Kategorie

Egzekucja z udziału w spółce z o.o.

Adam Ambroziewicz
inforCMS
Po zajęciu udziału w spółce z o.o. wspólnikowi nie wolno ani rozporządzać udziałem, ani go obciążać, ani też pobierać żadnych świadczeń należnych z udziału. Ucieczka wspólnika przed egzekucją w drodze sprzedaży udziału jest znacznie utrudniona.

Udział w spółce z o.o. jest prawem majątkowym. Zatem zgodnie z treścią art. 909 kodeksu postępowania cywilnego do egzekucji z niego stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z wierzytelności, chyba że przepisy art. 909 - 912 k.p.c. (o egzekucji z innych praw majątkowych niż wierzytelności) stanowią inaczej. Ponieważ egzekucja z innych praw majątkowych niż wierzytelność, w tym udziału (udziałów) jest odrębnym rodzajem egzekucji uregulowanym we wspomnianych art. 909-912 k.p.c., to egzekucja z udziału będzie możliwa wtedy, gdy we wniosku o wszczęcie egzekucji będzie wskazany ten sposób egzekucji.

Zajęcie udziału

Do egzekucji przystępuje się przez zajęcie udziału przez komornika. Po zajęciu wspólnikowi nie wolno ani rozporządzać udziałem, ani go obciążać (np. zastawiać, oddawać w użytkowanie), ani też pobierać żadnych świadczeń należnych z udziału. Jednocześnie zgodnie z treścią art. 910 par. 1 pkt 2 k.p.c. komornik ma obowiązek zawiadomić spółkę, by świadczenia pieniężne należne z udziału uiszczała komornikowi. Jednocześnie z zajęciem komornik wzywa spółkę, by w ciągu tygodnia złożyła oświadczenie, czy i w jakiej wysokości przysługuje wspólnikowi udział i czy inne osoby roszczą sobie prawa do udziału.

Ucieczka wspólnika przed egzekucją w drodze sprzedaży udziału jest znacznie utrudniona. Zgodnie bowiem z art. 180 kodeksu spółek handlowych sprzedaż udziału wymaga notarialnego poświadczenia podpisu. Poświadczając podpis złożony na dokumencie, notariusz wymienia datę poświadczenia, która ma charakter urzędowy. Możemy więc ustalić, iż zbycie udziału nastąpiło nie później niż w dacie poświadczenia. Nie można więc antydatować czynności zbycia udziału. Natomiast zbycie udziału w sytuacji grożącego postępowania egzekucyjnego może być traktowane jako przestępstwo i podlegać odpowiedzialności karnej (art. 300 kodeksu karnego).

Skutki zbycia

Osobnym problemem jest prawna skuteczność zbycia udziału w takiej sytuacji. Jeżeli zajęcie udziału przez komornika ma miejsce po dokonaniu wpisu w rejestrze nowego nabywcy udziału, należy uznać, iż zbycie udziału jest skuteczne i wspólnik uciekł przed egzekucją z udziału. Jeżeli zajęcie ma miejsce przed dokonaniem wpisu i przed zawiadomieniem spółki o zbyciu udziału, to zbycie jest nieskuteczne. Zgodnie bowiem z art. 187 k.s.h. zbycie udziału wywołuje skutek wobec spółki od chwili zawiadomienia jej o tym. Jednocześnie w orzeczeniu SN z 20 lutego 1936 r. (OSP XVI 32) stwierdzono, iż dla skuteczności zbycia udziału decydujące znaczenie ma jego skuteczność wobec spółki (E. Gabryelska, Egzekucja z udziału w spółce z o.o., Bielsko-Biała 1997, s. 42-43). Stąd jeżeli spółkę powiadomiono o zbyciu udziału przed jego zajęciem i dostarczono jej wymagany przez art. 187 k.s.h. dowód zbycia, zbycie będzie skuteczne, a nowemu wspólnikowi będzie służyć powództwo o wyłączenie udziału spod egzekucji.

Egzekucja z dochodu

Zgodnie z art. 9116 k.p.c. egzekucja z udziału jest prowadzona z dochodu, jaki zajęte prawo przynosi, albo ze sprzedaży udziału. Egzekucja z dochodu następuje w ten sposób, iż zgodnie z treścią art. 9115 k.p.c. komornik wzywa spółkę aby świadczenia z udziału spełniała wierzycielowi lub komornikowi. Egzekucja z dochodu przynoszonego przez udział, w razie bezskuteczności wspomnianego wyżej trybu, może być prowadzona także przez ustanowienie zarządu przymusowego.

Zajęcie w toku postępowania egzekucyjnego ma ten skutek, iż obejmuje wszystkie świadczenia pieniężne należne z udziału. Co do zasady, wywołuje ono skutek z chwilą zawiadomienia spółki o zajęciu przez komornika. Dotyczy zatem zarówno przypadającej na udziały części zysku spółki (art. 191 k.s.h.), jak i majątku przypadającego wspólnikowi w przypadku likwidacji spółki, sumy przypadającej tytułem umorzenia udziału (art. 199 k.s.h.), kwoty przypadającej z racji wyłączenia wspólnika w trybie art. 266 k.s.h., jak też sumy przypadającej na udział w przypadku połączenia z inną spółką.

O ile przyznanie wierzycielowi możliwości wykonywania uprawnień zwanych tradycyjnie prawami majątkowymi jest w pełni uzasadnione celem zajęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, o tyle przyznanie wierzycielowi takiej możliwości co do uprawnień określanych mianem praw organizacyjnych, korporacyjnych, osobistych lub niemajątkowych nie miałoby takiego uzasadnienia i godziłoby zarazem w godne ochrony interesy wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; zarówno tego z nich, którego udziały zostały zajęte, jak i pozostałych (uchwała SN III CZP 57/2005, Rejent 2006 nr 9, s. 198). Wierzyciel egzekwujący zatem nie może uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników ani głosować nad uchwałami (w tej kwestii raczej jednolite orzecznictwo sądowe, m.in. wspomniana wyżej uchwała, a także wyrok SN z 3 grudnia 2004 r. IV CK 330/2004, LexPolonica nr 405200). Zatem mimo zajęcia udziału wspólnik pozostaje wspólnikiem.

Sposób egzekucji powinien sprecyzować wierzyciel. Jeżeli jednak żąda on sprzedaży udziału, a udział przynosi dochód umożliwiający jego zaspokojenie, to dłużnik może ubezskutecznić sprzedaż udziału, podnosząc, iż zgodnie z art. 799 k.p.c., komornik powinien zastosować sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika, a więc zaspokojenie z dochodu. Zgodnie z art. 911 k.p.c. na żądanie wierzyciela komornik sporządza opis udziału. Udział jednak trudno opisać i w praktyce jego opis będzie powtórzeniem postanowień umowy spółki, tj. elementów wymienionych w art. 9111 k.p.c wraz z ewentualną wzmianką o sporach dotyczących udziału.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Postępowanie egzekucyjne służy temu, by dłużnik, który nie chce dobrowolnie spełnić świadczenia na rzecz wierzyciela, spełnił je w następstwie środków stosowanych przez powołane do tego organy państwowe. Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne, musimy uzyskać tytuł egzekucyjny. Tytułami egzekucyjnymi są orzeczenie sądowe prawomocne i inne dokumenty wymienione w art. 777 k.p.c. Następnie w celu wszczęcia egzekucji tytuł egzekucyjny musimy zaopatrzyć w klauzulę wykonalności. Tytuł zaopatrzony w tę klauzulę jest tytułem wykonawczym, który umożliwia wszczęcie egzekucji.

Sprzedaż udziału

Drugi sposób egzekucji to wspomniana już sprzedaż udziału. Może ona nastąpić w dwóch trybach. Pierwszym z nich jest art. 185 k.s.h. Ma on zastosowanie, tylko jeżeli umowa spółki zawiera postanowienia ograniczające sprzedaż udziału. Spółka ma wtedy prawo wskazać nabywcę. Wówczas cenę zbycia udziału określa sąd rejestrowy, który ma prawo powołać biegłego. Jeżeli spółka w ciągu dwóch tygodni od zawiadomienia przez sąd rejestrowy o zarządzeniu sprzedaży nie złoży wniosku o przeprowadzenie wyceny udziału albo jeżeli osoba wskazana przez spółkę nie wpłaci w terminie komornikowi ustalonej ceny nabycia, udziały są sprzedawane w trybie egzekucji cywilnej.

Sprzedaży prawa udziałowego w toku egzekucji dokonuje się w drodze licytacji prowadzonej według przepisów o egzekucji z ruchomości po dokonaniu oszacowania. Oszacowania zgodnie z art. 853 par. 1 k.p.c. dokonuje komornik. Jeżeli komornik uzna, że w celu oszacowania należy wezwać biegłego albo jeżeli wierzyciel lub dłużnik podnoszą w skardze zarzuty na oszacowanie, oszacowania dokonuje biegły.

Zgodnie z art. 9117 k.p.c. komornik może sprzedać zajęty udział z wolnej ręki po cenie nie niższej niż 75 proc. ceny oszacowania. Sprzedaż ta nie może nastąpić wcześniej niż 14 dnia od oszacowania. Na wniosek wspólnika (dłużnika) i za zgodą wierzyciela sprzedaż może nastąpić z wolnej ręki bez oszacowania prawa. Wówczas sprzedaż za wskazaną przez dłużnika cenę może nastąpić, gdy nie naruszyło to interesów wierzycieli. Dłużnik powinien wówczas wskazać cenę minimalną, poniżej której sprzedaż nie może być dokonana. Dłużnik może wskazać osobę nabywcy albo też wskazać kilka osób uprawnionych do nabycia oraz kolejność, w jakiej prawo nabycia będzie im przysługiwało. Jeżeli taka sprzedaż nie dojdzie do skutku w terminie tygodnia od dnia, w którym wierzyciel wyraził zgodę na sprzedaż, komornik sprzedaje zajęte prawo (udział lub udziały) w drodze licytacji, chyba że wierzyciel wyrazi zgodę na ponowną sprzedaż z wolnej ręki (art. 9117 par. 3 k.p.c.).

ADAM AMBROZIEWICZ

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.).

Poszerzaj swoją wiedzę z naszej publikacji
Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach
Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  27 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Oznakowanie CE

  Oznakowanie CE to wymóg, który wiele wyrobów musi posiadać, zanim trafi do sprzedaży. Oznakowanie CE wskazuje, że dany wyrób został zbadany przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

  Rynek najmu (wrzesień/październik 2021 r.) - ceny, oferty, trendy

  Na rynku najmu ożywienie. Ofert mieszkań i pokoi na wynajem ubyło, a stawki pną się w górę i to już od kilku miesięcy. Jest to efekt odbudowy gospodarki, powrotu studentów na uczelnie oraz rosnących kosztów utrzymania mieszkań.

  Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości w Polsce przez osobę mieszkającą za granicą

  Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości. Jakich formalności trzeba dopełnić, gdy osoba mieszkająca za granicą odziedziczyła nieruchomość położoną w Polsce i chce ją sprzedać? Jakie dokumenty będą potrzebne do sprzedaży tej nieruchomości? Wyjaśnia Agata Stradomska, menedżer agencji nieruchomości.

  Zasady etykietowania żywności

  Sprzedawcy żywności i napojów, muszą podawać niezbędne informacje o produktach w swojej ofercie, aby konsument końcowy mógł podjąć świadomą decyzję o ich zakupie.

  Obowiązki w zakresie postępowania z odpadami WEEE

  Produkcja, dystrybucja lub sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego, takiego jak komputery, lodówki, telefony komórkowe, na mocy unijnych i krajowych przepisów oznacza obowiązek producenta, aby sprzęt ten był właściwe utylizowany i przetwarzany.

  Ubezpieczenia dla rolników z dopłatami z budżetu państwa

  Ubezpieczenia dla rolników z dopłatami. Poczta Polska rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń upraw rolnych objętych dopłatami z budżetu państwa. Ubezpieczenia rolne "Bezpieczne Uprawy' i "Bezpieczne Zwierzęta" oferowane przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych są sprzedawane w placówkach Poczty Polskiej. Producenci rolni mogą liczyć na dopłaty do 65 proc. składki ubezpieczeniowej z budżetu państwa.

  Kredyty hipoteczne z opcją "klucz za dług"

  Kredyty hipoteczne - "klucz za dług". Żaden bank nie wprowadził do swojej oferty kredytu hipotecznego z opcją "klucz za dług" – wynika z informacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

  Uniwersalna ładowarka do urządzeń elektronicznych

  Uniwersalna ładowarka do urządzeń elektronicznych to mniej elektroodpadów i frustracji konsumentów. Po latach współpracy Komisji Europejskiej z branżą producentów urządzeń elektronicznych liczba ładowarek do telefonów komórkowych zmniejszyła się już z 30 do 3 w ostatniej dekadzie. Celem nowych przepisów jest ustanowienie wspólnego rozwiązania technicznego w zakresie ładowania wszystkich urządzeń.

  Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich. Kilka dni na złożenie wniosku.

  Koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej na realizację swoich zadań statutowych. Termin na złożenie wniosku mija 30 września.

  Jak zwiększyć wartość firmy

  Firma i marka istnieją dla klientów. To fakt. Inwestorzy stanowią także równie ważną grupę interesariuszy. I jednych, i drugich (a przede wszystkim ich kapitał) przyciągają marki silne, spójne w swej komunikacji i poważane na rynku. Jak zatem zwiększyć wartość firmy i marki, jeśli wciąż jesteśmy na etapie aspiracji do zostania liderem? Odpowiadamy.

  Idealny sprzedawca – 3 kroki do sukcesu

  Idealny sprzedawca jest pożądanym obiektem przez firmy sprzedażowe. Jego największą wartością są umiejętności oraz marka, którą buduje każdego dnia. W obecnych, trudnych czasach, kiedy sprzedaż głównie jest w sieci idealny sprzedawca musi stać się dobrym doradcą. Nie ważny jest produkt, który sprzedajesz. Ważne jest to, że to Ty jesteś sprzedawcą. Co buduje markę idealnego sprzedawcy? Jakie cechy powinien posiadać dobry handlowiec? Czy cena ma znaczenie w handlu?

  Nie budujemy rynku mieszkaniowego, dlatego mieszkania szybko drożeją

  Rynek mieszkaniowy. W sierpniu budowano prawie 252 tys. mieszkań, to najwyższy wynik w historii. Jednak nadal bardzo nam daleko do rozwiązania problemów mieszkaniowych bo nie korzystamy z rozwiązań, które sprawdziły się w wielu krajach.

  Bańka cenowa na rynku nieruchomości. Ceny mieszkań nie spadną dopóki stopy procentowe nie wzrosną

  Ceny mieszkań. Według szacunków, w ciągu ostatnich 2 lat ceny mieszkań wzrosły w wybranych miastach o ok. 1/3 lub więcej. W stolicy od stycznia do lipca tego roku metr kwadratowy podrożał nawet o 1 tys. złotych. Eksperci prognozują, że część metropolii osiągnie do końca br. wynik ponad 20% większy w relacji rocznej. Mimo znacznych wzrostów, nabywców zachęcają tanie kredyty. Ale jeśli te ostatnie podrożeją, to może nastąpić ograniczenie wzrostu cen na rynku nieruchomości, a nawet chwilowy ich spadek.

  Renta dożywotnia - od czego zależy jej wysokość

  Renta dożywotnia. O hipotece odwróconej możemy mówić w dwóch ujęciach: sprzedażowym i kredytowym. Model sprzedażowy to inaczej renta dożywotnia oferowana w Polsce przede wszystkim przez fundusze hipoteczne. W tym wypadku, w zamian za przekazanie prawa własności do nieruchomości, senior otrzymuje świadczenia pieniężne aż do swojej śmierci i może dożywotnio zamieszkiwać swoje lokum. Model kredytowy hipoteki odwróconej niestety nie istnieje w Polsce w praktyce. To usługa, którą mogłyby oferować banki na mocy ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, ale dotychczas żaden nie zdecydował się na takie rozwiązanie. Od czego zależy wysokość świadczeń w przypadku renty dożywotniej?

  Mój Prąd 3.0 - kończy się budżet, trzeba się spieszyć ze składaniem wniosku

  Mój Prąd 3.0. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że kończy się budżet tegorocznej, trzeciej już edycji programu „Mój Prąd”, który wynosi 534 mln zł. Ta kwota alokacji wystarczy na dofinansowanie maksymalnie 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, a zostało już złożonych ponad 162 tys. wniosków. Osoby chcące skorzystać z dotacji powinny spieszyć się ze złożeniem dokumentów. Już pod koniec września br. nabór może zostać zamknięty z powodu braku środków.

  Gaz SF6 tysiące razy bardziej szkodliwy niż CO2 wciąż stosowany w przemyśle

  Gaz fluorowy (sześciofluorek siarki, SF6) znajduje się na szczycie listy najbardziej szkodliwych gazów o globalnym potencjale cieplarnianym, z wynikiem 23,5 tys. razy wyższym niż CO2. Siedem lat temu Unia Europejska zakazała jego stosowania w produkcji m.in. butów sportowych czy opon samochodowych. Wciąż jednak jest wykorzystywany na dużą skalę w przemyśle. W efekcie jego stężenie w atmosferze w ciągu ostatnich dwudziestu lat wzrosło ponad dwukrotnie (w tym samym czasie ilość CO2 wzrosła o 11%). Komisja Europejska dokonuje obecnie przeglądu rozporządzenia – decyzję o całkowitym zakazie stosowania SF6 odroczyła do września br. Eksperci Eaton ostrzegają, że UE nie osiągnie neutralności klimatycznej bez rozwiązania tego problemu.

  Prototypy samochodów PRL: rewolucyjne i nieodżałowane

  Prototypy samochodów PRL, czyli historia opowiadająca o tym, jak kreatywni byli inżynierowie w czasach Polsku Ludowej. Oto 5 ciekawych konstrukcji.

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, rolnicy mogą liczyć na wcześniejsze otrzymanie środków w ramach zaliczek na poczet corocznych dopłat bezpośrednich oraz działań obszarowych PROW - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Cyfrowa odporność firmy - skąd wziąć szczepionkę?

  Cyfrowa odporność firmy - jak ją uzyskać? Skąd wziąć "szczepionkę"? Oto 7 najważniejszych warunków odporności cyfrowej firmy.

  Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS? [Webinarium 29 września]

  29 września 2021 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS?”, podczas którego eksperci Fiabilis Consulting Group kompleksowo przedstawią nowe regulacje dotyczące ubezpieczeń społecznych i rozliczeń z ZUS. W trakcie webinarium omówione zostaną m.in. obecne i nadchodzące regulacje w kwestiach takich jak: nowe istotne terminy rozliczeń dla płatników składek, zasiłek chorobowy, składka wypadkowa czy postępowania kontrolne prowadzone przez ZUS. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in: test Outlandera coupe na prąd

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in pożycza świetnie znany napęd hybrydowy w Outlandera i łączy go z dużo ciekawszą stylizacją. Co z tego wyszło?

  Ładowarka USB-C standardem w całej UE

  Ładowarka USB-C standardem w UE. 23 września 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają ustalić jeden standard portu ładowania i technologii szybkiego ładowania. USB-C ma być standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo. Ponadto Komisja proponuje rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych.

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy?

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy? To jedna z wątpliwości, którą mogą mieć kierowcy na drogach wielopasmowych. Rozwiejmy ją.

  Używane pickupy do 50 tys. Oto nasza lista

  Używane pickupy do 50 tys. zł? Na naszej liście pojawia się trzech mocnych graczy. I co ciekawe, jeden z nich nie pochodzi ze Stanów!

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu?

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu? To pytanie, które często zadają sobie nie tylko kursanci... Właśnie dlatego warto poznać odpowiedź na nie.