reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok

W 2009 r. zabrakło kompleksowej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która w dużym stopniu zmieniłaby ten podatek na 2010 r. Nie oznacza to jednak, że zmian w tym okresie nie było. Kilka z nich ma naprawdę duże znaczenie dla podatników.


22 sierpnia 2009 r. weszła w życie ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 125, poz. 1035). Pakiet antykryzysowy zawarty w ustawie ma sprawić, że przedsiębiorcy dotknięci dekoniunkturą rynkową przetrwają kryzys przy zachowaniu dotychczasowego poziomu zatrudnienia.

Ustawa antykryzysowa wprowadziła też zmiany w u.p.d.o.f. Dotyczą one wyłącznie rozliczenia funduszu szkoleniowego. Fundusz ten przeznaczony jest na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Tworzą go pracodawcy w ramach posiadanych środków na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1052). Utworzenie, funkcjonowanie i likwidację funduszu szkoleniowego reguluje układ zbiorowy pracy lub regulamin funduszu szkoleniowego (art. 67 ustawy o promocji zatrudnienia). Dochodami funduszu są:

1) wpłaty pracodawców w wysokości nie niższej niż 0,25 proc. funduszu płac,

2) inne wpływy.

Powyższe wpłaty obciążają koszty działalności pracodawców (art. 68 ust. 1a ustawy o promocji zatrudnienia, dodany ustawą o łagodzeniu skutków kryzysu). W wyniku zmian wprowadzonych ustawą antykryzysową wpłaty pracodawców na fundusz szkoleniowy mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7 lit. a u.p.d.o.f. Kosztem mogą być opłaty, ale tylko w granicach określonych ustawą o promocji zatrudnienia, i tylko te, które wynikają zarazem z układu zbiorowego lub regulaminu funduszu.

Z drugiej strony przychodem podatnika są środki zakładowego funduszu szkoleniowego, w części uznanej za koszt uzyskania przychodów:

1) niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały wpłacone do tego funduszu, lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku,

2) wykorzystane niezgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia lub przepisami ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego,

3) w przypadku likwidacji funduszu szkoleniowego

W przypadku u.p.d.o.f. przychód ten powstać może wyłącznie przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Również w ramach działań antykryzysowych wprowadzone zostały do ustawy dwa nowe zwolnienia od podatku:

1. Na podstawie dodanego w art. 21 ust. 1 punktu 9a zwolnione od p.d.o.f. zostały zapomogi finansowane ze środków związków zawodowych, udzielane pracownikom należącym do organizacji związkowej. Dla zastosowania tego zwolnienia nie ma znaczenia przyczyna wypłaty zapomogi. Zwolnienie to ograniczone jest limitem w wysokości 638 zł w roku podatkowym na jednego pracownika.

2. Na podstawie znowelizowanego art. 21 ust. 1 pkt. 67 u.p.d.o.f. zwolnione od podatku zostały świadczenia pieniężne wypłacone pracownikowi ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, które są przeznaczone na działalność socjalną. Działalnością socjalną są usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe - na warunkach określonych umową (art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS). Nowe zwolnienie ma zastosowanie m.in. do dofinansowania z ZFŚS, jakie pracownicy otrzymają na wycieczki. Należy jednak pamiętać o limicie tego zwolnienia, który wynosi 380 zł w roku podatkowym na pracownika.

Powyższe zwolnienia mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2009 r. Do u.p.d.o.f. wprowadziła je ustawa z 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 125, poz. 1037).

28 sierpnia 2009 r. weszła w życie ustawa z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052). Zgodnie z nią pracodawcy mogą przyjąć na praktykę absolwencką osobę, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia. Praktyka może odbywać się odpłatnie lub nieodpłatnie (art. 3 ust. 1 ustawy o praktykach). Wynagrodzenie miesięczne za odpłatną praktykę nie może być wyższe niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia. Umowa o praktykę nie może być dłuższa niż 3 miesiące (art. 5 ust. 4 ustawy o praktykach). Nie może ona dotyczyć prac szczególnie niebezpiecznych. W przypadku praktyki nieodpłatnej umowa może być rozwiązana na piśmie w każdym czasie. Umowa odpłatna może być rozwiązana z zachowaniem siedmiodniowego terminu. Do praktyki nie mają zastosowania przepisy prawa pracy, z wyjątkiem dotyczących:

1) zakazu dyskryminacji w pracy,

2) wymiaru czasu pracy (art. 129 § 1 k.p.),

3) prawa do odpoczynku dobowego i przerwy w pracy,

4) pracy w porze nocnej

- (art. 4 ustawy o praktykach).

Przedsiębiorca jest również zobowiązany dostarczyć praktykantowi środki ochrony indywidualnej i zapewnić wykonywanie praktyki w warunkach przestrzegania bhp. Odbycie praktyki potwierdza pisemne zaświadczenie, wystawiane na wniosek praktykanta (art. 7 ustawy o praktykach).

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów świadczenie wypłacane absolwentowi z tytułu odbywania praktyki. Do kosztów może jednak zaliczyć wyłącznie świadczenie wypłacone lub postawione do dyspozycji absolwenta (art. 23 ust. 1 pkt 55 u.p.d.o.f.).

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca ustalił wynagrodzenie absolwenta na praktyce na poziomie 1300 zł. Wynagrodzenie za grudzień 2009 r. zostało wypłacone 8 stycznia 2010 r. Do kosztów uzyskania przychodów świadczenie to przedsiębiorca zaliczy w styczniu 2010 r., tj. w dacie jego wypłaty.

Pracodawca jest zobowiązany ponadto do pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego zaliczki na p.d.o.f. według stawki 18 proc. od świadczenia wypłaconego absolwentowi z tytułu odbywanej praktyki (art. 35 ust. 1 pkt 8 i ust. 6 u.p.d.o.f.). Po zakończeniu roku płatnik ma obowiązek rozliczyć:

1) wypłacone absolwentowi świadczenie w informacji PIT-11,

2) zaliczki pobrane od tego świadczenia w deklaracji PIT-4R.

Absolwent samodzielnie rozliczy w zeznaniu rocznym dochody uzyskane z tytułu praktyki. Dochody uzyskane przez absolwenta z praktyki należą do innych źródeł przychodów (art. 20 u.p.d.o.f.). W żadnym przypadku nie należy ich kwalifikować do stosunku pracy (art. 12 u.p.d.o.f.).

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Dokumentacja kadrowa. Zasady prowadzenia i przechowywania79.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Jankowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama