Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zysk w działalności przedsiębiorstwa

Jacek Folga
inforCMS
Zysk to nadwyżka przychodów nad kosztami, czyli dodatni wynik finansowy. Jest głównym motywem działania przedsiębiorstw i bogacenia się właścicieli.

Generowanie dodatniego wyniku finansowego pełni rolę wynagrodzenia dla przedsiębiorców za to, że angażują posiadane zasoby w prowadzoną działalność.

Segmentowa analiza zysku

Najpowszechniej znaną kategorią zysku jest zysk netto, czyli wynik finansowy po opodatkowaniu. Należy jednak monitorować również inne, wcześniejsze poziomy zysku. Pozwoli to zrozumieć, jak firma tworzy swoje bogactwo. Szczególnie analizie powinien być poddawany zysk operacyjny. Prezentuje on wynik, jaki osiąga firma, pomijając wpływ struktury finansowania oraz zdarzeń nadzwyczajnych. Pozwala zatem ocenić, czy podstawowa działalność firmy jest rentowna. Zysk operacyjny eliminuje również wpływ realizowanych korzyści o charakterze finansowym. Często się zdarza, że firma wykazuje dodatni wynik netto tylko dzięki na przykład zrealizowanym zyskom ze sprzedaży akcji innych przedsiębiorstw. Dla właściciela powinno być natomiast istotne to, czy firma zarabia na podstawowej działalności. Oczywiście, dodatkowe przychody finansowe to również istotna dla przedsiębiorcy gotówka, ale można ją zarobić bez inwestowania kapitałów w operacyjną działalność firmy i unikając ryzyka operacyjnego. Z tego powodu inwestorzy, banki, kontrahenci skupiają się przede wszystkim na zysku operacyjnym.

Jednak, według nas, obecnie nie można ograniczać się tylko do analizy zysku operacyjnego. Warto poszerzyć ją o wpływ decyzji finansowych na ostateczny wynik. Mogą to być na przykład decyzje związane z udzielaniem i korzystaniem z odroczonych terminów płatności. Można zrealizować wysoki zysk operacyjny kosztem wydłużenia terminów płatności odbiorcom. Jednak wówczas marża ze sprzedaży będzie skonsumowana częściowo przez płatności związane z kosztem wykorzystania kapitału obcego. Inny przykład to zrealizowane różnice kursowe. Dynamiczne zmiany na rynkach finansowych powodują dziś, że firma może szybko utracić płynność na skutek nieodpowiedniej strategii walutowej.

Co tak naprawdę tworzy zysk?

Zysk powstaje w wyniku realizowania sprzedaży, rentownej sprzedaży. Jednak pewne przedsiębiorstwa mają szczególne zdolności do osiągania lepszych wyników niż ich konkurenci. Warto się zatem zastanowić, jakie są źródła osiągania „zdrowego zysku”? Najważniejsze to:

• posiadanie produktu, którego oczekuje rynek; w przypadku przedsiębiorstw pełniących rolę dystrybutora ważne jest posiadanie szerokiego asortymentu;

• dystrybucja gwarantująca obecność produktów w najlepszych punktach handlowych;

• skuteczny marketing, budujący siłę marki, ale także przejawiający się w rentownych i przemyślanych działaniach promocyjnych;

• skłonność do podejmowania i zarządzania ryzykiem, skutkująca podejmowaniem inicjatyw i wykorzystywaniem nadarzających się szans;

innowacyjność rozumiana jako umiejętność wprowadzania nowych produktów, korzystania z nowych źródeł kapitałów czy wdrażania nowoczesnych technologii;

• portfel klientów, pozwalający skutecznie pokryć oraz rozszerzać rynek;

• skuteczne siły sprzedaży;

• back office, dostarczający informacji potrzebnych do podejmowania skutecznych decyzji rynkowych oraz gwarantujący utrzymanie dyscypliny kosztowej.

Utrzymać źródło zysków

Głównym źródłem zysków są przychody ze sprzedaży. Konieczna jest więc umiejętność sprawowania nad nią kontroli.

Po pierwsze istotne jest opracowanie pakietu narzędzi umożliwiających raportowanie sprzedaży. System raportowania powinien zapewniać: pomiar osiągniętych wyników, porównanie ich z wielkościami planowanymi, wcześniejsze podjęcie działań, jeśli realizacja planu będzie zagrożona.

Podstawowym rozwiązaniem umożliwiającym kontrolę sprzedaży jest raport dostarczający informacji na temat aktualnych wyników sprzedażowych. Wyniki powinny być raportowane jako jednostka miary w kilogramach, litrach, sztukach itp., wyrażająca ilość sprzedanego produktu oraz wartość w złotych lub innej walucie. Taka informacja jest łatwa do interpretacji i dostarcza pracownikom wiedzy, ile na przykład trzeba jeszcze sprzedać sztuk, aby zrealizować plan sprzedaży. Dane o wartości sprzedaży są dedykowane głównie osobom na stanowiskach kierowniczych i finansistom analizującym wpływ zrealizowanej sprzedaży na wynik firmy. Jeśli stwierdzą, że osiągnięcie wyniku jest zagrożone, mogą szybko zmienić plany asortymentowe.

Znaczenie ma również sposób prezentacji danych. System raportowania powinien dostarczać informacji na temat: średniej dziennej sprzedaży, sprzedaży miesięcznej, sprzedaży w ujęciu rocznym, miesięczny plan sprzedaży, roczny plan sprzedaży, sprzedaż z analogicznego okresu roku poprzedniego.

Powyższe informacje powinny być przypisane do cech, które pozwolą na szczegółowy monitoring sprzedaży. Bardzo pomocne będzie wydzielenie kanałów dystrybucji oraz regionów sprzedaży. Może być nim na przykład teren województwa lub przynależność produktu do obszaru geograficznego. Taki podział umożliwia lepszą redystrybucję narzędzi wspierających sprzedaż. Z punktu widzenia kontroli sprzedaży, dostarcza szczegółowych danych na temat miejsc powstałych odchyleń.

Jednak sama kontrola przychodów to za mało. Coraz częściej przedsiębiorstwa tworzą specjalne rachunki wyników dla kanałów oraz regionów sprzedaży. W ramach kompetencji przekazują menedżerom budżety służące do realizacji planów. Umiejętność zarządzania tym budżetem rzutuje na marżę całkowitą, jaką dany kanał bądź region dostarcza firmie. Wspieranie produktów niskomarżowych dodatkowym budżetem kosztów marketingowych zostanie negatywnie odzwierciedlone w osiągniętym wyniku. Informacja uzyskana z tych narzędzi znacznie wspiera tworzenie zysku firmy.

 

Wrażliwość zysku na zmiany

Powyżej przedstawiliśmy, jak ważna jest kontrola źródeł zysku, czyli przychodów ze sprzedaży. Jednak o tym, jak silny będzie wpływ zmian w przychodach ze sprzedaży na zmianę zysku decyduje również udział kosztów stałych w kosztach całkowitych. Im wyższy jest poziom kosztów stałych, tym wyższa będzie wrażliwość zysku operacyjnego na zmiany przychodów ze sprzedaży. Zjawisko takie opisuje dźwignia operacyjna. Znając wartości kosztów stałych, kosztów zmiennych oraz przychodów ze sprzedaży, można obliczyć stopień dźwigni operacyjnej, który informuje o wrażliwości zysku na 1-proc. zmianę przychodów.

Zmiany w zysku nie podążają liniowo zgodnie za zmianami przychodów i kosztów. Duży wpływ na stopień zmiany zysku ma właśnie poziom kosztów stałych. Są to koszty, które nie zmieniają się w krótkim okresie. Przedsiębiorstwo będzie je ponosić bez względu na wielkość produkcji. Jeśli sprzedaż spada, wówczas większa wartość kosztów stałych rozkłada się na jednostkę produkcji, a w konsekwencji wynik finansowy zostaje ograniczony.

Kiedy udział kosztów stałych w kosztach całkowitych przedsiębiorstwa jest duży, zmiana zysku wywołana zmianami w wartości sprzedaży będzie wyższa. Na przykład spadek przychodów ze sprzedaży silniej ograniczy spadek wyniku finansowego.

Wrażliwość opisanych zmian prezentuje stopień dźwigni operacyjnej. Jest on określany jako stosunek procentowej zmiany zysku przed opodatkowaniem i odsetkami do procentowej zmiany przychodów ze sprzedaży. Do obliczenia można użyć poniższego wzoru:

DOL = %DEBIT/%DSPRZEDAŻ

EBIT - zysk operacyjny przez pomniejszeniem o odsetki i podatki,

SPRZEDAŻ - wartość przychodów ze sprzedaży.

Szczegółowy wzór, łatwiejszy do zrozumienia dla finansistów, wygląda następująco:

DOL = [S * (C - JKZ)] / [S * (C - JKZ) - KS]

S - wielkość sprzedaży,

C - cena jednostkowa,

JKZ - jednostkowy koszt zmienny,

KS - suma kosztów stałych.

Jak interpretować otrzymany wynik? Bardzo prosto - przekazuje on informacje, o ile procent zmieni się wynik finansowy firmy na skutek zmiany przychodów ze sprzedaży o 1 punkt procentowy. Im większy stopień dźwigni, tym większa będzie zmiana zysku.

Dylematy podziału zysku

Dodatni wynik finansowy często bywa ważnym źródłem finansowania przedsiębiorstwa. Jednak nie zawsze cały zysk zasila potrzebne kapitały. Część może być wypłacona jako dywidenda. Wówczas pojawia się dylemat: jaka część zysku powinna stanowić źródło kapitału, a jaką wypłacić właścicielom jako dodatkowe wynagrodzenie za podejmowane ryzyko? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i w dużej mierze zależy od preferencji właścicieli. Na ten temat powstało jednak kilka teorii i zasad, które mogą ułatwić podjęcie decyzji.

Każde przedsiębiorstwo powinno sobie zadać pytanie, co dla jego właścicieli będzie lepsze: otrzymać część zysku teraz w gotówce czy zgodzić się na zainwestowanie go w firmę i zrealizować zyski w przyszłości (jeśli jest to spółka giełdowa, wówczas będą to zyski kapitałowe spowodowane wzrostem ceny akcji). Jedna z teorii, nazywana teorią 'wróbla w garści' twierdzi, że właściciele firmy preferują dzisiejszy, czasami mniejszy, ale pewny zysk w postaci dywidendy niż obiecane zyski w przyszłości. Przekładając to na język małych i średnich przedsiębiorstw, właściciele wolą zrealizować i otrzymać zyski teraz, niż ryzykować ich inwestycję w przyszłość. Jednak znajdą się również i tacy, którym zależy na dalszym rozwoju firmy i przeznaczeniu dochodu na inwestycję.

Bez względu na to, jaka jest polityka firmy w zakresie podziału zysku, powinna być przejrzysta i stabilna w czasie. Inwestorzy, właściciele, dawcy kapitału często odczytują, że firma, która wypłaca dywidendę, prognozuje również dobre zyski na najbliższy rok. Jednak nie zawsze tak musi być. Polityka podziału zysku w dużej mierze zależy od branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo. Jeśli jest to branża rozwijająca się, wówczas warto rozważyć inwestycję większej części zysku, aby stale wzmacniać potencjał firmy. W branżach stabilnych i dojrzałych dominuje natomiast tendencja do wypłaty dywidendy.

Wcześniej wspominaliśmy o stabilności dywidendy. Co to znaczy? Dywidenda powinna być przewidywalna, właściciel nie może być zaskoczony jej brakiem, jeśli wcześniej firma ją deklarowała, w przeciwnym razie może poczuć się demotywowany do rozwijania przedsiębiorstwa. Dlatego firmy, gdzie zyski są chwiejne w czasie, zazwyczaj deklarują pewną dywidendę minimum, a przy lepszych wynikach wypłacają dywidendę dodatkową. Inną kwestią pozostaje odpowiednie wykorzystanie zysków. Jeśli zarządzający nie mogą zagwarantować, że stopa zwrotu z zainwestowanego zysku będzie wyższa niż alternatywna inwestycja właścicieli w przypadku otrzymania dywidendy, wówczas powinni rozważyć jej wypłatę. Oczywiście, nie oznacza to, że stopa zwrotu ma być zawsze wyższa niż w latach poprzednich. Dużo w tym przypadku zależy od otoczenia makro. Niestety, wiele przedsiębiorstw popełnia ten błąd, obiecując coraz lepsze wyniki, co w czasach dekoniunktury może doprowadzić do przegrzania firmy, utraty płynności finansowej, a w konsekwencji bankructwa.

Decydując o sposobie podziału zysku, należy uwzględnić następujące czynniki:

• jakie są preferencje właścicieli - problem ten został już omówiony;

• jakie są perspektywy inwestycyjne - jeśli firma może poczynić istotne inwestycje zwiększające wynik w przyszłości, warto zastanowić się nad zatrzymaniem zysku;

• jakie są alternatywne źródła kapitału - dostępność alternatywnych, tanich źródeł kapitału skłania do wypłaty dywidendy;

• czy firma wygeneruje przepływy pieniężne na wypłatę dywidendy - bardzo często firma osiągnie zysk, ale nie ma pieniędzy na wypłatę dywidendy, wówczas zaleca się ustalenie niskiego wskaźnika dywidend.

Jak widać, polityka podziału zysku to połączenie umiejętności finansowych z subiektywnymi decyzjami właścicieli, dlatego zawsze powinna być dokładnie przemyślana.

Zysk to nie jest ostatni stopień satysfakcji

Przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają, że zysk firmy to nie jedyne kryterium oceny jej działania. Menedżerowie chcą wiedzieć, jaką wartość dostarcza im przedsiębiorstwo. W tym celu stosują miary wartości firmy. Miary umożliwiają ocenę, czy przedsiębiorstwo zapewnia właścicielom oczekiwaną stopę zwrotu z kapitałów, jaki inwestują. Przedsiębiorstwo powinno zarabiać tyle, aby nie tylko osiągnąć zysk, ale również pokryć koszty kapitału własnego. Koszt kapitału własnego bywa tutaj utożsamiany z kosztem utraconych korzyści. Najpopularniejszą miarą w tym przypadku jest ekonomiczna wartość dodana (EVA). Obok EVA inne znane mierniki to rynkowa wartość dodana (MVA), gotówkowa wartość dodana (CVA) itp. Miary wprowadzają także nową jakość w systemie premiowania zarządzających, ponieważ bardziej integrują cele zarządu z celami właścicieli. Stosując metody VBM, firma może wkroczyć w zupełne nowy wymiar zarządzania, ale to jest już temat na odrębny artykuł.

Jacek Folga

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Twój Biznes
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Konkursy z Funduszy Europejskich dostępne w lipcu
  Nowe konkursy i otwarcie Programów z perspektywy 2021-2027 już niebawem. Tymczasem, zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z możliwości, jakie jeszcze mamy z dotychczasowych środków, wciąż aktualnych w lipcu. Oferta obejmuje łącznie 19 konkursów: 8 z programów krajowych, 8 z programów regionalnych oraz 3 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
  KPMG: rynek dóbr luksusowych w Polsce wart w ub.r. ok. 30 mld zł, więcej niż przed pandemią
  Rynek dóbr luksusowych w Polsce był wart w 2021 r. blisko 30 mld zł, czyli więcej niż przed pandemią - wskazano w raporcie firmy doradczej KPMG. Najwięcej bardzo bogatych Polaków mieszkało na Mazowszu, w Wielkopolsce i Małopolsce - podano
  Ile paliwa zużywa klimatyzacja?
  Ile paliwa zużywa klimatyzacja? To latem ważne pytanie. Znamy na nie odpowiedź. Wiemy też czy lepiej jeździć na klimatyzacji czy z otwartymi szybami.
  Sprzedaż mieszkań w II kwartale spadła 18 proc. w porównaniu do I kwartału
  Sprzedaż nowych mieszkań po gwałtownych majowych spadkach w czerwcu zanotowała dalsze spadki, ale ich dynamika znacznie wyhamowała. W całym w II kwartale sprzedano 8.876 mieszkań, co oznacza spadek blisko 50 proc. rdr i 18 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2022 roku - wynika z wstępnych danych portalu mieszkaniowego tabelaofert. pl.
  Międzynarodowe prawo jazdy – co musisz wiedzieć?
  Międzynarodowe prawo jazdy. Co musisz o nim wiedzieć? Jak je zdobyć? I do czego tak właściwie może być potrzebne? Sprawdźmy.
  Lepszy etat niż własna firma. Tylko 7 na 100 Polaków zmuszonych do szukania pracy założyłoby własny biznes
  Tylko 7 proc. Polaków zmuszonych do szukania pracy założyłoby własny biznes. Niemal 30 proc. osób prowadzących biznes myśli o zamknięciu działalności lub firmy, a nieco ponad 20 proc. o jej sprzedaży - wynika z badania gotowości biznesowej Polaków przygotowanego dla firmy Assay Group.
  Koniec naklejek rejestracyjnych od 4 września 2022 r.
  Koniec naklejek rejestracyjnych od 4 września 2022 r. Nowe przepisy są już tuż za rogiem. Skąd wziął się ten pomysł i co oznacza dla kierowców?
  Zakłócenia łańcuchów dostaw. Importerzy szukają nowych możliwości transportu
  Globalne łańcuchy dostaw nadal są zakłócane przez COVID-19, a sytuację dodatkowo pogorszył wybuch wojny w Ukrainie. W efekcie średnie opóźnienie statków na całym świecie wciąż wynosi około tygodnia, a problemy dotkliwie odczuwają zwłaszcza małe i średnie firmy oraz przedsiębiorstwa pracujące w modelu just in time, które utrzymują minimalny poziom zapasów magazynowych. Sytuacja transportowa uderza też w konsumentów, bo wysokie stawki frachtu wpłynęły na podwyżki cen i wydłużył się czas dostaw gotowych produktów do sklepów. Na dodatek ten czas wkrótce może być jeszcze dłuższy.
  Mycie auta latem. O czym pamiętać?
  Mycie auta latem różni się od mycia samochodu zimą. Dlatego są pewne zasady, które właściciel samochodu powinien poznać i stosować.
  Zarządzanie portfelami projektów w dużej firmie
  Jaka jest recepta na skuteczne zarządzanie projektami w dużych firmach? Na to zapytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo różne organizacje borykają z różnymi problemami, a im firma jest większa, tym więcej wyzwań się przed nią pojawia. Podstawowym założenie – musi być zachowana spójność realizowanych projektów z celami strategicznymi firmy oraz musi zostać opracowany precyzyjny plan działania.
  Dodatek do zakupu węgla 2022
  Dodatek do zakupu węgla przez odbiorców indywidualnych ma być rządową pomocą, mającą ochronić Polaków przed ogromnymi podwyżkami cen węgla i przed ubóstwem energetycznym. Jakie będą zasady jego udzielenia?
  Handel hurtowy w maju 2022 i nowe zamówienia w przemyśle
  Handel hurtowy w stosunku do kwietnia zanotował wzrost o 2,7%. W ujęciu rocznym handel hurtowy wciąż notuje wysoką, ponad 40 proc. dynamikę sprzedaży ogółem na czele z półproduktami i odpadami pochodzenia nierolniczego oraz złomem, których sprzedaż r/r zwiększyła się o 76,9%. Dane GUS pokazują również wyższe niż w kwietniu poziomy wzrostu (w ujęciu rocznym) nowych zamówieni w przemyśle (zarówno krajowych jak i eksportowych) - komentuje Grzegorz Stańczak z Krajowej Izby Gospodarczej.
  Przedsiębiorcy zapłacą mniejszy podatek już za czerwiec
  Zmiany w Polskim Ładzie już od 1 lipca 2022 r. Jednak część przepisów będzie obowiązywała z datą wsteczną - od 1 stycznia bieżącego roku. Mimo tego przedsiębiorcy odczują zmiany w opłacanym podatku już od czerwca. Z czego to wynika?
  Koniec karty pojazdu od 4 września 2022 r.
  Koniec karty pojazdu od 4 września 2022 r.? Tak, przepisy w tej sprawie już są przesądzone. Co dawała karta pojazdu i co oznacza nowelizacja?
  Remont na A4 w wakacje 2022
  Remont na A4 w wakacje 2022 r., czyli rozkopane zostaną aż dwa odcinki tej autostrady. Które i jak wygląda organizacja ruchu?
  Likwidacja spółki handlowej krok po kroku
  Nie tylko likwidacja przedsiębiorstwa, ale i sama zmiana jego formy prawnej wymagają dopełnienia szeregu formalności związanych z zamknięciem jednej firmy przed uruchomieniem drugiej, a szczególny ich katalog przewidziano dla procesu likwidacji spółek handlowych. Jak przebiega proces likwidacji i jakich obowiązków należy dochować?
  Prezes PGE: zima będzie bardzo trudna, apelujemy o oszczędzanie energii
  Polska jest bezpieczna energetycznie, ale najbliższa zima będzie bardzo trudna; apelujemy do naszych klientów o oszczędzanie energii - powiedział we wtorek prezes PGE Wojciech Dąbrowski podczas III Kongresu Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym.
  Rynek wirtualnych nieruchomości. Metaverse buduje cyfrowe domy. Czy agencje nieruchomości zbiją na nich majątek?
  Wirtualna rzeczywistość ewoluuje pod względem dostępności i zaawansowania szybciej niż kiedykolwiek, tworząc nowe rynki z nieznanymi dotąd możliwościami biznesowymi. Przykład? Wolumen inwestycji na globalnym rynku nieruchomości wyniósł w 2021 roku ok. 3,38 biliona dolarów. Nie jest więc zaskoczeniem, że metaverse zaczyna budować cyfrowe posiadłości. Czy agencje dostrzegą w nich lukratywną inwestycję?
  Sezon grzewczy 2022/2023. Nie masz dostępu do gazu? Pomyśl o pompie ciepła
  Chaos na rynku paliw i rosnące problemy z ich dostępnością zmuszają właścicieli domów do szukania alternatywnych metod ogrzewania. Po decyzji dyrektora generalnego Lasów Państwowych, wydanej 26 maja, która miała ułatwić kupowanie drewna w celach opałowych, w sieci krążą memy o zbieraniu chrustu. Jednak Polakom nie jest do śmiechu. Co czeka nas w nowym sezonie grzewczym?
  Ceny mieszkań w maju 2022 - w części miast spadki, w części wzrosty
  Ceny mieszkań w maju 2022 niezmiennie utrzymują się na wysokim poziomie, choć z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że w maju pojawiły się pierwsze symptomy spowolnienia. "Wśród badanych przez nas 17 miast aż w ośmiu pojawiły się spadki cen w porównaniu z kwietniem. Wciąż przeważały jednak wzrosty, które odnotowaliśmy w dziewięciu miastach". Na rynku kredytów hipotecznych uwagę zwraca poziom stawki WIBOR 3M, która właśnie osiągnęła 7%.
  Najwięcej wypadków drogowych zdarza się w wakacje. Powody: nietrzeźwość i używanie smartfona w czasie jazdy
  Bezpieczeństwo na polskich drogach to temat powracający jak bumerang, szczególnie w okresie wakacyjnym. W 2021 roku do największej liczby wypadków doszło właśnie w czerwcu i lipcu, a w 2020 roku ten niechlubny rekord przypadł na sierpień. GfK na zlecenie start-upu ubezpieczeniowego Beesafe sprawdziło, co Polacy uważają za największe zagrożenie na drogach oraz jakie ich zdaniem działania kierowców przyczyniłyby się do poprawy poziomu bezpieczeństwa. Czy w te wakacje wyciągniemy wnioski ze statystyk?
  Müller: spodziewamy się wzrostu inflacji, sytuacja na rynkach energetycznych na to wskazuje
  Nie ukrywamy, że spodziewamy się wzrostu inflacji, bo sytuacja na rynkach paliw i na rynkach energetycznych wskazuje, że niestety to będzie widoczne - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. By przeciwdziałać wysokim cenom rząd obniża podatki i przedłużył tarczę antyinflacyjną do końca października - dodał.
  Obowiązkowa wymiana prawa jazdy czeka każdego kierowcę. Ale niektórzy mają lepiej
  Obowiązkowa wymiana prawa jazdy czeka każdego kierowcę. Kiedy dokładnie i czemu bezterminowe prawo jazdy musi zniknąć? Sprawdźmy.
  Dostawy w e-handlu stały się zakładnikiem pandemicznych przyzwyczajeń klientów
  Internetowi sprzedawcy i firmy logistyczne mierzą się z niechcianym dziedzictwem nawyków, które po pandemii pozostawili klienci e-sklepów. Powrót tradycyjnego handlu i spadki w e-commerce nie osłabiły jednak presji wywieranej na łańcuchy logistyczne, zwłaszcza w kontekście zwrotów na rynku mody – największej kategorii w globalnym e-handlu. Klient modowy w pandemii stał się kapryśny, dużo zamawia, ale także dużo odsyła, najchętniej za darmo. Kłopot w tym, że obsługa zwrotów jest skomplikowana i bardzo kosztowna. Na domiar złego odsetek zwrotów w segmencie mody w Europie wynosi aż 58%.
  Kredyt bez wkładu własnego wciąż bez oferty w bankach
  Kredyt bez wkładu własnego wciąż bez oferty w bankach, mimo podpisanych umów z BGK przez 5 komercyjnych banków. A jak wygląda dostępność mieszkań, które kwalifikują się do zakupu w ramach programu?