reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Jak wygrać sprawę w sądzie administracyjnym

Jak wygrać sprawę w sądzie administracyjnym

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nieustannie spotyka się z decyzjami rozmaitych urzędów. W przypadku ich nieprawidłowości lub niezgodności z prawem należy się odwoływać do organu wyższej instancji. Jeśli postępowanie odwoławcze nie przyniesie pożądanych efektów, trzeba złożyć skargę do sądu administracyjnego.


Nie jest to proste działanie, a od jej treści zależy późniejsze rozstrzygnięcie, które często nosi charakter ostateczny. Skarga do NSA jest bowiem środkiem nadzwyczajnym i trudno liczyć tam na szybkie korzystne rozstrzygnięcie.

Bardzo ważne jest prawidłowe sporządzenie skargi, bo od jej treści zależy przebieg dalszego postępowania w sądzie. Każde pismo strony wnoszone do sądu administracyjnego powinno zawierać:

• oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; wskazane jest tu wymienienie adresów stron wraz z kodami pocztowymi, tak by sąd mógł prawidłowo dokonywać doręczeń;

• oznaczenie rodzaju pisma; zaraz za nagłówkiem należy wpisać, z jakim pismem występujemy; powszechna jest też praktyka umieszczania za nazwą pisma dokładnego określenia decyzji, od której się odwołujemy;

• osnowę wniosku lub oświadczenia; osnowa to w prawniczym języku po prostu opis stanu faktycznego wraz z przytoczeniem argumentacji prawnej dla poparcia zgłoszonych żądań; trzeba też napisać dokładnie, jakiego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd administracyjny oczekujemy;

• podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; podpis musi być własnoręczny; przyjmuje się, że nie musi być czytelny, choć lepiej jest podpisać się czytelnie (co najmniej pierwszą literą imienia i nazwiskiem), bo podpis ma w sposób niebudzący wątpliwości identyfikować skarżącego;

• wymienienie załączników; ten wymóg ma charakter porządkowy; chodzi o to by strona poinformowała sąd o dołączonych do pozwu dokumentach (art. 46 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.; dalej „p.p.s.a.”).

Gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń, lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sprawy, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa. Do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Odpisami mogą być także uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej.

ZAPAMIĘTAJ

Strona powołująca się w piśmie na dokument obowiązana jest na żądanie sądu złożyć oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed rozprawą.

Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Kilku uprawnionych może w jednej sprawie występować w roli skarżących, jeżeli ich skargi dotyczą tej samej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności albo bezczynności organu.

Bardzo ważna jest zasada, zgodnie którą skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie. Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a1, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa.

PRZYKŁAD

Pracownik biurowy zatrudniony w spółce jawnej na podstawie umowy o świadczenie usług i prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wystąpił z pytaniem do Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu zakupu okularów korekcyjnych. Uzyskał interpretację odmowną i może wystąpić ze stosowną skargą do WSA.

CO NA TO SĄD?

Skarga na bezczynność organu w przedmiocie wydania zaświadczenia, w myśl art. 37 § 1 k.p.a., musi być poprzedzona zażaleniem na bezczynność organu. W przeciwnym razie jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. Niezasadny jest bowiem pogląd, iż wyłącznie dopuszczalną drogą kwestionowania bezczynności organu w przedmiocie wydania zaświadczenia jest wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, określone w art. 52 § 3 p.p.s.a., z pominięciem regulacji zawartej w art. 37 k.p.a.

Postanowienie WSA z 29 stycznia 2008 r. sygn. akt II SAB/Ol 28/07, niepublikowane

Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Termin ten może być też liczony od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem urzędu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Urząd przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia. Może on też w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Jest to zatem szansa dla urzędników na poprawienie niezgodnej z prawem lub niesprawiedliwej decyzji. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać:

• wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności,

• oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy,

• określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

reklama

Czytaj także

Autor:

Zdjęcia


VAT 2021. Podatki część 239.90 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama