reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Kontrola ZUS w firmie

Kontrola ZUS w firmie

Przedsiębiorca prowadzący firmę musi liczyć się z tym, że prędzej czy później czeka go kontrola inspektora z ZUS. W związku z rozpoczęciem takiej kontroli ciążą na nim pewne obowiązki, których niedopełnienie może rodzić poważne konsekwencje.

Przede wszystkim musi on udostępnić dokumenty, których zażąda inspektor, oraz udzielać wyjaśnień kontrolującemu. Zgodnie z przepisami płatnik składek ma również uprawnienia związane z przeprowadzeniem kontroli, z których może skorzystać na określonych etapach postępowania kontrolnego lub po jego zakończeniu. Na czynności inspektora ZUS przysługuje mu sprzeciw oraz - w razie jego nieuwzględnienia - zażalenie do właściwego ministra.

Płatnik składek może być okresowo kontrolowany przez ZUS w celu sprawdzenia, czy prawidłowo wykonuje obowiązki i zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych. Możliwość przeprowadzenia oraz przedmiot takiej kontroli wynikają z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.; dalej „ustawa o s.u.s.”). Zgodnie z przepisami tej ustawy kontrola płatnika składek może obejmować w szczególności:

● zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych,

● prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS,

● ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,

● prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,

● wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych,

● dokonywanie oględzin składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek.

ZUS może przeprowadzać zarówno kontrole planowe (tj. zaplanowane na dany rok), jak i kontrole doraźne, które nie były wcześniej ujęte w rocznym planie, ale ZUS uznał konieczność ich przeprowadzenia (np. wniosek o przeprowadzenie kontroli zgłosił inny podmiot).

Procedurę kontroli płatnika składek rozpoczyna doręczenie przez ZUS zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, które wystawia uprawniony do tego inspektor kontroli ZUS. Zawiadomienie to powinno spełniać określone wymogi formalne. Muszą się w nim znaleźć następujące elementy1:

● oznaczenie organu kontrolującego,

● data i miejsce wystawienia,

● oznaczenie przedsiębiorcy,

● wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli,

● podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

W zawiadomieniu o wszczęciu kontroli ZUS zobowiązuje przedsiębiorcę do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. Taki obowiązek wynika z art. 80 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zapamiętaj

Zawiadomienie doręczane jest za pokwitowaniem przez pocztę albo osobiście przez inspektora kontroli ZUS. W przypadku osobistego doręczenia zawiadomienia, jest ono doręczane albo płatnikowi składek albo osobie upoważnionej przez tego płatnika.

ZUS wszczyna kontrolę nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Należy jednak podkreślić, że na wniosek przedsiębiorcy kontrola może się rozpocząć przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Zapamiętaj

ZUS musi poinformować przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli, wysyłając w tym celu odpowiednie zawiadomienie.

Konkretny termin kontroli ustala z inspektorem kontroli przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona. Numer telefonu, pod którym powinien się skontaktować w tej sprawie, a także godziny kontaktu podawane są w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli. W razie braku możliwości nawiązania kontaktu z płatnikiem składek ZUS wysyła pismo wyznaczające termin przeprowadzenia kontroli.

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca otrzymał zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli ZUS 1 czerwca 2009 r. W związku z tym rozpoczęcie kontroli może nastąpić najwcześniej 9 czerwca 2009 r., a najpóźniej 1 lipca 2009 r., chyba że płatnik składek wnioskował o rozpoczęcie kontroli jeszcze przed 9 czerwca 2009 r. W przypadku gdy kontrola nie zostanie wszczęta najpóźniej 1 lipca 2009 r., ZUS będzie musiał wysłać kolejne zawiadomienie.

Nieodbieranie przez przedsiębiorcę zawiadomienia o wszczęciu kontroli ZUS może rodzić dla niego negatywne konsekwencje. W przypadku gdy ZUS nie może skutecznie doręczyć tego zawiadomienia, inspektor kontroli wzywa płatnika składek do odbioru zawiadomienia w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS. Jeśli i takie działania nie przyniosły skutku, inspektor sporządza wniosek o skierowanie sprawy do postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy o s.u.s., kto jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, podlega karze grzywny do 5000 zł.

Zapamiętaj

Uchylanie się przez przedsiębiorcę od przyjęcia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli naraża go na odpowiedzialność za popełnione wykroczenie i wysoką grzywnę.

reklama

Czytaj także

Zdjęcia


Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców51.75 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Duchnowska

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, mediator rodzinny, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama