocy art. 7761 § 1 k.p.c. tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku osobistego dłużnika, lecz także z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z prowadzenia przez niego innej działalności zarobkowej oraz z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

W przypadku gdy wspólnik będzie występował w spółce w charakterze przedsiębiorcy (art. 41 § 2 k.r.o. in fine), wierzyciel będzie mógł uzyskać przeciwko małżonkowi wspólnika klauzulę wykonalności na podstawie art. 7871 § 1 k.p.c.: tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem jego odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa24. Zakres zastosowania tego przepisu będzie jednak ograniczony do sytuacji, w której przedmiotem wkładu będzie prawo używania przedsiębiorstwa. W przypadku bowiem przeniesienia własności przedsiębiorstwa na spółkę, przedsiębiorstwo przestanie wchodzić w skład majątku wspólnego małżonków i art. 41 § 2 k.r.o. in fine nie znajdzie zastosowania25. Dodatkowym mankamentem tej koncepcji jest konieczność posiadania tytułu przeciwko wspólnikowi - nie wystarczy tytuł przeciwko spółce z klauzulą wykonalności przeciwko wspólnikowi. Wierzyciel, chcąc skorzystać z tej drogi, będzie więc musiał pozwać zarówno spółkę, jak i wspólników, co - jak już wcześniej wspomniano - jest dopuszczalne.

 

Alternatywne sposoby rozszerzenia odpowiedzialności wspólnika na majątek wspólny

Wierzyciel, chcąc rozszerzyć zakres odpowiedzialności na cały majątek wspólny małżonka, powinien uzyskać zabezpieczenie od wspólnika (za zgodą małżonka - art. 41 § 1 k.r.o.) lub bezpośrednio od małżonka. W literaturze wskazuje się w szczególności na poręczenie26 lub poręczenie wekslowe27, gdyż ich ustanowienie nie jest najprostsze i nie wymaga szczególnej formy, ale oczywiście możliwe są wszelkie prawem przewidziane zabezpieczenia, nie tylko osobiste, ale również rzeczowe (hipoteka, zastaw). Prima facie poręczenie za dług spółki przez wspólnika spółki jawnej wydaje się co najmniej niecelowe, skoro i tak odpowiada on za ten dług z mocy art. 22 § 2 k.s.h. Szczegółowe rozważania na temat poręczenia zobowiązania spółki przez jej wspólnika przekraczają ramy niniejszego opracowania. Ograniczę się jedynie do wskazania, iż - udzielając poręczenia - wspólnik zaciąga własny dług względem wierzyciela spółki. Równolegle będą więc funkcjonować dwa reżimy odpowiedzialności wspólnika za cudzy dług: ustawowa, na podstawie art. 22 § 2 k.s.h. oraz umowna, wynikająca z umowy poręczenia. Jako że poręczenie jest czynnością prawną, możliwe będzie uzyskanie zgody małżonka wspólnika na zawarcie umowy poręczenia na podstawie art. 41 § 1 k.r.o., a tym samym sięgnięcie w egzekucji do majątku wspólnego małżonków. Mankamentem takiego rozwiązania jest konieczność uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko wspólnikowi. Nie jest bowiem możliwe nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi wspólnika tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce, nawet gdy małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania. Oczywiście - pozywając wspólnika - należy oprzeć żądanie na odpowiedzialności mającej podstawę w umowie poręczenia, a nie w ustawie. W przypadku poręczenia wekslowego sytuacja jest jeszcze prostsza, gdyż zobowiązanie poręczyciela ma charakter abstrakcyjny i może być dochodzone w postępowaniu nakazowym. Powyższe uwagi dotyczyły sytuacji, gdy poręczycielem jest wspólnik spółki jawnej, zaś jego małżonek jedynie wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania. Możliwe jest również poręczenie cywilne lub wekslowe długu spółki przez samego małżonka spółki jawnej. W takim jednak przypadku odpowiedzialność małżonka nie ograniczy się do majątku wspólnego, ale obejmie również majątek osobisty.

Podsumowanie

W świetle ustaleń, odpowiedzialność za długi spółki wspólnika spółki jawnej ogranicza się do jego majątku osobistego oraz do składników majątku wspólnego określonych w art. 41 § 2 k.r.o. Ewentualna zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania przez spółkę jawną bądź wspólnika spółki, jak też na zawarcie umowy spółki, nie powoduje skutku określonego w art. 41 § 1 k.r.o., tj. nie upoważnia wierzyciela spółki do uzyskania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi wspólnika. De lege ferenda należy postulować zmiany w przepisach mające na celu ułatwienie sięgnięcia przez wierzyciela spółki do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka (np. przez taką modyfikację art. 41 § 1 k.r.o., aby małżonek mógł wyrazić zgodę również na zobowiązanie, za które drugi małżonek odpowiada z mocy ustawy lub przez wprowadzenie przepisu na kształt art. 41 § 2 k.r.o. in fine, odnoszącego się do udziału małżonka w handlowych spółkach osobowych). W obecnym stanie prawnym wierzyciel, chcąc mieć pewną możliwość sięgnięcia do majatku wspólnego wspólnika spółki jawnej i jego małżonka, powinien zadbać o to już przy dokonywaniu czynności ze spółką. Najłatwiejszym sposobem jest zawarcie ze wspólnikami spółki pozostającymi w związku małżeńskim umowy poręczenia, na zawarcie której zgodę wyrażą małżonkowie tych wspólników. Możliwe jest rozszerzenie odpowiedzialności wspólnika na cały majątek wspólny, w przypadku dokonania przez niego, za zgodą małżonka, osobistego zabezpieczenia długu spółki. Dla realizacji tej odpowiedzialności konieczne jest jednak uzyskanie przez wierzyciela osobnego tytułu egzekucyjnego przeciwko wspólnikowi. Odbieranie zgody od małżonka wspólnika na zaciągnięcie zobowiązania przez spółkę nie zabezpiecza w należyty sposób interesu wierzyciela, podobnie jak zgoda małżonka na zawarcie umowy spółki.

Paweł Bieżuński

aplikant radcowski przy OIRP w Warszawie

 

 

1 Por. A. Kidyba, Handlowe spółki osobowe, tom 1, Zakamycze 2005, s. 161.

2 Ustawa z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn.zm.), dalej jako k.p.c.

3 Ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn.zm.), dalej jako k.s.h.

4 Na temat realizacji odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej patrz P. Bieżuński, Spółka cywilna w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, Prawo Spółek 2011, nr 1, s. 45 i nast.

5 M. Litwińska-Werner [w:] Prawo spółek handlowych, tom 2A (red. S. Włodyka), C.H. Beck 2007, s. 474; na temat długu i odpowiedzialności patrz W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003, s. 60 i nast.

6 Nie ma przeszkód, aby wytoczyć powództwo jednocześnie w stosunku do spółki i wspólników.

7 Tak też A. J. Witosz, Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych. Przypadki szczególne, LexisNexis 2008, s. 19.

8 Tak samo w przypadku spółki komandytowej na gruncie kodeksu handlowego wypowiedział się A. Kappes, Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki, Zakamycze 1997, s. 135.

9 Zdaniem P. Tereszkiewicza, Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej, Oficyna 2008, s. 78, odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej ma charakter ustawowy i jest następstwem zawarcia umowy spółki, a więc obowiązek odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli wynika z członkostwa w spółce.

10 Wyrok SN z 29 listopada 2006 r., sygn. akt II CSK 250/06, OSNC 2007, nr 10, poz. 155.

11 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 18 grudnia 2008 r., sygn. akt I ACa 726/08, Lex nr 508532.

