| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej

Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej wynika z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Działalność gospodarczą można zawiesić na okres od jednego miesiąca do 24 miesięcy. Jak tego dokonać? Jakie obowiązki spoczywają w związku z tym na przedsiębiorcach?


Kodeks spółek handlowych nie reguluje kwestii zawieszenia działalności spółki z o.o. Tym samym nie odnosi się do ewentualnych, wymaganych w związku z tym działań odpowiednich organów spółki. Zatem w pierwszej kolejności należy sprawdzić umowę spółki, czy ona nie reguluje tych kwestii. Jeżeli nie, wówczas stosuje się przewidzianą przez Kodeks spółek handlowych tzw. zasadę domniemania kompetencji zarządu, zgodnie z którą do zarządu należą wszelkie sprawy, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone dla innych organów spółki (rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników).

Zawieszenie działalności przekracza zakres zwykłych czynności zarządu, zatem wymaga podjęcia uchwały w trybie art. 208 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tej sprawie będzie równoznaczne z decyzją o zawieszeniu działalności. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zarząd zwołał zgromadzenie wspólników w trybie nadzwyczajnym i uzyskał akceptację podjętej decyzji. Z punktu widzenia odpowiedzialności organizacyjnej zarządu takie działanie byłoby nawet celowe.

Przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym nakładają obowiązek poinformowania o zawieszeniu i wznowieniu działalności. KRS - Z62 wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej należy złożyć nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Do wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca załącza oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Nie później niż przed upływem siedmiu dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (do KRS) spółka zawiadamia w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności.

Od tego uzależnione jest zwolnienie z obowiązku wpłacania zaliczek miesięcznych za okres objęty zawieszeniem. Po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności spółka jest zobowiązana do wpłaty zaliczek według ogólnych zasad.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zwalniają podatników, którzy zawiesili działalność gospodarczą na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, z obowiązku składania deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Zwolnienia tego nie można stosować w odniesieniu do:

• podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE,

• podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

• podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem,

• okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,

• okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany rozliczyć podatek z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Jeżeli np. zawieszenie działalności gospodarczej nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego, podatnik będzie zobowiązany do złożenia deklaracji VAT za ten okres. Obowiązek złożenia deklaracji VAT będą mieli również podatnicy, u których w okresie zawieszenia działalności będzie przypadał obowiązek podatkowy w VAT z tytułu czynności podlegających opodatkowaniu (np. podatnik zbył wyposażenie, przy zakupie którego skorzystał z prawa do odliczenia).

UWAGA

Zwolnienie nie dotyczy obowiązku składania zeznania rocznego, gdyż takiej ulgi nie przewidziano w przepisach dotyczących rocznych deklaracji podatkowych. Także przepisy ustawy o rachunkowości nie przewidują możliwości niesporządzania sprawozdania finansowego za okres zawieszenia działalności gospodarczej. Zeznanie roczne wraz z deklaracją podatkową należy zatem złożyć we właściwym urzędzie skarbowym w terminach przewidzianych dla jednostek prowadzących działalność.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca nie może osiągać bieżących przychodów z działalności gospodarczej. W tym okresie:

• ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,

• ma prawo przyjmować należności, ma też obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

• ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,

• ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,

• wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,

• ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,

• może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Oznacza to, że w okresie zawieszenia działalności można regulować zobowiązania powstałe przed tym okresem.

W okresie prowadzenia działalności gospodarczej ponosi się przede wszystkim koszty związane z zachowaniem i zabezpieczeniem źródła przychodów. Za koszty uzyskania przychodów w okresie zawieszenia prowadzenia działalności można uznać m.in. opłaty za najem, gaz, energię elektryczną, prowadzenie rachunku bankowego, abonament telefoniczny, koszty ochrony obiektu itp. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie amortyzuje się składników majątku, które w tym czasie nie są używane. Amortyzacji należy zaprzestać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym działalność została zawieszona.

• art. 14a ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1323

• art. 20a, art. 20c-20d, art. 22 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 42, poz. 341

• art. 99 ust. 7a i ust. 7b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 116, poz. 979

• art. 16c ust. 5, art. 25 ust. 5a-5d, art. 27 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316

Wioletta Roman

doradca podatkowy, biegły rewident

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »