reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Świadczenie usług na terenie Polski

Świadczenie usług na terenie Polski

Od 10 kwietnia 2010 r. przedsiębiorcy z innych państw UE mogą świadczyć tymczasowo usługi na terenie Polski bez potrzeby prowadzenia w Polsce przedsiębiorstwa oraz uzyskania zezwolenia, koncesji, licencji itp.

Punkt kontaktowy w Ministerstwie Gospodarki ułatwi złożenie drogą elektroniczną do właściwych urzędów wniosków i oświadczeń niezbędnych do rozpoczęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej. Wprowadzono możliwość tworzenia multidyscyplinarnych spółek prawniczych. Takie m.in. zmiany zawiera nowa ustawa o usługach świadczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: ustawa). Nowa ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego rozwiązania dyrektyw 2006/48/WE i 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego.

Od 10 kwietnia 2010 r. usługodawcy z innych państw członkowskich mogą czasowo świadczyć usługi w Polsce na zasadach określonych w przepisach traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską albo w postanowieniach umów regulujących swobodę świadczenia usług bez konieczności uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej (art. 4 ustawy). Takie czasowe świadczenie usług przez usługodawcę może wiązać się z obowiązkiem uzyskania certyfikatu, koncesji, licencji, zezwolenia, zgody, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub innego właściwego rejestru, ale tylko jeżeli przepisy odrębnych ustaw nakładają taki obowiązek ze względu na porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne, zdrowie publiczne lub ochronę środowiska naturalnego.

Ustawa określa, jakie informacje ma obowiązek podać usługodawca usługobiorcy (art. 10 ustawy). Usługodawcą zgodnie z ustawą są przedsiębiorcy z innych krajów UE czasowo świadczący usługi na terenie Polski lub osoby nieprowadzące działalności gospodarczej świadczące usługę. Usługodawcami są także osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nieprowadzące działalności gospodarczej, oferujące lub świadczące usługę. Informacje należy podać przed zawarciem umowy w formie pisemnej, a w przypadku braku pisemnej umowy - przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Usługodawca jest obowiązany udostępnić te informacje w sposób zapewniający zapoznanie się z nimi przez usługobiorcę, w szczególności:

1) w miejscu, w którym świadczona jest usługa,

2) w miejscu zawarcia umowy,

3) na swojej stronie internetowej,

4) w dokumentach informacyjnych dostarczonych usługobiorcy.

Nieudzielanie wymaganych ustawą informacji jest karane grzywną (art. 20 ustawy).

Od 10 kwietnia 2010 r. można tworzyć prawnicze spółki multidyscyplinarne. Katalog spółek, w ramach których doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi, radcowie prawni i adwokaci mogą świadczyć pomoc prawną, został rozszerzony o spółkę komandytowo-akcyjną. Ustawa wprowadziła odpowiednie zmiany w ustawie o adwokaturze, rzecznikach patentowych, radcach prawnych i doradcach podatkowych. Nowelizacja umożliwia szerszą niż dotychczas współpracę przedstawicieli zawodów prawniczych.

Tworzenie takich spółek będzie związane ze spełnieniem pewnych warunków. I tak np. doradcy podatkowi będą mogli wykonywać swój zawód, uczestnicząc w spółkach multidyscyplinarnych, pod warunkiem że komplementariuszami w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej oraz wspólnikami w pozostałych spółkach będą wyłącznie doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, biegli rewidenci, rzecznicy patentowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący w Polsce stałą praktykę. Z kolei warunkiem tworzenia kancelarii patentowych w formie spółek multidyscyplinarnych jest posiadanie większościowych udziałów lub większościowego pakietu akcji oraz większości głosów w organach statutowych i organach nadzoru spółki przez rzeczników patentowych.

WAŻNE!

Doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi, radcowie prawni i adwokaci mogą wykonywać swój zawód, uczestnicząc w spółce komandytowo-akcyjnej.

Ustawa nowelizuje przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Upraszcza procedury administracyjne dotyczące podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Urzędy nie będą już wymagać dokumentów w formie oryginałów, poświadczonych kopii lub poświadczonego tłumaczenia związanego z wykonywaniem działalności (art. 6 znowelizowanej ustawy o działalności gospodarczej).

W Ministerstwie Gospodarki został utworzony punkt kontaktowy (dodany nowelizacją rozdział 2a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Oficjalna strona punktu to www.eu-go.gov.pl Głównymi funkcjami punktu jest umożliwienie dopełnienia procedur związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz udzielanie informacji. Punkt ma zapewniać dostęp do informacji o procedurach i formalnościach wymaganych przy podejmowaniu lub wykonywaniu na terytorium Polski różnych rodzajów działalności gospodarczej oraz o ogólnych zasadach podejmowania i wykonywania działalności usługowej np. w państwach Unii.

Od 10 kwietnia 2010 r. księgi rachunkowe prowadzone są przez jednostkę (zmieniony artykuł 11 uor). Zniesiono tym samym obowiązek prowadzenia ksiąg w siedzibie jednostki. Ponadto wprowadzając do polskiego prawa postanowienia tzw. dyrektywy usługowej, która znosi bariery w swobodnym przepływie usług między państwami członkowskimi, dano jednostkom możliwość powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy z innego państwa członkowskiego prowadzącemu działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg. Ustawodawca określił także obowiązki kierownika jednostki, w przypadku gdy księgi rachunkowe są prowadzone poza siedzibą jednostki lub miejscem sprawowania zarządu (nowy artykuł 11a uor). Konsekwencją zmian w art. 11 ust. 1 jest modyfikacja art. 73 ust. 1 uor. W nowym brzmieniu tego przepisu dowody księgowe i dokumenty inwentaryzacyjne należy przechowywać w jednostce. Dotychczas należało je przechowywać w siedzibie jednostki lub oddziałów (zakładów).

Spod przepisów nowej ustawy zostały wyłączone niektóre zawody i działalności usługowe (art. 3 ustawy). Są to m.in. zawody związane z przepisami ustaw - Prawo przewozowe, Prawo o notariacie, ustawy o pracy na morskich statkach handlowych, o zakładach opieki zdrowotnej, o systemie oświaty, o radiofonii i telewizji, o zawodach pielęgniarki i położnej (z wyłączeniem działalności gospodarczej w zakresie kształcenia podyplomowego), o zawodach lekarza i lekarza dentysty (z wyłączeniem działalności gospodarczej w zakresie kształcenia podyplomowego), o ochronie osób i mienia, czy o komornikach sądowych i egzekucji. Oznacza to, że w stosunku do świadczenia usług wymienionych w art. 3 dalej istnieją bariery na rynku wewnętrznym UE.

• ustawa z 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. Nr 47, poz. 278

Sławomir Biliński

konsultant podatkowy

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


VAT 2021. Podatki część 239.90 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Siwka

Maciej Siwka jest adwokatem, partnerem zarządzającym w Kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni sp. p. z siedzibą w Katowicach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama