Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok

Edward Żurański
inforCMS
W 2009 r. zabrakło kompleksowej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która w dużym stopniu zmieniłaby ten podatek na 2010 r. Nie oznacza to jednak, że zmian w tym okresie nie było. Kilka z nich ma naprawdę duże znaczenie dla podatników.

Zmiany antykryzysowe

22 sierpnia 2009 r. weszła w życie ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 125, poz. 1035). Pakiet antykryzysowy zawarty w ustawie ma sprawić, że przedsiębiorcy dotknięci dekoniunkturą rynkową przetrwają kryzys przy zachowaniu dotychczasowego poziomu zatrudnienia.

Ustawa antykryzysowa wprowadziła też zmiany w u.p.d.o.f. Dotyczą one wyłącznie rozliczenia funduszu szkoleniowego. Fundusz ten przeznaczony jest na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Tworzą go pracodawcy w ramach posiadanych środków na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1052). Utworzenie, funkcjonowanie i likwidację funduszu szkoleniowego reguluje układ zbiorowy pracy lub regulamin funduszu szkoleniowego (art. 67 ustawy o promocji zatrudnienia). Dochodami funduszu są:

1) wpłaty pracodawców w wysokości nie niższej niż 0,25 proc. funduszu płac,

2) inne wpływy.

Powyższe wpłaty obciążają koszty działalności pracodawców (art. 68 ust. 1a ustawy o promocji zatrudnienia, dodany ustawą o łagodzeniu skutków kryzysu). W wyniku zmian wprowadzonych ustawą antykryzysową wpłaty pracodawców na fundusz szkoleniowy mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7 lit. a u.p.d.o.f. Kosztem mogą być opłaty, ale tylko w granicach określonych ustawą o promocji zatrudnienia, i tylko te, które wynikają zarazem z układu zbiorowego lub regulaminu funduszu.

Z drugiej strony przychodem podatnika są środki zakładowego funduszu szkoleniowego, w części uznanej za koszt uzyskania przychodów:

1) niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały wpłacone do tego funduszu, lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku,

2) wykorzystane niezgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia lub przepisami ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego,

3) w przypadku likwidacji funduszu szkoleniowego

W przypadku u.p.d.o.f. przychód ten powstać może wyłącznie przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zwolnione świadczenia pieniężne z ZFŚS

Również w ramach działań antykryzysowych wprowadzone zostały do ustawy dwa nowe zwolnienia od podatku:

1. Na podstawie dodanego w art. 21 ust. 1 punktu 9a zwolnione od p.d.o.f. zostały zapomogi finansowane ze środków związków zawodowych, udzielane pracownikom należącym do organizacji związkowej. Dla zastosowania tego zwolnienia nie ma znaczenia przyczyna wypłaty zapomogi. Zwolnienie to ograniczone jest limitem w wysokości 638 zł w roku podatkowym na jednego pracownika.

2. Na podstawie znowelizowanego art. 21 ust. 1 pkt. 67 u.p.d.o.f. zwolnione od podatku zostały świadczenia pieniężne wypłacone pracownikowi ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, które są przeznaczone na działalność socjalną. Działalnością socjalną są usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe - na warunkach określonych umową (art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS). Nowe zwolnienie ma zastosowanie m.in. do dofinansowania z ZFŚS, jakie pracownicy otrzymają na wycieczki. Należy jednak pamiętać o limicie tego zwolnienia, który wynosi 380 zł w roku podatkowym na pracownika.

Powyższe zwolnienia mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2009 r. Do u.p.d.o.f. wprowadziła je ustawa z 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 125, poz. 1037).

Praktyki absolwenckie

28 sierpnia 2009 r. weszła w życie ustawa z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052). Zgodnie z nią pracodawcy mogą przyjąć na praktykę absolwencką osobę, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia. Praktyka może odbywać się odpłatnie lub nieodpłatnie (art. 3 ust. 1 ustawy o praktykach). Wynagrodzenie miesięczne za odpłatną praktykę nie może być wyższe niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia. Umowa o praktykę nie może być dłuższa niż 3 miesiące (art. 5 ust. 4 ustawy o praktykach). Nie może ona dotyczyć prac szczególnie niebezpiecznych. W przypadku praktyki nieodpłatnej umowa może być rozwiązana na piśmie w każdym czasie. Umowa odpłatna może być rozwiązana z zachowaniem siedmiodniowego terminu. Do praktyki nie mają zastosowania przepisy prawa pracy, z wyjątkiem dotyczących:

1) zakazu dyskryminacji w pracy,

2) wymiaru czasu pracy (art. 129 § 1 k.p.),

3) prawa do odpoczynku dobowego i przerwy w pracy,

4) pracy w porze nocnej

- (art. 4 ustawy o praktykach).

Przedsiębiorca jest również zobowiązany dostarczyć praktykantowi środki ochrony indywidualnej i zapewnić wykonywanie praktyki w warunkach przestrzegania bhp. Odbycie praktyki potwierdza pisemne zaświadczenie, wystawiane na wniosek praktykanta (art. 7 ustawy o praktykach).

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów świadczenie wypłacane absolwentowi z tytułu odbywania praktyki. Do kosztów może jednak zaliczyć wyłącznie świadczenie wypłacone lub postawione do dyspozycji absolwenta (art. 23 ust. 1 pkt 55 u.p.d.o.f.).

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca ustalił wynagrodzenie absolwenta na praktyce na poziomie 1300 zł. Wynagrodzenie za grudzień 2009 r. zostało wypłacone 8 stycznia 2010 r. Do kosztów uzyskania przychodów świadczenie to przedsiębiorca zaliczy w styczniu 2010 r., tj. w dacie jego wypłaty.

Pracodawca jest zobowiązany ponadto do pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego zaliczki na p.d.o.f. według stawki 18 proc. od świadczenia wypłaconego absolwentowi z tytułu odbywanej praktyki (art. 35 ust. 1 pkt 8 i ust. 6 u.p.d.o.f.). Po zakończeniu roku płatnik ma obowiązek rozliczyć:

1) wypłacone absolwentowi świadczenie w informacji PIT-11,

2) zaliczki pobrane od tego świadczenia w deklaracji PIT-4R.

Absolwent samodzielnie rozliczy w zeznaniu rocznym dochody uzyskane z tytułu praktyki. Dochody uzyskane przez absolwenta z praktyki należą do innych źródeł przychodów (art. 20 u.p.d.o.f.). W żadnym przypadku nie należy ich kwalifikować do stosunku pracy (art. 12 u.p.d.o.f.).

 

Zaliczka za grudzień 2010 r.

W 2010 r. zaliczka za grudzień od dochodów z działalności gospodarczej nadal będzie wpłacana w terminie do 20 grudnia w wysokości zaliczki za listopad. Oznacza to, że zaliczka za listopad 2010 r. będzie wpłacana przez przedsiębiorców w podwójnej wysokości. Ten sposób rozliczenia zaliczek dotyczy zaliczek miesięcznych wpłacanych według metody podstawowej oraz uproszczonej (art. 44 ust. 6 i 6c u.p.d.o.f.).

Zaliczki kwartalne za okres od I do III kwartału powinny być wpłacone w terminie do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni - IV kwartał wpłacana jest w wysokości zaliczki za poprzedni - III kwartał, w terminie do 20 grudnia (art. 44 ust. 6 u.p.d.o.f.). Zaliczkę za III kwartał 2010 r. podatnik powinien wpłacić do 20 października 2010 r. Zaliczkę za IV kwartał 2010 r. podatnik powinien wpłacić do 20 grudnia 2010 r. w wysokości zaliczki za III kwartał 2010 r.

Mocą ustawy z 23 października 2009 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... (Dz.U. Nr 201, poz. 1542) na 2012 r. przesunięto rozwiązanie, które przewiduje zapłatę zaliczki za grudzień albo ostatni kwartał danego roku do 20 stycznia następnego roku.

Sprzedaż świadectw energetycznych przychodem z działalności gospodarczej

Od 1 stycznia 2010 r. przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii (art. 14 ust. 2 pkt.14 u.p.d.o.f.). Przed wprowadzeniem tego przepisu organy podatkowe często zajmowały stanowisko, że przychody te należy opodatkować w ramach kapitałów pieniężnych. Organy uznawały bowiem, że sprzedaż świadectw oznacza sprzedaż pochodnych instrumentów finansowych. Wprowadzenie tego przepisu oznacza jednoznacznie, że przychód ze sprzedaży ww. świadectw należy do przychodów z działalności gospodarczej.

Zwolnienie dla środków uzyskanych od agencji wykonawczych

Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje cała grupa znowelizowanych przepisów art. 21 ust. 1 u.p.d.o.f. Przewidują one zwolnienia dla środków pozyskanych z agencji wykonawczych. Są to:

1) pkt 46 lit. a, przewidujący zwolnienie dla dochodów pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, otrzymanych przez podatnika za pośrednictwem agencji wykonawczych;

2) pkt 47c, przewidujący zwolnienie dla środków z budżetu państwa otrzymanych przez podatnika od agencji wykonawczych;

3) pkt 47d, przewidujący zwolnienie dla dotacji, subwencji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych przez podatnika od agencji wykonawczych;

4) pkt 114, przewidujący zwolnienie dla wartości nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz świadczeń w naturze otrzymanych przez podatnika od agencji wykonawczych.

Powyższe przepisy zostały znowelizowane mocą ustawy z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).

W systemie finansów publicznych pojęcie agencji wykonawczej jest pojęciem nowym, obowiązującym od 1 stycznia 2010 r. Agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa (art. 18 ustawy o finansach publicznych). Docelowo, najpóźniej od 1 stycznia 2012 r. agencjami wykonawczymi mają się stać m.in. Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 92 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych). Zwolnienia powyższe mają duże znaczenie dla podatników, ponieważ to właśnie agencje często dysponują różnego rodzaju środkami pomocowymi dla podatników.

Zwolnienia dla środków unijnych z BGK

Ważne dla podatników są również zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 136 i 137 u.p.d.o.f., które dotyczą środków z programów europejskich uzyskanych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Zwolnienia te obowiązują od 1 stycznia 2010 r. Wprowadzono je w związku z przejęciem przez BGK dokonywania płatności z części unijnych programów pomocowych (art. 101 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych).

Opłaty produktowe z ustawy o bateriach i akumulatorach

Na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666) pobierana jest opłata produktowa od podmiotów wprowadzających baterie lub akumulatory do obrotu (podmioty te są rejestrowane w specjalnym rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska). Opłatę produktową są zobowiązane zapłacić te podmioty, które nie sprostały obowiązkowi zapewnienia, wymaganego ww. ustawą, poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych. W razie stwierdzenia, że wprowadzający baterie lub akumulatory, mimo ciążącego obowiązku, nie dokonał wpłaty opłaty produktowej lub dokonał wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję. W decyzji tej marszałek określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej. W przypadku niewykonania tej decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze następnej decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości 50 proc. kwoty niewpłaconej opłaty produktowej. W przepisach u.p.d.o.f. wprowadzano zmianę, zgodnie z którą:

1) podstawowa opłata produktowa stanowi koszt uzyskania przychodu,

2) dodatkowa opłata produktowa nie stanowi kosztu uzyskania przychodu (art. 23 ust. 1 pkt 16d u.p.d.o.f.).

Przedsiębiorca wprowadzający baterie i akumulatory do kosztów uzyskania przychodów może ponadto zaliczyć opłaty przeznaczone na publiczną kampanię edukacyjną. Kampania ta oznacza wszelkie działania mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz wspomagające osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnego zbierania tych odpadów, w tym informowanie przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, ulotek, broszur informacyjnych i plakatów oraz organizowanie konkursów, konferencji i akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Omówione tu zmiany obowiązują od 1 stycznia 2010 r.

Podstawa prawna:

ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.).

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Coraz gorsza sytuacja w budownictwie
  W III kw. 2022 r. sytuacja w budownictwie pogorszyła się. Wśród głównych przyczyn spadku koniunktury firmy wymieniają problemy z dostawami surowców i materiałów budowlanych oraz ich wysokie ceny, a także odpływ pracowników z Ukrainy.
  Dlaczego firmy nie płacą swoim kontrahentom? [BADANIE]
  Aż 42% przedsiębiorców wskazuje, że kontrahenci nie płacą im faktur na czas, bo sami mają problem z uzyskaniem płatności od odbiorców swoich usług czy towarów – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie ERIF Biuro Informacji Gospodarczej.
  Czy polisa OC, AC obejmuje bagaż w samochodzie?
  Czy polisa OC, AC obejmuje bagaż w samochodzie? Niestety nie dla każdego kierowcy będziemy mieli dobre informacje...
  Oszczędności i inwestycje w czasach inflacji
  W pierwszym półroczu 2022 roku prawie połowie Polaków nie udało się zaoszczędzić (47%). Wśród tych, którzy to zrobili (53%), jedynie 27% postanowiło zainwestować odłożone środki finansowe. Najczęściej na ten ruch decydowały się osoby z najmłodszych grup wiekowych czyli 18-24 lata. Byli oni również najliczniejszą grupą oszczędzających (71%).
  Taryfikator punktów karnych 2022. Aktualna tabela!
  Taryfikator punktów karnych 2022? Tak, mamy najnowszą tabelę z punktami karnymi. A wszystko za sprawą projektu rozporządzenia. Został opublikowany.
  Energia: przygotowania na trudną zimę również w Szwajcarii
  Szwajcaria jest niezależna od rosyjskich paliw w porównaniu z resztą Europy. Jednak alpejska federacja planuje wziąć przykład z innych krajów UE i ograniczać zużycie energii.
  Narzędzia do warsztatu na... Oscara. Oscara designu!
  Narzędzia do warsztatu samochodowego nie muszą być nudne czy brzydkie. Ten zestaw otrzymał właśnie nagrodę Red Dot za wzornictwo.
  Elektrownie atomowe korzystne dla polskiej gospodarki według ekspertów
  Polski program jądrowy będzie miał korzystny wpływ na gospodarkę, do 2043 r. może podnieść polskie PKB o ponad 1 proc. - ocenił Polski Instytut Ekonomiczny. Według PIE w 2043 r. atom może zaspokajać prawie 40 proc. polskiego popytu na energię elektryczną.
  Czy mieszkaniówka hamuje z produkcją – opinie ekspertów
  Czy nowe uwarunkowania rynkowe zmuszają deweloperów do zmiany planów? Czy kolejne projekty będą realizować zgodnie z wcześniejszymi założeniami? Czy firmy poszukują atrakcyjniejszych sposobów na finansowanie inwestycji niż kredyty? O ile wzrósł koszt budowy mieszkań w ciągu ostatniego roku?
  Opony z butelki. Butelki wyłowionej z Bałtyku. Pomysł Continentala
  Opony z butelki? Continental już takie produkuje. Teraz będzie jednak używać butelek wyłowionych z Bałtyku. Musisz jednak pomóc. Wystarczy aplikacja.
  Jaki scenariusz polskiej gospodarki w obliczu wojny na Ukrainie? Znamy zdanie Polaków
  Około 57% Polaków przewiduje wzrost cen paliw, a niemal 51% uważa, że sankcje nałożone na Rosję przełożą się na energetykę w Polsce. Jaki scenariusz dla polskiej gospodarki w obliczu wojny na Ukrainie widzą Polacy?
  Blackout i ładowanie samochodu elektrycznego. Realny problem?
  Blackout i ładowanie samochodu elektrycznego, czyli dziś porozmawiamy o realnych obawach potencjalnych nabywców aut zasilanych prądem.
  Wspólne przejazdy samochodem. Carpooling w modzie w Polsce
  Wspólne przejazdy samochodem? Od lat już trwa nowa moda na podróżowanie w Polsce. A modą tą jest właśnie carpooling.
  Mercedes EQS SUV. Cena w Polsce od 590 800 zł
  Mercedes EQS SUV i cena? To zdecydowanie drażliwy temat. Cennik elektrycznego SUV-a na polskim rynku steruje bowiem od prawie 600 tys. zł.
  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna – nowe inwestycje
  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna udzieliła wsparcia kolejnym przedsiębiorcom. Od początku roku Zarząd PSSE wydał 35 decyzji o wsparciu o łącznej wartości ponad 1,14 mld zł, z równoczesną deklaracją utworzenia 168 nowych miejsc pracy.
  Nieruchomości luksusowe wciąż w cenie
  Nieruchomości luksusowe to segment nieruchomości, który ma się dobrze w trudnych czasach. Piętna nie odznaczyła na nim ani pandemia, ani bieżące zawirowania gospodarcze, które tak bardzo dotknęły nieruchomości z tzw. segmentu popularnego. W momentach kryzysowych rynek luksusowy zyskuje, ponieważ, zamożni nabywcy szukają nieprzeciętnych aktywów, które dają perspektywę na wzrost wartości w czasie.
  Jak urządzić 50-metrowe mieszkanie? Pomysły na aranżacje
  Popularne mieszkania o średniej wielkości można łatwo zaaranżować na wiele ciekawych sposobów. Jak dobrze urządzić swoje 50-metrowe mieszkanie?
  Trudna sytuacja nadodrzańskich przedsiębiorców
  Północna Izba Gospodarcza informuje o dramatycznej sytuacji przedsiębiorców prowadzących biznes nad Odrą. Ilość klientów wypożyczalni sprzętu sportowego czy agroturystyki z dnia na dzień spadła niemal do zera.
  Negatywne nastroje konsumenckie - 60% oszczędza na bieżących zakupach
  Według badania pt. „Bieżące nastroje konsumenckie. Na czym Polacy oszczędzają?”, 6 na 10 rodaków obniża wydatki na codzienne zakupy. W III kw. ub.r. postępowało tak prawie 41% respondentów. Ankietowani szukają oszczędności przede wszystkim ze względu na wciąż rosnące ceny. W co czwartym przypadku szacunkowe obniżenie miesięcznych wydatków wynosi 10-15%. Z deklaracji rodaków wynika również, że najbardziej oszczędzają na art. odzieżowych, słodyczach i przekąskach oraz napojach alkoholowych.
  Zielony Ład w Europie. Pożegnanie z ulubionymi kosmetykami?
  – Zielony Ład dotknie branżę kosmetyczną w szerokim aspekcie, mówimy tu o zmianach od molekuły aż po opakowanie – mówi Blanka Chmurzyńska-Brown z Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Przejawem tej zmiany jest planowana przez Komisję Europejską rewizja rozporządzenia kosmetycznego, która spowoduje radykalne zaostrzenie zasad oceniania substancji stosowanych w kosmetykach. W efekcie – jak prognozuje branża – z rynku będzie musiało zniknąć ok. 49 proc. stosowanych obecnie filtrów UV i 70 proc. substancji konserwujących, które są w kosmetykach niezbędne. – Jeśli te regulacje wejdą w życie takim kształcie, stracimy naszą konkurencyjność. Naszą rolę przejmie Azja i Korea, bo jestem pewna, że oni za tego typu regulacją nie pójdą – ocenia ekspertka.
  Problemy firm widoczne na długo przed niewypłacalnością
  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż 1/3 bankrutów i 1/4 restrukturyzowanych przedsiębiorstw nie płaciła swoim kontrahentom już na 2 lata przed ogłoszeniem niewypłacalności.
  Ceny mieszkań w Polsce osiągnęły maksimum w połowie 2022 roku? Niewykluczone
  Czekaliście ze sprzedażą mieszkania, aż ceny osiągną apogeum? No więc, chyba pora udać się do pośrednika obrotu nieruchomościami. Ceny sprzedaży mieszkań, w niektórych miastach zaczęły spadać, a ponadto serwisy nieruchomościowe puchną od ofert z rynku wtórnego.
  Nowoczesna komunikacja PR elementem inwestycji biznesu
  Cyfryzacja, zmiana pokoleniowa i coraz bardziej wymagający rynek. Nawet w niedalekiej przyszłości prowadzenie biznesu będzie całkowicie innym wyzwaniem, aniżeli kilka lat temu. Dynamiczna transformacja społeczno-gospodarcza wymaga od przedsiębiorców jeszcze szerszego spojrzenia zarówno na swoich klientów, jak i inwestorów, kontrahentów, czy sam zespół.
  Elektrownie atomowe. Czy powstaną w Polsce?
  Pięć ośrodków będzie uczestniczyć w procesie licencjonowania i kontroli elektrowni jądrowej. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki zdecydował o przyznaniu autoryzacji dla ośrodków naukowo-badawczych.
  Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce
  Mimo zawirowań geopolitycznych i gospodarczych ostatnich miesięcy, polski rynek nieruchomości komercyjnych zakończył pierwsze półrocze niezłym wynikiem. Należy jednak pamiętać, że echa tych zawirowań nie widać jeszcze w wynikach drugiego kwartału 2022 roku.