12 Tak A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Lex/el. 2011, komentarz do art. 22 k.s.h.

13 Ustawa z 25 lutego 1960 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn.zm.), dalej jako k.r.o.

14 J. Pietrzykowski [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz (red. K. Pietrzykowski), C.H. Beck 2010, komentarz do art. 41 k.s.h.

15 P. Bodył-Szymala, M. Wojcieszak, Ustawowy ustrój majątkowy po nowelizacji k.r.o. z perspektywy stosunków prawnych z udziałem banków, cz. 2, Prawo Bankowe 2005, nr 10, s. 31 i nast.

16 Uchwała SN z 12 maja 2005 r., sygn. akt III CZP 21/05, OSNC 2006, nr 4, poz. 58.

17 A. Stępień, Odpowiedzialność wspólnika pozostającego w związku małżeńskim za zobowiązania spółki jawnej - wybrane zagadnienia, Radca Prawny 2006, nr 6, s. 62-63.

18 Takie rozwiązanie autorka sama jednak ocenia jako kontrowersyjne, A. Stępień, Odpowiedzialność wspólnika pozostającego w związku małżeńskim za zobowiązania spółki jawnej - wybrane zagadnienia, Radca Prawny 2006, nr 6, s. 63.

19 M. Sieradzka, Prawna możliwość nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika będącego wspólnikiem spółki jawnej, Przegląd Prawa Handlowego 2009, nr 10, s. 21.

20 A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Lex/el. 2011, komentarz do art. 31 k.s.h.

21 R. Klimecki, R. Walczak, Odpowiedzialność wspólników handlowych spółek osobowych po nowelizacji prawa rodzinnego, Monitor Prawniczy 2006, nr 19, wersja elektroniczna.

22 Por. G. Gorczyński, Spółka jawna jako podmiot prawa, Oficyna 2009, s. 269.

23 Por. A. Lutkiewicz-Rucińska [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz (red. H. Dolecki, T. Sokołowski), Lex 2010, komentarz do art. 41 k.r.o.

24 Szerzej o przedsiębiorstwie w znaczeniu przedmiotowym patrz P. Bieżuński, Aport przedsiębiorstwa do spółki prawa handlowego - wybrane zagadnienia, Prawo Spółek 2009, nr 7-8, s. 55 i nast.

25 Por. A. Stępień, Odpowiedzialność wspólnika pozostającego w związku małżeńskim za zobowiązania spółki jawnej - wybrane zagadnienia, Radca Prawny 2006, nr 6, s. 64; A. J. Witosz, Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych. Przypadki szczególne, LexisNexis 2008, s. 261.

26 W. Górecki, Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania handlowych spółek osobowych - próba rozwiązania problemu, część II, Przegląd Prawa Handlowego 2008, nr 2, s. 43 i nast.

27 G. Gorczyński, Spółka jawna jako podmiot prawa, Oficyna 2009, s. 269.

 

Poszerzaj swoją wiedzę z naszej publikacji
Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach
Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach
Tylko teraz
Źródło: Prawo Spółek
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

  Spory z kontrahentami mogą nie zakończyć się na wezwaniu do zapłaty i konieczne będzie wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę. Jeżeli zaległość z otrzymaniem pieniędzy z przeterminowanej faktury jest dla firmy dotkliwa, zwłaszcza w przypadku młodych przedsiębiorstw, samo poniesienie kosztów sądowych może okazać się blokadą w dochodzeniu należności. Można usłyszeć, że osoby w trudnej sytuacji majątkowej mogą ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Czy firmy także mogą liczyć na takie udogodnienie? Pytanie to jest o tyle aktualne, że wobec pandemii, wcześniejszych lockdownów oraz ograniczeń sytuacja majątkowa wielu firm znacznie się pogorszyła.

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?

  Toyota Avensis II: japoński dziadkowóz

  Stereotypowy emeryt wybiera Mercedesa. Właśnie. Stereotypowy. Starsi ludzie wbrew stereotypom równie chętnie sięgają po Toyotę.