Kategorie

Egzekucja z udziału w spółce z o.o.

Adam Ambroziewicz
inforCMS
Po zajęciu udziału w spółce z o.o. wspólnikowi nie wolno ani rozporządzać udziałem, ani go obciążać, ani też pobierać żadnych świadczeń należnych z udziału. Ucieczka wspólnika przed egzekucją w drodze sprzedaży udziału jest znacznie utrudniona.

Udział w spółce z o.o. jest prawem majątkowym. Zatem zgodnie z treścią art. 909 kodeksu postępowania cywilnego do egzekucji z niego stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z wierzytelności, chyba że przepisy art. 909 - 912 k.p.c. (o egzekucji z innych praw majątkowych niż wierzytelności) stanowią inaczej. Ponieważ egzekucja z innych praw majątkowych niż wierzytelność, w tym udziału (udziałów) jest odrębnym rodzajem egzekucji uregulowanym we wspomnianych art. 909-912 k.p.c., to egzekucja z udziału będzie możliwa wtedy, gdy we wniosku o wszczęcie egzekucji będzie wskazany ten sposób egzekucji.

Zajęcie udziału

Reklama

Do egzekucji przystępuje się przez zajęcie udziału przez komornika. Po zajęciu wspólnikowi nie wolno ani rozporządzać udziałem, ani go obciążać (np. zastawiać, oddawać w użytkowanie), ani też pobierać żadnych świadczeń należnych z udziału. Jednocześnie zgodnie z treścią art. 910 par. 1 pkt 2 k.p.c. komornik ma obowiązek zawiadomić spółkę, by świadczenia pieniężne należne z udziału uiszczała komornikowi. Jednocześnie z zajęciem komornik wzywa spółkę, by w ciągu tygodnia złożyła oświadczenie, czy i w jakiej wysokości przysługuje wspólnikowi udział i czy inne osoby roszczą sobie prawa do udziału.

Ucieczka wspólnika przed egzekucją w drodze sprzedaży udziału jest znacznie utrudniona. Zgodnie bowiem z art. 180 kodeksu spółek handlowych sprzedaż udziału wymaga notarialnego poświadczenia podpisu. Poświadczając podpis złożony na dokumencie, notariusz wymienia datę poświadczenia, która ma charakter urzędowy. Możemy więc ustalić, iż zbycie udziału nastąpiło nie później niż w dacie poświadczenia. Nie można więc antydatować czynności zbycia udziału. Natomiast zbycie udziału w sytuacji grożącego postępowania egzekucyjnego może być traktowane jako przestępstwo i podlegać odpowiedzialności karnej (art. 300 kodeksu karnego).

Skutki zbycia

Osobnym problemem jest prawna skuteczność zbycia udziału w takiej sytuacji. Jeżeli zajęcie udziału przez komornika ma miejsce po dokonaniu wpisu w rejestrze nowego nabywcy udziału, należy uznać, iż zbycie udziału jest skuteczne i wspólnik uciekł przed egzekucją z udziału. Jeżeli zajęcie ma miejsce przed dokonaniem wpisu i przed zawiadomieniem spółki o zbyciu udziału, to zbycie jest nieskuteczne. Zgodnie bowiem z art. 187 k.s.h. zbycie udziału wywołuje skutek wobec spółki od chwili zawiadomienia jej o tym. Jednocześnie w orzeczeniu SN z 20 lutego 1936 r. (OSP XVI 32) stwierdzono, iż dla skuteczności zbycia udziału decydujące znaczenie ma jego skuteczność wobec spółki (E. Gabryelska, Egzekucja z udziału w spółce z o.o., Bielsko-Biała 1997, s. 42-43). Stąd jeżeli spółkę powiadomiono o zbyciu udziału przed jego zajęciem i dostarczono jej wymagany przez art. 187 k.s.h. dowód zbycia, zbycie będzie skuteczne, a nowemu wspólnikowi będzie służyć powództwo o wyłączenie udziału spod egzekucji.

Egzekucja z dochodu

Reklama

Zgodnie z art. 9116 k.p.c. egzekucja z udziału jest prowadzona z dochodu, jaki zajęte prawo przynosi, albo ze sprzedaży udziału. Egzekucja z dochodu następuje w ten sposób, iż zgodnie z treścią art. 9115 k.p.c. komornik wzywa spółkę aby świadczenia z udziału spełniała wierzycielowi lub komornikowi. Egzekucja z dochodu przynoszonego przez udział, w razie bezskuteczności wspomnianego wyżej trybu, może być prowadzona także przez ustanowienie zarządu przymusowego.

Zajęcie w toku postępowania egzekucyjnego ma ten skutek, iż obejmuje wszystkie świadczenia pieniężne należne z udziału. Co do zasady, wywołuje ono skutek z chwilą zawiadomienia spółki o zajęciu przez komornika. Dotyczy zatem zarówno przypadającej na udziały części zysku spółki (art. 191 k.s.h.), jak i majątku przypadającego wspólnikowi w przypadku likwidacji spółki, sumy przypadającej tytułem umorzenia udziału (art. 199 k.s.h.), kwoty przypadającej z racji wyłączenia wspólnika w trybie art. 266 k.s.h., jak też sumy przypadającej na udział w przypadku połączenia z inną spółką.

O ile przyznanie wierzycielowi możliwości wykonywania uprawnień zwanych tradycyjnie prawami majątkowymi jest w pełni uzasadnione celem zajęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, o tyle przyznanie wierzycielowi takiej możliwości co do uprawnień określanych mianem praw organizacyjnych, korporacyjnych, osobistych lub niemajątkowych nie miałoby takiego uzasadnienia i godziłoby zarazem w godne ochrony interesy wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; zarówno tego z nich, którego udziały zostały zajęte, jak i pozostałych (uchwała SN III CZP 57/2005, Rejent 2006 nr 9, s. 198). Wierzyciel egzekwujący zatem nie może uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników ani głosować nad uchwałami (w tej kwestii raczej jednolite orzecznictwo sądowe, m.in. wspomniana wyżej uchwała, a także wyrok SN z 3 grudnia 2004 r. IV CK 330/2004, LexPolonica nr 405200). Zatem mimo zajęcia udziału wspólnik pozostaje wspólnikiem.

Sposób egzekucji powinien sprecyzować wierzyciel. Jeżeli jednak żąda on sprzedaży udziału, a udział przynosi dochód umożliwiający jego zaspokojenie, to dłużnik może ubezskutecznić sprzedaż udziału, podnosząc, iż zgodnie z art. 799 k.p.c., komornik powinien zastosować sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika, a więc zaspokojenie z dochodu. Zgodnie z art. 911 k.p.c. na żądanie wierzyciela komornik sporządza opis udziału. Udział jednak trudno opisać i w praktyce jego opis będzie powtórzeniem postanowień umowy spółki, tj. elementów wymienionych w art. 9111 k.p.c wraz z ewentualną wzmianką o sporach dotyczących udziału.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Postępowanie egzekucyjne służy temu, by dłużnik, który nie chce dobrowolnie spełnić świadczenia na rzecz wierzyciela, spełnił je w następstwie środków stosowanych przez powołane do tego organy państwowe. Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne, musimy uzyskać tytuł egzekucyjny. Tytułami egzekucyjnymi są orzeczenie sądowe prawomocne i inne dokumenty wymienione w art. 777 k.p.c. Następnie w celu wszczęcia egzekucji tytuł egzekucyjny musimy zaopatrzyć w klauzulę wykonalności. Tytuł zaopatrzony w tę klauzulę jest tytułem wykonawczym, który umożliwia wszczęcie egzekucji.

Sprzedaż udziału

Drugi sposób egzekucji to wspomniana już sprzedaż udziału. Może ona nastąpić w dwóch trybach. Pierwszym z nich jest art. 185 k.s.h. Ma on zastosowanie, tylko jeżeli umowa spółki zawiera postanowienia ograniczające sprzedaż udziału. Spółka ma wtedy prawo wskazać nabywcę. Wówczas cenę zbycia udziału określa sąd rejestrowy, który ma prawo powołać biegłego. Jeżeli spółka w ciągu dwóch tygodni od zawiadomienia przez sąd rejestrowy o zarządzeniu sprzedaży nie złoży wniosku o przeprowadzenie wyceny udziału albo jeżeli osoba wskazana przez spółkę nie wpłaci w terminie komornikowi ustalonej ceny nabycia, udziały są sprzedawane w trybie egzekucji cywilnej.

Sprzedaży prawa udziałowego w toku egzekucji dokonuje się w drodze licytacji prowadzonej według przepisów o egzekucji z ruchomości po dokonaniu oszacowania. Oszacowania zgodnie z art. 853 par. 1 k.p.c. dokonuje komornik. Jeżeli komornik uzna, że w celu oszacowania należy wezwać biegłego albo jeżeli wierzyciel lub dłużnik podnoszą w skardze zarzuty na oszacowanie, oszacowania dokonuje biegły.

Zgodnie z art. 9117 k.p.c. komornik może sprzedać zajęty udział z wolnej ręki po cenie nie niższej niż 75 proc. ceny oszacowania. Sprzedaż ta nie może nastąpić wcześniej niż 14 dnia od oszacowania. Na wniosek wspólnika (dłużnika) i za zgodą wierzyciela sprzedaż może nastąpić z wolnej ręki bez oszacowania prawa. Wówczas sprzedaż za wskazaną przez dłużnika cenę może nastąpić, gdy nie naruszyło to interesów wierzycieli. Dłużnik powinien wówczas wskazać cenę minimalną, poniżej której sprzedaż nie może być dokonana. Dłużnik może wskazać osobę nabywcy albo też wskazać kilka osób uprawnionych do nabycia oraz kolejność, w jakiej prawo nabycia będzie im przysługiwało. Jeżeli taka sprzedaż nie dojdzie do skutku w terminie tygodnia od dnia, w którym wierzyciel wyraził zgodę na sprzedaż, komornik sprzedaje zajęte prawo (udział lub udziały) w drodze licytacji, chyba że wierzyciel wyrazi zgodę na ponowną sprzedaż z wolnej ręki (art. 9117 par. 3 k.p.c.).

ADAM AMBROZIEWICZ

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.).

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Rzecznik MŚP wnioskuje o rekompensatę za ostatnie miesiące lockdownu

  Jest wniosek rzecznika MŚP o przedłużenie o miesiąc wypłaty rekompensat z tarczy branżowej dla branż, które nie mogły osiągać przychodów w maju, m.in. klubów nocnych i dyskotek.

  Program „Ciepła woda bez piecyka” - do 200 tys. zł dofinansowania

  Program „Ciepła woda bez piecyka”. Do 200 tys. zł dofinansowania mogą otrzymać zarządcy budynków wielorodzinnych, w tym wspólnot mieszkaniowych w Krakowie, którzy przystąpią do programu „Ciepła woda bez piecyka”. Zakłada on zastępowanie piecyków łazienkowych centralną instalacją ciepłej wody.

  Czy pracownik na home office naraża firmę na cyberataki?

  Blisko 80% organizacji doświadczyło cyberataków z powodu zwiększonej liczby pracowników pracujących z domu podczas pandemii. Niestety specjaliści ds. bezpieczeństwa bagatelizują prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych incydentów.

  Od czego zależy bezpieczeństwo IT w firmie?

  Bezpieczeństwo IT to podstawa w firmie. Bez odpowiednich regulacji i polityk w tym zakresie, organizacje same narażają się na szereg zagrożeń związanych z bezpieczeństwem wrażliwych danych, ciągłością działania, utratą reputacji a co za tym idzie stratami finansowymi.

  Bieżąca prognoza ekonomiczna - bezrobocie, inflacja, PKB

  Spowolnienie gospodarcze w 2020 roku w Polsce okazało się łagodniejsze niż to na poziomie średniej unijnej. PKB Polski w 2020 roku spadło o zaledwie o 2,8%, podczas gdy PKB strefy euro skurczyło się o 6.6%. Jak wyglądają pozostałe wskaźniki ekonomiczne?

  Co piąta firma zamierza zatrudnić nowych pracowników

  Przedsiębiorcy myślą intensywnie o tym, jak najlepiej wykorzystać sytuację rosnącej konsumpcji. Blisko 18 proc. firm planuje inwestycje, głównie w sprzęt i maszyny. Równocześnie rośnie poziom zatrudnienia.

  Rejestr REGON. Przybyło nowych firm

  W maju w rejestrze REGON zarejestrowano 32,76 tys. firm, +5,0 proc. mdm - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Ile firm zawiesiło swoją działalność?

  Czy deweloperzy będą budować na gruntach gminnych?

  Inwestycje mieszkaniowe. Czy będą powstawać osiedla na gruntach gminnych w ramach współpracy opartej o nowe przepisy dotyczące rozliczania lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, tzw. ustawy lokal za grunt? Jak deweloperzy oceniają możliwość realizacji projektów w nowym programie? Czy gminne grunty są dla nich interesujące?

  Luzowanie obostrzeń - większe limity w hotelach, otwarte dyskoteki

  Od 26 czerwca zwiększa się maksymalne obłożenie hoteli. Podniesiony zostanie też limit osób na targach, konferencjach i koncertach. Do limitów osób nie będą wliczały się osoby zaszczepione.

  Jacek Bisiński (Google): Agroturystyka wysoko w wyszukiwarkach [PODCAST]

  Jak podaje Google, w ostatnim miesiącu 7 na 10 wyszukiwań związanych z podróżami dotyczyło miejsc w Polsce, a 31% było związanych z zagranicą. Jakie kierunki najczęściej wpisujemy do wyszukiwarki? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Jak założyć PKK przez internet?

  Jak założyć PKK przez internet? Wystarczy że kandydat na kierowcę odwiedzi rządową stronę i po wypełnieniu zatwierdzi wniosek profilem zaufanym.

  Jak usunąć wpis taxi z dowodu? Czy się da?

  Jak usunąć wpis taxi z dowodu rejestracyjnego pojazdu? No i tu pojawia się pewien problem. Bo przepisy mówią nie o usunięciu, a raczej wykreśleniu.

  Gaz nie wbity w dowód: jak zalegalizować LPG w aucie?

  Gaz nie wbity w dowód? Jak zalegalizować obecność instalacji LPG w aucie? Błąd podczas montażu będzie kosztować kierowcę trochę... czasu!

  Łączenie w jednym oświadczeniu różnych zgód - wyrok NSA

  Czy łączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na telemarketing w jednym oświadczeniu klienta jest zgodne z prawem?

  Kredyt denominowany w walucie obcej - wyrok TSUE dot. przedawnienia zwrotu pieniędzy

  Kredyt denominowany w walucie obcej. Wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na podstawie tego warunku - orzekł 10 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących kredytów denominowanych we franku szwajcarskim (CHF), gdzie walutą spłaty było euro (EUR). Zdaniem TSUE, informacje przekazane konsumentowi przez kredytodawcę dotyczące istnienia ryzyka kursowego nie spełniają wymogu przejrzystości, jeżeli opierają się na założeniu, że parytet między walutą rozliczeniową a walutą spłaty pozostanie stabilny przez cały okres obowiązywania tej umowy.

  Subskrypcyjny model sprzedaży - zagrożenia dla firm

  76 % internautów nie rozumie powodów, dla których należałoby płacić za dostęp do artykułów w sieci. Jest to poważna bariera dla rozwoju modelu subskrypcyjnego w polskich mediach.

  Konsultacje ws. uprawnień do połowów między UE a Wielką Brytanią

  Zakończyły się dwustronne konsultacje między UE a Zjednoczonym Królestwem w sprawie uprawnień do połowów na 2021 i 2022 r. Co dalej ze współpracą w dziedzinie rybołówstwa?

  Jak zainwestować z sukcesem w lokal pod wynajem?

  Wynajem nieruchomości. Najważniejsze czynniki decydujące o biznesowym sukcesie inwestowania w nieruchomości na wynajem to lokalizacja, która jest dobrze skomunikowana, bliskość terenów zielonych i elastyczność funkcji.

  50% przedsiębiorców boi się o płynność [BADANIE]

  Co drugi przedsiębiorca z sektora MŚP stoi przed wyzwaniem, jakim jest utrzymanie płynności finansowej. Jednocześnie 3/4 firm ma odłożone środki pieniężne, po które może sięgnąć w razie potrzeby.

  Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji

  Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, podpisana już przez prezydenta, umożliwi prowadzenie sprzedaży nieruchomości w drodze e-licytacji.

  Mandat za brak wbitego haka. Ile wynosi?

  Mandat za brak wbitego haka: czy policjant może ukarać kierowcę grzywną? Jakie jeszcze konsekwencje oznacza brak haka w dowodzie rejestracyjnym?

  Czy mądrzejsze kraje są bogatsze?

  Przez lata prowadzono szeroko zakrojone badania nad związkiem między bogactwem a IQ, które w znacznym stopniu potwierdziły tezę, że inteligencja osobista wpływa na status finansowy. Zgromadzone dane niekoniecznie jednak dają pełny obraz sytuacji.

  Inteligentny dom - czego oczekują Polacy?

  Inteligentny dom. Ponad 50% Polaków deklaruje, że bardziej niż jeszcze rok temu zwraca uwagę na oszczędności na rachunkach – wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research dla Netatmo. Potrzeba oszczędności jest najczęstszą zachętą do zakupu urządzeń smart home. Polacy kupują też inteligentne rozwiązania aby ułatwić sobie życie, co ma szczególne znaczenie teraz, gdy więcej czasu spędzamy w domu. W ciągu ostatniego roku urządzenie smart home kupił już co dziesiąty z nas.

  Startupowcy muszą nauczyć się rozmów z funduszami venture capital

  Pierwszy dialog między reprezentantem funduszu venture capital a start-upem przypomina nieco rozmowę kwalifikacyjną. Jest to pewna utarta konwencja, w ramach której padają podobne pytania: o model biznesowy, konkurencję, plan rozwoju czy oczekiwania względem wartości spółki.

  Bartosz Bąbrych: Pogłoski o śmierci polskiej fotowoltaiki są mocno przesadzone

  Trend na niezależność energetyczną i wytwarzanie własnego prądu jest już nie do odwrócenia - uważa Bartosz Bąbrych.